Elbląg 12.01.2021r.

Komisja Rewizyjna                                                                                

ROD Zalesie w Elblągu

ul. Królewiecka

adres do korespondencji:

Witold Łada                                                                                                  

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

                                                     Krajowy Zarząd

                                                    Polskiego Związku Działkowców

                                                    00-728 Warszawa

                                                    ul. Bobrowiecka 1

 

W dniu 28.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu skierowała skargę i wniosek do Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 8 stycznia Komisja Rewizyjna ROD Zalesie otrzymała odpowiedź, że odnośnie wniosków Komisja Rewizyjna ROD Zalesie powinna złożyć taki wniosek do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców..

Dowód: Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej do Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu

W dniu 05.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu otrzymała trzy uchwały Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu z dnia 30.10.2020r.

Pierwsza uchwała Nr 86/2020 dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu ROD ,,Zalesie” w Elblągu, na skutek pisemnej rezygnacji z mandatów złożonych w dniu 26.09.2020r.

Dowód: uchwała nr 86/2020r z dnia 30.10.2020r

Druga uchwała nr 85/2020 dotyczy stwierdzenia nieważność Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD ,Zalesie” w Elblągu, wraz z uzasadnieniem.

Dowód: uchwała nr 85/2020r z dnia 30.10.2020r

Trzecia uchwała nr 87/2020 dotyczy powołania Zarząd Komisaryczny ROD ,,Zalesie” w Elblągu w 6 osobowym składzie z dnia 30.10.2020r

Dowód: uchwała nr 87/2020r z dnia 30.10.2020r

W dniu 18.11.2020r Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” otrzymała uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej Nr 07/XI/2020 o postanowieniu odwołania Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu, wraz z uzasadnieniem.

Dowód: uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu nr 07/XI/2020.

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu nie zgadza się z uchwałą  Zarządu Okręgowego nr 87/2020 oraz  uchwałą Okręgowej Komisji Rewizyjnej nr 07/XI/2020.

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” składa wniosek do Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców o:

1.Unieważnienie uchwały Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu nr 87/2020r., - dotyczącej powołania Zarządu Komisarycznego w obecnym składzie i wnosi o odwołanie Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu.                                                                                                   

2. Unieważnienie uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu nr. 07/XI/2020, jako bezpodstawnego odwołania Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie  i wnosi o odwołanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu. Poinformowanie Komisję Rewizyjną ROD ,,Zalesie” w Elblągu w ustawowym terminie o zajęciu stanowiska, oraz podjętej decyzji?

                                      

U Z A S A D N I E N I E

W kwietniu 2017r na Walnym Zebraniu sprawozdawczo -wyborczym ROD ,,Zalesie” został powołany czteroosobowy Zarząd ROD (nie zgodnie ze Statutem) oraz trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu.

 

Przez trzy lata Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” miała problemy z przeprowadzeniem rzetelnej kontroli Zarządu -zgodnie z Regulaminem PZD, szczególnie w dokumentacji finansowej Zarządu ROD.

W 2018-2019r do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( KR) pana Witolda Łady zgłaszali się pojedynczo działkowcy z pytaniem:                                            

Były zastrzeżenia co do prowadzenia działalności Zarządu RO Zalesie.

Były również pytania:,, jaki jest stan prawny ROD ,,Zalesie”.

Na początku 2019r przewodniczący KR ROD Witold Łada podzielił się z tą informacją z prezesem ROD panem Wiesławem Tonga i zadał pytanie: czy wie, jaki jest stan prawny działek ,,Zalesie” na dzień dzisiejszy. Pan prezes nie potrafił odpowiedzieć!?

Pan Witold Łada zaproponował, aby z odpowiednim pytaniem na piśmie wystąpić, do Prezydenta miasta Elbląg. Pismo takie zostało wysłane, pod którym podpis złożyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Witold Łada, prezes ROD Wiesław Tonga, sekretarz ROD Małgorzata Sadowska.

Dowód: pismo do prezydenta z dnia 02.03.2020r

Na często zadawane pytania przez działkowców do pana W. Łady oraz odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Elblągu pan Witold Łada postanowił dokładnie zapoznać się ze Statutem PZD oraz Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD i wiedzą tą podzielił się z panem prezesem ROD Wiesławem Tongą.

Uzgodniono, że należałoby zwołać przed walnym zgromadzeniem sprawozdawczym wcześniej zebranie z działkowcami i przekazać im taką informację. Pan prezes Wiesław Tonga zgodził się na taką propozycję i zapewniał, że o naszej rozmowie nikt nie będzie wiedział do momentu na zebraniu z działkowcami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował prezesa, że Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby Zarząd ROD poddał się kontroli za 2019r. zgodnie ze Statutem i Regulaminem PZD przed najbliższym walnym zgromadzeniem, które było planowane na wiosnę.

Pan prezes oświadczył i zapewniał, że do takiej kontroli dojdzie, jeszcze, przed walnym zebraniem sprawozdawczym, po uzgodnieniu z członkami Zarządu ROD.

Rozmowa na ten temat była prowadzona w marcu 2020r.

W połowie marca 2020r pojawiły się ogłoszenia na tablicach, o walnym zebraniu sprawozdawczym ROD Zalesie, na dzień 04 kwietnia 2020r. podpisane przez Zarząd ROD.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pytał kilka razy prezesa ROD, kiedy będzie kontrola Zarządu? Odpowiedź była, że Zarząd przygotuje dokumenty przed walnym zebraniem sprawozdawczym i powiadomi Komisję Rewizyjną. 

Było też pytanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a kiedy będzie spotkanie z działkowcami?

Odpowiedź prezesa była, iż uzgodnił z Zarządem, że najpierw będzie walne zebranie sprawozdawcze a później zrobimy zebranie z działkowcami.

Na początku kwietnia na tablicach ogłoszeń ukazały się informacje, że zebranie zaplanowane na dzień 04 kwietnia 2020r zostało odwołane z powodu pandemii.

Około 5 kwietnia 2020r podszedł na terenie ogrodów pan prezes Wiesław Tonga do przewodniczącego KR ROD Witolda Łady, informacją i prośbą. W związku z pandemią zebranie walne sprawozdawcze nie może się odbyć, z powodu pandemii. Jednocześnie oznajmił, że Zarząd Okręgowy bardzo prosi, aby zostały przelane pieniądze na konto Zarządu Okręgowego. Ale, żeby taki przelew nastąpił musi być podpis Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący KR pytał jak można zrobić przelew, jeżeli nie było zebrania, nie było kontroli Zarządu i nie ma sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pan prezes Wiesław Tonga zapewniał, że rozmawiał z prezesem ZO panem Zygmuntem Wójcikiem i wszystko jest zgodne z prawem, (pandemia) zapewniał, że za kilka dni Zarząd podda się kontroli. 

Do połowy czerwca 2020r, nie odbyła się kontrola Zarządu ani nie odbyło się zebranie z działkowcami.

Po złożeniu warunkowego podpisu, należne pieniądze zostały przelane na konto Zarządu Okręgowego PZD.

Na często zadawane pytania przewodniczącego KR o kontroli, po kilkunastu dniach prezes ROD odpowiedział, że żadne zebrania czy spotkania z działkowcami, oraz kontroli- nie będzie, bo nie mogą się odbywać żadne spotkania- takie jest zarządzenie Zarządu Okręgowego (Pana prezesa ZO Zygmunta Wójcika). Bez zgody prezesa Zarządu Okręgowego Zarząd ROD nie ma prawa udostępnić kluczy do świetlicy na spotkanie. 

Komisja Rewizyjna wystąpiła w tej sprawie o opinię do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z pytaniem czy może zorganizować spotkanie z działkowcami.

Odpowiedź sanepidu była taka, że po spełnienia warunków zamieszczonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z czerwca 2020r.spotkanie może się odbyć.

Pan prezes Wiesław Tonga w porozumieniu z Zarządem Okręgowym biegał po terenie działek z jakąś kartką i informował działkowców, że zebranie, które jest   planowane, jest nielegalne, ma tu opinię prawnika i kto przyjdzie będzie płacił mandat w wysokości 5000 zł.

Ponieważ Zarząd ROD Zalesie do połowy czerwca 2020r nie poddał się kontroli

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu ROD o pilne zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Działkowców.

Dowód: pismo z dnia 22.06.2020r oraz odpowiedź Zarządu ROD.

W dniu 29.06.2020r Komisja Rewizyjna złożyła zawiadomienie do Zarządu ROD o przeprowadzeniu kontroli zgodnie z Regulaminem PZD na dzień 1 lipca 2020r.prosząc o przygotowanie, wszystkich dokumentów również finansowych z działalności Zarządu za 2019r.

Dowód: pismo o kontroli z 29.06.2020r.

Do takiej kontroli doszło 2 lipca 2020r.

Podczas kontroli nie chciano okazać Komisji Rewizyjnej dokumentów np. faktur, wpłat, umów i wpłat za wynajem świetlicy na imprezy okolicznościowe takie jak wesela, rocznice, osiemnastki. Zarząd tłumaczył, że wszystkie dokumenty znajdują się w Okręgu. Kontrola miała być przeprowadzana zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej PZD § 13, 17, 20, zatwierdzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniu 22 czerwca 2018r.

 

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna ROD złożyła na piśmie wniosek do Zarządu ROD o zorganizowanie spotkania z działkowcami przez Zarząd albo udostępniła klucze do świetlicy Komisji Rewizyjnej.

Do wniosku dołączono listę z podpisami ponad 50 proc. działkowców, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w spotkaniu.

(Zgodnie ze Statutem PZD § 68 pkt.3 do zwołania zebrania wystarczy 1/3 uprawnionych członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej większością głosów.)

Dowód: pismo do zarządu ROD z dnia 29.06.20r oraz odmowa Zarządu ROD.

W czasie kontroli Komisję Rewizyjną ROD reprezentowali przewodniczący Witold Łada i w-ce przewodniczący Ryszard Domżalski, Zarząd ROD reprezentowali pan prezes Wiesław Tonga i pani skarbnik Małgorzata Sadowska.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mieli problemy z uzyskaniem szczegółowej informacji na temat działalności Zarządu. Podczas kontroli pan prezes Wiesław Tonga oświadczył, że klucze od świetlicy na zebranie z działkowcami Komisja Rewizyjna otrzyma pod warunkiem, że protokół z kontroli będzie podpisany pozytywnie i w zebraniu będą mogły uczestniczyć osoby z Zarządu Okręgowego.

Na takie warunki Komisja Rewizyjna nie mogła wyrazić zgody!

Odpowiedź Zarządu ROD brzmiała, że na spotkanie nie wyraża zgody prezes ZO Pan Zygmunt Wójcik i zaopiniowała negatywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.

Ponieważ Zarząd ROD odmówił zorganizowania zebrania Komisja Rewizyjna ROD sama chciała zorganizować zebranie, aby o tych faktach i działalności Zarządu poinformować działkowców.

W dniu 09.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego o zawieszenie Zarządu ROD Zalesie w pracach Zarządu oraz powołanie w to miejsce Zarząd Komisaryczny

Dowód: wniosek do Zarządu Okręgowego z dnia 09.07.2020r

Na wniosek ten Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź z dn.14.07.2020r.

Dowód: odpowiedź Zarządu Okręgowego z dnia 14.07.2020r

W dniu 25.07.2020r Komisja Rewizyjna ROD złożyła ponowne pismo do Zarządu Okręgowego PZD.

Dowód: pismo do Zarządu Okręgowego PZD z dnia 25.07. 2020r.

Dowód: odpowiedź Zarządu Okręgowego z dnia 30.07.2020r

W dniu 5 sierpnia 2020r Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD otrzymał zaproszenie do udziały w posiedzeniu OZ PZD w Elblągu.

Dowód: pismo z dnia 31.07.2020r.

Na to zaproszenie Komisja Rewizyjna ROD Zalesie przekazała odpowiedź w dniu 08.08.2020r

Dowód: pismo z dnia 08.08.2020r.

W dniu 30 lipca 2020r ukazała się na tablicach ogłoszeń informacja zarządu ROD, Uchwała Zarządu nr.5/2020 z dna 30.06.2020r

,,Na podstawie postanowień § 4 ust. 1 Uchwały nr 4/IV? 2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25.06.2020r Zarząd ROD Zalesie odstępuje od zwołania Walnego Zgromadzenia ROD w 2020r.

§ 4 Treść uchwały podać do wiadomości członków ROD i użytkowników działek przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń”

Około 12 września 2020r ukazała się na tablicach ogłoszeń informacja.

,,Zarząd ROD Zalesie zaprasza na walne zebranie działkowców w dniu 26 września 2020r. I termin godz.10.30 II termin godz.11.00. Obecność obowiązkowa. Przypominamy o konieczności zasłonięcia ust i nosa za pomocą maseczki.”

Dowód: zaproszenie Zarządu na zebranie działkowców na 26.09.2020r.

Niektóre osoby dostawały zaproszenia imienne na dzień 26.09.2020r takie zaproszenie dostał m/in w-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Ryszard Domżalski.

Pan Witold Łada przewodniczący KR dostał zaproszenie na dzień 29.09.2020r. podpisane przez prezesa Wiesława Tongę i sekretarza Magdalenę Dziubak.

Z zaproszeń jasno wynikało, że w dniu 26 września zebranie będzie dotyczyło  wszystkich działkowców a  w dniu 29 września 2020r walne zebranie sprawozdawcze dotyczące członków PZD.

Dowód: zaproszenie na dzień 29.09.2020r na walne zebranie sprawozdawcze, które otrzymał Witold Łada – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Takie działanie było zaplanowane, przemyślane w porozumieniu Zarządu ROD Zalesie z władzami Okręgowymi PZD w Elblągu.

Zostało to potwierdzone w uchwale nr 85/2020r z dnia 30.10.2020r, Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu w uzasadnieniu, że zebranie zostało zwołanie z rażącym naruszeniem prawa, jak również w stenogramie oraz nagraniu dźwiękowym dołączonym do w/w wniosków.

Pomimo takiej informacji pan Witold Łada postanowił uczestniczyć w zebraniu działkowców w dniu 26.09.2020r. pomimo, że nie miał zaproszenia imiennego na ten dzień.

Komisja Rewizyjna ROD stwierdza, że w porozumieniu Zarządu ROD z władzami Okręgowymi w zebraniu miały uczestniczyć tylko osoby zaufane i wskazane przez prezesa ROD ,,Zalesie” Wiesława Tongę.

Ze względu na frekwencje, zebranie zostało rozpoczęte w drugim terminie o godzinie 11.00.

O godzinie 11.00 zebranie otworzył prezes Wiesław Tonga, który oznajmił wszystkim obecnym, że: ,,celem  naszego zebrania powiem tak przykro jest, rezygnacja naszego zarządu. Rezygnacja moja jako prezesa w dalszej części zebrania gdzie będzie powołana komisja wyborcza gdzie będzie powołany pan przewodniczący zebrana, złoże na ręce pana przewodniczącego, nasze rezygnacje mandatu członka, a także z pełnienia funkcji naszych, prezesa i do was należy ocena i do was należy wybór.”  Nie wiadomo czy na sali byli tylko członkowie PZD czy i inne osoby zaproszone przez prezesa. (wszyscy uczestnicy byli w maskach).

 W zebraniu tym uczestniczyli działkowcy, Zarząd ROD, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Łada oraz przedstawiciele najwyższych władz Okręgowych - I zastępca prezesa Zarządu Pan Leszek Łopieński, i II zastępczyni przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Górska.

Zebranie było utrwalane na ścieżce dźwiękowej przez Witolda Ładę, o czym zgromadzeni na zebraniu zostali powiadomieni.

Pomimo, że jedno urządzenie nagrywające zostało skradzione przez ,,uczestników w maskach ” pan Witold Lada dysponował drugim urządzeniem. Na ścieżce zostało zarejestrowane około 50 min. nagrania. Z zebrania został sporządzony stenogram na podstawie nagrań dźwiękowych.

Dowód: Stenogram z zebrania w dniu 26.09.2020r. - sporządzony zgodnie z nagraniem przez Witolda Ładę, oraz płyta z nagraniem dźwiękowym.

Dowód: Nagranie dźwiękowe.

Po zakończeniu zebrania II przewodnicząca OKR Pani Katarzyna Górska zabrała ze sobą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD, które nie zostało przedstawione na zebraniu (uniemożliwiono złożenia sprawozdania) a zostało złożone do prezydium zebrania.

Według opinii Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie walne zgromadzenie sprawozdawcze z dnia 26.09.2020r zostało zwołane z rażącym naruszeniem prawa i niezgodnie z dobrymi obyczajami,                                                                       

Zwołanie i przeprowadzenie walnego zebrania było skandaliczne, przy współudziale najwyższych władz Okręgowych PZD. Według zgromadzonych dowodów, Komisja Rewizyjna ROD Zalesie stwierdziła, że w ROD Zalesie oraz we władzach Okręgowych PZD została wprowadzona: anarchia, hucpa, dyktatura. Działkowcy w ROD ,,Zalesie” nie mają nic do powiedzenia. Aby zorganizować spotykanie na terenie ogrodu aby np. rozmawiać o ,,sprawach działkowych” muszą mieć zgodę prezesa czy władz Okręgowych PZD,

Dowód: pismo bez daty (konsultowane z Zarządem Okręgowym), skierowane do Komisji Rewizyjnej ROD w czerwcu, podpisane przez prezesa ROD Wiesława Tongę, który oświadczył, że poza walnym zebraniem i dożynkami zgodę na zebranie działkowców musi wyrazić Zarząd Okręgowy PZD. Takie ma polecenie prezesa Zarządu Okręgowego.

Działkowcy muszą określić jasno sprecyzowaną sprawę, dla której ma być zwołane zebranie. Nie mogą się spotykać sami. Nawet zwykłe zebranie działkowców, przy kawie czy herbacie. Z wyjaśnień prezesa ROD w spotkaniach działkowców powinni uczestniczyć przedstawiciele Zarządu PZD.

Podczas ogłaszania wyroku TK w dniu 11 lipca 2012r., którego sprawozdawcą był sędzia Andrzej Rzepliński stwierdził:,, Trybunał Konstytucyjny stoi na straży konstytucji. Nic nie może być pod przymusem. Nikt nie może mieć monopolu. To nie jest ,,państwowa agencja działkowców.”

Jak widać PZD dalej jest monopolem. Na taką patologię w ROD przyzwalają a nawet akceptują władze okręgowe.

Działkowcy mówią, że to jest ,,imperium działkowe.”,, państwo w państwie”.

W ROD Zalesie łamane są podstawowe prawa działkowców.

Po walnym zebraniu w dniu 30.09.20r Komisja Rewizyjna ROD wystąpiła z wnioskiem do Zarządu ROD o wgląd i kserokopię protokołu z listą uczestników wraz z uchwałami jakie zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.09.2020r.

Dowód: pismo z dnia 30.09.2020r.

Podczas rozmowy z prezesem ROD, który oświadczył, że protokół z walnego zebrania z dnia 26.09.2020r znajduje się w Zarządzie Okręgowym.

W dniu 30.09.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła ponowne pismo do Zarządu Okręgowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udostępnienie dokumentów.( protokół z obrad  WZ z dnia 26.09.2020r.)

Dowód: pismo do Zarządu Okręgowego z dnia 30.09.2020r                                   

W dniu 09.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD złożyła ponowny wniosek o protokół z walnego zebrania z 26.09.2020r

Dowód: ponowny wniosek do Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 09.10.2020r.

W dniu 12.10.2020r Komisja Rewizyjna złożyła ponowny wniosek o protokół z walnego zgromadzenia do Zarządu ROD, do wiadomości Zarząd Okręgowy.

Dowód: wezwanie o udostępnienie dokumentów, z dnia 12.10.2020r

W dniu 28.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź o odmowie przekazania dokumentów z walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r.

Dowód: pismo Zarządu Okręgowego z dnia 28.10.2020r

W dniu 30.09.2020r Komisja Rewizyjna ROD wystąpiła z prośba do Zarządu Okręgowego o kserokopie dokumentu, który został złożony w Zarządzie Okręgowym przez prezesa ROD – skarga na pana przewodniczącego KR ROD Witolda Ładę.

Dowód : pismo z dnia 30.09.2020r

Dowód: odpowiedź Zarządu Okręgowego z 12.10.2020r na pismo z 30.09.2020r

Dowód:  pismo do Zarządu Okręgowego z dnia 01.10.2020r.

 

W dniu 09.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego o stwierdzenie nieważności uchwał jakie zostały podjęte w dniu 26.09.2020r.- powołanie Zarząd Komisaryczny oraz w ciągu 6 miesięcy przeprowadzić nowe wybory Zarządu ROD.

Dowód: wniosek z uzasadnieniem z dnia 09.10.2020r.

W dniu 15.10.2020r Witold Łada (prywatnie na meila otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 09.10.2020r.podpisane przez prezesa OK. PZD Pana Zygmunta Wójcika. Z zastrzeżeniem, że wiadomość ta podlega ochronie.

Dowód: pismo z dnia 15.10.2020r.

Dowód: pismo z 12.10.2020r - odpowiedź Zarządu na pismo z dnia 30.09.2020r

 

W uchwale Zarządu Okręgowego NR 85/2020 w sprawie stwierdzenia nieważności Walnego Zgromadzenia ROD Zalesie w Elblągu, który stwierdził nieważność Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego ROD Zalesie w Elblągu przekształconego w zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbytego w dniu 26.09.2020r., zwołanego i przeprowadzonego z naruszeniem przepisów § 60 ust.1 i 2 oraz § 64 pkt.4 i § 42 ust.2, § 65 ust.2 Statutu PZD.

Zarząd w uzasadnieniu pisze:,, W wyniku wniosku Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” z dnia 09.10.2020r, o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zebrania dotyczącej odwołania Komisji Rewizyjnej i powołanie Zarządu Komisarycznego ROD ,,Zalesie”, Okręgowy Zarząd stwierdził, że zwołanie Walnego Zebrania członków ROD na dzień 26.09.2020r, nastąpiło z naruszeniem przepisów § 60 Statutu PZD, co jest szczególnie rażące, w związku z tym, że w uchwale Zarządu Okręgowego NR 57/2020 z dnia 25.08.2020r zobowiązano Zarząd ROD do zwołania Walnego Zebrania z zachowaniem przepisów § 60 Statutu PZD.”

Uchwała Zarządu Okręgowego Nr 85 została dołączona do wniosku.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu stanowczo stwierdza, że walne zebranie sprawozdawcze w dniu 26.09.2020r zostało zaplanowane, zorganizowane w porozumieniu z Zarządem Okręgowym i Okręgową Komisją Rewizyjną i przeprowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

W zebraniu tym czynnie uczestniczyły osoby:

I wice- prezes Zarządu Okręgowego Leszek Łopieński i II zastępczyni Okręgowej Komisji Rewizyjnej Katarzyna Górska. Osoby te wiedziały, w jakim celu zostało to zebranie zwołane. Z samego przebiegu zebrania było pewne, że scenariusz był przygotowany przez Zarząd ROD Zalesie w uzgodnieniu z władzami Okręgowymi aby dokonać takiego ,, puczu” w ROD Zalesie w Elblągu.

Na Walnym zebraniu Zarząd ROD Zalesie podaje się do dymisji. Pan Leszek Łopieński - I zastępca Zarządu Okręgowego jako obserwator i doradca - informuje zgromadzonych na zebraniu, że jeżeli Zarząd podał się do dymisji to już nie musi składać sprawozdania z działalności Zarządu również finansowych.,            

W uzasadnieniu uchwały ZO PZD NR 85/2020r czytamy:

,,Istotne zastrzeżenie nasuwa również wykonanie obowiązków Walnego Zebrania wobec nie zatwierdzenia sprawozdana Komisji Rewizyjnej z naruszeniem przepisów § 64 pkt 4 oraz zapoznania się z jego treścią i wnioskami Komisji Rewizyjnej jak również odwołanie przez Walne Zebranie Komisji Rewizyjnej, z naruszeniem przepisów § 42 ust.2 i § 65 ust 2 Statutu PZD.”

Nie pozwolono przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu ROD Zalesie.

 Pani Katarzyna Górska - II zastępczyni OKR PZD do pana Łady: 

,,Proszę pana komisja rewizyjna zabiera tylko wtedy głos, jeżeli zarząd ma jakieś propozycje i można temu zarządowi pomóc w pewnym stopniu, podając propozycje. Natomiast teraz usiąść i czekać cicho na zebranie zarządu i na zebranie członków PZD. Proszę posłuchać pana prezesa, bo on tu jest najważniejszy. To nie ważne, że w statucie jest tak, że komisja rewizyjna kontroluje zarząd, ale komisja rewizyjna współpracuje z zarządem, to komisja się ma nijak. Komisja rewizyjna która robi zarządowi pod górkę

rozpatruje nieprawidłowości i idzie to do okręgowego zarządu.”

Pani Katarzyna Górska sugeruje, aby Komisja Rewizyjna ROD wchodziła w relacje korupcyjne z Zarządem ROD Zalesie, natomiast stawała w obronie  Zarządu ROD Zalesie.

 W uchwale NR 85/2020r Zarządu Okręgowego nie ma zapisu, że w tym procederze w tym puczu w tej hucpie, udział brały czynnie osoby Pan Leszek Łopieński i Pani Katarzyna Górska.

We wniosku Komisji Rewizyjnej ROD z dnia 09.10.2020r w uzasadnieniu wypowiedzi Pani K. Górskiej zostały przytoczone.

Z nagrań dźwiękowych jasno wynika, że osoby biorące udział w zgromadzeniu z Zarządu Okręgowego i Komisji Rewizyjnej  informowały i doradzały jak to zebranie ma przebiegać, prowokowały jak mają się zachować zgromadzeni.

Już na tej podstawie Zarząd Okręgowy powinien unieważnić Walne zebranie i powołać Zarząd Komisaryczny.

A do osób odpowiedzialnych za organizowanie i przeprowadzenie w taki sposób Walne Zgromadzenie, przez Zarządu ROD i członków najwyższych władz Okręgowych, biorące czynny udział, wyciągnąć konsekwencję służbowe.

 

A co robi Zarząd Okręgowy? Za łamanie rażące prawa, za wprowadzanie działkowców w błąd,( również władze Okręgowe), za anarchie, za dyktaturę wprowadzoną przez Zarząd ROD Zalesie na terenie ROD Zalesie w dniu 30 października 2020r Zarząd Okręgowy powołuje Zarząd Komisaryczny.

 

 

 

Chyba w nagrodę do Zarządu Komisarycznego zostają powołani przez Zarząd Okręgowy te same osoby, które działały na szkodę Polskiego Związku Działkowców. Osoby, które rażąco łamały prawa Statutowe PZD:

Wiesław Tonga, Krzysztof Czajkowski, Małgorzata Sadowska, Magdalena Dziubak.

W dniu 18.11.2020r Witold Łada otrzymał uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Elblągu.                                                                          

Uchwała Nr 07/XI/2020 z dnia 04.11.2020r w sprawie: odwołania Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Zalesie” w Elblągu.

W uzasadnieniu Okręgowa Komisja Rewizyjna pisze:

,,Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu przekazał Okręgowej Komisji Rewizyjnej wniosek Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu o odwołanie Zarządu ROD ,,Zalesie” w Elblągu i powołanie Zarządu Komisarycznego ROD, wraz z kopiami korespondencji prowadzonej przez Okręgowy Zarząd PZD z Komisją Rewizyjną ROD ,,Zalesie” i wyjaśnieniami Prezesa Zarządu ROD dotyczącymi działań Komisji Rewizyjnej związanych ze zwołaniem przez Komisję Rewizyjną zebrania działkowców ROD ,,Zalesie” w Elblągu na dzień 26.09.2020r, i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na rozebranie. Treść udostępnionej korespondencji wskazuje na niewłaściwe wykonywanie obowiązków Komisji Rewizyjne, przekroczenie kompetencji Komisji Rewizyjnej określonych w przepisach § 91-92 Statutu PZD przez zwoływanie i organizowanie zebrania działkowców ROD, oraz działania na szkodę PZD, bowiem z oświadczenia Prezesa Zarządu ROD znajdującego potwierdzenie w treści korespondencji wynika, że celem zebrania – którego zwołania odmówił Zarząd ROD było doprowadzenie do wyodrębnienia ROD ,,Zalesie” w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.”

Pod uchwałą podpis złożyli:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Zbigniew Żyluk

2. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Urszula Walentynowicz

3. II zastępczyni przewodniczącego OKR- Katarzyna Górska.

Pani Katarzyna Górska czynnie uczestniczyła podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 26.09.2020r., co zostało nagrane na ścieżce dźwiękowej i zamieszczone w stenogramie.

Treści w uzasadnieniu uchwały NR 07/XI 2020r są wyssane z palca i  insynuacją, pomówieniami. Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” nigdy nie składała wniosku na zebranie z działkowcami na dzień 26.09.2020r. i nie była jego organizatorem. Natomiast w uzasadnieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej  zostało zapisane, że z wyjaśnień Prezesa Zarządu ROD to Komisja Rewizyjna ROD zwołała zebranie działkowców ROD ,,Zalesie” w Elblągu na dzień 26.09.2020r., i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie. Oskarżenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej są bezpodstawne.                                                     

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” nigdy nie składała wniosku o zwołanie  zebrania, w celu doprowadzenia do wyodrębnienia ROD ,,Zalesie” w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.

Nie ma na to żadnych dowodów. Są to fałszywe oskarżenia.

 Fałszywe oskarżenia Prezesa ROD Zalesie pana Wiesława Tongę oraz przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Jeżeli takie wnioski były składane przez Komisję Rewizyjną ROD to wnosimy, aby, Zarząd Krajowy PZD zażądał od Okręgowej Komisji Rewizyjnej takich dokumentów. Bo nigdzie takich dokumentów nie ma, chyba, że są spreparowane.

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” prosi aby Zarząd Krajowy zapoznał się dokładnie ze stenogramem i nagraniem dźwiękowym z Walnego zebrania w dniu 26.09.2020r. Kto te zebranie zwołał i jaki ono miało cel.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu podtrzymuje wniosek o odwołanie Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu. 

Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” wnosi o zajęcie zdecydowanego stanowiska oraz opinię, przez Zarząd Krajowy PZD do zaistniałej skandalicznej sytuacji w ROD ,,Zalesie” i władzach Okręgowych PZD w Elblągu.

Po otrzymaniu stanowiska oraz decyzji od Zarządu Krajowego PZD  zgromadzone materiały oraz wnioski, zostaną przekazane Najwyższym Władzom Państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

W-ce Przewodniczący                                                                 Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej                                                               Komisji Rewizyjnej

ROD Zalesie                                                                                 ROD ,,Zalesie”

Ryszard Domżalski                                                                            Witold Łada

 

                                                       

PS. Podczas przygotowywania dokumentów do Zarządu Krajowego PZD, w dniu 12.01.2021r Witold Łada otrzymał wezwanie od Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie, które zostało załączone do  dokumentów. w dniu 12.01.2021r w w w w dniu 12.01.2021r Witold Łada otrzymał pismo od Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie, oraz od Komisarycznego Zarządu ROD w Elblągu które zostało dołączone do dokumentów.

O tym fakcie został powiadomiony Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu, oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. PZD w Elblągu.

Pisma w załączeniu.

 

Ryszard Domżalski                                                      Witold Łada