Elbląg  22 luty 2021r

Witold Łada                                                                                        

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

email: witold.lada@wp.pl                           

Pan

 Andrzej Duda

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

00-902 Warszawa

                                                                        ul. Wiejska 10

 

Dotyczy: Rodzinnych Ogrodów Działkowych

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie

 

W roku 2011 Sejm, Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z dnia 5 lipca 2005r o rodzinnych ogrodach działkowych.

W dniu 11 lipca 2012r w obecności wnioskodawców, Trybunał Konstytucyjny w składzie 12 sędziów wydał wyrok. Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał za niezgodne z konstytucją ponad 20 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.           

Do 2005 roku rodzinne ogrody działkowe były ogrodami, zakładowymi, pracowniczymi.

Od 2005 roku wieczystym użytkownikiem terenów stał się Polski Związek Działkowców.

Od 2005 roku Polski Związek Działkowców stał się monopolem. Jak powiedział Mec. Marcin Matczak – kancelaria prawna: ,,Można powiedzieć, że TK uznał za niekonstytucyjne funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców.”

Cała infrastruktura ogrodowa była tworzona ze środków zakładów pracy oraz z funduszu samych działkowców przez dziesięciolecia.

Po wyroku TK Parlament uchwalił nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014r.,,Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.” W ustawie z 13 grudnia  2013r Rodzinne ogrody działkowe  działają na zasadzie Prawo o stowarzyszeniach.

W ustawie, o rodzinnych ogrodach działkowych z dn.13 grudnia 2013r Dz.U.2014 poz.40:                                                                                               

 Art.2 pkt 5 - rodzinnym ogrodem działkowym- należy rozumieć wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z terenu ogólnego służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

pkt.6 - stowarzyszeniu ogrodowym – należy przez to rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2017r. poz.210) powołane wyłączne w celu zakładania i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych.

pkt.9 infrastrukturze ogrodowej – należy przez to rozumieć, budynki i budowle, ogrodzenia aleje i drogi ogrodowe place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

pkt 10 opłatach ogrodowych – należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowców opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności, związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

Art.11  

ust.1 ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.

ust.2 Podział gruntu na teren ogólny i działki budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie ROD należy do stowarzyszenia ogrodowego.

ust.3 Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego, z zastrzeżeniem art.49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu § 1 ustawy z dna 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz.459, 933 i 1132)

Art.22 Odszkodowanie w związku z likwidacją ROD..

 Podmiot likwidujący obowiązany jest wypłacić:                                                                        

1 działkowcom– odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD, pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ROD.

2 stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność, a nie podlegające odtworzeniu..

3 Podmiot likwidujący zobowiązany jest zrekompensować koszty i straty poniesione przez stowarzyszenie ogrodowe w związku z likwidacją.

Art.28 Dzierżawa działkowa.

1 Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

Art.31. Korzystanie z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.

Działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie.

Art.33 Koszty funkcjonowania ROD

1. Działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

2 Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno prawne,

4 ) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

3 Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informacje finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

4 Informacja, o której mowa w ust.3 zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust.2.Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Po wejściu w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ROD mogły działać na zasadzie Stowarzyszeń.

 

W 2013 roku Posłowie, którzy projektowali ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych spotykali się z działkowcami. Takie spotkanie zostało zorganizowane na działkach z działkowcami w Elblągu, na którym był obecny ówczesny Poseł Pan Andrzej Dera- współtwórca ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Poseł mówił, że ustawa jest korzystna dla działkowców. Po wejściu ustawy w życie to działkowcy będą decydować sami jako ROD o swoich działkach. ROD będą istniały i działały, na zasadzie stowarzyszeń. Miało być bezpiecznie. Obecnie Pan Andrzej Dera jest Ministrem w Kancelarii Prezydenta RP.

Po wejściu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w życie, Polski Związek Działkowców przekształcił się w Polski Związek Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe.

Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców jeździli po całej Polsce uczestnicząc w zebraniach działkowców namawiając ich do pozostania w strukturach PZD, strasząc ich deweloperami, oraz jeżeli pozostaną sami będą im odbierane działki. Obiecali świetlaną przyszłość, jeżeli działkowcy pozostaną w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Obiecywano, że działkowcy będą sami decydować o ROD, a PZD będzie trzymał nad nimi parasol ochronny, wspierał ich i bronił przed zakusami deweloperów- w grupie będzie lepiej i bezpieczniej. Działkowcy będą czuli się bezpieczni i nie będą im podwyższone opłaty. Prawnicy PZD będą walczyć o prawa działkowców gdyby chciano odebrać im działki.

 

Tacy przedstawiciele i doradcy byli obecni na zebraniu w ROD Zalesie w Elblągu w kwietniu 2014r.Z tego zebrania został sporządzony protokół, który znajduje się tylko w Zarządzie Okręgowym PZD w Elblągu. Natomiast działkowcy czy członkowie ROD w PZD nie mają do niego dostępu.

W kwietniu 2017r w ROD ,,Zalesie” w Elblągu zostały powołane nowe ,,władze” ROD. Czteroosobowy zarząd ROD i trzy osobowa komisja rewizyjna.

W dniu 23 lutego 2018r.( po czterech latach od uchwalenia ustawy o ROD) został uchwalony Statut Polskiego Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe.                                                          

Statut Polskiego Związku Działkowców został zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w Warszawie.

 

Na podstawie Statutu w dniu 1 października 2018r został uchwalony Regulamin PZD przez Krajową Radę PZD.

A co zostało zapisane w Statucie PZD po upływie czterech lat od wejścia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w życie?

§ 1 Polski Związek Działkowców, zwany dalej ,,PZD” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym powołanym do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz reprezentacji i obrony interesów swoich członków.

§ 5 ust 1 pkt.2 ROD-rodzinny ogród działkowy prowadzony przez PZD.

pkt.6 opłaty ogrodowe-uiszczane przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego w szczególności związane z zarządzaniem utrzymaniem terenu ogólnego infrastruktury ogrodowej.

Statut i rola ROD.

§ 53 ust. 1 Rodzinny ogród działkowy jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD, tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD.                                                                                                 

2 Na zasadach określonych w niniejszym statucie, rodzinny ogród działkowy zarządza infrastrukturą ogrodową oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem rodzinnym pozostającym w dyspozycji ROD.

 

§ 69 Zarząd ROD

1 Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD

2. Zarząd ROD reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych niniejszym statutem.

 

§ 86 Wynagrodzenie za własność działkowca w razie wypowiedzenia.

 

1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem.

2. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń urządzeń i obiektów w drodze licytacji sądowej. Postanowienie sądu, o przysądzeniu własności nasadzeń urządzeń obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez PZD.

 

§ 151 Majątek PZD

1. Majątek PZD stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

2. Majątek PZD powstaje ze składek członkowskich, opłat ogrodowych, dotacji darowizn, spadków zapisów dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PZD oraz z ofiarności publicznej.

3. Majątek PZD nie podlega podziałowi między jego członków.

(W ustawie o ROD nie ma zapisu, że majątek ROD, który był budowany przez samych działkowców przechodzi na własność Polskiego Związku Działkowców).

 

§ 55 Regulamin ROD.PZD.

  1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania
  2.  
  3.  
  4. ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa Regulamin ROD.

         2. Uchwalenie i dokonywanie zmian w Regulaminie ROD następuje w drodze uchwały,     Krajowej Rady podjętej większością 2/3 głosów.

 

( Regulamin dla ROD uchwalił Polski Związek Działkowców.)

A co uchwalono w Regulaminie ROD przez Krajową Radę PZD?

§ 1 ust.3 W rozumieniu Regulaminu, rodzinnym ogrodem działkowym, zwanym dalej ,,ROD” jest wyłącznie ROD prowadzony przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.

§ 10 Własność.

1. Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.

§ 31. Infrastruktura ogrodowa

1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia będące własnością PZD, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD w szczególności:

1) ogrodzenie zewnętrzne, 2) aleje i drogi ogrodowe, 3) miejsca postojowe, 4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego, 5) budynki, 6) hydrofornie, 7) sanitariaty 8) zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej, 9) sieć wodociągowa, energetyczna lub inna, o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową.

(Polski Związek Działkowców już jako stowarzyszenie ogrodowe zarejestrował się w Sądzie Rejestrowym w Warszawie.)

Wykorzystując ustawę w Statucie PZD zapisano, że infrastruktura ogrodowa jest własnością PZD, chociaż została zbudowana przez działkowców z ich własnych środków oraz pomocy zakładów pracy. Natomiast koszty utrzymania infrastruktury ogrodowej obowiązani są pokrywać dalej działkowcy, pomimo, że zgodnie ze Statutem PZD nie są już, ich właścicielami.( Mówiąc prosto majątek wypracowany przez działkowców został im skradziony na podstawie prawa przez Polski Związek działkowców).

Polski Związek Działkowców – jako stowarzyszenie ogrodowe.

Ustawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r

Art.1 ust 3 Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Art.2 ust 1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

Art.6 ust. 1 Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.

  1. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczając jego prawo do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo do pozostawania poza nim.                    
  2. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze wzglądu na siedzibę stowarzyszenia.

( ad 1. W ROD Zalesie w Elblągu zasady bezwzględnego posłuszeństwa są przez władze stowarzyszenia, bardzo często stosowane, co będzie przedstawione w dalszej części.

ad.3 ROD działają na terenie gdzie znajdują się nieruchomości, natomiast stowarzyszenie PZD jest zarejestrowane w Warszawie i podlega pod Prezydenta Miasta Warszawa.

W takim przypadku skargi na stowarzyszenie ogrodowe PZD, członkowie ROD ze swojej  miejscowości na terenie Polski mogą kierować tylko do  Prezydenta  Warszawy?

 

A jak te prawa ustawowe, statutowe są przestrzegane w Polskim Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe, na przykładzie ROD ,,Zalesie” w Elblągu.

 

W kwietniu 2017r w ROD Zalesie w Elblągu został powołamy nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. ROD.

Zgodnie ze statutem PZD, Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD.

Komisja rewizyjna prowadzi działalność kontrolną ROD.

Na walnym zgromadzeniu do komisji rewizyjnej zostały powołane trzy osoby. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Pan Witold Łada.

Zgodnie ze Statutem PZD do zadań komisji rewizyjnej ROD należy między innymi kontrola z działalności zarządu ROD w tym finansowej. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej albo na wniosek okręgowego zarządu.

Dowód: Wyciąg z Regulamin Komisji Rewizyjnej PZD.

Pan Witold Łada- przewodniczący komisji rewizyjnej ROD Zalesie po zapoznaniu się ze Statutem oraz Regulaminem ROD mając wątpliwości? nakłonił Prezesa ROD Pana Wiesława Tongę o wystąpienie do Prezydenta Miasta Elbląga z pytaniem:,, jaki jest stan prawny ROD Zalesie w Elblągu.”

Takie pismo zostało złożone w marcu 2020r., na które otrzymano odpowiedź.: ,,Grunty,  którego właścicielem jest miasto- Elbląg są w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie.”

Po kilku dniach Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD skierowała pismo do Zarządu Krajowego PZD z pytaniem,- jaki jest stan prawny ROD Zalesie w Elblągu.?

Do dnia dzisiejszego odpowiedzi brak!?

Po zapoznaniu się Pana Witolda Łady szczegółowo z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Statutem i Regulaminem PZD, zaproponował Prezesowi ROD Zalesie aby zwołać zebranie działkowców i przedstawić im informacje -jaki jest stan prawny ROD Zalesie w Elblągu.

Pan prezes Wiesław Tonga przystał na taką propozycję i oświadczył, że do takiego spotkania dojdzie. Była już wyznaczona data spotkania.

Po kilku dniach Pan prezes Wiesław Tonga oświadczył, że do spotkania jednak nie dojdzie, ponieważ nie wyraża na to Zarząd Okręgowy PZD, a konkretnie, prezes Zarządu Okręgowego  Pan Zygmunt Wójcik.

Ponieważ działkowcy domagali się takiego spotkania, Komisja Rewizyjna ROD sama postanowiła zorganizować spotkanie zgodnie z zapisem w Statucie PZD.                                                                           

 Żadne władze PZD –stowarzyszenie ogrodowe nie mają prawa zakazywać zgromadzeń działkowcom na terenie ogrodu. Takie uprawnienia mają organa Państwowe.

 

Były wyznaczone osoby odpowiedzialne za zorganizowanie zebrania z działkowcami.

Dowód: wyciąg ze Statutu PZD § 68 gdzie w ust 2 zapisano:

2.Z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD (delegatów) albo na polecenie organu nadrzędnego, zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania.

3. Zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony bezwzględną większością głosów.

Zebrano ponad 50 proc podpisów chętnych na spotkanie. Zgodnie ze Statutem Komisja Rewizyjna ROD złożyła wniosek do Zarządu ROD o zwołanie zebrania, dołączając listę uczestników.

 W statucie nie ma zapisu,  że zebranie musi być zatwierdzone przez władze PZD.

Dowód: wniosek do Zarządu ROD z dnia 29.06.2020r

Zarząd ROD po konsultacji z Zarządem Okręgowym zabronił wszelkich zgromadzeń do odwołania ze wzglądu na epidemię.

Żaden organ PZD- stowarzyszenie ogrodowe nie ma prawa ograniczać wolności działkowcom Jest to działanie bezprawne. Od tego są powołane organy Konstytucyjne. A PZD jest tylko stowarzyszeniem i nie może zabraniać swobód obywatelskich.

W związku z tym Komisja Rewizyjna ROD wystąpiła na piśmie w tej sprawie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu skąd otrzymała pozytywną opinię.

 

Jednocześnie pouczenie, jakie muszą być spełnione warunki, aby takie spotkanie mogło się odbyć- podając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 czerwca 2020r dotyczące zebrań w czasie pandemii.

 

Dowód: pismo z dnia 30.06.2020r

Dowód: odpowiedź dyrektora PSSE w Elblągu.

Warunki przez Komisję Rewizyjną ROD zostały spełnione. Pomimo tego chętni byli straszeni konsekwencjami i karami po 5000zł przez prezesa Pana Wiesława Tongę Takie działania były  stosowane, w porozumieniu i za zgodą  Zarządu  Okręgowego PZD do czego przyznał  się Pan Wiesław Tonga, który często powoływał się na nazwisko Prezesa Zarządu Okręgowego PZD Pana Zygmunta Wójcika

Świetlica działkowa posiada 120 m2 powierzchni a w zebraniu deklarowało chęć udziału 35 uczestników. Zgodnie z regulaminem PZD Komisja Rewizyjna ma prawo i obowiązek przeprowadzenia, co najmniej dwa razy w roku kontrolę z działalności zarządu w tym finansowej. Pomimo żądania poddania się takiej kontroli Zarząd ROD unikał kontroli mając poparcie Zarządu Okręgowego PZD.

Po stanowczej reakcji doszło do spotkania Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej. Podczas  prowadzonej kontroli, członkowie  Zarządu unikali, a nawet byli oburzeni zadawaniem ,,niewygodnych” pytań i odpowiadać  na pytania zadawane przez Komisję Rewizyjną ROD.

Nie chciano okazać dokumentów, o które Komisja wnosiła. Zarząd informował Komisje, że dokumenty,  których żąda Komisja Rewizyjna znajdują się w Zarządzie Okręgowym. Po kilkudziesięciu minutach, podczas kontroli Pan Prezes ROD Wiesław Tonga oświadczył, że jeżeli protokół z kontroli zostanie podpisany pozytywnie a w zebraniu będą mogli uczestniczyć przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD to klucze od świetlicy Komisja otrzyma. Na takie warunki Komisja Rewizyjna nie wyraziła zgody.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna uzyskała informacje, że Zarząd ROD co miesiąc składa sprawozdanie Zarządu ROD do Zarządu Okręgowego PZD. Wszystkie dokumenty z posiedzenia Zarządu znajdują się tylko w Zarządzie Okręgowym i nie ma możliwości wglądu dla działkowców czy dla Komisji Rewizyjnej. ROD.

Zarząd powołuje się na ochronę danych osobowych i na zapisy w statucie PZD.

W końcu przed planowanym zebraniem klucze od świetlicy Komisja Rewizyjna otrzymała. Pomimo, gróźb kierowanych przeciwko Komisji oraz działkowcom w zebraniu uczestniczyło kilka osób. Zostały spełnione warunki sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów. Nikt nie interweniował. Warunki sanitarne zostały zachowane.

Przed zebraniem Prezes ROD Pan Wiesław Tonga, poinformował Zarząd Okręgowy, że Komisja Rewizyjna ROD chce zwołać zebranie z działkowcami i oddzielić się ze struktur PZD,  pomimo, że nie było na to żadnych dowodów.

W dniu 09.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD o tym wydarzeniu powiadomiła Zarząd Okręgowy PZD oraz Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Elblągu. Z wnioskiem o zawieszenie Zarządu ROD i powołanie Zarząd Komisaryczny.

Dowód: pismo z dnia 09.07.2020r

Komisja otrzymała odpowiedź 14.07.2020r.

Dowód: pismo z dnia 14.07.2020r.

Dowód kolejne pismo z dnia 21.07.2020r.

Dowód: ponowne pismo do Zarządu Okręgowego z 25.07.2020r.

W dniu 30.09.2020r Komisja rewizyjna ROD wystąpiła z wnioskiem do Zarządu ROD o kserokopie dokumentów z obrad Walnego Zgromadzenia które odbyło się w kwietniu 2014r na, którym miało dojść do podjęcia uchwały o pozostaniu ROD,, Zalesie”  w strukturach PZD.

Dowód; pismo z dnia 30.09.2020r

Dowód: Odpowiedź Zarządu z dnia 12.10.2020r

O wydarzeniach w ROD Zalesie Komisja Rewizyjna informowała działkowców na tablicach ogłoszeń. Informacje te były usuwane przez ,,nieznanych sprawców.”

Na takie wydarzenia reakcja Zarządu ROD Zalesie i władz Okręgowych PZD była błyskawiczna.

Pomimo, że był to okres zagrożony epidemią covid 19 w połowie września 2020r Zarząd ROD Zalesie w porozumieniu z Zarządem Okręgowym oraz Okręgową Komisją Rewizyjną PZD, postanowił zwołać walne zebranie sprawozdawcze działkowców ROD na dzień 26 września 2020r.

Takie zawiadomienia o zebraniu były zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych

Pan Witold Łada zaproszenie na zebranie na piśmie otrzymał na dzień 29.09.2020r.

 

Pomimo, że zaproszenie było dla Pana Łady na dzień 29.09.2020r przybył na zebranie w dniu 26.09.2020r.

W zebraniu sprawozdawczym ROD Zalesie uczestniczyli ,,działkowcy” ale nikt nie wie dokładnie kto kim był, bo wszyscy mieli twarz zakrytą maskami. Nie można było sprawdzić czy wszyscy byli działkowcami czy członkami PZD- stowarzyszenie ogrodowe.

W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyły osoby z Zarządu Okręgowego PZD Pan Leszek Łopieński – pierwszy w-ce prezes Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu oraz Pani Katarzyna Górska – druga zastępczyni Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu.

W czasie trwania zebrania okazało się, że celem tego zebrania sprawozdawczego było odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD. Pomimo, że nie miał zaproszenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Witold Łada, przyszedł na zebranie 26.09.20r to zabroniono mu zabierania głosu. Etatowy przewodniczący walnego zebrania Pan Jerzy Szafran,  poddał ten wniosek pod głosowanie, przy aprobacie władz okręgowych. Scenariusz był taki, że Zarząd ROD podaje się do dymisji i składa wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD. Po rezygnacji Zarządu i odwołaniu Komisji Rewizyjnej przedstawiciel Zarządu Okręgowego ( Pan Leszek Lopieński) jako obserwator i doradca, oznajmił, że ponieważ Zarząd ROD podał się do dymisji to nie musi składać sprawozdania finansowego.

( Zostały tu rażąco naruszone przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz Statutu PZD,  przy udziale najwyższych władz Okręgowych PZD w Elblągu.)

 Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, art. 33  ust.3. ,,Raz w roku nie później niż do 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzonego ROD za poprzedni rok.

ust.4. Informacja, o której mowa w ust.3 zawiera wpływy i wydatki prowadzenia ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust 2. Informacja jest udostępniona w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznawania z nią „).

Zostało tu rażąco naruszone prawo ustawowe przez przedstawiciela najwyższych władz Okręgowych PZD w Elblągu -Pana Leszka  Łopieńskiego. I-go w-ce prezesa PZD.

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszeniem ogrodowym jest Polski Związek Działkowców a nie ROD.

W dalszej części zebrania sprawozdawczego, uzasadniając odwołanie Komisji Rewizyjnej głos zabrała Pani Katarzyna Górska – II przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

,,Proszę mi nie przerywać, kultura przede wszystkim. Panie Łada, druga zastępczyni wiceprzewodniczącego OKR PZD. Proszę pana komisja rewizyjna zabiera tylko wtedy głos, jeżeli zarząd ma jakieś propozycje i można temu zarządowi pomóc w pewnym stopniu, podając propozycje. A teraz usiąść i czekać cicho na zebranie zarządu i na zebranie członków PZD. Pan Łada natomiast jak wstał robi zamieszanie. Bardzo bym pana prosiła. Proszę posłuchać pana prezesa, bo on tu jest najważniejszy. To nie ważne, że w statucie jest tak, że komisja rewizyjna kontroluje zarząd, ale komisja rewizyjna współpracuje z zarządem, to komisja rewizyjna ma się nijak. Komisja rewizyjna, która robi zarządowi pod górkę i rozpatruje nieprawidłowości i idzie to do okręgowego zarządu. I jeszcze jedna uwaga – czy wszyscy z państwa na sali są zgodni żeby pan Łada nagrywał to zebranie. Niestety, jeżeli państwo nie wyrażają tutaj zgody na nagrywanie to proszę panie Łada skasowanie i wyłączenie nagrywanie i skasowanie początkowego nagrania. Usiąść i czekać cierpliwie na swój głos.” Głos z sali ,, Jeżeli macie państwo problem z panem Ładą to proszę to przegłosować.”                                                                                                                           

 Pani przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Górska wyraźnie dała do zrozumienia, że nie ważne, że w statucie jest tak zapisane ze komisja rewizyjna kontroluje zarząd ale komisja rewizyjna współpracuje z zarządem. Pani przewodnicząca podczas zebrania namawia zebranych do łamania prawa.

Takie zachowanie przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu było skandaliczne i nie zgodne z prawem. Zastraszanie Komisji Rewizyjnej ROD,  prowadzi prosto  do dyktatury, korupcji, szantażu, anarchii, patologii.

.W dalszej części zebrania po odwołaniu Komisji Rewizyjnej pan doradca Leszek Łopieński oznajmił, że ponieważ Zarząd podał się do dymisji a Komisja Rewizyjna została odwołana to trzeba wybrać nowe władze, dlatego trzeba zamienić zebranie sprawozdawcze na zebranie sprawozdawczo –wyborcze. Na co zebrani wyrazili zgodę. Po wcześniejszym uzgodnieniu

 

Zarządu ROD i władz okręgowych PZD do Zarządu ROD zostały wybrane, te same osoby, które podały się do dymisji.

Przebieg zebrania został utrwalony na ścieżce dźwiękowej i został wykonany stenogram na podstawie nagrań dźwiękowych.

Na zebraniu Witold Łada –przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD miał przygotowane przy sobie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD, obecni na zebraniu nie pozwolili na to, tłumacząc, że przed chwilą Komisja Rewizyjna została odwołana- zakłócając cale zebranie. Dlatego przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Łada dokument przekazał do  przewodniczącego zebrania, a po zebraniu, sprawozdanie,  protokół z zebrania oraz uchwały zabrała ze sobą Pani Katarzyna Górska – II wice - przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu..

Dowód: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dna 26.09.2020r.

Zgodnie ze Statutem PZD Zarząd ROD i walne zgromadzenie nie ma mocy prawnej. Potwierdził to Sąd Rejonowy w Elblągu w Postanowieniu z dnia 21.12.2020r.

Zwołanie walnego zebrania działkowców odbywa się zgodnie z uchwalonym statutem PZD. Porządek obrad jest ściśle ustalony przez Polski Związek Działkowców i może być zmieniony tylko przez najwyższe władze związku zostało to potwierdzone  na zebraniu przez władze okręgowe  PZD – stowarzyszenie ogrodowe w dniu 26.09.20r.

(Praktycznie zebranie jest prowadzone przez przedstawicieli PZD rękoma działkowców. Zarząd czy komisja rewizyjna nie ma umocowania prawnego.

Zarząd ROD jest zwykłym zarządem a komisja rewizyjna ROD  jest zwykłą komisją  rewizyjną, nie mającą umocowania prawnego.

Choć w statucie PZD- stowarzyszenie ogrodowe, zapisano, że najwyższą władzą  w ROD jest walne zgromadzenie to nie ma ono umocowania prawnego. Jest to organ fikcyjny.)

Dowód: Zawiadomienie o walnym zebraniu sprawozdawczym oraz porządek obrad zatwierdzony przez PZD.

Pomimo że w statucie PZD § 56 ust. 3 jest zapis, że: ,,w walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego szczebla.”

Praktycznie  jest to obowiązek, aby w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wyższego szczebla. Walne zebranie nie może odbyć się bez przedstawicieli wyższego szczebla. Wszystko musi być pod kontrolą .Pełnią oni funkcję obserwatorów i doradców. Żadne zebranie nie może się odbyć bez zgody władz wyższego szczebla. Osoby te siedzą przy stole prezydialnym i kontrolują aby wszystko przebiegało zgodnie z oczekiwaniami Polskiego Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych świetlice, które zostały wybudowane przez działkowców z ich funduszy są własnością Polskiego Związku Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe.

 

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art.11 ust 3 zapisano: ,,Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego.” Na walnym zebraniu działkowcy mogą głosować tylko w sprawach zamieszczonych w porządku obrad zatwierdzone przez władze wyższego szczebla i zgodnie z ich oczekiwaniami. Głosowanie odbywa się tylko nad uchwałami zatwierdzonymi w porządku obrad przez PZD.

Głosowania odbywają się tylko nad uchwałami zatwierdzonymi przez Polski Związek Działkowców,. Działkowcy, którzy chcą wnieść poprawki do porządku obrad lub są przeciwni, są prześladowani i traktowani jako działający na szkodę PZD lub samych działkowców.

Wszystko odbywa się pod kontrolą władz wyższego szczebla.  A jak zebranie sprawozdawcze w dniu 26.09.2020r  przebiegało w ROD Zalesie w Elblągu, zostało utrwalone w stenogramie i nagraniu dźwiękowym.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej ROD zwołanie i przeprowadzenie zebrania zostało zwołane z rażącym naruszeniem prawa i niezgodne z dobrymi obyczajami.

Zwołanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia było skandaliczne, przy udziale najwyższych władz Okręgowych PZD w Elblągu

Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym w dniu 26.09.2020r przy udziale i przyzwoleniu najwyższych władz Okręgowych ani Zarząd ROD, ani Komisja rewizyjna nie złożyła sprawozdania ze swojej działalności, w tym finansowej..

Nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności i konsekwencji.

 

Dowód: nagranie dźwiękowe z obrad walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r

Dowód: stenogram z walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r. (na podstawie nagrań).

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie powiadomiła działkowców o tych wydarzeniach na tablicach ogłoszeniowych. Informacje te były natychmiast usuwane za przyzwoleniem Zarządu ROD. Zarząd ROD zabronił zamieszczania jakichkolwiek informacji i oznajmił, że wszelkie informacje mogą być zamieszczane za zgodą Zarządu ROD lub Zarządu Okręgowego PZD. Na zamieszczenie informacji przez Komisję rewizyjną nie wyraża Zarząd Okręgowy.

Wszelkie nieposłuszeństwo traktowane będzie jako działanie na szkodę PZD i działkowców. Będzie to skutkować wykluczeniem z członka związku, a w dalszej kolejności pozbawieniem prawa do działki.

O wydarzeniach tych Komisja Rewizyjna ROD powiadomiła Zarząd Okręgowy i Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Elblągu

W dniu 09.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego PZD o stwierdzenie nieważności walnego zgromadzenia oraz uchwał jakie zostały podjęte w dniu 26.09.2020r., powołanie Zarząd Komisaryczny oraz w ciągu sześciu miesięcy przeprowadzić nowe wybory Zarządu ROD.

Dowód: wniosek do Zarządu z dnia 09.10.2020r

W dniu 10.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała uchwały Zarządu Okręgowego PZD.

Uchwała Zarządu Okręgowego z dnia 30.10.2020r o stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.                                                                                                                                                                                  

Dowód: Uchwała nr 85/2020 z dnia 30.10.2020r

Uchwała nr 86/2020 z dnia 30.10.2020r

Uchwała nr 87/2020r z dnia 30/10.2020r

W uchwale nr 87/2020r Zarząd Okręgowy PZD powołał Zarząd komisaryczny, w którym znalazły się wszystkie osoby z poprzedniego Zarządu.

Natomiast nikt z osób winnych nie poniósł żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W dniu 10.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dn.04.11.2020r o odwołaniu Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu Okręgowa Komisja Rewizyjna  PZD w Elblągu pisze:

,,Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu przekazał Okręgowej Komisji Rewizyjnej wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu o odwołanie Zarządu ROD Zalesie w Elblągu i powołanie Zarządu Komisarycznego ROD, wraz z kopiami korespondencji prowadzonej przez Okręgowy Zarząd PZD z Komisją Rewizyjna ROD Zalesie i wyjaśnieniami Prezesa Zarządu ROD dotyczącymi działań Komisji Rewizyjnej związanych ze zwołaniem przez Komisję Rewizyjną zebrania działkowców ROD Zalesie w Elblągu na dzień 26.09.2020r i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie.”

(na podstawie fałszywych oskarżeń Komisja Rewizyjna ROD została odwołana. Zebranie w dniu 26.09.2020r zostało zwołane przez Zarząd ROD przy współpracy Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Natomiast oskarżona została Komisja Rewizyjna ROD)

Pod uchwałą podpis II przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyny Górskiej, obecnej i czynnie uczestniczącej na walnym zgromadzeniu w dniu 26.09.2020r.

W uzasadnieniu uchwały posłużono się fałszywymi doniesieniami i oskarżeniami  przez Prezesa ROD Pana  Wiesława Tongi.

Dowód: uchwała nr.07/XI/2020

Wszystkie dokumenty jak protokół, uchwały, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD zostały po zebraniu zabrane przez przedstawicieli Zarządu Okręgowego. Członek Związku lub działkowiec nie ma do protokołu czy uchwał dostępu.

Nikt z władz okręgowych oraz ROD nie poniósł żadnej konsekwencji za takie zachowanie.

W dniu 12.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD wystąpiła z wezwaniem przed sądowym do Zarządu ROD o udostępnienie dokumentów z obrad walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r.

Dowód: wniosek z dnia 12.10.2020r

W dniu 15.10. 2020r Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź na w/w wniosek

Dowód: pismo Zarządu Okręgowego z dnia 12.10.2020r

W dniu 28.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wystosowała pismo do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie

Dowód: pismo z dnia 28.11.2020r.

W dniu 19.10.2020r Witold Łada złożył do Sądu Rejonowego w Elblągu, pozew przeciwko Zarządowi ROD Zalesie PZD o wydanie dokumentów z obrad walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r.

Dowód: wniosek do sądu z dnia 19.10.2020r

Dowód: Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu Sygn akt I C 1419/20 z dnia 21.12.2020r o odrzuceniu pozwu.

Dowód: Uzasadnienie postanowienia  z dnia 21.12.2020r

,,Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (art.65) z dniem wejścia w życie ustawy, tj 19.01.2014r., Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz U. poz.1419, z późn. zm. ) staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawną, przy czym zastosowanie mają też przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Rodzinny Ogród Działkowy,, Zalesie ”w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców ( obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elblągu a ściślej par.72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców( PZD) Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD. W konsekwencji pozwany przez powoda – Zarząd w ocenie Sądu, nie posiada osobowości sądowej.

Dodatkowo na marginesie należy wskazać, że powód w pozwie wskazał, że występuje z niniejszym pozwem jako członek ROD PZD Zalesie natomiast przepis art.50  ustawy z 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych w sposób wyraźny i wyczerpujący wskazuje sytuacje, które w relacjach pomiędzy członkiem, a samym związkiem mogą być przedmiotem dochodzeniach ewentualnych roszczeń przed sądem. Co prawda do pozwu zostały dołączone załączniki, z których wynika, że Witold Łada jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, jednakże Sąd nie może domniemywać, że powód pozew składa jako przedstawiciel tego organu, skoro w pozwie określił się jako członek ROD PZD.

W konsekwencji powyższego pozew podlegał odrzuceniu.”

Rozumując postanowienie sądu, można przeczytać w statucie PZD, ze: walne zgromadzenie ROD, zarząd ROD, komisja rewizyjna ROD, prowadzi sprawy ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców.

Po takim postanowieniu Sądu można zadać pytanie czy ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, która została uchwalona przez Sejm, Senat, podpisana przez Prezydenta nie jest bublem prawnym?

Zgodnie z postanowieniem Sądu, Rodzinne Ogrody Działkowe ( ROD) nie mają żadnej mocy prawnej.

Zgodnie ze statutem PZD, Zarządy ROD powołane są przez PZD i prowadzą sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców (PZD).

Zarząd ROD jest zwykłym zarządem, który ma wykonywać tylko postanowienia i uchwały Polskiego Związku Działkowców. Walne zgromadzenie działkowców głosuje nad statutem regulaminem i uchwałami przedstawione przez stowarzyszenie ogrodowe PZD.

To po co są zwoływane walne zgromadzenia ROD, jak nie mają mocy prawnej? Po co są wybierane Komisje Rewizyjne ROD, jak nie mają prawa nikogo kontrolować?

A może to Polski Związek Działkowców, łamie prawo, wykorzystując luki prawne? Przekształcił się w stowarzyszenie ogrodowe zgodnie z ustawą, zgodnie z prawem opracował sobie korzystny statut, poczuł się jak ,,Państwo w Państwie” a działkowcy nie mają żadnych praw Są ubezwłasnowolnieni. Mają prawa, a nawet obowiązek, płacić i utrzymywać ,,Imperium działkowe.” jakim jest Polski Związek Działkowców- Stowarzyszenie Ogrodowe.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ,,Trzeba było dużo zmienić, żeby zostało tak jak było,”. Albo jeszcze gorzej!

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych art.33 ust.3 zapisano: ,,Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informacje finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.”

Zgodnie z tym zapisem informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok powinien przeprowadzić Polski Związek Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe. Zarząd ROD nie ma takich uprawnień. Jest zwykłym zarządem i nie ma takiej kompetencji.

ust.4 Informacja, o której mowa w ust. 3 zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na środki pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust.2. Informacja jest udostępniona w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Zgodnie z tym zapisem informacje o działalności ROD w tym finansowa powinna być przedstawiona przez prowadzącego ROD. A takim prowadzącym jest podmiot zwany Polski Związek Działkowców – stowarzyszenie ogrodowe.

Zgodnie z ustawą Zarząd ROD nie ma uprawnień, aby przedstawiać informację finansową działkowcom, Takie uprawnienia ma stowarzyszenie ogrodowe PZD.

,,Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD. I tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców.” (wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu sygn. akt I C 1419/20. z dnia 21.12.2020r.)

Zgodnie ze Statutem PZD Zarząd ROD nie ma uprawnień przedstawiać jakichkolwiek dokumentów działkowcom. Zarząd ROD nie może podejmować żadnej decyzji bez zgody prowadzącego ROD. Dlatego wszystkie dokumenty ROD znajdują się w stowarzyszeniu ogrodowym zgodnie z ustawą.  Sąd Rejonowy w Elblągu w wyroku z dnia 21.12.2020r  sygn. akt IC 1419/20 stwierdził:

,,Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach działkowych art.65) z dniem wejścia w życie ustawy tj. 19.01.2014rPolski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 2005r o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz .U. poz.1419, z  późn. zm.) staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawą, przy czym zastosowanie mają też przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach.

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców (obecnie stowarzyszenia ogrodowego). Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ( ROD) prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców (PZD).

Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda( Witold Łada)– Zarząd ROD Zalesie – w ocenie Sądu, nie posiada zdolności sądowej.”  Tyle i aż tyle.

Jak z tego wynika zarząd ROD, walne zgromadzenie ROD, komisja rewizyjna ROD to organy fikcyjne w ROD ( powołane przez PZD – stowarzyszenie ogrodowe) aby uśpić czujność działkowców. Takimi działaniami działkowcy zostali zniewoleni, są  prześladowani, pozbawieni  swoich praw w ROD.

Walne zgromadzenie ROD powołane przez PZD,  nie może podejmować samodzielnie  uchwał bez zgody władz stowarzyszenia.

Na jakiej podstawie został powołany Zarząd ROD, walne zgromadzenie ROD, komisja rewizyjna ROD, jeżeli te organy powołane przez PZD, nie mają żadnych uprawnień?

Wszystko jest uchwalone, zatwierdzone wcześniej przez władze Polskiego Związku Działkowców. Nawet gdyby głosowanie było inne to i tak protokół z walnego zgromadzenia jest przetrzymywany w Zarządzie Okręgowym a działkowcy nie mają do niego dostępu.

W ROD dochodzi do anarchii, do patologii, do układów korupcyjnych, a może i mafijnych.

Dochodzi do  łamanie praw demokratycznych

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych powinien znaleźć się zapis

Organa ROD są jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i zdolność sądową. Inaczej działają nie zgodnie z prawem i za nic nie odpowiadają. Prowadzi to do anarchii, do patologii, do obłudy, do nadużyć.

Władze PZD- stowarzyszenie ogrodowe, nie jest praktycznie przez nikogo kontrolowane. Kontrolują się sami. ,,Jest to państwo w państwie.”

Uchwały Zarządu Okręgowego z dnia 30.10.2020r oraz uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD otrzymali: Komisja Rewizyjna ROD oraz Zarząd ROD. Uchwały te powinny być umieszczone na tablicy ogłoszeń dla działkowców ROD. Ponieważ przez ponad miesiąc uchwały te nie były udostępnione działkowcom (za zgodą Zarządu Okręgowego). Komisja Rewizyjna ROD postanowiła sama umieścić te informacje na tablicach ogłoszeniowych, a o faktach informować działkowców oraz Zarząd Okręgowy. Jak również o wydarzeniach jakie miały miejsce w ROD Zalesie w Elblągu w 2020 roku

Uchwały i informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych były na bieżąco usuwane?

 

Zgodnie z Konstytucją RP.

Art.54 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Władze PZD łamią zapisy zamieszczone w Konstytucji RP.

W dniu 12.01.2021r Witold Łada otrzymał wezwanie podpisane przez Prezesa Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie Pana Jacka Nawrockiego - który pełni jednocześnie funkcję II zastępcy Prezesa Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu

Podpis złożyła również Pani Magdalena Dziubak jako sekretarz Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie. ( sekretarz w poprzednim Zarządzie ROD).

,,Zarząd Komisaryczny domaga się zaprzestania rozpowszechniania przez ,,ogłoszenia” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Elblągu oraz w Internecie nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD.

Równocześnie informujemy, że w przypadku nie zaniechania tego rodzaju działań i nie usunięcia niedozwolonych informacji i treści wewnętrznych dokumentów PZD ze strony internetowej Zarząd ROD na podstawie przepisów § 27 Statutu PZD podejmie działania w sprawie pozbawienia Pana członkostwa w PZD.”

Zarząd Okręgowy powołując Zarząd Komisaryczny ROD powinien określić kompetencje i zakres uprawnień Zarządu Komisarycznego. O tym powinni być powiadomieni działkowcy ROD i przyczynę powołania Zarządu Komisarycznego. Natomiast Zarząd Komisaryczny ROD zaczął  od przeprowadzenia czystki i eliminowanie osób niewygodnych, działkowców, którzy domagają się swoich praw.

Dowód: wezwanie Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie z dnia 04 stycznia 2021r

W dniu 12.01.2021r Komisja Rewizyjna ROD wysłała ponowne pismo do Krajowego Zarządu PZD w Warszawie.

Dowód: pismo do ZK PZD z dnia 12.01.2021r

Do dnia skompletowania dokumentów odpowiedzi brak.-( 15 02.2021)

 

 W dniu 25.01.2021r  Pan Witold Łada otrzymał uchwałę nr.1/1/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu..

Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej została przekazana do wiadomości Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu.

Nie wiadomo, jaki organ taką komisję powołał i jakie ta komisja ma kompetencje i uprawnienia? Kogo ma kontrolować czy Zarząd Komisaryczny? Ani w ustawie ani w statucie PZD taka komisja komisaryczna nie istnieje. Prawdopodobnie taka komisja sama się powołała.?

Dowód: uchwała KKR PZD z dnia 04.01.2021r

Zgodnie z ustawą, Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe przejął majątek wypracowany przez działkowców z ich  funduszy i  ciężkiej pracy.

Po ustanowieniu ustawy o ROD, Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe, po kilku latach poczuł się jak ,,państwo w państwie” jak prywatna własność ,, imperium działkowego.”  W dalszym ciągu działkowcy są zmuszani do przekazywania funduszy na utrzymanie tak wielkiej struktury jak Polski Związek Działkowców, który ponownie stał się monopolistą. Stawki oraz opłaty nie są ustalane przez działkowców ROD ale z góry przez Krajową Radę PZD. 

Natomiast bez dyskusji, uchwały Krajowej Rady musi pozytywnie przegłosować walne zgromadzenie ROD.

 Pomimo, że ROD muszą utrzymać w należytym stanie infrastrukturę ogrodową z własnych środków (chociaż nie są ich właścicielami bo zostało im ,,zabrane” w majestacie prawa przez PZD) to jeszcze muszą odprowadzać podatek, haracz, do stowarzyszenia ogrodowego, Polskiego Związku Działkowców na utrzymanie administracji i majątku PZD.

Stowarzyszenie ogrodowe PZD uwłaszczył się na majtku działkowców i zarabia na działkowcach. Polski Związek Działkowców uwłaszczył się na majątku wypracowanym przez działkowców.             

A co jest zapisane w ustawie  o stowarzyszeniach:

Art.33.1 ,, Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności  publicznej.

Ust.2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.”

Wykorzystując nieprecyzyjne przepisy w ustawie działkowcy są okradani w majestacie prawa przez Polski Związek Działkowców.” .                                                                                                                            

A co mają z tego działkowcy w ROD? Zgodnie z ustawą, ROD nie jest stowarzyszeniem.

Na przykładzie ROD Zalesie wygląda to tak: (ogród posiada 74 działki),: 6 zł składki członkowskie, ustalane przez Krajową Radę PZD, które w całości są odprowadzane do Zarządu Okręgowego PZD. Ponad cztery tysiące zł na konto PZD, jako podatek czy darowizna uchwalone przez Krajową Radę PZD, z których są utrzymywane budynki i administracja PZD. Ubezpieczenia, i utrzymanie całej infrastruktury ROD z własnych środków działkowców, pomimo, że zgodnie ze statutem PZD, infrastruktura ROD jest własnością PZD. Wpisowe za działkę, 70 proc. odprowadzane do Zarządu Okręgowego, 30 proc. pozostaje w ROD. Natomiast PZD jest ustawowo zwolniony z opłat działkowych. O takich sprawach nie można nawet rozmawiać pomiędzy działkowcami, bo jest to traktowane przez władze, jako działanie na szkodę PZD i samych działkowców. Może to skutkować wykluczeniem z członkostwa a w dalszej kolejności z pozbawieniem prawa do działki.

  Jeżeli działkowcy się buntują są prześladowani, straszeni, grożeniem wykluczenia z członka związku, pozbawieniem działki i inne szykany. Jest to dyktatura, hipokryzja, anarchia, która doprowadza do patologii. Nikt z władz Związku nad tym nie panuje. Dla władz PZD jest to korzystne, że taki bałagan panuje w ROD. Ważne, że PZD jest właścicielem infrastruktury ogrodowej i regularnie wpływają pieniądze uchwalone przez Krajową Radę na konto PZD od zniewolonych działkowców.                                                                           

Właścicielami działek w większości są to ludzie starsi, schorowani i nie są zdolni bronić się przed tak wielkim monopolistą, który ma ogromną administrację i mnóstwo prawników, broniących interesów PZD. Dochodzi do gróźb, zastraszania brak dostępu do dokumentów. Chociaż ustawa i Statut gwarantują prawa działkowców, nie są one honorowane przez władze PZD. Podobne sytuacje dzieją się w całej Polsce, wiemy to z autopsji.                                                                                                

W dniu 12.01.2021r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie skierowała kolejne pismo do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi brak.

Dowód: Pismo z 12.01.2021r

Dowód: Pismo Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dnia 18.01.2021r

Komisja Rewizyjna ROD skierowała kolejne pismo do Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu.

Dowód: Pismo z dnia 01.02.2021r

W dniu 12.02.21r Pan Witold Łada otrzymał odpowiedź z dnia 09.02.21r

Dowód: odpowiedź na pismo z 01.02.2021r

Dowód: Odpowiedź na pismo z dnia 09.02.2021r

W dniu 15.02.2021r Witolda Łada skierował pismo do Zarządu Okręgowego                                                                                 

Dowód: pismo z dnia 15.02.2021r

Dowód: Odpowiedź Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dn.09.02.2021r

W odpowiedzi Okręgowa Komisja Rewizyjna pisze, że podtrzymuje stanowisko Zarządu Okręgowego z dn.09.02.2021r

Jest to ,,układ zamknięty.”

W ROD i w PZD nie ma rzetelnej kontroli. Jako stowarzyszenie ogrodowe praktycznie nie jest przez nikogo kontrolowane .,,Polski Związek Działkowców to Państwo w Państwie” -  tak powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego w 2013r . Polski Związek Działkowców przekształcił się w PZD –stowarzyszenie ogrodowe i nic się nie zmieniło. Według ustawy o

stowarzyszeniach nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje starosta gdzie zarejestrowane jest stowarzyszenie. W przypadku PZD – nadzór nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD sprawuje Prezydent Warszawy??? .                                                                                                                  

Pomimo, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nakazuje stowarzyszeniu raz w roku przedstawić zgodnie z Art.33 ust.3 sprawozdanie finansowe, Polski Związek Działkowców- stowarzyszenie ogrodowe, nie przedstawił działkowcom  ROD  Zalesie w  Elblągu informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za sześć ostatnich lat.

Wiemy, że taka sytuacja panuje w ROD na terenie całej Polski.

Od byłej Komisji Rewizyjnej  ROD Zalesie o sytuacji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych został powiadomiony Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny:

,,Zgodnie z przedstawionym materiałem, i łamaniem prawa podtrzymujemy wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu, do Pana Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z art. 29 ustawy o stowarzyszeniach:

Art.29 Sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora może:

Ust 3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.”

  Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest ustawą szczególną. .                                           

Władze stowarzyszenia PZD robią wszystko by zamknąć usta niepokornym działkowcom.

Zdaniem byłej Komisji Rewizyjnej nadzór nad ROD powinien sprawować starosta, na którym terenie Rodzinny Ogród Działkowy się znajduje.

Po zgromadzeniu tak obszernego materiału i dowodów była Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu stwierdza, że taki stan w Polskim Związku Działkowców-stowarzyszenie ogrodowe, nie może dalej trwać.     

 Łamane są prawa działkowców zapisane w ustawie, statucie Regulaminie PZD. Zostało to potwierdzone w zgromadzonych dokumentach, oraz na walnym zebraniu ROD w dniu 26.09.2020r, przez Panią Katarzynę Górską i Pana Leszka Łopieńskiego.

Szanowny Panie Prezydencie.

W interesie społecznym, mając na uwadze dobro działkowych środowisk całej Polski, oraz korzystając z możliwości zwracania się do Pana Prezydenta na podstawie złożonych deklaracji w okresie kampanii wyborczej.

Jako środowisko działkowców zgłaszamy potrzebę bezwzględnego nowego podejścia do postanowień ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez nowelizację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jest to warunek sine gua non uzyskania przez działkowców realnej kontroli nad własnym majątkiem.

Wnioski Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu do Pana Prezydenta RP.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu składa wniosek i prośbę do Pana Prezydenta RP, aby przesłał do Sejmu Projekt  prezydencki zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz U.1419, z późn. zm. z dnia 13 grudnia 2013r                                                                                                              

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jasno stanowi o rodzinnych ogrodach działkowych, a nie o ogrodach działkowych.                                                                        

Proponowane zmiany w ustawie o  rodzinnych ogrodach działkowych.

1. Zmienić zapis w Art.11 ust.3                                                                                                                   ,, Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia  ROD, jeżeli nie została pobudowana ze środków PZD, z zastrzeżeniem art. 49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu § 1 ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny ( Dz U. z 2017r.poz. 459, 933i 1132).

2. Zmienić zapis w Art.14. ust.3                                                                                           

,,: Stowarzyszenie  ROD sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu w ROD.”

3. Zmienić zapis w Art. 22 ust.1 pkt 2:                                                                                      

,,Stowarzyszenie ROD - odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność a nie podlegające odtworzeniu.”

4.zmienić zapis w Art.22. ust.1 pkt.3:                                                                                                    

,,Podmiot likwidujący obowiązany jest zrekompensować koszty i straty poniesione przez Rodzinny Ogród Działkowy w związku z likwidacją.”

5. Zmienić zapis w Art. 24. ust.2                                                                                                         

 ,,W przypadku likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego obejmującego nie więcej niż 10 ℅ jego powierzchni i nie więcej niż 10 działek za zgodą Rodzinnego Ogrodu Działkowego prowadzonego przez ROD, w miejsce realizacji obowiązków, o których mowa w Art. 21 (obowiązek odtworzenia ROD), podmiot likwidujący może wypłacić na rzecz tego ROD kwotę odszkodowania stanowiącą równowartość szacunkowych kosztów tych obowiązków, a na rzecz działkowca – prawa do działki.”

6. Zmienić zapis w Art. 27 ust.2                                                                                                               

,, Umowa o której mowa w ust. 1 zawierana jest pomiędzy Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.”

7.  Zmienić zapis w Art. 28 ust.1                                                                                                      

,,Przez umowę dzierżawy działkowej  stowarzyszenie  ROD zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.”

8. zmienić zapis w ust.2:                                                                                                             

,,Umowa o której mowa w ust.1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem  ROD a pełnoletnią, osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.”

 Art.33 ust. 1 Zmienić zapis:                                                                                                     

,,Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia  ROD.                                                                              

Dopisać ust 5                                                                                                                        

,,Działkowiec ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów ROD i protokołów z obrad organów ROD, rocznych sprawozdań finansowych i umów zawieranych z osobami trzecimi.”

 Dopisać ust.6 ,, Uzasadnione koszty sporządzenia odpisów i kopii tych dokumentów z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu pokrywa działkowiec wnioskujący o ich otrzymanie.”

Dopisać ust 7.

,,Kto będąc członkiem zarządu ROD wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że nie udostępnia dokumentów o których mowa w ust 5

- podlega karze grzywny.”                                                                                                           

Dopisać ust.8                                                                                                                          

 ,,Dokumenty dotyczące prowadzenia ROD są przetrzymywane w ROD przez okres 20 lat.”

Dopisać ust.9.                                                                                                                                                     

,,W sprawach o czyny, o których mowa w ust 5 orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.” Dopisać ust.10. ,,Przebieg walnego zgromadzenie ROD może być utrwalane na ścieżce dźwiękowej i obrazem przez działkowców uczestniczących w walnym zebraniu ROD.”

9.Zmienić zapis Art.36 ust 1                                                                                                                ,,Wypowiedzenie dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie złożone przez stowarzyszenie ROD, określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.”                                               

10. Zmienić zapis Art. 36 ust 3.                                                                                                       

,,Rodzinny Ogród Działkowy może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

11. Zmienić zapis w art.42 ust.3

,, W razie rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art.36 wypowiedzenie umowy ust. 3, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o których mowa w ust 1, ustala się w drodze porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem  ROD i działkowcem.”

Zmienić zapis w ust. 4

,, W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3 ROD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń urządzeń i obiektów w drodze licytacji. Przepis ustawy z dnia 17 listopada 1964r- Kodeks postępowania cywilnego o uproszczonej egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoważne z ustanowieniem prawa do działki przez ROD.”

12. Dopisać w art. 65 po ust 1 pkt 2 dopisać punkt 2a w brzmieniu:

,, jednostki organizacyjne, Rodzinne Ogrody Działkowe stają się jednostkami organizacyjnymi i organami stowarzyszenia ogrodowego, a członkowie tych organów zachowują mandaty.”

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest ustawą szczególną, dlatego powinien znaleźć się zapis w ustawie.

13. Zamieścić zapis :                                                                                                                        

,,Nadzór nad działalnością Rodzinnego Ogrodu Działkowego  należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę ROD.”

14.Zamieścić zapis:                                                                                                                         

,,Organy stowarzyszenia  ROD są jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i zdolność sądową.”   

Ze względu na ważny interes społeczny list otwarty będzie udostępniony do wiadomości publicznej. 

                                                                       

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                            Były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                         ROD Zalesie w Elblągu

                                                                                               Witold Łada

 

                                                                                  Były W-ce przewodniczący

                                                                            Komisji Rewizyjnej

                                                                                                 ROD Zalesie w Elblągu

                                                                                                 Ryszard Domżalski

 

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub naruszania postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art.10 ust.1, art.. 0a ust1 i 3 i art.10b, organ nadzorujący w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art.29.

art.29 Sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

1.udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,

2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,.

3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem..

Dlatego Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu składa wniosek do Pana Prokuratora Generalnego, aby po zapoznaniu się z materiałami Pan Prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu na podstawie art. 29.1 ust 1                                                                                                  1. o udzielenia stowarzyszeniu ogrodowemu Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie ostrzeżenia.

2) o rozwiązanie stowarzyszenia ogrodowego PZD, z powodu stwierdzenia naruszenia prawa i uznane na podstawie przedstawionych dokumentów rażące działanie sprzeczne z ustawą lub statutem PZD.

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                         ROD Zalesie w Elblągu

                                                                                               Witold Łada