Elbląg 09.07.2020r

Komisja Rewizyjna                                                                            

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

,, Zalesie” w Elblągu

ul. Królewiecka

 

                                                        Zarząd Okręgowy                                                                          

                                            Polskiego Związku Działkowców

                                            82-300 Elbląg

                                            ul. Kościuszki 106

 

 

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu ul. Królewiecka składa wniosek do Okręgowego Zarządu PZD zgodnie z § 41 Statutu PZD o zawieszenie Zarządu ROD ,,Zalesie” w pracach Zarządu oraz powołanie w to miejsce Zarząd Komisaryczny.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W kwietniu 2017 roku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – wyborczym został wybrany Zarząd ROD ,,Zalesie” w składzie:

1. Pan Wiesław Tonga- prezes Zarządu

2. Pan Krzysztof Czajkowski – wiceprezes

3. Pani Małgorzata Sadowska  - skarbnik

4. Pani Magdalena Dziubak- sekretarz

Zgodnie ze Statutem PZD § 69 Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków..

W ROD ,,Zalesie „Zarząd” pracuje w niepełnym składzie, cztero osobowym.

Zgodnie z § 70 statutu:

1. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu ROD.

2. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu ROD oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków.

3. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu ROD.

4. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej.

§ 71 Posiedzenia zarządu ROD zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.

Posiedzenia należy zwoływać także na żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków zarządu ROD, na żądanie komisji rewizyjnej lub organu wyższego stopnia.

Zasady przyjmowania wpłat. § 18 Regulaminu PZD

  1. Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD.

2)W uzasadniających przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD ( kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość.

 

Komisja Rewizyjna .

Do Komisji rewizyjnej zostali wybrani

1. Pan Witold Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Pan Ryszard Domżalski- wiceprezes Komisji Rewizyjnej

3. Pani Katarzyna Gliniecka- sekretarz

Do komisji rewizyjnej należy:

1) Badanie całokształtu działalności zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, poszczególnych komisji problemowych powołanych przez zarząd, oraz składanie sprawozdania finansowego, stawia stosowne wnioski na walnym zgromadzeniu członków.

 

2) Komisja rewizyjna dokonuje badania finansowego, stawia wnioski na walnym zgromadzeniu członków ogrodu. Komisja rewizyjna, co najmniej dwa razy w roku dokonuje działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjnej zarządu.

Zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej  § 6 posiedzenia Komisji Rewizyjnej  ROD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.                                                                                        § 11 W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez zarząd ROD lub jego członka, przewodniczący komisji  rewizyjnej ROD ma obowiązek powiadomić o tym właściwy okręgowy zarząd PZD.

§ 13 Komisja Rewizyjna ROD prowadzi działalność kontrolną ROD.

 

§ 17 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę poprzez zespół kontrolny składający się , co najmniej z dwóch jej członków.

§ 18 1. Przed rozpoczęciem kontroli kierownik zespołu kontrolnego przedstawia prezesowi zarządu kontrolowanej jednostki tematykę kontrolną.

2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzający kontrolę uprawnieni są:

1) przeglądu wszystkich pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki.                             2) wglądu do wszystkich akt i dokumentów zgodnie z zakresem kontroli,

3) sprawdzenie stanu składników majątkowych

4) występowania do członków organów i pracowników kontrolowanej jednostki o udzielenie wyjaśnień ustnych i pisemnych.

3. Prezes zarządu kontrolowanej jednostki ma obowiązek zapewnić kontrolującym możliwość wykonywania czynności wskazanych w ust.2.

 

§ 20 1) Ustalenia kontroli muszą wynikać z dokumentów, oględzin, obiektów i urządzeń oraz oświadczeń osób udzielających wyjaśnień z ramienia kontrolowanej jednostki.

§ 22   2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

 

Po zapoznaniu się z tymi przepisami jako przewodniczący Komisji rewizyjnej podczas rozmowy z prezesem ROD Panem Wiesławem Tongą  w lutym 2020r zapytał się :kiedy planowane jest najbliższe posiedzenie zarządu ROD. Chciałby w tym posiedzeniu uczestniczyć. Usłyszał odpowiedź, że jak będzie planowane zebranie zarządu zostanie o tym powiadomiony. W marcu ponowił swoje  pytanie. Odpowiedź była taka, ze z polecenia zarządu okręgowego walne zebranie sprawozdawcze ma się odbyć do końca kwietnia

Wspomniał również o spotkaniu, komisji rewizyjnej z zarządem. Na tablicach na terenie ogrodów pojawiły się informacje, ze zgodnie z zarządzeniem zarządu okręgowego na 04 kwietnia zaplanowane jest walne zebranie sprawozdawcze członków związku.

Ponownie zapytał prezesa ROD, kiedy będzie posiedzenie Zarządu ROD ?. uczestniczyć w p. Odpowiedź była taka, że za kilka dni.

Po kilku dniach pojawiła się informacja że ze względu na zakażenia coronawirusem zebranie jest odwołane w tym terminie. Po kilku dniach przyszedł do przewodniczącego K R  Pan prezes Wiesław Tonga i oznajmił, że ponieważ nie wiadomo kiedy takie zebranie się w ogóle odbędzie, poprosił przewodniczącego  powołując się na prośbę zarządu okręgowego aby podpisał tymczasowy bilans sporządzony przez księgową ROD ponieważ trzeba przelać pieniądze na konto Zarządu Okręgowego PZD. Zapewniał, że wszystko jest zrobione prawidłowo i wszystko zgodnie z prawem, nie ma żadnych nieprawidłowości. Obiecał, że jak tylko warunki na to pozwolą do spotkania Komisji rewizyjnej i Zarządu dojdzie jak najszybciej.

Po takim zapewnieniu wykorzystując sytuację nie normalną podpisy pod bilansem zostały złożone.                                                                                                                                                       W maju i w czerwcu kilka razy przewodniczący KR przypominał o spotkaniu zarządu z komisją rewizyjną. Pan prezes zapewniał, że jak tylko pandemia się uspokoi będziemy mogli bez problemu się spotkać i przeglądać dokumenty.                                                                                                  Minął kwiecień minął maj. W połowie czerwca ponownie przewodniczący KR pytał pana prezesa kiedy będzie spotkanie z zarządem. Pan prezes oświadczył, że w zasadzie to nie wiadomo czy w tym roku dojdzie do walnego zebrania (takie ma informacje z zarządu okręgowego) a spotkanie z zarządem się odbędzie ale nie wiadomo kiedy - wymyślając różne przyczyny. Ponieważ po kilku rozmowach z prezesem ROD, nie było woli spotkania się Zarządu z Komisją rewizyjną, członkowie komisji o tych wydarzeniach informowali działkowców, którzy wybrali ich na Walnym Zgromadzeniu aby ich godnie reprezentować..

 

Dlatego też Komisja rewizyjna postanowiła wystosować do Zarządu ROD pismo oraz wniosek o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Działkowców.. Miało to być spotkanie Zarządu, Komisji rewizyjnej z działkowcami, aby przedstawić na tym zebraniu ROD nieprawidłowości, jakie zaszły i zdać relacje przed działkowcami.

Miało to być zwykle zebranie z działkowcami bez programu bez ustalonego porządku obrad, bez tematu, bez podejmowania jakichkolwiek uchwał czy postanowień.

Takie możliwości zapewnia działkowcom ustawa, Statut oraz Regulamin PZD

Natomiast walne zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo- wyborcze, zarezerwowane jest dla Zarządu i dotyczy zwoływania członków Polskiego Związku Działkowców.

Zarząd zgodnie z Regulaminem § 15  ustanowił gospodarzy, do zapewnienia funkcjonowania ROD i infrastruktury ogrodowej .

Od dłuższego czasu Zarząd usunął te osoby z funkcji gospodarzy i ta funkcję przejął prezes Zarządu.

Dowód:  pismo z dnia 22.06.2020r.

Takiego zebrania z działkowcami, aby każdy mógł uczestniczyć i wypowiedzieć się swobodnie nie było od kilkudziesięciu lat.

( Miało się to zmienić po wejściu nowej ustawy o ogrodach działkowych. w życie. W zebraniu, które się odbyło w kwietniu 2014 roku, byli przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców już jako Stowarzyszenie Ogrodowe. Namawiali działkowców  ak to będzie wspaniale jak przystąpią  do Polskiego Związku Działkowego. Straszyli działkowców  deweloperami, jeżeli nie przystąpią  do PZD będą im odbierać działki. Jak zostaną  w PZD będzie świetlana przyszłość .Będą czuli się bezpieczni, bo razem będą  silniejsi. Będą wolni. Będą sami decydować o swoich  sprawach jako Rodzinne Ogrody Działkowe. Będą  sami decydować o swoim  majątku. P ZD będzie ich  bronił.

I co z tego pozostało?

W połowie czerwca 2020r. jako Komisja Rewizyjna dowiedziała  się nie oficjalnie, że zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady walne zebrania sprawozdawcze mają się odbyć do końca lipca.2020r Taką informację przekazał prezes ROD przewodniczącemu komisji ROD, ustnie .

Przewodniczący Komisji rewizyjnej poprosił prezesa, że dobrze by było, aby przed walnym zgromadzeniem na początku lipca doszło do spotkanie Zarządu ROD, Komisji rewizyjnej z działkowcami jako zwykłe zebranie ze wszystkimi działkowcami.

Na pismo, które zostało złożone w dniu 22 czerwca 2020r otrzymaliśmy odpowiedź:

,, Zakaz zwoływania zgromadzeń (według Zarządu ROD w Elblągu do września 2020r)”.

Pod pismem podpisy złożyli członkowie Zarządu ROD

1. Pani Małgorzata Sadowska

2.  Pan Krzysztof Czajkowski

3. Pani Magdalena Dziubak

4. Pan Wiesław Tonga

 

Dowód pismo z dnia 22.06.2020r

 

Zarząd ROD powoływał się przy tym na zakaz, który został, wydany  przez dyrektora biura Zarządu Okręgowego Pana Zdzisława Wójcika.( nie okazano nam tego na piśmie) Sam prezes ROD jak również zarząd oświadczył, że bez zgody dyrektora nie będzie żadnych spotkań.. Tym samym dano nam do zrozumienia, że Zarząd ROD nie reprezentuje działkowców ROD, przez których, został wybrany na Walnym Zgromadzeniu a interesy PZD.A nawet istnieje podejrzenie, że Zarząd wykonuje polecenia Zarządu Okręgowego, co nam wolno a co nie.. Oczywiście nie mając, na to żadnych dowodów.

 

W dniu 25 .06.2020r Komisja Rewizyjna składa ponowny wniosek do Zarządu ROD o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania działkowców dołączając do pisma listę działkowców popierających wniosek Komisji Rewizyjnej ROD z podpisami: za 39 działkowców .przeciw 9.

Pozostałych nie było na działkach..

39 działkowców zadeklarowało, że chce uczestniczyć w takim spotkaniu.

Dowód: pismo z dnia 25.06.2020r łącznie z listą poparcia                                                              

Podczas zbierania podpisów przewodniczący komisji rewizyjnej, wdział, że na tablicy ogłoszeń widniała informacja,, że na 11 lipca 2020r Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD, wyznaczając pierwszy termin na godz .10 drugi termin na godz.10,30. Niektóre osoby miały już zaproszenia imienne od Zarządu.

Komisja Rewizyjna nie miała oficjalnego zawiadomienia, że takie zebranie jest planowane.

Przewodniczący  Komisji prowadząc rozmowę  z jednym z członków usłyszał że zebranie ma być przed 15 lipca i on dostał już propozycję, żeby się przygotował bo ma prowadzić to zebranie.

W dniu 27.06.2020r Prezes zarządu ROD Pan Wiesława Tonga zakomunikował ustnie, że zarząd ROD zaprasza pana Witolda Ładę – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD na spotkanie. z Zarządem ROD. Po przybyciu na umówione spotkanie spotkałcały Zarząd w komplecie .Zapytał się obecnych- ,,ponieważ zaprosiliście Państwo mnie na posiedzenie Zarządu na, które czekałem od kilku miesięcy jakie macie do mnie pytania”. Odpowiedź była taka ,,że nie ma pytań”. ,,Na stole leżą  przygotowane dokumenty, które może sobie  przeglądać.” Zapytał się ,, czy może  teraz on  zadać pytanie Wyrażono zgodę. Wtedy oświadczył : ,,Szanowni Państwo zgodnie z prawem ja nie mogę przeprowadzać sam żadnej kontroli. Zgodnie ze Statutem i Regulaminem muszą być co najmniej dwie osoby i dziś, takiej kontroli nie będzie.”.

I wtedy się zaczęły oskarżenia co nam wolno a co nie Padały słowa niecenzuralne Były oskarżenia, że to komisja rewizyjna działa przeciwko działkowcom.

Po kilku minutach Pan Witold Łada musiał opuścić to spotkanie .Przed wyjściem wręczył Zarządowi Zawiadomienie ,, że na podstawie Statutu PZD oraz Regulaminu PZD Komisja Rewizyjna informuje o przeprowadzeniu kontroli Zarządu ROD . w dniu 01 lipca 2020r W czasie wychodzenia jeden z członków Zarządu Pan Krzysztof Czajkowski, skierował groźby pod adresem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.. Dlatego Witold Łada pośpiesznie opuścił to spotkanie.

Dowód: Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli z dnia 29.06.2020r

 Komisja złożyła kolejne   pismo do Zarządu w dniu 29.06.2020r z listą poparcia 39 działkowców, którzy chcieli uczestniczyć w spotkaniu.

Dowód: Pismo z dnia 29.06.2020r.

 

W dniu 01 lipca 2020r po przybyciu na kontrolę, Komisja Rewizyjna zastała dwóch członków Zarządu przygotowanych do kontroli. Na zapytanie przewodniczącego, dlaczego nie ma pozostałych członków Zarządu?, odpowiedź padła ze strony prezesa , ,,że to dla równowagi” .

Podczas kontroli ze strony Zarządu uczestniczyły dwie osoby Pan Prezes Wiesław Tonga i skarbnik Pani Małgorzata Sadowska. Ze strony Komisji Rewizyjnej Pan Witold Łada – przewodniczący i Pan Ryszard Domżalski – wiceprzewodniczący.

Na początku członkowie Zarządu oświadczyli, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zarządu Okręgowego PZD w związku z epidemią świetlica nie spełnia warunków sanitarnych i z tego powodu żadne zebrania nie mogą się odbyć.. Jak oświadczyli Pan Prezes Wiesław Tonga  i Pani skarbnik Małgorzata Sadowska, że sam dyrektor Zarządu Okręgowego  Pan Zdzisław Wójcik był na kontroli świetlicy i sam osobiście sprawdzał i wydał taki zakaz.. Natomiast na pytanie Komisji Rewizyjnej czy Zarząd ma, taki zakaz na piśmie, odpowiedź była, że  nie..

Kilka razy oświadczano, że zakaz został wprowadzony przez dyrektora Zarządu Okręgowego Pana Zdzisława Wójcika, który zakazał organizowania jakichkolwiek zebrań. na stan epidemii.

Oświadczono również, że na wydanie zakazu Dyrektora Biura Zarządu Okresowego zaplanowane na 11 lipca 2020r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze nie odbędzie się..

Kilka dni wcześnie na polecenie Zarządu Głównego PZD miały się odbyć Walne Zebrania do końca lipca, które były zamieszczone na tablicy. Ogłoszeń .Po kilku dniach przyjeżdża dyrektor i zakazuje organizowania wszystkich zebrań nawet spotykania się samych działkowców.

Komisja Rewizyjna zażądała od Zarządu ROD  pisemnej podstawy prawnej dlaczego takie spotkanie nie może się odbyć. Zarząd takiego dokumentu nie przedstawił.

Według Komisji Rewizyjnej takie działania władz są nie dopuszczalne.

Zarząd ROD kategorycznie oświadczył, że ,,w związku z tym do żadnego spotkanie nie dojdzie nie mamy prawa udostępnić kluczy do świetlicy, dopóki dyrektor Biura Zarządu PZD  nie wyrazi zgody.

 

Komisja Rewizyjna w dniu 30.06.2020r wystąpiła z prośbą do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z prośbą o odpowiedź . Czy takie spotkanie możemy zorganizować? Jeżeli tak, to jakie warunki musimy spełnić?

 

Komisja Rewizyjna wręczyła zarządowi kolejne  pismo datowane na 29.06.2020r informujące o woli spotkania się 39 działkowców w świetlicy ROD. Termin spotkania został uzgodniony z osobami zainteresowanymi na dzień 4 lipca 2020r.na godzinę 15.00.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie tego spotkania Witold Łada – przewodniczący komisji rewizyjnej i Ryszard Domżalski – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej. 

Jednocześnie informując Zarząd, że Komisja Rewizyjna ma opinię Dyrektora Powiatowej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej .oraz, że Zarząd, może zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii( Dz. U. z 2020r poz.1066) a także wymogów określonych w § 19 ust.1 ww rozporządzenia.

 

Pani skarbnik członek zarządu Małgorzata Sadowska ponownie oświadczyła kategorycznie,  że do takiego spotkania nie dojdzie bo został wydany zakaz przez Dyrektora Zarządu Okręgowego organizowania jakichkolwiek zebrań w świetlicy działkowej.

I klucze od świetlicy nie będą udostępnione. Członkowie Komisji zapytali się  czy Zarząd ma taki zakaz na piśmie. Odpowiedź była że nie.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli Zarządu zgodnie z wcześniejszą  zapowiedzią. Kontrola trwała około 2.5 godziny. Komisja zadawała pytania dwóm członkom Zarządu, na które były wymijające odpowiedzi. Żadnych potwierdzających dokumentów nie przedstawiono. Natomiast dano  dokumentację, z członkowie mogli korzystać.Więcej było komentarzy, co komisji wolno a co nie. Więcej było pytań do komisji niż komisji do Zarządu. Czy Komisja zna  regulamin komisji rewizyjnej. Ze Komisja snuje  jakieś podejrzenia. Przecież wszystko jest prawidłowo prowadzone. Wszystko zgodnie z prawem. Przecież nawet księgowość w Zarządzie Okręgowym nie ma żadnych zastrzeżeń. To po co komisja ROD.?

Nie okazano dokumentów o które komisja wnosiła. Komisja Rewizyjna ROD wyszła z kontroli z niczym. Podano tylko kilka liczb.

Komisja dostała również odpowiedź na pismo z dnia 29.06.2020r.w którym czytamy: ,,Przyjełem do wiadomości i nie wyrażam zgody na stan epidemi i nieprawności zwołania nadzwyczajnego zebrania .Odmowa udostępnienie sali oraz przekazania kluczy w związku z wprowadzonym zakazem zwoływania zgromadzeń. podpis nieczytelny –prezes; Małgorzata Sadowska; Krzysztof Czajkowski; Magdalena Dziobak.”

Czy Zarząd czytał pismo pod którym się podpisał?

Na kontroli Komisja Rewizyjna wyjaśniała Zarządowi, że spotkanie to jest organizowanie na prośbę działkowców przez członków Komisji Rewizyjnej jako zwykłe zebranie działkowców.

Natomiast Zarząd zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawcze lub wyborcze. z działkowcami, którzy są członkami PZD. Natomiast jeżeli Zarząd ROD nie odróżnia tego kto jest działkowcem a kto członkiem związku to nie powinien  pełnić tak odpowiedzialnej funkcji.

W dniu 2 lipca do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD dzwonił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgowego. Pan                          .Sprawa została wyjaśniona. Przewodniczący oznajmił, że jeżeli jest to zwykłe zebranie działkowców to jest to zebranie legalne i komisja rewizyjna nie powinna mieć problemu z otrzymaniem kluczy od świetlicy.

 

W dniu 1 lipca 2020r członkowie komisji rewizyjnej wręczali zaproszenia tym działkowcom ,którzy podpisali się pod poparciem. Informowano, ze do spotkania dojdzie. Że spotkanie jest legalne zgodne z prawem, że muszą przyjść tylko  w maseczkach . Sala będzie przygotowana pod względem bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Sanepidu i Rozporządzenia Rady Ministrów.

Zaproszenia zostały również zamieszczone w gablotach ogłoszeniowych.

  Dowód : Zaproszenie na spotkanie.

W dniu 3 lipca 2020r została zamieszczone w gablotach pismo, Zarządu  adresowane do Komisji Rewizyjnej ROD. Odpowiedź dotyczyła odpowiedzi na pismo  komisji z dnia 22.06.2020r.i nie miało to nic wspólnego z pismem Komisji do Zarządu z dnia 29.06.2020r.

Dowód: pismo Zarządu do Komisji Rewizyjnej – brak daty brak opinii.

Z informacji jakie Komisja otrzymała od działkowców, w dniach 2,3,4 lipca 2020r Prezes Zarządu ROD biegał po działkach przekazywał informację, że zebranie które ma się odbyć w dniu 4 lipca przez Komisje Rewizyjną jest zebraniem nie legalnym nie zgodnym z prawem, wymachując pismem, że ma tu opinię prawnika. Jeżeli ktoś przyjdzie na to zebranie będzie ukarany karą do 5000zł..

Pomimo tego Komisja otrzymała klucze od Pana Prezesa Wiesława Tongi o godzinie 13,30 w dniu 4 lipca 2020r.O godzinie 15 na zebranie przyszło kilkanaście osób. Byli zdziwieni, że drzwi są otwarte. Było ogłoszenie Zarządu podpisane prezesa  Wiesława Tonge na tablicy ogłoszeń, ze zebranie się nie odbędzie. bo jest nielegalne i nie zgodne z prawem. Osoby, które były obecne na zebraniu byli zdenerwowani, u niektórych było widać łzy w oczach, przestraszenie. Po zebraniu mówiono, że prezes biegał po alejkach  i informował o nie legalnym zebraniu, które nie może się odbyć. Wymachiwał kartką, że ma opinię prawnika.

Przy zdawaniu kluczy przez przewodniczącego prezes ROD zapytał z ironią. Zebranie się powiodło? Cel został osiągnięty?

 

Na drugi dzień, podszedł do członka komisji (Witolda Łady) działkowiec, który miał łzy w oczach. Mówiąc cały się trząsł. Powiedział: tylko niech pan nikomu nie mówi boje się… ,,Proszę Pana dostałem zaproszenie na zebranie chciałem przyjść. .Idąc na swoją działkę w piątek. podjechał do mnie prezes i zapytał czy wiem o jutrzejszym zebraniu. Powiedziałem, że wiem i przyjdę Wtedy powiedział proszę pana te zebranie jest organizowane nie zgodnie z prawem Jest nie legalne. Mam tu opinię prawnika. Ja to podpisuje i będzie to wisiało na tablicy ogłoszeń. Jeżeli ktoś przyjdzie mogą czekać go surowe konsekwencje nawet do 5000zł kary””:                                                                                                                                            Czy takie numery odstawia Prezes z całym Zarządem ROD ze swojej inicjatywy czy w porozumieniu z Zarządem Okręgowym na który podczas rozmów tak często powołują się członkowie Zarządu ROD.

Czy w tym całym procederze udział biorą pracownicy Zarządu Okręgowego PZD? Bo nie chce się wierzyć żeby to robili sami członkowie Zarządu ROD, bez wiedzy wyższych władz, bez przyzwolenia. Bo niektóre zachowania kwalifikują się do zgłoszenia do organów ścigania. Na łamanie podstawowych praw działkowców, zagwarantowane w Konstytucji Statucie i Regulaminie.

 

W związku z tym  Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” podtrzymuje swój wniosek o zawieszenie w czynnościach Zarząd ROD ,,Zalesie” i powołanie Zarządcę Komisarycznego.

Taki stan nie może dalej trwać.

Komisja wnosi do Zarządu Okręgowego o zajęcie zdecydowanego stanowiska i przerwać tą patologię jaka panuje w ROD ,,Zalesie” w Elblągu.

Na decyzję Komisja Rewizyjna będzie oczekiwać w ciągu 14 dni. Jeżeli nie będzie stanowczej reakcji, następne pisma będą kierowane do wyższych władz związkowych i do organów Państwa.

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                        ROD ,,Zalesie”

 

                                                                                                             Witold Łada

 

                                                                             Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                            ROD ,,Zalesie”

 

                                                                                                        Ryszard Domżalski

 

Do wiadomości:

 

1. Zarząd ROD ,,Zalesie”w Elblągu

2. Działkowcy  ROD Zalesie” w Elblągu.