Elbląg 12.01.2021r

Komisja Rewizyjna                                                                             

ROD ,,Zalesie”

82-300 Elbląg

ul. Królewiecka

adres do korespondencji

82-300 Elbląg ul. Wiejska 20/I/2

 

 

Zarząd Okręgowy PZD

                                                          82-300 Elbląg

                                                          ul. Kościuszki 106

 

W dniu 26.09.2020r na walnym zgromadzeniu ROD,, Zalesie” w którym czynnie brały udział najwyższe władze Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, -były podejmowane uchwały:

1.  Zarząd ROD podał się do dymisji.

2. Został powołany nowy Zarząd z tych samych członków poprzedniego Zarządu.

3.Na wniosek Zarządu ROD Zalesie została odwołana Komisja Rewizyjna ROD.

Uzasadniając tym, że Komisja Rewizyjna działa przeciwko działkowcom oraz, że Komisja nie współpracuje z Zarządem.

Ponieważ według Komisji Rewizyjnej ROD zebranie zostało zwołane i przeprowadzane niezgodnie z prawem, Komisja wystąpiła do Zarządu Okręgowego PZD o unieważnienie walnego zgromadzenia z dnia 26.09.2020r.

 

W dniu 30 października 2020r Zarząd Okręgowy PZD podjął uchwałę nr 85/2020.W uzasadnieniu stwierdził, że:

,,zwołanie Walnego Zebrania członków ROD na dzień 26.09.2020r nastąpiło z naruszeniem przepisów § 60 Statutu PZD, co jest szczególnie rażące. w związku z tym, ze w tymże uchwale Zarządu Okręgowego NR 57/2020z dnia 25.08.2020r zobowiązano Zarząd ROD do zwołania Walnego Zebrania z zachowaniem przepisów § 60 Statutu PZD.”

W § 1 tej uchwały Zarząd Okręgowy:

,,Stwierdził nieważność Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD ,,Zalesie” w Elblągu przekształconego w zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbytego w dniu 26.09.2020r., zwołanego i przeprowadzonego z naruszeniem przepisów § 60 ust.1 i 2 oraz § 64 pkt.4 i § 42 ust.2, § 65 ust.2 Statutu PZD.”

Uchwała ta został przekazana do:

1.Zarząd ROD ,,Zalesie” w Elblągu

2.Komisja Rewizyjna ROD  ,,Zalesie” w Elblągu

(Należy przypomnieć, że w zebraniu uczestniczyły czynnie i akceptowały to zebranie a nawet podpowiadały jak to zebranie ma być prowadzone osoby z Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZD).Zebranie miało być prowadzone w małej wybranej grupie w tajemnicy przed innymi działkowcami. Uczestnikami byli tylko osoby zaufane i zaproszone. Co potwierdził Zarząd Okręgowy w uzasadnieniu- w uchwale..

 

W dniu 30 10.2020r Zarząd Okręgowy PZD powołał Zarząd Komisaryczny, w którym znalazły się osoby z ustępującego Zarządu ROD, który podał się do dymisji. Osoby z Zarządu  ROD łamały rażąco prawa, co zostało potwierdzone u uchwale Zarządu Okręgowego.

W dniu 04.11.2020r Okręgowa Komisja Rewizyjna odwołała Komisję Rewizyjną ROD Zalesie w Elblągu.

,,O odwołaniu Komisji Rewizyjnej poinformowano Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu oraz Zarząd ROD ,,Zalesie” w Elblągu..”

W uzasadnieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej jako przyczynę odwołania Komisji Rewizyjnej ROD miało być:

,,wniosek Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu o odwołanie Zarządu ROD Zalesie w Elblągu i powołanie Zarządu Komisarycznego ROD, wraz z kopiami korespondencji prowadzonej przez Okręgowy Zarząd PZD z Komisją Rewizyjną ROD Zalesie i wyjaśnieniami Prezesa Zarządu ROD ( pana Wiesława Tongę) dotyczącymi działań Komisji Rewizyjnej związanych ze zwołaniem przez Komisję Rewizyjną zebrania działkowców ROD Zalesie w Elblągu na dzień 26.09.2020r,. i żądaniem udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie.

Treść udostępnionej korespondencji wskazuje na niewłaściwe wykonywanie obowiązków Komisji Rewizyjnej, przekroczenie kompetencji Komisji Rewizyjnej określonych w przepisach § 91-92 Statutu PZD, przez zwoływanie i organizowanie zebrania działkowców ROD, oraz działania na szkodę PZD, bowiem z oświadczenia Prezesa Zarządu ROD ( pana Wiesława Tongę), znajdującego potwierdzenie w treści korespondencji wynika, że celem zebrania – którego zwołania odmówił Zarząd ROD – było doprowadzenie do wyodrębnienia ROD Zalesie w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.”

 

Nie ma żadnych dowodów na to, że walne zebranie sprawozdawcze odbyte w dniu 26.09.2020r zostało zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej ROD – żądanie udostępnienia przez Zarząd ROD świetlicy na to zebranie, którego celem miało być doprowadzenie do wyodrębnienia ROD ,,Zalesie” w Elblągu ze struktur Polskiego Związku Działkowców.

Są to fałszywe oskarżenia, kłamstwa, insynuacje, pomówienia, za co grozi odpowiedzialność karna z art.112 §1 i 2 kk.oraz pozew cywilny w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Pod uchwałą podpisali się :

1. Przewodniczący OKR PZD Zbigniew Żyluk

2.Urszula Walentynowicz

3. Katarzyna Górska – II zastępczyni OKR PZD – uczestniczyła czynnie w zebraniu w dniu 26.09.2020r.

( W rozmowie telefonicznej w lipcu 2020r Pan Przewodniczący OKR Zbigniew Żyluk potwierdził, ze jego zdaniem działkowcy mają prawo sami spotykać się na zwykłych zebraniach działkowców i nie powinni mieć ograniczenia w dostępie do świetlicy, i nie ma zakazu dyskutowania o swoich problemach.)

Pan Zygmunt Żyluk w dniu 04.11.2020r jako pierwszy podpisał się pod uchwalą o odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie.

 Jeżeli członkowie OKR PZD dalej będą podtrzymywać fałszywe, kłamliwe oskarżenia i pomówienia oraz przekazywać kłamstwa do wyższych instancji, będziemy zmuszeni skorzystać z w/w paragrafów.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie, Komisja Rewizyjna została odwołana nie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami. Bez żadnych dowodów opierając się tylko na fałszywych nie sprawdzonych oskarżeniach przez pana Wiesława Tongę – prezesa ROD Zalesie.

Pomimo, że zebranie sprawozdawcze zostało unieważnione dalej na tablicach była informacja, ze na zebraniu został wybrany nowy zarząd w składzie sześcioosobowym na czele z prezesem Wiesławem Tongą.

Również istniała informacja o nowej Komisji Rewizyjnej ROD, Zalesie pomimo, gdzie zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgowego zebranie zostało zwołane nie legalne.

Działkowcy byli wprowadzani w błąd,. Tego błędu nie naprawił nowy Komisarz.

Po uchwale Zarządu Okręgowego o powołaniu Zarządu Komisarycznego, którego prezesem został Pan Jacek Nawrocki – który pełni stanowisko jako II zastępca Prezesa w Okręgowym Zarządzie, dalej wisiały informacje zamieszczone wcześniej i nic się nie zmieniło.

Po otrzymaniu uchwał Zarządu Okręgowego i OKR PZD, Zarząd Komisaryczny powinien zamieścić, te uchwały,  na tablicach ogłoszeniowych,  do wiadomości działkowców. Ponad miesiąc nie było żadnej informacji.. Komisja Rewizyjna ROD, która otrzymała te uchwały z Zarządu Okręgowego postanowiła zamieścić uchwały Zarządu Okręgowego oraz OKR PZD na tablicach ogłoszeniowych. ROD Zalesie. Ogłoszenia te po kilu dniach zostały usunięte przez Zarząd lub przez ,,nieznanych sprawców.”, chociaż były uzupełniane. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jest to celowe działanie na szkodę działkowców.. Działania Zarządu  miały być w tajemnicy.

Dlatego wszystkie dokumenty działkowców ROD Zalesie jako dokumenty ważne (nie tajne) zostały zamieszczone w Internecie do wiadomości publicznej.

W dniu 28.11.2020r (zgodnie z pouczeniem OKR PZD ) Komisja Rewizyjna ROD Zalesie złożyła do Krajowej Komisji Rewizyjnej skargę i wnioski, dołączając dowody.. W dniu 08 stycznia 2021r Komisja Rewizyjna ROD Zalesie otrzymała pismo z Krajowej Komisji Rewizyjnej. PZD. Takie pismo otrzymał również Prezes Okręgowego  Zarządu PZD w Elblągu, oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Elblągu.

 Zarząd Komisaryczny oraz nielegalna Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD wpadła w popłoch i w dniu 12.01.2021r Pan Witold Łada otrzymał pismo podpisane przez Prezesa Zarządu Komisarycznego Jacka Nawrockiego, oraz sekretarza Magdalenę Dziubak.w którym czytamy:

,,Komisaryczny Zarząd ROD ,,Zalesie” w Elblągu wzywa Pana do niezwłocznego zaprzestania rozpowszechniania przez ,,ogłoszenia” na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Elblągu oraz w Internecie nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD i ogrodnictwa działkowego, godząc w interesy PZD i jego członków, co stanowi naruszenie przepisów § 15 pkt.3 i 4 Statutu PZD oraz przepisów § 9  ust.2, pkt. 9 , pkt 5 i 8 Regulaminu ROD. Publikowanie w Internecie treści dokumentów PZD i ROD, stanowi naruszenie przepisów § 60 Statutu PZD.

Równocześnie informuję,  że w przypadku nie zastosowana tego rodzaju działań i nie usunięcia niedozwolonych informacji i treści wewnętrznych dokumentów PZD ze strony internetowej, Zarząd ROD na podstawie przepisowo § 27 Statutu PZD. podejmie działania w sprawie pozbawienia Pana członkostwa w PZD.”

Dowód: Wezwanie Zarządcy Komisarycznego ROD Pana Jacka Nawrockiego do Pana Witolda Łady – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie oświadcza, że dokumenty zamieszczone w Internecie nie są prywatną własnością PZD ani ROD.

Dlatego Wezwanie z dnia 04 stycznia 2021r skierowane do Pana Witolda Łady będzie zamieszczone w Internecie do wiadomości publicznej, jako dowód na to, co może czekać zwykłych działkowców, którzy nie podporządkują się władzy PZD. Jako przestroga.

Natomiast, jeżeli Zarząd Komisaryczny ROD Zalesie będzie szantażował, zastraszał, groził, inwigilował działkowców, zostaną o tym powiadomione organa ścigania.

Zarząd Komisaryczny zamiast zająć się dokładnie działalnością Zarządu ROD od kilku lat przeprowadzić gruntowną kontrolę finansową i z działalności Zarządu ROD zajmuje się zwykłymi działkowcami, szantażując ich i zastraszając Takie postępowanie jest nie godne niedopuszczalne. Jest to anarchia, która może doprowadzić do patologii.

Pismo to zostanie przekazane do:

1. Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu.

2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu

3. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców.

4. Krajowa Komisja Rewizyjna. PZD

 

W dniu 08.01.2021 r. Pan Witold Łada jako  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu otrzymał pismo od Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu, która powołując się na przepisy § 2 ust.2 pkt.1 i 2 Uchwały Nr 10/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.X 2015r w sprawie wydawana dokumentacji i pieczątek nowo powołanemu organowi PZD w ROD., wzywa członków odwołanej Komisji Rewizyjnej, do przekazania nowo powołanej Komisarycznej Komisji Rewizyjnej dokumentów i pieczątek Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” oraz do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Pod wezwaniem podpis złożyli:

1. Pan Henryk Bińkowski

2. Pan Adam Leszczyński

Dowód: pismo Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie .z dnia 4 stycznia 2021r.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w dniu 26.09.2020r została wybrana nie zgodnie z prawem- czyli takiej Komisji nie ma.( Zebranie zostało unieważnione a wiec uchwały też).

Komisja rewizyjna ROD zadaje pytanie?

Jeżeli taka komisja istnieje to, kiedy i przez kogo została powołana i jaki jest skład i funkcje tej komisji?

W piśmie z dnia 04 stycznia 2021r do Pana Witolda Łady -. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ROD zostało skierowane pismo przez Komisaryczną Komisję Rewizyjną. Według Statutu PZD takiej komisji nie ma.. Więc pytanie, kto taką komisję powołał? Czy władze PZD? Czy było walne zgromadzenie ROD,? jeżeli tak to kiedy się odbyło? Kto powołał Komisaryczną Komisję Rewizyjną ROD Zalesie i jakie posiada kompetencje?

Jeżeli taka komisja została powołana samowolnie to jakie konsekwencję zostaną wyciągnięte  przez Organy  PZD w stosunku do winnych.? A może to Komisarz powołał taką komisję?

Prosimy o odpowiedź, kogo ma prawo kontrolować Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD czy Zarząd Komisaryczny? Czy tylko inwigilować i zastraszać zwykłych działkowców?

 

Na odpowiedź będziemy oczekiwać od:

 

1. Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu

 

Odpowiedź będzie przekazana  do wiadomości:

1. Zarząd Krajowy PZD

2. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

3 Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Elblągu.

4.Do wiadomości publicznej- chyba, że Zarząd Okręgowy lub Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD złoży zastrzeżenie, że treści i wiadomości zawarte w odpowiedzi są własnością PZD i są ściśle tajne.

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                    ROD ,,Zalesie”

                                                                                                       Witold Łada

 

                                                                               W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                       ROD Zalesie

                                                                                                    Ryszard Domżalski