Elbląg 26.09.2020r

Komisja Rewizyjna ROD

,,Zalesie” w Elblągu

ul. Królewiecka

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze ROD ,,Zalesie” w Elblągu odbytego w dniu 26 września 2020r.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu odbytego w dniu 26.09.2020r

 

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” została powołana przez Walne Zgromadzenie ROD Zalesie w kwietniu 2017r na cztero-letnią kadencję

W skład Komisji weszli:

1. Witold Łada- przewodniczący

2. Ryszard Domżalski- w-ce przewodniczący

3. Katarzyna Gliniecka - sekretarz

Do Komisji Rewizyjnej § 13 Regulaminu należy:

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-9 członków. Do Komisji Rewizyjnej należy badanie całokształtu działalności zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, poszczególnych komisji problemowych powołanych przez zarząd, oraz składania odpowiednich wniosków na walne zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna ROD dokonuje badania sprawozdania finansowego stawia stosowne wnioski na walnym zebraniu członków ogrodu. Komisja Rewizyjna co najmniej dwa razy w roku dokonuje kontroli działalności finansowo gospodarczej i organizacyjnej.

 

§ 17 ust. 1 regulaminu PZD

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę poprzez zespół kontrolny składający się ci najmniej z dwóch jej członków.

§ 18 regulaminu PZD

  1. Przed rozpoczęciem kontroli kierownik zespołu kontrolnego przedstawia prezesowi zarządu kontrolowanej jednostki tematykę kontrolną.

2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzający kontrolę uprawnieni są do:

 

a ) przeglądu wszystkich pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki,

b) wgląd do wszystkich akt i dokumentów zgodnie z zakresem kontroli,

c) sprawdzenia stanu składników majątkowych,

d) występowania do członków organów i pracowników kontrolowanej jednostki o udzielenie wyjaśnień ustnych i pisemnych,

3. Prezes zarządu kontrolowanej jednostki ma obowiązek zapewnić kontrolującym możliwość wykonywania czynności wskazanych w ust.2

W związku z tym: Komisja Rewizyjna ROD stwierdza, że Zarząd ROD Zalesie pracował w składzie nie zgodnym ze Statutem ( skład cztero- osobowy) od ostatniego walnego zebrania do chwili obecnej.)

W 2019 roku Komisja Rewizyjna spotykał się tylko dwa razy. Brak protokołu z posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji kilkakrotnie prosił Prezesa Zarządu ROD, aby w posiedzeniach Zarządu mogli uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej. Pomimo obietnic do takiego spotkania nie doszło. Ani w 2018r ani w 201. Komisja Rewizyjna w szczególności interesowała się stanem prawnym działek i działkowców w ROD Zalesie w Elblągu..

 

Po zapoznaniu się szczegółowo z ze Statutem i Regulaminem PZD, oraz o zapisach, jakie zostały tam zawarte przewodniczący Komisji Rewizyjnej kilkakrotnie rozmawiał z prezesem zarządu ROD Panem Wiesławem Tongą. Rozmowy były prowadzone poufnie, na co zgodę wyraził pan prezes. Zostało uzgodnione, że o tych sprawach będziemy rozmawiać tylko we dwóch. Aby nikt nie zablokował nam dostępu do informacji.

Pan prezes Wiesław Tonga deklarował, że wszystko pozostanie tylko do jego wiadomości..

Celem tych rozmów było zdobycie jak najwięcej informacji o stanie prawnym i na zebraniu z działkowcami ( be obecności przedstawicieli PZD przekazać im tą informację.

Pan prezes przy tym zadawał pytania czy ma się to wiązać z odłączeniem ROD od PZD?

Przewodniczący Komisji zaproponował, jeżeli już padło takie pytanie, zobowiązał się, że skontaktuje się z takimi ogrodami, które nie są w PZD. Zostaną porównane warunki w odrębnych ogrodach i zobaczymy, jakie by były z tego tytułu korzyści.

Pan prezes Wiesław Tonga przystał, wyraził zgodna taką propozycję potwierdził również, że w takim spotkaniu będzie chciał uczestniczyć. .Zapewniał, że o rozmowach na te tematy z nikim nie rozmawiał, że zostaje to tylko między nami.

Przewodniczący oznajmił, że o tym czy pozostajemy w PZD czy się odłączamy muszą zadecydować sami działkowcy. Ale przede wszystkim muszą otrzymać rzetelną informację. I muszą sami świadomie podjąć decyzje. Bez rzetelnej wiedzy i informacji nie ma co zaczynać. Ale muszą wiedzieć, jakie z tego będą mieli korzyści. Muszą być tego świadomi. Dlatego przy propozycji przewodniczącego i zgodą prezesa w dniu 2 marca 2020r Zarząd oraz Komisja Rewizyjna złożyła na piśmie zapytanie do Urzędu Miejskiego w Elblągu z prośbą o odpowiedź, która brzmiała:

sprawdzenie , jaki jest stan prawny nieruchomości przy ul. Królewieckiej działki nr 325, 332, 324”

W dniu 6 marca 2020r a więc już po czterech dniach otrzymaliśmy odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2 marca 2020r w sprawie wyjaśnień stanu prawnego , nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej uprzejmie wyjaśniam, iż działki nr 325, o pow. 0,9930 ha, 324 o pow. 1,7140 ha. stanowią własność Gminy Miasto Elbląg w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie do 20.11. 2096r. Działka nr 332 o pow.0,8560 ha w obrębie 6 stanowi własność Gminy Miasto Elbląg w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców. z siedziba w Warszawie.”

W dniu 12 .03.2020 r zostało napisane kolejne pismo, tym razem do Zarządu Głównego PZD z pytaniem: kto jest właścicielem infrastruktury ogrodowej ROD Zalesie w Elblągu.

Pismo to miał wysłać Pan prezes Wiesław Tonga, który potwierdził, że zostało wysłane.

Przewodniczący kilkakrotnie pytał czy odpowiedź nadeszła, odpowiedź prezesa była, że jeszcze nie ( nie wiadomo czy pismo zostało kiedykolwiek wysłane?) Ponieważ zbliżał się termin walnych zgromadzeń, przewodniczący Komisji domagał się spotkania z Zarządem ROD, aby omówić sprawy stanu prawnego ogrodu Zalesie. Proponował też, aby termin zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego zwołać na koniec kwietnia. Natomiast wcześniej zrobić spotkanie z działkowcami, przedstawić im, jaka jest sytuacja prawna ,,naszego” ogrodu i przygotować się na walne zgromadzenia –sprawozdawcze . Prezes obiecywał, że do takiego spotkania dojdzie, ale sugerował, ze dobrze by było, żeby w tym spotkaniu uczestniczył ktoś z Zarządu Okręgowego> Mówił również, że ma tam osoby zaufane. Dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej był to sygnał ostrzegawczy, że o rozmowie przewodniczącego z prezesem i planach doinformowania działkowców jaki jest stan prawny ogrodu działkowego, wie Zarząd Okręgowy PZD. Zostało to potwierdzone w terminie późniejszym.

Choć Pan prezes zapewniał ,że rozmowy toczone z przewodniczącym Komisji są poufne i potwierdzał oraz obiecał, ze walne zgromadzenie sprawozdawcze będzie pod koniec kwietnia a wcześniej zebranie działkowców. Jednak w połowie marca pojawiły się ogłoszenia zawiadamiające o walnym zgromadzeniu sprawozdawczym na 4 kwietnia 2020r. Pan prezes Wieslaw Tonga oświadczył, że takie jest polecenie Zarządu Okręgowego. A nasze zebranie zrobimy w późniejszym terminie?

Jednak pod koniec marca 2020r. pojawiły się kolejne zawiadomienia na tablicy ogłoszeń, że Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zostaje odwołane. Jednocześnie Pan prezes poinformował przewodniczącego Komisji, że ze względu na pandemię coronawirusa walne zebranie sprawozdawcze nie wiadomo, kiedy się odbędzie. Poinformował też, że Zarząd Okręgowy prosił, żeby przelać na konto PZD pieniądze, które co roku są odprowadzane. Ale bez podpisu Komisji Rewizyjnej nie można tego zrobić. Zapewniał przy tym, że wszystko jest w porządku i że jak najszybciej dojdzie do spotkania, Komisji Rewizyjnej z Zarządem ROD w celu przeprowadzenia kontroli. Po złożeniu podpisu przez przewodniczącego pieniądze z konta ROD zostały przelane na konto PZD. Pomimo częstego przypominania ani w kwietniu ani w maju do spotkania komisji Rewizyjnej i Zarządu nie doszło. Chociaż były uzgadniane nowe terminy , to w ostatniej chwili były odwoływane przez prezesa i uzgadniane następne. Były wymówki, że ktoś choruje, kogoś nie ma, ktoś wyjechał itp.

Dla Komisji Rewizyjnej był to sygnał, że Zarząd ( czytaj prezes) działa przeciwko działkowcom. W dniu 22 czerwca 2020r. Komisja Rewizyjna złożyła na piśmie wniosek do Zarządu:,, Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu składa wniosek do Zarządu o PILNE zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Działkowców.

Celem tego zebrania było przekazanie działkowcom informacji o stanie prawnym ROD Zalesie w Elblągu.

Na wniosek Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź Zarządu ROD.

,,Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zalesie” w Elblągu ul. Królewiecka w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2020r. informuje, ze zgodnie z 68 Statutu PZD Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane, w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo –wyborczych. Z uwagi na powyższe musi być określona i jasno sprecyzowana sprawa dla której ma być zwołane zebranie mieszczące się w kompetencji 64 Statutu PZD.

W związku z tym ze zebranie zostało zwołane z naruszeniem wyżej wymienionych powołanych przepisów, zarząd nie znajduj uzasadnienia do odbycia tego rzekomego zebrania”

Pod pismem podpisał się Prezes ROD Zalesie Pan Wieslaw Tonga.

Już nie było żadnej wątpliwości, ( wynika to jasno z treści tego pisma) że pan prezes Wieslaw Tonga kolaborował od początku i w porozumieniu z Zarządem Okręgowym, kierował taką odpowiedz do Komisji Rewizyjnej.

W dniu 29.06.2020r. Komisja Rewizyjna ponownie złożyła wniosek do Zarządu ROD o Pilne zwołanie nadzwyczajnego zebrania Działkowców na dzień 4 lipca 2020r.

W piśmie tym zaznaczono, że osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie spotkania jest Witold Łada- przewodniczący i Ryszard Domżalski – w-ce przewodniczący- Komisji Rewizyjnej. Do wniosku został dołączona lista działkowców, którzy podpisali chęć uczestnictwa w zebraniu. Przed złożeniem podpisu była podana informacja z jakiego powodu i na jaki temat będzie to spotkanie. Na liście podpis złożyło 39 działkowców na 74 działki. Ponad 50 procent.

W dniu 27 czerwca 2020r. prezes Pan Wieslaw Tonga telefonicznie informował ,ze zaprasza pana Witolda Łade – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD Na spotkanie z Zarządem ROD.

Po przybyciu na umówione spotkanie przewodniczący zastał Zarząd w pełnym czteroosobowym składzie . Zapytał się obecnych ,, ponieważ zaprosiliście Państwo mnie na posiedzenie Zarządu na które czekałem od kilku miesięcy , jakie macie do mnie pytania?”

Odpowiedź była że nie ma pytań , na stole leżą przygotowane dokumenty może pan sobie przeglądać”

Przewodniczący zapytał się czy może mówić? Wyrażono zgodę>

Wtedy przewodniczący złożył oświadczenie: ,, szanowni Państwo zgodnie ze Statutem i regulaminem musza być co najmniej dwie osoby i dziś takiej kontroli nie będzie „

Jednocześnie, przewodniczący poinformował o incydencie, jaki, miał miejsce kilka dni wcześniej. Otóż podczas zbierania podpisów na listę jeden z działkowców podszedł do alei i skierował w kierunku przewodniczącego niecenzuralne słowa.

Działkowcem tym był mąż członka Zarządu ROD. Na posiedzeniu padły również słowa pomawiające członków Komisji oraz informowania, co im wolno a co nie.

Na posiedzeniu tym przewodniczący Komisji wręczył na piśmie Zarządowi Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli Zarządu na dzień 1 lipca 2020r przed zwołanym Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczym. Zaznaczając, że w celu sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych prosimy przygotować wszystkie dokumenty.

Na tablicach ogłoszeń ukazały się zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego na dzień 11 lipca 2020r.podpisane przez Zarząd ROD.

Był już wyznaczony przez pana prezesa przewodniczący tego zebrania.

Ponieważ atmosfera była ,,nie przyjemna” przewodniczący musiał opuścić to spotkanie. I wtedy w kierunku jego osoby padły słowa groźby do zastępcy prezesa pana Krzysztofa Czajkowskiego. Na to wydarzenie reakcji pana prezesa nie było żadnej.

 

O tych faktach został powiadomiony Zarząd Okręgowy PZD w piśmie z dnia 09.07.2020r.

Zarząd Okręgowy nie zajął w tej sprawie żadnego stanowiska.

Podczas zbierania podpisów przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pan prezes Wiesław Tonga powiadomił o tym fakcie Zarząd Okręgowy PZD.Przywiózł na teren ogrodu działkowego prezesa Zarządu Okręgowego Pana Zygmunta Wójcika , który chciał konieczne rozmawiać z przewodniczącym – Witoldem Ładą. Do spotkania jednak nie doszło.

Potwierdziło to wcześniejsze obawy o kolaboracji pana prezesa Wiesława Tongi z Zarządem Okręgowym PZD.

Jak tłumaczył się pan prezes Wiesław Tonga pojawienie się pana prezesa Zygmunta Wójćika było przypadkowe????

W dniu 30czrwca 2020r. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Powiatowej Stacji Sanitarno- epidemiologicznej w Elblągu o odpowiedź, jakie warunki musimy spełnić aby zorganizować spotkanie z działkowcami?

działkowcami dniu 1 lipca 2020r Komisja otrzymała odpowiedź od dyrektora PSSE oraz informacje, jakie warunki, trzeba spełnić podczas spotkania . Warunki zostały spełnione.

Do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD Witolda Łady dzwonił w tej sprawie przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po wyjaśnieniu spornych treści Pan przewodniczący Okręgowej Komisji oznajmił, że jeżeli jest to zwykłe spotkanie działkowców on nie widzi w tym żadnego problemu. I jego zdaniem klucze od świetlicy powinniśmy otrzymać.

W dniu 1 lipca 2020r Komisja Rewizyjna przystąpiła do zapowiedzianej kontroli, w której uczestniczyły osoby z Zarządu Pani skarbnik Małgorzata Sadowska i Pan prezes Wiesława Tonga. Komisje rewizyjną reprezentowali Panowie Witold Łada i Ryszard Domżalski. Podano Komisji do przeglądania dokumentacje. Komisja zaczęła od zadawania pytań.

To nie spodobało się Zarządowi. Były oskarżenia, ze szukamy dziury w całym. Przecież wszystko jest zgodne z prawem. Doszukujemy się jakichś nieprawidłowości. Część dokumentów znajduje się w Zarządzę Okręgowym. Księgowość w Zarządzie nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości a Komisja się czepia. A do spotkania z działkowcami nie dojdzie. Do końca września nie będzie żadnych zebrań, bo tak zadecydował prezes Zarządu Okręgowego Pan Zygmunt Wójcie>,, Zarząd ROD kategorycznie oświadcza, że do żadnego spotkania nie dojdzie nie mamy prawa udostępniać kluczy do świetlicy dopóki dyrektor biura Zarządu PZD nie wyrazi zgody.” Żadnych faktur Komisja nie dostanie bo są w zarządzie Okręgowym. Takie oświadczenie złożyła Pani Małgorzata Sadowska podczas prz§eprowadzania kontroli Zarządu.

W dniu 1 lipca 2020r Komisja Rewizyjna złożyła do Zarządu kolejne pismo prosząc o kserokopię dokumentów z obrad walnego zgromadzenia, które odbył się w kwietniu 2014r. a w szczególności kserokopie protokołu z obrad walnego zgromadzenia i uchwał jakie zostały podjęte na tym walnym zgromadzenia. Do chwili obecnej takie dokumenty nie zostały udostępnione.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w takiej atmosferze dalsza kontrola nie ma sensu , dlatego odstąpiono od dalszej kontroli.

Podczas rozdawania zaproszeń osobom zapisanym na liście, większość osób zapowiadała, że nie weźmie udziału w spotkaniu bo pan prezes Wiesław Tonga biegał po terenie ogrodów działkowych z jakąś kartką, mówił, ż ma tu opinie prawnika, że zebranie organizowane przez Komisję jest nie zgodne z prawem i za złamanie tego prawa będzie grozić kara pięć tysięcy złotych.

 

Pomimo tego do spotkania doszło. W spotkaniu uczestniczyło 12 działkowców. Były zachowane standardy sanitarne, zgodnie z opinia sanepidu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r określonych w § 16 ust. 9

Podczas zebrania obecni otrzymywali materiały informacyjne do użytku wewnętrznego.

Kolaboranci dostarczyli te materiały na biurko prezesa Zarządu Okręgowego.

Podczas zebrania w świetlicy zebranie to próbowali zakłócić działkowcy z zewnątrz.

W kolejnych dniach podczas rozmów przewodniczącego z działkowcami ci próbowali się usprawiedliwić tłumacząc, dlaczego nie byli obecni na zebraniu gdyż pan prezes zapowiedział, że zebranie jest nie legalne ma opinie prawnika i kto będzie uczestniczył w zebraniu zapłaci 5000zl.

Oto świadczenie działkowca:,, Na drugi dzień do członka Komisji podszedł działkowiec: który miał w oczach łzy: ,,tylko niech pan nikomu nie mówi, boje się . Proszę pana dostałem zaproszenie na zebranie chciałem przyjść . Idąc na swoją działkę w piątek, podszedł do mnie prezes i zapytał czy wiem o jutrzejszym zebraniu. Powiedziałem, że wiem i przyjdę. Wtedy powiedział, proszę pana te zebranie jest organizowane nie zgodnie z prawem. Jest nie legalne. Mam tu opinie prawnika. Ja to podpisuje i będzie to wisiało na tablic. Jeżeli ktoś przyjdę mogą go czekać surowe konsekwencje nawet do 5000 złotych kary.”

Są podejrzenia, że te numery odstawiane przez prezesa były uzgadniane i wykonywane za przyzwoleniem wyższych władz Związku Bo nie chce się wierzyć, żeby to robił z własnej woli.

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” stwierdziła, że Zarząd ROD ,,Zalesie” w Elblągu wybrany prze działkowców na Walnym Zgromadzeniu nie reprezentuje ich a interesy PZD. Chociaż w ekspose wygłoszonym po wyborze pana Wiesława Tongi na prezesa ROD, który obiecywał, że będzie godnie reprezentował prawa działkowców. Prosił aby obdarzyć go zaufaniem. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że taki stan nie może dalej trwać dlatego Komisja złożyła wniosek do Okręgowego Zarządu PZD zgodnie z § 41 Statutu PZD o zawieszenie Zarządu ROD ,,Zalesie” w Elblągu w pracach Zarządu oraz powołanie w to miejsce Zarząd Komisaryczny. Uzasadnienie wniosku obejmuje prawie siedem stron. Zostały zawarte w nim między innymi te wydarzenia opisane wyżej.

 

W dniu 14.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź Zarządu Okregowego w którym czytamy:

,, Informujemy, ze wniosek Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu w sprawie zawieszenia Zarządu ROD Zalesie w Elblągu będzie rozpatrywany na posiedzeniu Okręgowego Zarządu , którego termin w chwili obecnej nie jest ustalony”

 

Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej decyzji Zarządu Okręgowego.

 

 

 

Po wymianie kilku pism pomiędzy Komisją Rewizyjną a Zarządem Okręgowym w dniu 5 sierpnia 2020r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Łada otrzymał informacje oraz zaproszenie na posiedzenie OZ PZD w Elblągu do którego został zaproszony również prezes ROD Pan Wiesław Tonga. Jak zapisano w zaproszeniu : ,, Posiedzenie to poświęcone będzie m.in. sprawom związanym z funkcjonowaniem ROD im. Zalesie w Elblągu.”

W dniu 8 sierpnia Komisja Rewizyjna ROD Zalesie przesłała pismo do Zarządu Okręgowego o treści:: ,,…w związku z tym Komisja oświadcza, ze Pan Witold Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej pojedynczo nie weźmie udziału w tym posiedzeniu.”

Komisja Rewizyjna została powołana na Walnym Zgromadzeniu Działkowców składa sprawozdanie działkowcom na Walnym Zgromadzenia. Przez nich może być odwołana w każdym momencie. Natomiast nie wiemy, jaka funkcje ma pełnić na posiedzeniu OZ PZD Pan Witold Lada dniu 10.08.2020r.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej pierwsze takie spotkanie miałoby sens, aby to Zarząd ROD zwołał zebranie działkowców. Udział powinni mieć Zarząd Komisja Rewizyjna oraz działkowcy i wtedy można by było wiele spraw wyjaśnić. Bo na terenie ogrodów działkowych najważniejsi są Działkowcy. a nie Zarząd czy Komisja Rewizyjna. Zdaniem Komisji Rewizyjnej ani Zarząd ani Komisja Rewizyjna nie maja prawa wprowadzać działkowców w błąd.”

I na koniec fragment pisma Prezesa Zarządu Okręgowego Pana Zygmunta Wójciaka do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Łady.

, Z doręczonego do Okręgowego Zarządu w dniu 14.07.2020r pisemnego oświadczenia Prezesa ROD ( Wiesława Tongi) wynika, że emocjonalne wystąpienie i działanie Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD przeciwko Zarządowi ROD SA wynikiem nie nie przyjecia w marcu br. Propozycji Pana Przewodniczącego złozonej Prezesowi ROD, podjecia wspólnego działania na rzecz wyodrębnienia ROD ,,Zalesie” ze struktur PZD. W świetle dalszych działań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczenie to nie nasuwa żadnych wątpliwości, co do jego wiarygodności.

Odmowa Zarządu ROD współdziałania w tym zakresie była właściwą i uzasadniona, bowiem stosowanie do przepisów ustawy z 13 XII 2013r o ROD inicjatywa w zakresie wyodrębnienia ROD przysługuje działkowcom nie organom ROD a jakiekolwiek działania organów ROD w tym zakresie – sprzeczne z przepisami ustawy i Statutu PZD- stanowiły by działanie na szkodę PZD.

Przy zaistnieniu i spełnieniu warunków ustawowych Zarząd ROD oczywiście byłby zobowiązany do zwołania i przeprowadzenie zebrania w sprawie wyodrębnienia ROD z zachowaniem procedur określonych ustawą. Należy stanowczo stwierdzić, że zwołanie zebrania w sprawie wyodrębnienia ROD ze struktur PZD nie może nastąpić na podstawie przepisów § 13 Regulaminu ROD.”

 

Co ciekawe, pisma Komisji Rewizyjnej były adresowane do Zarządu Okręgowego PZD, natomiast zwroty były adresowane do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Łady.

 

Przedstawiając ten obszerny materiał zdaniem Komisji Rewizyjnej Zarząd nie spełnia funkcji Zarządu o pięknej nazwie Rodzinny Ogród Działkowy.

W naszym ogrodzie Zalesie, panuje patologia, anarchia.. Ogród traktowany jest jako prywatne ranczo pana prezesa przy akceptacji Zarządu Okręgowego, który jest właścicielem całej infrastruktury znajdującej się na terenie ogrodu. Działkowcy ( przeważnie ludzie starsi) są traktowani tylko, żeby utrzymywać armię ludzi zatrudnionych w PZD również z rodzinami.

Działkowcy zostali pozbawieni swojej własności, na którą pracowali przez kilkadziesiąt lat.

 

 

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wnosi o nie udzielenie absolutorium członkom Zarządu przez Walne Zgromadzenie co wiąże się to z odwołaniem Zarządu i wybór nowych władz, które będą godnie reprezentować interesy Działkowców.

 

Komisja Rewizyjna ROD wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Komisji.

 

Komisja Rewizyjna informuje, że Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ ROD również ma prawo odrzucić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i odwołać członków tej Komisji ze sprawowania swojej funkcji i powołać nową.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Witold Łada

w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Domżalski