Elbląg 09.10.2020r

Komisja Rewizyjna

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

,,Zalesie” w Elblągu

ul. Królewiecka

Adres do korespondencji Witold Łada 82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Zarząd Okręgowy

Polskiego Związku Działkowców

82-300 Elbląg

Kościuszki 106

 

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu na podstawie § 67 składa wniosek do Zarządu Okręgowego o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej odwołania Komisji Rewizyjnej, podjętej na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 26.09.2020r nie zgodnie z prawem i nie zgodnie ze Statutem PZD § 46 ust4.

Ponieważ Zarząd ROD złożył na ręce przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczego rezygnację z własnej nie przymuszonej woli Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” wnosi, aby Zarząd Okręgowy PZD powołał na terenie ROD Zalesie w Elblągu Zarząd Komisaryczny.

Zobowiązać członków PZD z ROD Zalesie aby w terminie do 6 miesięcy od powołania Zarządu Komisarycznego, przeprowadzić wybory nowego Zarządu.

 

U Z A S A D N I E N I E

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie stwierdza, że w 2019 roku nie przeprowadzała kontroli Zarządu, ponieważ Zarząd nie chciał poddać się takiej kontroli.

Od stycznia 2020r przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Łada kilkakrotnie informował Prezesa Zarządu Pana Wiesława Tongę, że Komisja chce przeprowadzić kontrolę za 2019 rok. Najpierw były wymówki, że choroba, że wyjazdy, że nie ma członka zarządu na miejscu. W kwietniu 2020r pandemia. Prezes Zarządu Pan Wiesław Tonga poinformował, że na czas pandemii coronawirusa, wszystkie spotkania są zawieszone do odwołania. Ma taki zakaz od Zarządu Okręgowego PZD.

W dniu 22.06.2020r Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu ROD o pilne zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców. Pozwała na to Statut PZD gdzie w § 68 Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na wniosek komisji rewizyjnej ust 3.

Zarząd ROD podpisał się pod wnioskiem,,,Zakaz zwoływania zgromadzeń ( według Zarządu ROD w Elblągu).pod pismem podpis złożyli Małgorzata Sadowska, Krzysztof Czajkowski, Magdalena Dziubak, Wiesław Tonga.

W dniu 29.06.2020r. Komisja Rewizyjna ROD złożyła ponowny wniosek do Zarządu ROD o zwołanie Nadzwyczajnego zebrania dołączając do wniosku listę 39 działkowców, którzy wyrazili taką wolę. Zgodnie z § 68 ust. 2 statutu PZD, gdzie zapisano: ,,z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD.(wolę taką złożyło 50 proc. czł.) Ponieważ Zarząd odmówił zorganizowania takiego spotkania Komisja Rewizyjna postanowiła sama doprowadzić do takiego spotkania. Wyznaczono osoby odpowiedzialne do zorganizowania Zebrania z działkowcami. Pomimo tego Zarząd oświadczył na piśmie, że nie udostępni kluczy do świetlicy.

W dniu 1 lipca 2020r Komisja Rewizyjna przeprowadzała kontrolę Zarządu. Podczas kontroli zażądano dokumentów np. rachunków m/in faktur. I wtedy się zaczęło!? Powiedziano Komisji, że wszystkie rachunki są w Zarządzie Okręgowym. Pan prezes Wiesław Tonga oświadczył, że klucze od świetlicy dostaniemy pod warunkiem, że podpiszemy protokół z kontroli, a w zebraniu będą mogli uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Okręgowego.

Pod pismem odmawiającym podpisali się: Wiesław Tonga, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Czajkowski, Magdalena Dziubak.

W dniu 09.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu o zawieszenie w pracach Zarządu ROD Zalesie oraz powołanie w to miejsce Zarząd Komisaryczny.

Do dnia dzisiejszego Zarząd Okręgowy nie zajął w tej sprawie żadnego stanowiska.

W lipcu 2020r:

1.Na tablicach ogłoszeniowych ROD ukazała się informacja Polskiego Związku Działkowców Zarządu Okręgowego z datą 30.06.2020r. pod L.dz.1346/2020. pismo w załączeniu

2.W dniu 30 lipca 2020r ukazała się na tablicy ogłoszeniowej informacja Zarządu ROD. Uchwała Zarządu ROD Zalesie nr 5 /2020 z dnia 30.07..2020r gdzie w § 1 czytamy:

Na podstawie postanowień § 4 ust.1 Uchwały Nr 4/IV/ 2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25.06.2020r Zarząd ROD Zalesie odstępuje od zwołania Walnego Zebrania ROD w 2020r.

W § 4: Treść uchwały podać do wiadomości członków ROD i użytkowników działek przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

Dowód: Uchwała ROD nr 5/2020 z dnia 30.07.2020r.

Około 12 września 2020r ukazała się na tablicy ogłoszeń informacja:

,,Zarząd ROD Zalesie zaprasza na walne zebranie działkowców w dniu 26 września 2020r. I termin godz.10,30 II termin godz.11.00 Obecność obowiązkowa. Przypominamy o konieczności zasłonięcia ust i nosa za pomocą maseczki.”

W zaproszeniu wyraźnie pisze, że zebranie dotyczy działkowców.

Nie ma też informacji, jaki status posiada to zebranie i na jaki temat zostało zwołane. Działkowcy byli poinformowani i pewni, że jest to zwykle zebranie z działkowcami. Na zaproszeniu nie ma żadnego podpisu członka zarządu.

Dowód: Zaproszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń.

Przed walnym zebraniem działkowcy dostawali zaproszenia imienne przekazywane przez prezesa Zarządu Pana Wiesława Tongę. Takie zaproszenie dostał również pan Witold Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie. Na zawiadomieniu informacja:,,,Zawiadomienie. Zarząd ROD Zalesie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze (Konferencje Delegatów), które odbędzie się w dniu 29.09.2020r. Zaproszenie podpisane przez sekretarza panią Magdalenę Dziubak oraz prezesa Wiesława Tongę.

Dowód; Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze na dzień 29.09.2020r.

Z zawiadomienia wynika, że zebranie, które miało się odbyć 26. 09. 2020r, było zwykłym zebraniem Zarządu ROD tylko z działkowcami, a na 29 września 2020r. miało być z członkami PZD.

Czy na dzień 29.09.2020r takie zawiadomienia na zebranie sprawozdawcze dostawali wszyscy członkowie PZD czy tylko Witold Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Czy było to celowe działanie Zarządu ROD aby wprowadzić działkowców i członków ROD w błąd.? Czy to przypadek, że w dniu 26.09.2020r. w zebraniu z działkowcami były zaproszone i obecne na zebraniu sprawozdawczym, najwyższe władze Okręgowe PZD Pan Leszek Łopieński -wice prezes Zarządu Okręgowego i Pani Katarzyna Górska II zastępczyni Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jak okazało się, osoby te na zebraniu sprawozdawczym w dniu 26.09.2020r pełniły funkcję obserwatorów i doradców.

Ponieważ nikt nie wiedział, jaki cel ma to zebranie to na zebranie przyszło 30 osób. Nie wiadomo czy byli to tylko członkowie czy również działkowcy, którzy nie są członkami zgodnie z ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń, które informowało, że w zebraniu mogą brać udział działkowcy.

Nikt tego nie sprawdzał.

Pan Witold Łada Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będąc obecny i widząc, co się dzieje włączył urządzenie nagrywające informując o tym zebranych.

O godzinie 11.00 w drugim terminie Pan prezes ROD Wiesław Tonga otworzył zebranie: ,,Proszę państwa minęła godzina 11, to jest termin drugi. Mamy 74 działki. Powinno być przynajmniej 35. 36, żeby było kworum. Tak, że jeszcze raz was witam. Bardzo się cieszę, że was widzę Witam także zarząd i wszystkich tu zaproszonych gości. Celem naszego zebrania, powiem tak przykro, jest rezygnacja naszego zarządu. Rezygnacja moja jako prezesa, w dalszym ciągu zebrania gdzie będzie powołany pan przewodniczący zebrania, protokolant, komisja wyborcza itd. Złożę na ręce pana przewodniczącego zebrania nasze rezygnacje z mandatu członka i z pełnienia funkcji prezesa i do was należy ocena do was należy wybór. No i oczywiście wasze spostrzeżenia. Tak, że proszę o wybór przewodniczącego zebrania.”

Ponieważ pan Witold Łada ( przewodniczący Komisji Rewizyjnej) mając zaproszenie na Walne zebranie sprawozdawcze na dzień 29.09.2020r. był zaskoczony taką informacją -poprosił o glos.

Powiedział, że zebranie jest bardzo ważne jest ono nagrywane na ścieżce dźwiękowej. Po kilku zdaniach, pan Witold Łada zwrócił się do prezesa Wiesława Tongi. ,,Panie prezesie powiedział pan, że mamy tu przedstawicieli Zarządu Okręgowego. Proszę o podanie nazwiska oraz jakie funkcję pełnicie państwo w Zarządzie Okręgowym PZD w Elblągu.”

Przedstawiciel PZD:,, Pan prezes przedstawił nas jako członków zarządu. Nazywam się Leszek Łopieński, jestem pierwszym wice prezesem Zarządu Okręgowego w Elblągu. Pani Katarzyna Górska jest drugim zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jak państwo już wiecie przedstawiliśmy się. Pan Witold Łada powiedział: ,, wystarczy, dziękuję za informacje”.

Głos z prezydium:,, Proszę mi nie przerywać. Panie Łada, druga zastępczyni przewodnicząca OKR PZD. Proszę pana, Komisja Rewizyjna zabiera tylko głos, jeżeli zarząd ma jakieś propozycje i można temu zarządowi pomóc, w pewnym stopniu podając propozycję. A teraz usiąść i czekać cicho na zebranie zarządu i na członków PZD. Pan Łada natomiast jak wstał robi zamieszanie.(oklaski)

Proszę posłuchać pana prezesa, bo on tu jest najważniejszy. To nie ważne, że w statucie pisze, że Komisja Rewizyjna kontroluje zarząd, ale Komisja Rewizyjna współpracuje z zarządem, to komisja rewizyjna ma się nijak. Komisja Rewizyjna, która robi zarządowi pod górkę i rozpatruje nieprawidłowości i idzie to do Okręgowego Zarządu. I jeszcze jedna uwaga, czy wszyscy z państwa na

sali są zgodni, aby pan Łada nagrywał.( głosy z sali: nie ,nie, nie)

Niestety, jeżeli państwo nie wyrażają zgody, na nagrywanie to proszę panie Łada o skasowanie nagrania i skasowania początkowego nagrania. Usiąść i czekać na swój głos.”

Głos z sali: ,,Proszę to przegłosować”

Pani przewodnicząca OKR- Katarzyna Górska poddała wniosek pod głosowanie czy pan Łada może nagrywać?

Pan Witold Łada zaprotestował, że to przewodniczący zebrania powinien poddać wniosek pod głosowanie.

Wtedy samowolnie głos zabrał pan wice prezes Zarządu Okręgowego PZD Leszek Łopieński, jako obserwator i doradca: ,,Proszę Państwa ostudźmy emocje. Powiem szczerze, że zaczym rozpoczęliśmy to zebranie już są animozje. Zwracając się do pana Łady Proszę bardzo z całym szacunkiem do pana. Ale żebym ja się znalazł w takiej sytuacji, w jakiej pan się znajduje, To nie w porządku.”( Co miał na myśli prezes wypowiadając takie słowa)

Pan Łada zadał pytanie do Pana Łopieńskiego: ,,czy to pan prowadzi zebranie.”

Głos zabrała Pani Katarzyna Gorska -przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej: do Pana Łady:,, proszę pana po raz kolejny podnosi mi pan ciśnienie”

W 10 minucie zebrania padł wniosek z sali, aby wydalić pana Witolda Łade z zebrania.

Pan Witold Łada widząc co się dzieje na sali, krzyki wrzaski (w stronę pana Łady) nie był pewien czy nie będzie zmuszony do opuszczenia zebrania, nie czekając na zatwierdzenie porządku obrad chciał złożyć wniosek: ,,chciałbym złożyć wniosek do porządku obrad aby po punkcie 9 dopisać punkt 9a w brzmieniu:,, stan prawny ROD Zalesie na dzień dzisiejszy.”

W pewnym momencie do Pana Łady podszedł działkowiec w masce i ukradł urządzenie nagrywające.

Ponieważ urządzenie nagrywające zostało wyniesiona na zewnątrz budynku, o głos poprosił pan prezes Leszek Łopieński:,, ,,Ponieważ zostałem przywołany do: wyraźnie jest napisane, że zebranie otwiera prezes. Porządek zebrania, który każdy z nas dostał w punkcie pierwszym pisze otwarcie zebrania, w punkcie drugim – wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. w punkcie 4 państwo zadecydujecie, państwo możecie zmienić ten porządek zebrania w prawo czy w lewo.”

Padł z sali ponowny wniosek do przegłosowania, aby nie nagrywać tego zebrania.

Pan prezes ROD W.Tonga złożył ponowny wniosek: ,, kto z państwa jest za tym aby pan Łada nie nagrywał zebrania.”

Podczas głosowania 29 członków było przeciwko nagrywaniu jedna osoba wstrzymała się, pan Łada był za nagrywaniem

Padł wniosek z sali, aby głos pana Łady nie był brany pod uwagę bo on został pozbawiony głosu.

Pan Łada chciał zabrać głos. Członek ROD pan Jerzy Szafran krzyczał do Witolda Łady, aby nie zabierał głosu dopóki zebranie prowadzi prezes.

Ponieważ pan W. Łada nie opuścił zebrania pomimo okrzyków: wyrzucić go z członkostwa, zabrać mu działki, wyrzucić go z sali, komuch, bydlak, donosiciel.

W 15 minucie zebrania pan prezes ROD W.Tonga poddał wniosek pod głosowanie: ,, aby zebrani zagłosowali, że pan Łada od tego momentu nie ma głosu.”( Była to piętnasta minuta zebrania).

W szesnastej minucie zebrania pan prezes ROD W. Tonga złożył wniosek do WZ: ,, czy pan Łada może pozostać na zebraniu” wszyscy w maskach krzyczeli nie, nie, nie…..w tym wyzwiska – komuch, bydlak, złodziej. Pan Łada zażądał aby oddano mu magnetofon, który został skradziony. Wszyscy głośno krzyczeli, że nikt nie widział żadnej kradzieży.

Pan Jerzy Szafran do pana Łady- ,,przestań gdakać teraz zebranie prezes prowadzi.”

To wszystko działo się na oczach i w obecności najwyższych władz Okręgowych PZD. wiceprezesa Leszka Łopieńskiego i II przewodniczącej OKR PZD w Elblągu Katarzyny Górskiej.

W siedemnastej minucie zebrania prezes ROD Zalesie w Elblągu Pan Wiesław Tonga zaproponował, aby przewodniczącym zebrania był pan Jerzy Szafran.

Wszyscy obecni 29 członków było za tą kandydaturą pan Witold Łada był przeciw.

Przewodniczący bez odczytania regulaminu- nie pytając się nikogo- poddał pod głosowanie o przyjęciu regulaminu. Nie były podawane wyniki.(obecnych na sali 29 członków.)

Następnym punktem 4 było zatwierdzenie porządku obrad.

 

Pan W. Łada złożył wniosek: ,,Składam wniosek do porządku obrad aby po punkcie 9 dopisać punkt 9a o treści: ,,Stan prawny ROD Zalesie w Elblągu na dzień dzisiejszy”

Wtedy zabrał głos prezes ROD Pan Wiesław Tonga:

,, Proszę państwa ja składam tutaj rezygnacje na piśmie z mandatu prezesa zarządu a tak samo składam na ręce przewodniczącego walnego zebrania całego zarządu a także wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Dlatego, że było tyle nieprawości na rzecz zarządu Zalesie a także o pomówienie już nie wspomnę jakie bo się przewinęło przez referat bo by było z 4 czy 5 kartek. Tak, że proszę to prowadzić do skutku. I to wszystko. I to składam na ręce przewodniczącego zebrania.”

Głos zabrał pan prezes W. Tonga: Pan Łada zaproponował aby zapisać w punkcie 9 a my jesteśmy dopiero w punkcie 4 proponuje aby ten wniosek i punkt przedstawić po punkcie 9. a my jesteśmy dopiero w punkcie 4, który mówi: zatwierdzenie porządku obrad.

W 23 minucie zebrania, głos zabrał doradca i obserwator Pan Leszek Łopieński, który doradził: ,,proszę państwa dostaliście dokumenty i zaproszenia na walne zebranie sprawozdawcze. Struktura zebrania sprawozdawczego jest trochę inna niż struktura zebrania wyborczego. W związku z tym, że zarząd waszego ogrodu złożył rezygnacje z pełnienia funkcji, z automatu musicie państwo zmienić konstrukcję waszego walnego zebrania. To już nie będzie walne zebranie sprawozdawcze tylko zebranie sprawozdawczo- wyborcze. W zebraniu sprawozdawczym wybieracie państwo komisje skrutacyjną i wnioskową na walnym sprawozdawczo- wyborczym komisje wyborczą, żeby były liczone głosy w momencie głosowania nad kandydatami do zarządu. A ponieważ padł wniosek o rozwiązanie Komisji Rewizyjnej. Ten wniosek pan przewodniczący poda pod głosowanie. Podkreślam, że jest to mój głos doradczy. Bo pan prezes złożył rezygnacje i tu nie ma nad czym dyskutować, prawda? Natomiast były pan prezes waszego ogrodu, on nie musi nic składać ( żadnego sprawozdania W. Ł) to jest jego wola, on składa swoją wolę.( patrząc, w kierunku pana Łady) Poprzedni prezes (W. Tonga) złożył wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ Walne Zgromadzenie powołuje Komisje Rewizyjną to również może taką komisję odwołać. Wniosek został złożony przez poprzedniego prezesa. Dlatego musi być wybór komisji wyborczej przeprowadzić nowe wybory zarządu i komisji rewizyjnej.

Ażeby nam nikt nie podważył proszę państwa, to musimy się do tego dostosować. Tak to powinno być.”

Przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran poddał pod głosowanie wniosek pana Łady: ,, kto jest za przyjęciem tego wniosku” ( wniosek dotyczył wprowadzenie punktu 9a ,,Stan prawny działek ROD Zalesie na dzień dzisiejszy”

W głosowaniu 1 jeden głos był za W. Łada, 29 członków głosowało przeciw.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie drugi wniosek:,, kto jest za przyjęciem wniosku w wersji pierwotnej po dopisaniu wybór komisji wyborczej.”

Przystąpiono do wyboru komisji; mandatowo- skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków, komisji wyborczej.

Po wyborze trzech komisji (w 35 min) przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran oznajmił, że wpłynął wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej i musimy go przegłosować.

Nie było przedstawiane na czyj wniosek, nie było żadnego uzasadnienia, nie było żadnych pytań, od razu wniosek został poddany pod głosowanie.

Przewodniczący: ,,Kto jest za wnioskiem o odwołanie Komisji Rewizyjnej”

Wynik za 27 członów 1 osoba wstrzymująca pan Łada nie głosował.

Na 74 członków w zebraniu udział brało 29 członków.(40 procent).

Były głosy z sali aby pan Łada opuścił zebranie. W kierunku pana Łady były rzucane epitety od uczestników zebrania, którzy mieli maski na twarzy.

Pan prezes Łopieński zabrał głos: ,, proszę państwa, jeszcze jedna taka uwaga na, która musicie państwo zwrócić. W związku z pandemią po godzinie powinniście państwo mieć kilkanaście minut przerwy. Jeżeli jesteście państwo za tym to proszę bardzo. To sami musicie przegłosować, bo ja jestem tu tylko gościem. Takie jest prawo i musicie wziąć na siebie odpowiedzialność i wziąć odpowiedzialność i sumienie na swój bark. Ja tylko mówię co powinno być.”

Sprawozdanie prezesa ROD Pana Wiesława Tongę ,, Proszę państwa, wiemy jaki ten rok nastał, że wszyscy mamy ograniczenia. Zaplanowaliśmy w tym roku powiem tak szczerze dosyć, dosyć, był taki remont chodziło o kotłownie dostawienie tutaj grzejnika, wymiana grzejników w ubikacji dlatego, że nasz piec przecieka a tak jak zimą jest za mały żeby ogrzać taką salę. To był jeden później na samym początku żeśmy poczyścili drogie do końca, sami zamówiliśmy wywrotkę gruzu, żeby to uporządkować, bo jest teren podmokły, ale i trzeba było to uporządkować. To udało nam się zrobić. Remonty płotów, remont bramy, wraz z pomalowaniem, a także ubytki dachu, tylko, że nam po wichurze zerwał wiatr część papy żeśmy to naprawili. Powiem tak co do naszych spotkań i komisji rewizyjnej spotykaliśmy się co miesiąc tutaj aby przeprowadzać raporty naszych tam wydatków i tego wszystkiego co się dzieje. Co miesiąc takie coś dajemy do Zarządu. Następna sprawa to wynikła powiem tak szczerze, wcale nie jest mi łatwo, zrobić te sprawozdanie, bo to co wyprawia pan Łada to wcale nie służy naszym ogrodom. Bywa powiem tak ogród był jak rodzina, panowała zgoda a pan Witek Łada zrobił mi tak pod górę, że w ogóle ciężko te sprawy wyprostować. Następna sprawa, tak dużo rzeczy jeszcze mieliśmy, przewidywali np. jak dożynki, spotkanie, ale wiemy ze względu coronawirusa nie udało się tego zrobić. Nie wiemy, teraz jeszcze borykamy się z tą sprawą zorganizowania walnego zebrania czy zrobimy dożynki. I tu też pytanie czy mam taką podpowiedź, czy coś zrobimy czy nie. Gdy wystawicie opinie i chęć to będzie organizowane. Tak jak co roku. Powiem tak szczerze, nie chciałbym mówić o wszystkich sprawach, ale na początku roku z panem Łada spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na takie różne tematy, nasze działkowe i w pewnym momencie pan Łada powiedział, że on by widział tutaj żeby zrobić stowarzyszenie. Ja powiedziałem tak, ja nie mogę sam podjąć takiej decyzji.W rozmowie z Zarządem, zarząd nie wyraził na to zgody, takiej chęci. Ja mówię, że może to coś zrobić walne zgromadzenie. W rozmowie z działkowcami powiedzieli, że zostają przy starych strukturach, przy okręgu i na tym się to skończyło. Tak, że powiem szczerze, ja nie widzę takiego, żeby robić tu taki rozłam w naszym ogrodzie. Chciałbym, aby powróciło wszystko, nabrali ludzie zaufanie. A nie, że tylko do zarządu, ale do każdego człowieka, jeden do drugiego, żeby nie patrzył wilkiem, tylko żebyśmy byli taką rodziną. I z tego miejsca kończę, bo mi jest trudno mówić o zadaniach zaplanowanych na ten rok, bo, bo wezwałem tutaj fachowca, który zrobił oględziny i wycenił mi, że remont taki główny kosztowałby ponad 10 tysięcy, łącznie z piecem. I ten rok taki nastał, że z góry wyszło takie zarządzenie abyśmy nie przekroczyli sumy na remonty wszystkie 6 tysięcy zł. Na tym kończę jakbyście mieli jakiekolwiek pytanie to Małgośka wam tutaj wytłumaczy sprawy finansowe. Nie jestem w tych sprawach biegły. Dziękuję ślicznie. A jeszcze jeden temat pokrótce, wyszła taka opinia, padła, żeby przy walnych zebraniach utworzyć taką komisję do oceny działek. Taka komisja byłaby: prezes, gospodarz i jeszcze jeden ktoś. Jak macie zdanie żeby taka komisje powołać także proszę bardzo, oddaje ten temat pod waszą rozwagę. Mogą być nowi ludzie nie związani z zarządem. Dziękuję bardzo.”

Ponieważ nikt z obecnych nie zabierał głosu dotyczącego sprawozdania Zarządu z działalności, oraz spraw finansowych ROD pan Witold Łada poprosił o glos.

Pan Łada do przewodniczącego: ,,panie przewodniczący czy mogę zabrać glos” odpowiedź przewodniczącego; ,,na razie nie” Pan przewodniczący popatrzył na salę, ponieważ nikt z obecnych, nie zabierał głosu pan przewodniczący Jerzy Szafran po konsultacji z doradcą panem prezesem Leszkiem Łopieńskim nie udzielając głosu panu Witoldowi Łada przeszedł do następnego punktu walnego zebrania.

Przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran: ,, Następnym punktem, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i ocena z działalności Zarządu za 2019r. przez Komisje Rewizyjną ROD wraz z wnioskami .,, Proszę pan Łada.”

Głos zabrał pan Witold Łada;,, panie przewodniczący nie udzielił mi pan głosu po zakończeniu sprawozdania Zarządu, przeszedł pan od razu do następnego punktu.”

Pan Witold Łada: ,,Szanowni państwo jeżeli został udzielony mi glos. Szanowni członkowie Polskiego Związku Działkowców,. Mam tu przed sobą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jestem sam bo wice przewodniczący jest poza Elblągiem dlatego składam sprawozdanie również w jego imieniu i pani sekretarz. Proszę państwa sprawozdanie jest prawie 8 stron. Może nie będziecie chcieli tego słuchać, ale pozwólcie. W tym momencie na sali zaczęto krzyczeć przeszkadzać panu Ładzie.( nikt z prowadzących nie reagował) Pan Łada poprosił i oświadczył, że jeżeli walne uzna, że nie musi tego słuchać bo nie jest na temat to mogą przegłosować. od min 46

Pan W. Łada: ,,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 26.09.2020r.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie została powołana przez państwa w kwietniu 2017r na czteroletnią kadencję. W skład komisji weszli Witold Łada, przewodniczący, Ryszard Domżalski wice przewodniczący i Katarzyna Gliniecka – sekretarz. Do Komisji Rewizyjnej należy proszę państwa – w par.13 Komisja rewizyjna prowadzi kontrolę w ROD . Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i ocenę działalności Zarządu ROD w tym finansowej ROD a także preliminarza finansowego na walnym zgromadzeniu, oraz ocenę z działalności zarządu za okres kadencji wraz z wnioskami o absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

W tym momencie padł krzyk, z sali, że my chcemy sprawozdania a nie czytania co Komisji wolno a co nie ( Kilkanaście minut temu została odwołana Komisja Rewizyjna przez Walne Zgromadzenie. Nie było zarzutów uzasadnienia) Dlatego przewodniczący czyta jakie kompetencje ma Komisja Rewizyjna zgodnie z Regulaminem PZD jako organu najwyższego po Walnym Zgromadzeniu ROD. Cały czas uczestnicy siedzący na sali w obecności najwyższych władz okręgowych PZD skandowali.

Domagano się, aby pan Witold Łada przewodniczący Komisji Rewizyjnej oskarżał Zarząd i pomawiał Zarząd. Na jedno zdanie przewodniczącego było kilka zdań od uczestników.

Domagano się, aby pan Witold Łada nie czytał sprawozdania tylko mówił swoimi słowami najlepiej gdyby oskarżał zarząd nie mając przed sobą dowodów.

Obok przewodniczącego zebrania siedział prezes Leszek Lipieński, który podpowiadał jak ma się zachować.

Pan Witold Łada widząc jaka jest atmosfera zapytał się zebranych: ,,czy macie państwo jakieś pytanie do Komisji Rewizyjnej”

Żadnych pytań nie było.

Padł wniosek z sali, aby przegłosować czy pana Łada może czytać sprawozdanie.

Jeden z członków komisji Wyborczej powiedział do pana Łady:,, panie Łada zatruwa pan środowisko na działce i zatruwa pan środowisko tutaj.”

Ponieważ nie było warunków na czytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Pan Witold Łada oświadczył, że w związku z uniemożliwieniem przedstawienia mu odczytania sprawozdania składa na piśmie na ośmiu stronach sprawozdanie do prezydium Walnego Zgromadzenia, zaznaczając, że każdy członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniem w biurze Zarządu ROD.

Bez żadnych pytań do Komisji, głos zabrał doradca - wice prezes Zarządu Okręgowego PZD Pan Leszek Łopieński:,, proszę pastwa w punkcie 9 pisze: sprawozdanie komisji rewizyjnej. Powinna złożyć sprawozdanie z poprzedniego roku. Jeżeli w tym roku nie przeprowadziła kontroli to jej problem. W punkcie 9 jest ocena działalności i w tym sprawozdaniu komisja powinna dokonać, kontroluje zarząd, który zrobił to dobrze, to dobrze, to dobrze, tego nie zrobił, ten to i wento. Jeżeli komisja tego nie zrobiła to jej problem.

I proszę państwa Komisja Rewizyjna ocenę działalności Zarządu składa wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna również ocenia i stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu i finansowego. To jest główne zadanie, I ocenie czy Zarząd działa zgodnie z literą prawa. I na tym powinna skupić się komisja rewizyjna. Jeżeli pan Łada chce to może zapytać czy może to streścić swoimi słowami np. do czterech pięciu zdań.

Pan Witold Łada: ,,Do pięciu zdań Komisja rewizyjna”

To tylko część wypowiedzi uczestników biorących udział w zebraniu..

Stenogram szczegółowy z walonego zebrania zawiera kilkanaście stron..

Komisja Rewizyjna zadaje pytanie, czy to ROD Zalesie opracował sam taki scenariusz, taki ,,pucz” bez wiedzy Władz Okręgowych PZD, czy w porozumieniu?

Czy Zarząd Okręgowy i Okręgowa Komisja Rewizyjna bierze na siebie odpowiedzialność za to, co wydarzyło się na zebraniu w ROD Zalesie?

Jako Komisja Rewizyjna będziemy oczekiwać jasnego stanowiska od Władz Okręgowych PZD, na to, co wydarzyło się w ROD Zalesie w dniu 26.09.2020r.

Czy władze PZD dalej będą tolerowały anarchie na terenie ROD Zalesie?

A może wydarzenia miały zaplanowany scenariusz, dlatego w zebraniu udział brały najwyższe władze Okręgu Elbląskiego PZD.

Czy władze Okręgowe akceptują zachowanie przedstawicieli PZD, którzy pełnili funkcję obserwatorów i doradców, czy się odcinają od ich zachowania?

W zależności od stanowiska Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna będzie rozważała o powiadomieniu:

1.Krajową Komisję Rewizyjną

2.Zarządy Okręgowe PZD

3. Władze miasta Elbląg

4. Zarządy ROD na terenie Elbląga

Natomiast, jeżeli Władze Okręgowe będą utrudniały i akceptowały takie praktyki;

oraz zastraszały:

5 Prokuraturę, łącznie z Prokuraturą Krajową

6. Ministra Sprawiedliwości

7. Do wiadomości publicznej

w-ce Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej ROD Zalesie Rewizyjnej ROD Zalesie

Ryszard Domżalski Witold Łada

 

 

adres do korespondencji: witold.lada46@wp.pl