Elbląg październik 2020r

Stenogram Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Zalesie w Elblągu w dniu 26.09.2020r

Godz.10,15

W czasie przybywania uczestników na walne zgromadzenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Łada siedzący na sali zauważył, że do prezesa ROD Pana Wiesława Tongi, podszedł mężczyzną w masce, który przez kilka minut instruował go jak ma przebiegać to zebranie. Jak się okazało w czasie zebrania, mężczyzną tym był I w-ce prezes Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu Pan Leszek Łopieński.

(W dalszej części stenogramu wyjaśni się, jaką rolę miał do spełnienia Pan Leszek Łopieński.)

 

Godz..10, 30                                                                                                                    

Pan prezes ROD Wiesław Tonga: ,,Witam państwa jest godz.10,30, mamy 74 członków poczekamy na drugi termin do godz.11,00, po to żeby to wszystko. Zapraszam członków zarządu (okręgowego) żeby zajęli tutaj miejsca przy stole prezydialnym. Tak, że….”

Godz.11.00

Zebranie otworzył prezes ROD pan Wiesław Tonga. ,,Proszę państwa minęła godzina 11 zgodnie z regulaminem to jest termin drugi, to nie ma kworum, bo mamy 74 działki, powinno być przynajmniej 35,36, członków, żeby było kworum. Tak, że jeszcze raz was witam. Bardzo się cieszę, że was widzę. Witam także zarząd, wszystkich tu zaproszonych gości. Celem naszego zebrania powiem tak przykro jest, rezygnacja naszego zarządu. Rezygnacja moja jako prezesa, w dalszej części zebrania gdzie będzie powołana komisja wyborcza gdzie będzie powołany pan przewodniczący zebrania, złoże na ręce pana przewodniczącego,   nasze rezygnacje z mandatu członka, także z pełnienia funkcji naszych, prezesa i do was należy ocena i do was należy wybór. No i oczywiście wasze spostrzeżenia. Tak, że proszę o wybór przewodniczącego zebrania.”

W tym momencie pan Witold Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD  przewidując, jaka może być sytuacja jaki jest pisany scenariusz poprosił o głos w sprawie formalnej.

,, Panie prezesie do tego tematu dopóki pan nie zostanie odwołany dalej jest pan prezesem. Do tego tematu chcę zadać pytanie. (podniosły się krzyki i szum na sali). Chcę państwu oświadczyć jak powiedział pan prezes zebranie nie jest ważne, ale bardzo ważne. Dlatego na ogłoszeniach pisało- obecność obowiązkowa.

Mam pytanie: Powiedział pan, że mamy 74 działkowców to się zgadza a ilu mamy członków?”

Odpowiedź prezesa: ,,74”                                                                                           

Witold Łada nie był pewien czy pozostanie na sali…

Witold Łada: ,,Następne pytanie i prośba, w porządku obrad mamy taki punkt 9. Ocena działalności zarządu ROD za 2019r. przez Komisje Rewizyjną wraz z wnioskami. Jest pytanie, kto ten porządek zaplanował sporządzał, zatwierdzał.  Czy zarząd ROD, na którym jest podpis prezesa i sekretarza, czy przyszło to z góry, kto ten program uchwalił?”

Pan prezes: ,,dziękuję bardzo panu”.( głosy z sali: proszę siadać.)

Przewodniczący komisji chciał zadać następne pytanie formalne, prezes podziękował i kazał `panu Witoldowi Łada usiąść i podziękował za pytania (Na sali podniósł się szum i krzyki).

Pan Witold Łada widząc jaka jest atmosfera, nie był pewien czy pozostanie na sali, nie czekając na zatwierdzenie porządku obrad, oświadczył, że będzie chciał złożyć wniosek, aby po punkcie 9 dodać punkt 9a w brzmieniu: ,,Stan prawny ROD Zalesie na dzień dzisiejszy”

( Pan W. Łada poinformował zebranych, że zebranie jest ważne i nagrywane na ścieżce dźwiękowej - podniósł się szum na sali i krzyki aby nie nagrywać.)

Przy stole prezydialnym przebywały dwie osoby z Zarządu Okręgowego, których wcześniej powitał prezes ROD.

5 min. zebr.

Witold Łada: ,,mam pytanie panie prezesie, powiedział pan, że mamy tu przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZD. Proszę o nazwiska oraz jakie funkcję pełnicie państwo w Zarządzie Okręgowym? I jaką rolę będziecie pełnić na zebraniu?”                                                                                                                      Głos zabrał mężczyzna przy stole prezydialnym: ,, Pan prezes przedstawił nas jako członków zarządu. Nazywam się Leszek Łopieński, jestem pierwszym w-ce prezesem Zarządu Okręgowego w Elblągu.

Pani Katarzyna Górska jest drugą zastępczynią wiceprzewodniczącego  Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jak państwo już wiecie przedstawiliśmy się.” Pan Witold Łada powiedział: ,,dziękuję wystarczy.”

Na sali wytworzył się szum i krzyki.

 

Mogę, (donośnym głosem pani Katarzyna Górska): ,, Proszę mi nie przerywać, kultura przede wszystkim. Panie Łada, druga zastępczyni wiceprzewodnicząca OKR PZD. Proszę pana komisja rewizyjna zabiera tylko wtedy głos, jeżeli zarząd ma jakieś propozycje i można temu zarządowi pomóc, w pewnym stopniu, podając propozycję. A teraz usiąść i czekać cicho na zebranie zarządu i na zebranie członków PZD. Pan Łada natomiast jak wstał robi zamieszanie (oklaski).Bardzo bym pana prosiła. Proszę posłuchać pana prezesa, bo on tu jest najważniejszy. To nie ważne, że w statucie jest tak, że komisja rewizyjna kontroluje zarząd, ale komisja rewizyjna współpracuje z zarządem, to komisja rewizyjna ma się nijak. Komisja rewizyjna, która robi zarządowi pod górkę i rozpatruje nieprawidłowości i idzie to do okręgowego zarządu. I jeszcze jedna uwaga- czy wszyscy z państwa na sali są zgodni żeby pan Łada nagrywał to zebranie ( glosy z sali: nie, nie ,nie….) Niestety, jeżeli państwo nie wyrażają tutaj zgody na nagrywanie to proszę panie Łada o skasowanie i wyłączenie nagrywanie i skasowanie początkowego nagrania. Usiąść i czekać cierpliwie na swój głos.”

Głos z sali :,,Jeżeli macie państwo problem z panem Ładą, to proszę to przegłosować.”

8,30 min.

Pani przewodnicząca OKR Katarzyna Górska poddała ten wniosek pod głosowanie czy pan Łada może nagrywać. Pan W. Łada zaprotestował, że to przewodniczący zebrania powinien ten wniosek poddać pod głosowanie.

Wtedy samowolnie głos zabrał pan w-ce prezes Zarządu Okręgowego Leszek Łopieński (jako obserwator i doradca przy stole prezydialnym) ,, Proszę państwa jestem zaskoczony, ostudźmy emocje. Powiem szczerze, zaczym rozpoczęliśmy to zebranie już są animozje”. Zwrócił się do pana Łady – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD.

,, Proszę bardzo, z całym szacunkiem do pana. Ale żebym ja się znalazł w takiej sytuacji w jakiej pan się znajduje (W. Łada: ,,to by pan wyszedł z zebrania tak?)” to nie jest w porządku.”( powstał szum i krzyki na sali)

Pan Łada zadał pytanie panu Łopieńskiemu: ,,czy to pan prowadzi to zebranie?

Samowolnie głos zabrała pani Katarzyna Górska II przewodnicząca OKR PZD: ,, Proszę pana po raz kolejny podnosi mi pan ciśnienie.”

W tym momencie padł wniosek z sali: ,,składam wniosek o wydalenie tego pana.” Chodziło o usunięcie z obrad Witolda Ładę.

Cały czas prowokowano, aby zmusić pana W. Łade o opuszczenie tego zebrania.

W 10 minucie glos zabrał prezes Wiesław Tonga: ,,to nie jest jeszcze czas, na wszystko przyjdzie czas.”

Cały czas słychać krzyki z sali podjudzane przez osoby zaproszone, aby stworzyć taką atmosferę. W tym momencie jeden z uczestników w masce podszedł do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana W.Łady i na oczach wszystkich również władz -jako obserwatorów i doradców- zabrał siłą urządzenie nagrywające zebranie, przy krzykach i aplauzie.

Nikt tego faktu łącznie z zaproszonymi osobami nie widział.

11,20 min zebrania

Ponieważ urządzenie zostało wyniesione na zewnątrz budynku głos zabrał w-ce prezes doradca -Leszek Łopieński: ,,Proszę państwa ponieważ zostałem przywołany do tablicy, wyraźnie jest napisane, że zebranie sprawozdawcze otwiera prezes. Porządek zebrania, który każdy z nas dostał w punkcie pierwszym pisze, mówi otwarcie zebrania, w punkcie drugim jest – wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, państwo możecie zmienić ten porządek zebrania natomiast, jaki będzie porządek zebrania państwo zdecydujecie ten porządek i w tym punkcie to, co pan Łada chciał w punkcie 4 państwo zadecydujecie, państwo możecie zmienić ten porządek zebrania w prawo czy w lewo.” (Zebranie już nie jest nagrywane. Ponieważ nie udało się wyprowadzić pana Łady z sali myśląc, że zebranie już nie jest nagrywane urządzenie zostało wyniesione z budynku) padł wniosek z sali, aby przegłosować wniosek, aby protokół z walnego zgromadzenia był pisany od początku).

Padł z sali ponowny wniosek do przegłosowania, aby nie nagrywać tego zebrania. Padł wniosek z sali, aby przegłosować, kto jest przeciw nagrywaniu..

Pan prezes ROD Wiesław Tonga złożył wniosek ,, kto z państwa jest za tym aby pan Łada przestał nagrywać.”

Podczas głosowania 29 członków było przeciwko nagrywaniu jedna osoba wstrzymała się, pan Łada był za nagrywaniem.

Padł wniosek z sali, aby głos pana Łady nie był brany pod uwagę, bo on został pozbawiony głosu.

Pan Łada chciał zabrać głos. Członek ROD pan Jerzy Szafran krzyczał do pana Witolda Łady, aby nie zabierał głosu dopóki zebranie prowadzi prezes.

Ponieważ pan W. Łada nie opuścił zebrania pomimo okrzyków: wyrzucić go z członkostwa, zabrać mu działkę, wyrzucić go z sali, komuch, bydlak, donosiciel. 

W 15 minucie zebrania pan prezes ROD W. Tonga poddał wniosek pod głosowanie: ,,stawiam wniosek pod głosowanie, że pan Łada od tego momentu nie ma głosu.”( Była to piętnasta minuta zebrania).

( Odbywało się to wszystko na oczach Członków najwyższych władz Okręgowych PZD w Elblągu Pani Katarzyny Górskiej i Pana Leszka Łopieńskiego, którzy pełnili tu funkcję obserwatorów i doradców).

Cały czas prowokowano, aby pan Witold Łada opuścił Walne zebranie sprawozdawcze.

W szesnastej minucie zebrania pan prezes ROD W. Tonga złożył wniosek do WZ: ,, czy pan Łada może pozostać na zebraniu” wszyscy w maskach krzyczeli nie, nie, nie…..w tym wyzwiska – komuch, bydlak, złodziej. Pan Łada zażądał aby oddano mu magnetofon, który został skradziony. Wszyscy głośno krzyczeli, że nikt nie widział żadnej kradzieży.

Pan Jerzy Szafran do pana Łady- ,,przestań gdakać teraz zebranie prezes prowadzi.”

To wszystko działo się na oczach i w obecności najwyższych władz Okręgowych PZD. I-go wiceprezesa Leszka Łopieńskiego i II przewodniczącej  OKR PZD w Elblągu Katarzyny Górskiej.

W siedemnastej minucie zebrania prezes ROD Zalesie w Elblągu Pan Wiesław Tonga zaproponował, aby przewodniczącym zebrania był pan Jerzy Szafran.

Wszyscy obecni 29 członków było za tą kandydaturą pan Witold Łada był przeciw.

Pan prezes Wiesław Tonga zaproponował Panią Małgorzatę Sadowską – członka zarządu na protokolanta. 29 osób było za, pan W. Łada przeciw.

Wybór prezydium zebrania: przewodniczący zebrania zaproponował, aby w prezydium pozostał Jerzy Szafran i pan prezes W. Tonga- nie pytając o zgodę.

Przewodniczący Jerzy Szafran:  punkt 3 ,,zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.”

Przewodniczący bez odczytania regulaminu- nie pytając się nikogo- poddał pod głosowanie o przyjęciu regulaminu. Nie były podawane wyniki.(obecnych na sali 29 członków.)

Następnym punktem 4 – zatwierdzenie porządku obrad.

Pan Witold Łada – przewodniczący Komisji Rewizyjnej wstał i chciał złożyć wniosek do porządku obrad. Na sali powstał szum, krzyki, aby uniemożliwić złożenie takiego wniosku.

Po stanowczym proteście Pan W. Łada złożył wniosek: ,,Składam wniosek do porządku obrad aby po punkcie 9 dopisać punkt 9a o treści: ,,Stan prawny ROD Zalesie w Elblągu na dzień dzisiejszy.”

Wtedy głos zabrał prezes ROD Pan Wiesław Tonga:

,, Proszę państwa ja składam tutaj rezygnacje na piśmie z mandatu prezesa zarządu a tak samo składam na ręce przewodniczącego walnego zebrania całego zarządu a także wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Dlatego, że było tyle nieprawości na rzecz zarządu Zalesie, a także o pomówienie już nie wspomnę, jakie bo się przewinęło przez referat, bo by było z 4 czy 5 kartek. Tak, że proszę to prowadzić do skutku. I to wszystko. I to składam na ręce przewodniczącego zebrania.”

Pan W. Łada zaproponował, aby zapisać i podać, w jakim punkcie to ma być zapisane. Nie podano, w jakim punkcie to ma być przedstawiane.

Jeszcze raz Pan W. Łada- przewodniczący Komisji Rewizyjnej:,, Po raz kolejny stawiam wniosek, aby po punkcie 9 dopisać punkt 9a o treści:,, Stan prawny ROD Zalesie w Elblągu na dzień dzisiejszy i przegłosować.”

Po konsultacji przewodniczącego zebrania Pana Łopieńskiego przewodniczący WZ Jerzy Szafran oznajmił, że jesteśmy dopiero w punkcie 4 a wniosek dotyczy punktu 9a.

Głos zabrał pan prezes Wiesław Tonga: ,,Pan Łada zaproponował aby zapisać w punkcie 9, a my jesteśmy dopiero w punkcie 4, proponuje aby ten wniosek i punkt przedstawić po punkcie 9, a my jesteśmy dopiero w punkcie 4, który mówi: zatwierdzenie porządku obrad.”

(czy całe prezydium walnego zgromadzenia uważało, że pan Witold Łada jest idiotą!?)

( cały czas na sali siedzą przedstawiciele najwyższych władz okręgowych PZD doradzają i podpowiadają.)

W 23 minucie zebrania, głos zabrał doradca i obserwator Pan Leszek Łopieński, który doradził: ,,proszę państwa dostaliście dokumenty i zaproszenia na walne zebranie sprawozdawcze. Struktura zebrania sprawozdawczego jest trochę inna niż struktura zebrania wyborczego. W związku z tym, że zarząd waszego ogrodu złożył rezygnacje z pełnienia funkcji, z automatu musicie państwo zmienić konstrukcję waszego walnego zebrania. To już nie będzie walne zebranie sprawozdawcze tylko zebranie sprawozdawczo- wyborcze. W zebraniu sprawozdawczym wybieracie państwo komisje skrutacyjną i wnioskową na walnym sprawozdawczo- wyborczym, komisje wyborczą, żeby były liczone głosy w momencie głosowania nad kandydatami do zarządu. A ponieważ padł wniosek o rozwiązanie Komisji Rewizyjnej. Ten wniosek pan przewodniczący podda pod głosowanie. Podkreślam, że jest to mój głos doradczy. Bo pan prezes złożył rezygnacje i tu nie ma, nad czym dyskutować, prawda? Natomiast były pan prezes waszego ogrodu, on nie musi nic składać           ( żadnego sprawozdania W. Ł) to jest jego wola, on składa swoją wolę.                            ( patrząc, w kierunku pana Łady) Poprzedni prezes (W. Tonga) złożył wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną to również może taką komisję odwołać. Wniosek został złożony przez poprzedniego prezesa. Dlatego musi być wybór komisji wyborczej przeprowadzić nowe wybory zarządu i komisji rewizyjnej.

Ażeby nam nikt nie podważył proszę państwa, to musimy się do tego dostosować. Tak to powinno być.”

 Jak powiedział pan Leszek Łopieński wice prezes Zarządu Okręgowego PZD, wniosek poprzedniego prezesa W.Tongę został złożony jeszcze przed zatwierdzeniem porządku obrad.

27 min. zebrania

Pan przewodniczący WZ Jerzy Szafran w 27 min. zebrania zapytał: ,,czy są jeszcze jakieś wnioski dotyczące porządku obrad.”

Pan doradca Leszek Łopieński doradził, że członkowie powinni przegłosować nie jeden a dwa wnioski. W tej wersji i w wersji pana Łady. A ponieważ najpierw padł wniosek pana Łady to będzie głosowany jako pierwszy.

Przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran poddał pod głosowanie wniosek pana Łady: ,, kto jest za przyjęciem tego wniosku” ( wniosek dotyczył wprowadzenie punktu 9a ,,Stan prawny działek ROD Zalesie na dzień dzisiejszy.”

W głosowaniu 1 jeden głos był za -W. Łada, 29 członków głosowało przeciw.

(Czy członkowie świadomie głosowali za odrzuceniem tego wniosku, czy nie wiedzieli za czym głosują, czy tak im kazano?)

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie drugi wniosek: ,, kto jest za przyjęciem wniosku w wersji pierwotnej po dopisaniu wybór komisji wyborczej.”

W głosowaniu 29 osób za przyjęciem 1 osoba przeciw W. Łada.

Przystąpiono do wyboru komisji: mandatowo- skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków, komisji wyborczej.

35 min zebrania

 

Żeby nie dopuścić do składania sprawozdania Komisji Rewizyjnej ( po doradzeniu pana Leszka Łopieńskiego, który siedział przy przewodniczącym WZ oraz po wyborze trzech komisji (w 35 min) przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran oznajmił, że wpłynął wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej i musimy go przegłosować.           

 Nie było przedstawiane na czyj wniosek, nie było żadnego uzasadnienia, nie było żadnych pytań do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, od razu wniosek został poddany pod głosowanie.

Przewodniczący WZ  ,,Kto jest za wnioskiem o odwołanie Komisji Rewizyjnej.”

Wynik za 27 członów 1 osoba wstrzymująca pan Łada nie głosował.

Na 74 członków w zebraniu udział brało 29 członków.(40 procent).

Po głosowaniu wszyscy myśleli, że Pan Witold Łada opuści zgromadzenie.

Cały czas prowokowano.

W Statucie PZD pisze, że aby odwołać Organy ROD w zebraniu musi brać udział ponad połowa ogólnej liczby uprawnionych członków. Obecnych na zebraniu. ( było 29/74 , wym.38/74 )

Po głosowaniu, głosy z sali, aby pan Łada opuścił zebranie. W kierunku pana Łady były rzucane epitety od uczestników zebrania, którzy mieli maski na twarzy.

Po przegłosowaniu wniosku o odwołaniu Komisji Rewizyjnej pan w-ce prezes

ZO PZD Leszek Łopieński jako doradca, podpowiedział, aby w tym momencie komisje wybrane na walnym zebraniu przemieściły się do innego pomieszczenia i wybrały przewodniczących komisji.( tzw. ukonstytuowanie się).

36 min. zebrania

Pan prezes, doradca, Leszek Łopieński podpowiedział jak komisje mają się zachowywać. Wybrać z pośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka komisji.

Ponieważ Pan Witold Łada dalej był obecny na zebraniu, Pan prezes Leszek Łopieński uznał, że najważniejsze już za nami, zabrał głos: ,, proszę państwa, jeszcze jedna taka uwaga na, którą musicie państwo zwrócić. W związku z pandemią po godzinie powinniście państwo mieć kilkanaście minut przerwy. Jeżeli jesteście państwo za tym to proszę bardzo. To sami musicie przegłosować, bo ja jestem tu tylko gościem. Takie jest prawo i musicie wziąć na siebie odpowiedzialność i wziąć odpowiedzialność i sumienie na swój bark. Ja tylko mówię co powinno być.”                                                                  

38 min zebrania

Cel był taki, aby doprowadzić Pana Witolda Ładę do opuszczenia zebrania - i po przerwie nie wpuścić go na salę -manipulacja Pana prezesa Leszka Łopieńskiego?  Po przerwie i bez obecności Pana W. Łady, można by było skonstruować odpowiedni protokół walnego zgromadzenia. I oskarżyć o wszystko pana Witolda Ładę. Nie było by dowodów na manipulację.

Do przerwy jednak nie doszło.

40 min. zabrania

Przewodniczący WZ; ,,Sprawozdanie Zarządu ROD za 2019r merytorycznie i finansowo, hej prezes gdzie jest prezes.’’

Sprawozdanie prezesa ROD Pana Wiesława Tongę, za 2019rok. wypowiedzi oryginalne zgodne z nagraniem: ,,Proszę państwa, wiemy jaki ten rok nastał, że wszyscy mamy ograniczenia. Zaplanowaliśmy w tym roku powiem tak szczerze dosyć, dosyć, był taki remont chodziło o kotłownie dostawienie tutaj grzejnika, wymiana grzejników w ubikacji, dlatego, że nasz piec przecieka a tak jak zimą jest za mały żeby ogrzać taką salę. To był jeden, później na samym początku żeśmy poczyścili drogie do końca, sami zamówiliśmy wywrotkę gruzu, żeby to uporządkować, bo jest teren podmokły, ale i trzeba było to uporządkować. To udało nam się zrobić. Remonty płotów, remont bramy, wraz z pomalowaniem, a także ubytki dachu, tylko, że nam po wichurze zerwał wiatr cześć papy żeśmy to naprawili. Powiem tak, co do naszych spotkań i komisji rewizyjnej spotykaliśmy się co miesiąc tutaj aby przeprowadzać raporty naszych tam wydatków i tego wszystkiego co się dzieje. Co miesiąc takie coś dajemy do Zarządu. Następna sprawa to wynikła powiem tak szczerze, wcale nie jest mi łatwo, zrobić te sprawozdanie, bo to, co wyprawia pan Łada to wcale nie służy naszym ogrodom. Bywa powiem tak, ogród był jak rodzina, panowała zgoda a pan Witek Łada zrobił mi tak pod górę, że w ogóle ciężko te sprawy wyprostować. Następna sprawa, tak dużo rzeczy jeszcze mieliśmy, przewidywali np. jak dożynki, spotkanie, ale wiemy ze względu coronawirusa nie udało się tego zrobić. Nie wiemy, teraz jeszcze borykamy się z tą sprawą zorganizowania walnego zebrania czy zrobimy dożynki. I tu też pytanie czy mam taką podpowiedź, czy coś zrobimy czy nie. Gdy wystawicie opinie i chęć to będzie organizowane. Tak, jak co roku. Powiem tak szczerze, nie chciałbym mówić o wszystkich sprawach, ale na początku roku z panem Ładą spotkaliśmy się, rozmawialiśmy na takie różne tematy, nasze działkowe i w pewnym momencie pan Łada powiedział, że on by widział tutaj żeby zrobić stowarzyszenie. Ja powiedziałem tak, ja nie mogę sam podjąć takiej decyzji. W rozmowie z Zarządem, zarząd nie wyraził na to zgody, takiej chęci. Ja mówię, że może to coś zrobić walne zgromadzenie. W rozmowie z działkowcami powiedzieli, że zostają przy starych strukturach, przy okręgu i na tym się to skończyło. Tak, że powiem szczerze, ja nie widzę takiego, żeby robić tu taki rozłam w naszym ogrodzie. Chciałbym, aby powróciło wszystko, nabrali ludzie zaufanie. A nie, że tylko do zarządu, ale do każdego człowieka, jeden do drugiego, żeby nie patrzył wilkiem, tylko żebyśmy byli taką rodziną. I z tego miejsca kończę, bo mi jest trudno mówić o zadaniach zaplanowanych na ten rok, bo, bo wezwałem tutaj fachowca, który zrobił oględziny i wycenił mi, że remont taki główny kosztowałby ponad 10 tysięcy, łącznie z piecem. I ten rok taki nastał, że z góry wyszło takie zarządzenie abyśmy nie przekroczyli sumy na remonty wszystkie 6 tysięcy zł. Na tym kończę jakbyście mieli jakiekolwiek pytanie to Małgośka wam tutaj wytłumaczy sprawy finansowe. Nie jestem w tych sprawach biegły. Dziękuję ślicznie. A jeszcze jeden temat pokrótce, wyszła taka opinia, padła, żeby przy walnych zebraniach utworzyć taką komisję do oceny działek. Taka komisja byłaby:  prezes, gospodarz i jeszcze jeden ktoś. Jak macie zdanie żeby taką komisje powołać także proszę bardzo, oddaje ten temat pod waszą rozwagę. Mogą być nowi ludzie nie związani z zarządem. Dziękuję bardzo.”       

Było to sprawozdanie Prezesa Zarządu pana Wiesława Tongę za 2019r.

Według prezesa był to powód, aby złożyć wniosek do Walnego zgromadzenia aby odwołać Komisję rewizyjną.

Ponieważ nikt z obecnych nie zabierał głosu dotyczącego sprawozdania Zarządu z działalności, oraz spraw finansowych ROD pan Witold Łada poprosił o glos.

Pan Łada do przewodniczącego WZ:  ,,panie przewodniczący czy mogę zabrać glos.” odpowiedź przewodniczącego; ,,na razie nie” Pan przewodniczący popatrzył na salę, ponieważ nikt z obecnych, nie zabierał głosu pan przewodniczący Jerzy Szafran po konsultacji z doradcą panem prezesem Leszkiem Łopieńskim nie udzielając głosu panu Witoldowi Łada przeszedł do następnego punktu walnego zebrania.

Przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran: ,, Następnym punktem, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i ocena z działalności Zarządu za 2019r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami. Proszę pan Łada.”

Nie spodziewano się, że pan Witold Łada przewidując scenariusz zabrał ze sobą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zamieszczone na 8 stronach.

 

Głos zabrał pan Witold Łada;,, panie przewodniczący nie udzielił mi pan głosu po zakończeniu sprawozdania Zarządu, przeszedł pan od razu do następnego punktu.”

Bez poproszenia przewodniczącego głos zabrała Pani Katarzyna Górska.

Pani Katarzyna Górska -II zastępczyni OKR PZD w Elblągu do pana Witolda Łady: ,, za chwilę dostanie pan glos.”

46 min. zebrania

Pan Witold Łada: ,,Szanowni państwo jeżeli został udzielony mi glos. Szanowni członkowie Polskiego Związku Działkowców,. Mam tu przed sobą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jestem sam bo wice przewodniczący jest poza Elblągiem, dlatego składam sprawozdanie również w jego imieniu i pani sekretarz. Proszę państwa sprawozdanie jest prawie 8 stron. Może nie będziecie chcieli tego słuchać, ale pozwólcie.” W tym momencie na sali zaczęto krzyczeć przeszkadzać panu Ładzie.( nikt z prowadzących nie reagował) Pan Łada poprosił i oświadczył, że jeżeli walne uzna, że nie musi tego słuchać bo nie jest na temat to mogą przegłosować.

 

Pan W. Łada: ,,Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 26.09.2020r.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie została powołana przez państwa w kwietniu 2017r na czteroletnią kadencję. W skład komisji weszli Witold Łada, przewodniczący, Ryszard Domżalski wice przewodniczący i Katarzyna  Gliniecka – sekretarz. Do Komisji Rewizyjnej należy proszę państwa – w par.13 Komisja rewizyjna prowadzi kontrolę w ROD. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i ocenę działalności Zarządu ROD w tym finansowej ROD a także preliminarza finansowego na walnym zgromadzeniu, oraz ocenę z działalności zarządu za okres kadencji wraz z wnioskami o absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.”

W tym momencie padł krzyk, z sali, że my chcemy sprawozdania a nie czytania, co Komisji wolno a co nie ( Kilkanaście minut temu została odwołana Komisja Rewizyjna przez Walne Zgromadzenie. Nie było zarzutów w uzasadnieniu. Dlatego przewodniczący czyta, jakie kompetencje ma Komisja Rewizyjna zgodnie z Regulaminem PZD jako organu najwyższego po Walnym Zgromadzeniu ROD. Cały czas uczestnicy siedzący na sali w obecności najwyższych władz okręgowych PZD skandowali.

Domagano się, aby pan Witold Łada przewodniczący Komisji Rewizyjnej oskarżał Zarząd i pomawiał Zarząd. Na jedno zdanie przewodniczącego było kilka zdań od uczestników zebrania. Cel był jeden, nie dopuścić do czytania sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Domagano się, aby pan Witold Łada nie czytał sprawozdania tylko mówił swoimi słowami najlepiej gdyby oskarżał zarząd nie mając przed sobą dowodów.

Obok przewodniczącego WZ siedział prezes Leszek Łopieński, który podpowiadał jak ma prowadzić zebranie.

Przewodniczący zebrania do Pana Witolda Łady: ,, to nie jest sprawozdanie.”

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja została odwołana kilkanaście minut temu, dlatego chcę zebranych uświadomić, jakie kompetencje ma Komisja Rewizyjna zgodnie z Regulaminem PZD.

Pan Witold Łada widząc jaka jest atmosfera zapytał się zebranych: ,,czy macie państwo jakieś pytanie do Komisji Rewizyjnej.”

Żadnych pytań nie było.

Padł wniosek z sali, aby przegłosować czy pana Łada może czytać sprawozdanie.

Wszyscy krzyczeli, że ,,nie.”

Zebranym uczestnikom nie podobało się, że sprawozdanie jest czytane i o czym napisane w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Cały czas słychać krzyki wyzwiska z sali uniemożliwiające odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił zebranych, że jeżeli uważają, że sprawozdanie jest nie na temat to mogą go nie przyjąć i odrzucić albo przegłosować żeby dalej nie czytać sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jeden z członków komisji Wyborczej powiedział do pana Łady:,, panie Łada zatruwa pan środowisko na działce i zatruwa pan środowisko tutaj.”

Przewodniczący zebrania pan Jerzy Szafran cały czas domagał się złożenia sprawozdania, przez pana Witolda Ładę. Jak pan W. Łada zaczynał mówić to obecni skandowali okrzykami, komentarzami, oskarżeniami zakłócając tak, żeby nie było nic słychać. Jak pan Witold Łada zaczynał czytać, był szum żeby nic nie było słychać. Krzyki ubliżanie, wyzwiska. Ponieważ nie było warunków na czytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Pan Witold Łada oświadczył, że w związku z uniemożliwieniem przedstawienia mu odczytania sprawozdania składa na piśmie, na ośmiu stronach sprawozdanie do prezydium Walnego Zgromadzenia, zaznaczając, że każdy członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniem w biurze Zarządu ROD.

Dowód: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożone do Prezydium WZ z dn.26.09.2020r

Bez żadnych pytań do Komisji, głos zabrał doradca - wice prezes Zarządu Okręgowego PZD Pan Leszek Łopieński :,, proszę pastwa w punkcie 9 pisze: sprawozdanie komisji rewizyjnej. Powinna złożyć sprawozdanie z poprzedniego roku. Jeżeli w tym roku nie przeprowadziła kontroli to jej problem. W punkcie 9 jest ocena działalności i w tym sprawozdaniu komisja powinna dokonać, kontroluje zarząd, który zrobił to dobrze, to dobrze, to dobrze, tego nie zrobił, ten to i wento. Jeżeli komisja tego nie zrobiła to jej problem.

I proszę państwa Komisja Rewizyjna ocenę działalności Zarządu składa wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna również ocenia i stawia wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu i finansowego. To jest główne zadanie, I ocenie czy Zarząd działa zgodnie z literą prawa. I na tym powinna skupić się komisja rewizyjna. Jeżeli pan Łada chce to może zapytać czy może to streścić swoimi słowami np. do czterech pięciu zdań.”

Pan Witold Łada :,,Do pięciu zdań Komisja rewizyjna- chyba pan żartuje”

Głos zabrała pani Małgorzata Sadowska – była członek Zarządu (Zarząd podał się do dymisji), która oświadczyła, że zarząd w 2019 roku nie był kontrolowany ani razu przez Komisję Rewizyjną.( Informacja ta została zawarta w sprawozdaniu Komisji, której nie dano przedstawić, oraz przyczyny, dla których do takiej kontroli nie doszło.)

Tego jednak obecni na zebraniu nie chcieli przyjąć do wiadomości. Dlatego bez uzasadnienia bez pytań wcześniej odwołali Komisję Rewizyjną a potem uniemożliwili przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyli i przyglądali się przedstawiciele najwyższych władz Okręgowych ZO PZD w Elblągu Pan Leszek Łopieński- wice prezes Zarządu Okręgowego i Pani Katarzyna Górska - II zastępczyni przewodniczącego OKR PZD w Elblągu.

W zebraniu ROD Zalesie uczestniczyli jako, goście, obserwatorzy i doradcy.

 

Ponieważ Komisja Rewizyjna w roku 2019 i 2020 nie miała możliwości rzetelnej kontroli Zarządu ROD w dniu 09.07.2020r złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu o zawieszenie Zarządu ROD Zalesie w Elblągu w pracach Zarządu oraz powołanie w to miejsce Zarząd Komisaryczny.

W dniu 14.07.2020r Pan Witold Łada – przewodniczący Komisji Rewizyjnej otrzymał pismo podpisane przez Sekretarza Okręgowego PZD w Elblągu Panią Reginę Pawlikowską, oraz Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Pana Zygmunta Wójcika.

,, Informujemy, że wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu w sprawie zawieszenia Zarządu ROD ,,Zalesie” w Elblągu będzie rozpatrywany na posiedzeniu Okręgowego Zarządu, którego termin w chwili obecnej nie jest ustalony.”

Do dnia dzisiejszego, 15.10.2020r wniosek Komisji Rewizyjnej nie został rozpatrzony a Zarząd Okręgowy wspólnie z Zarządem ROD zorganizował zebranie sprawozdawcze przekształcając je w zebranie sprawozdawczo-wyborcze, odwołał Komisję Rewizyjną nie zgodnie z prawem nie zgodnie ze   

Statutem PZD.

Ponieważ nie było dyskusji, nie było pytań wice prezes Pan Leszek Łopieński zaproponował, żeby przejść do wyboru nowego Zarządu.

Przewodniczący pan Jerzy Szafran zgłosił kandydaturę na członka do zarządu, pana Wiesława Tongę, który wyraził zgodę.

Pan Wiesław Tonga zgłosił do zarządu panią Małgorzatę Sadowską, pana Krzysztofa Czajkowskiego i panią Magdalenę Dziubak.

Czyli zarząd złożył rezygnację i został wybrany ponownie ten sam.

Na brakujące piąte miejsce zgłosił się sam pan Stanisław Brocki.

Podczas głosowania 29 osób było za tymi kandydaturami pan Witold Łada nie głosował.

Zarząd najpierw sam z własnej nieprzymuszonej woli złożył rezygnację z pełnienia swoich funkcji, po to żeby zgodnie z przepisami nie składać sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego.

Następnie za zgodą został wybrany ponownie na następną kadencje przez walne zebranie!???

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej.

Ponieważ nie było chętnych głos zabrał doradca Pan Leszek Łopieński:

Proszę państwa nie ma się co bać. Nie musicie się państwo znać na finansach, ja też się nie znam. To jest łatwa praca wystarczy współpracować z zarządem i podpisać protokół. Jak czegoś nie będziecie wiedzieć to wam księgowa wyjaśni.

Po takim zapewnieniu zgłoszono trzy osoby do Komisji Rewizyjnej:

 Adam Leszczyński, Grażyna Śliwa, Henryk Bieńkowski.

Po dwóch tygodniach bez udostępnienia protokołu z obrad Walnego zgromadzenia Zarząd ROD umieścił na tablicy ogłoszeń skład nowego-starego Zarządu i nowy skład, Komisji Rewizyjnej.

Zarząd ROD Zalesie  

1. Wiesław Tonga - prezes

2. Krzysztof Czajkowski- w-ce prezes

3. Małgorzata Sadowska - skarbnik

4. Magdalena Dziubak- sekretarz

5. Stanisław Brocki- członek

 

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie

1.Henryk Bieńkowski  - przewodniczący

2. Grażyna Śliwa – w-ce przewodnicząca

3. Adam Leszczyński  - sekretarz

 

Po walnym zebraniu, które odbyło się w dniu 26.09.2020r oraz skandalicznym zachowaniu Zarządu ROD oraz uczestników zebrania przy akceptacji najwyższych władz Okręgowych PZD, Komisja Rewizyjna w dniu 09.10.2020r złożyła  wniosek do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu.

,, Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” w Elblągu na podstawie § 67 składa wniosek do Zarządu Okręgowego o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej odwołania Komisji Rewizyjnej, podjętej na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 26.09.2020r nie zgodnie z prawem i nie zgodnie ze Statutem PZD § 46 ust.4

Ponieważ Zarząd złożył na ręce przewodniczącego Walnego zebrania sprawozdawczego rezygnację z członków Zarządu, z własnej nie przymuszonej woli Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” wnosi, aby Zarząd Okręgowy PZD powołał na terenie ROD ,,Zalesie” w Elblągu Zarząd Komisaryczny. Zobowiązać członków PZD z ROD ,,Zalesie”, aby w terminie do 6 miesięcy od powołania Zarządu Komisarycznego przeprowadzić wybory nowego Zarządu.

W dniu 30.09.2020r Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu ROD Zalesie o:                                                                                                                           

1. kserokopie protokółu z Walnego zebrania sprawozdawczego, z dnia 26.09.2020r podpisanego za zgodność z oryginałem.

2. kopie uchwał jakie zostały podjęte na Walnym zebraniu sprawozdawczym, w dniu 26.09.2020r, podpisane za zgodność z oryginałem

3. kopie listy obecności uczestników walnego zebrania sprawozdawczego, z dnia 26.09.2020r za zgodność z oryginałem.

Dowód: Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 30.09.2020r

Podczas składania wniosku prezes Wiesław Tonga oświadczył, że protokołu z walnego zebrania nie ma, będzie dopiero pisany tak samo uchwały, które zostały podjęte.

Po kilku dniach pan prezes Wiesław Tonga oświadczył, że oryginał protokołu z obrad walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r wraz z uchwałami został przekazany do Zarządu Okręgowego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które nie zostało odczytane na walnym zgromadzeniu zabrała II przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Górska.

W tej sprawie zostało złożone pismo do Zarządu Okręgowego.

Dowód: pismo z dn.01.10.2020r.do Zarządu Okręgowego.

W dniu 30.09.2020r Komisja Rewizyjna złożyła pismo do Zarządu Okręgowego

o niezwłoczną kserokopię dokumentu doręczonego do Okręgowego Zarządu w dniu 14.07.2020r - pisemnego oświadczenia prezesa ROD Zalesie pana Wiesława Tongę oskarżające przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Ładę.

Komisja Rewizyjna ROD otrzymała odpowiedź odmowną.

Dowód: pismo z dnia 12.10.2020r.

W dniu 09.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła wniosek do Zarządu Okręgowego o unieważnienie uchwał jakie zostały podjęte na Walnym zebraniu w dniu 26.09.2020r jako zwołane nie prawnie i przeprowadzone nie zgodnie z prawem.

Dowód; Wniosek z dnia 09.10.2020r

 

W dniu 15.10.2020r na skrzynkę meilową Pan Witold Łada otrzymał pismo od Prezesa Okręgowego Zarządu PZD Pana Zygmunta Wójcika, który pisze, że Zarząd zajmie się wnioskiem Komisji Rewizyjnej ale na sytuację pandemiczną może spowodować, przesunięcie posiedzenia na inny termin…

Dowód: pismo z dnia 15.10.2020r.

Na terenie ROD Zalesie już odtrąbiono o wyborze nowych, starych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W dniu 16.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD wystosowała kolejne pismo do Zarządu Okręgowego.

Dowód: pismo do Zarządu 16.10.2020r.

Zarząd ROD ponownie oświadczył, że protokołu z walnego zebrania nie posiada, ponieważ został zabrany przez Zarząd Okręgowy.     

W dniu 28.10.2020r Komisja Rewizyjna ROD otrzymała potwierdzenie   Zarządu Okręgowego, o odmowie otrzymania dokumentów z obrad walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r.

Dowód: odmowa podpisana przez prezesa Zarządu Okręgowego Zygmunta Wójcika, oraz sekretarza Reginę Pawlikowską z dnia 28.10.2020r.

Ze stenogramu jasno wynika, że walne zebranie sprawozdawcze ROD Zalesie zostało zaplanowane, przemyślane przy współpracy i za przyzwoleniem najwyższych władz Okręgowych PZD i przy ich udziale.                                      

Takie wydarzenie można nazwać skandalem, hucpą, dyktaturą, ,,imperium działkowe”. Jak sami działkowcy określają jest to ,,państwo w państwie.”

Jak stwierdził Zarząd Okręgowy w uchwale nr.85/2020r zebranie ROD Zalesie zostało zwołane i przeprowadzone ze szczególnym, rażącym naruszeniem przepisów § 60 Statutu PZD. Tylko Zarząd zapomniał dopisać, że zebranie to odbywało się przy udziale najwyższych władz Okręgowych.                                                      

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                         Komisji Rewizyjnej

                                                                           ROD Zalesie

                                                                              Witold Łada