Walne Zgromadzenie członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu - czerwiec 2016r

 

Zgodnie ze Statutem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo” w Elblągu zwołał Walne Zgromadzenie w dniach 20-24.06.2016r.  

Zostali o tym powiadomieni członkowie, informacją w skrzynkach pocztowych, na klatkach schodowych, w budynku administracyjnym oraz na stronie Internetowej Spółdzielni.

W porządku obrad została zamieszczona m/in taka informacja dla członków:

,,Zgodnie z § 36 ust.2 Statutu członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia według miejsca położenia lokalu będącego kryterium podziału na części”. Poza zapisem w Statucie zapisano: ,,Dla sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia osoby nie spełniające tego warunku nie będą wpuszczane na salę obrad.”

Jaki cel miał taki zapis? Czy po to aby w zebraniu uczestniczyło jak najmniej członków.

W Statucie Spółdzielni jest zapis.

§ 36 ust.2: Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Często jednak na Zebranie chcą przyjść osoby z innej grupy jako obserwatorzy. Aby im to umożliwić, w regulaminie WZ widnieje zapis:

,, Jeżeli liczba członków, którzy chcą uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia która ich nie dotyczy, jest większa od możliwości techniczno- organizacyjnych, to przewodniczący obrad poszczególnych części Zebrania poddaje pod glosowanie dopuszczenie możliwości pobytu tych osób na sali obrad.”

Zebranie zostało podzielone na pięć części. W każdej części zgodnie ze stanem uprawnionych powinno brać udział około 700 osób. A brało udział około 30 członków.

W Prawie spółdzielczym w art.41 zapisano, że uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że ustawa lub statut stanowią inaczej. Zgodnie z Prawem spółdzielczym aby uchwały miały moc prawną w obradach powinno uczestniczyć co najmniej 350 członków.

Jak z tego wynika, zgodnie z Prawem spółdzielczym, praktycznie wszystkie uchwały które zostały podjęte od kilkunastu lat powinny być anulowane. Sparaliżowałoby to działalność w spółdzielniach mieszkaniowych.

Dlatego Parlament wyszedł naprzeciw członkom, dając im możliwość zapisania w swoich statutach:

,,Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.”

Z tego wynika, że bez względu na ilość członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu każda uchwała jest głosowana i ma moc wiążącą. Przy takim zapisie, praktycznie w zebraniu może uczestniczyć kilka osób i podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody dla Zarządu np. do zaciągnięcia kredytu, na kilka milionów złotych na ocieplenie budynków. Taki zapis pozwolili sobie wpisać do Statutu sami członkowie spółdzielni, może bez świadomości albo celowo, żeby wykorzystywać nie wiedzę innych członków do swoich celów.                                                                                             

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu byli wybierani nowi członkowie rady nadzorczej.

Jednak w proponowanym porządku obrad przez Zarząd SM ,,Zakrzewo” brak było informacji ( nazwisk) o kandydatach. Taka informacja była prawdopodobnie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni ale, tylko z nazwiskami. Ale żeby się o tym dowiedzieć trzeba było udać się specjalnie do Spółdzielni albo mieć specjalny kod. Prezes Zarządu Pani Mirosława Meirowska wyjaśniła, że to ze względu na ochronę danych osobowych!?

O tym kto jest kandydatem do Rady Nadzorczej członkowie dowiadywali się dopiero przed prezentacją kandydatów podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 Relacja, jak takie zebranie przebiegało w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu w 2016r.

 

Część I Walnego Zgromadzenia

 

,,Otwarcia I części dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej ( RN) Jerzy Jedynak. Przekazał głos sekretarzowi Marcinowi Olewnikowi, a ten radcy prawnemu Lechowi Trawczyńskiemu, który przedstawił się z imienia i nazwiska oraz oświadczył, że ze swoim wspólnikiem są radcami prawnymi i reprezentują pod względem prawnym Spółdzielnię. Omówił zasady obradowania. Zabierając głos ponownie Marcin Olewnik poinformował zebranych, że przebieg obrad jest utrwalany przez Spółdzielnię od strony dźwięku i obrazu do celów wewnętrznych. Zapytał również: ,,kto z Państwa będzie nagrywał przebieg Zgromadzenia” Na zapytanie odpowiedziała p. Barbara Gąsiorowska i oświadczyła, że będzie z nią osoba towarzysząca, która będzie nagrywała. W słowa jego pytania wtrącił się radca prawny, który zwrócił się do zebranych ze słowami, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na § 47 ust.5 i treść tego przepisu przeczytał dodając, że jest to przepis, który można interpretować, tzn. jeżeli jest  informacja, że Spółdzielnia nagrywa przy użyciu swoich urządzeń i jeżeli ktoś inny będzie chciał nagrywać, a jeśli ktoś z Państwa nie chce być nagrywany , to po to jest poinformowany żeby mógł złożyć sprzeciw, że  nie  chce być nagrywany. Jeśli ten człowiek, który nie chce być nagrywany, to według mnie są dwa wyjścia, albo ten członek który nie chce być nagrywany może wyjść z zebrania, albo ten który chciał nagrywać przestanie nagrywać”                                                                    

Po przedstawieniu stanowiska przez radcę L. Trawczyńskiego pan Olewnik zadał pytanie ,,kto z Państwa jest za nagrywaniem i rejestrowaniem, przebiegu obrad przez członków Spółdzielni”. Pani B. Gąsiorowska wtrąciła się w wypowiedź prowadzącego zgłaszając jakieś uwagi. Na to prowadzący (Marcin Olewnik) jej odpowiedział, że po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostanie udzielony jej głos i będzie mogła swoje uwagi przekazać.(czyli dopiero po zatwierdzeniu porządku obrad. W.Ł.)

Po tej wypowiedzi prowadzący poddał pod głosowanie pytanie w sprawie nagrywania i rejestrowania przebiegu obrad przez członków. 9  było za, natomiast

20 osób przeciw nagrywaniu przez członków. (Natomiast nikt nie protestował i nie zgłaszał sprzeciwu odnośnie nagrywania przez Spółdzielnię.) Po podaniu wyników głosowania prowadzący zwrócił się o uszanowanie woli zebranych przeciwnych nagrywaniu i poprosił o nie nagrywanie, nie filmowanie i nie robienie zdjęć.”

Taka treść została zapisana w protokole Walnego Zgromadzenia.

A co zostało zapisane w Statucie Spółdzielni par.47 ust.5,  na który powołuje się radca prawny Lech Trawczyński.

Par.47.ust.5. ,, Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.”

Czy w tym przypadku nie zostało naruszone prawo przez otwierającego Walne Zgromadzenie  pana Marcina Olewnika oraz przez prawnika Lecha Trawczyńskiego? Na sali była obecna również radca prawny Wioletta Cichosz jako wspólnik  Lecha T.

Marcin Olewnik powiększ zdjęcie

Marcin Olewnik jako sekretarz RN nie wyraził zgody na nagrywanie i robienie zdjęć. Natomiast na spotkaniu wielkanocnym z członkami Klubu Seniora SM ,,Zakrzewo" nie był przeciwny.W tym spotkaniu brał udział jako sekretarz RN. Jak zapisano na stronie Internetowej SM ,,Zakrzewo":,,Uroczysty nastój, wiosenne dekoracje, a przede wszystkim serdeczne słowa i przyjaźń, uśmiechy, , to wszystko sprawiło ,że wytworzyła się miła i niemal, że rodzinna atmosfera" Na takiej imprezie pan Marcin Olewnik i pan Mariusz Walendowski nie wstydzili się swojego wizerunku".

Przy stole siedzą od lewej : prezes SM ,,Zakrzewo" Mirosława Meirowska czł. Rady Nadzorczej Mariusz Walendowski, sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Olewnik. KLIKNIJ

Panowie, członkowie Rady Nadzorczej: Jerzy Jedynak, Marcin Olewnik, Mariusz Walendowski oraz Brunon Trykowski- członek tego Klubu uczestniczyli w imprezie na terenie SM ,,Zakrzewo" w Elblągu. Nie ma problemu z organizowaniem takich spotkań. Natomiast członkowie spółdzielni którzy chcieli zorganizować swoje spotkanie- były w tej sprawie zbierane podpisy- za taką akcję musieli gęsto tłumaczyć się w prokuraturze.Doniesienie złożyły ówczesne władze Spółdzielni.

Na zdjęciu od prawej siedzą: członek Klubu Seniora Brunon Trykowski, Przewodniczący RN Jerzy Jedynak, członek RN Mariusz Walendowski, Z-ca przewodniczącego RN Regina Brajerska, członek RN Joanna Pietraszewska, sekretarz RN Marcin Olewnik KLIKNIJ zdjęcie.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył Zarząd, Rada Nadzorcza, dwóch prawników pani Wioletta Cichosz i pan Lech Trawczyński. Pomimo, że był zaproszony Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych do którego Spółdzielnia należy nikt na to Zebranie nie przybył.

Podczas Walnego Zgromadzenia obecny na Sali Witold Łada zrobił zdjęcie Zarządowi i radcom prawnym siedzącym przy stole uznając, że glosowanie w sprawie utrwalania WZ przez członków  było bezzasadne.

 

zdjęcie Zarządu powiększ zdjęcie

od lewej siedzą: prezes Zarządu Mirosława Meirowska, z-ca prezesa Sławomir Łopieński, członek Zarządu Małgorzata Glinkowska.      

                                                                              

zdjęcie radców prawnych powiększ zdjęcie

od lewej: radcy prawni Wioletta C., Lech T.

WIĘCEJ...

Natychmiast zareagował radca prawny Lech Trawczyński który oświadczył, że nie życzy sobie robienia zdjęć oraz nagrywania przebiegu obrad.

Natomiast jako prawnicy powinni wiedzieć, że biorąc udział w Walnym Zgromadzeniu są osobami publicznymi. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydal wyrok w dniu 9 lutego 2012r Sygn. akt I ACa 717/11 którego teza brzmi:,, Powód będąc adwokatem jest osobą publiczną. Musi zatem liczyć się z tym, że jego praca zostanie poddana ocenie, niekiedy radykalnej, oraz wykazać większy stopień tolerancji i odporności wobec niepochlebnych opinii, a nawet brutalnych ataków”. Radca prawny jako osoba publiczna, oferuje i wykonuje określone usługi z zakresu prawa. Te usługi i ich realizacja podlegają ocenie i nie zawsze pochlebnej dla niego.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia w § 14 ust.5 uchwalonym na Walnym Zgromadzeniu w 2010r czytamy:

,,Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.”                                                                                                                                                                                                                           

Zgodnie z protokołem :,, O głos , jak oświadczyła w kwestii formalnej poprosiła Pani Gąsiorowska Barbara .Zabierając głos powiedziała, że kamera nie powinna być skierowana na ludzi tylko na Państwa, należało się domyśleć, że chodzi o prezydium Zgromadzenia.

Oceniła negatywnie wypowiedź mówiąc, że nie podoba się jej jak się sugeruje, że ,, Państwo mogą przyjść , mogą wyjść ” i pyta czy chcą być nagrywani. Prowadzący (Mariusz Walendowski) zwrócił uwagę p. Gąsiorowskiej, że swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie Zgromadzenia, bo cały czas mówi oraz zwrócił się do uczestników o przestrzeganie zasad w dyskusji.”

W zebraniu udział wzięło 29 członków na ogólną liczbę uprawnionych 700.

Działo się to wszystko na oczach Zarządu oraz dwóch radców prawnych Spółdzielni.

Ze względu na małą ilość członków przewodniczącym Walnego Zgromadzenia (WZ) został  pan Mariusz Walendowski (członek odchodzącej Rady i kandydat do nowej).

powiększ zdjęcie

pod zdjęciem:  Prezydium Walnego Zgromadzenia, od lewej sekretarz - Modesta Elżbieta Kufeldt, przewodniczący - Mariusz Walendowski , z-ca Wanda Demianczuk

Mariusz Walendowski jako członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na nagrywanie i robienie zdjęć z Walnego Zgromadzenia.Natomiast na spotkaniu wielkanocnym z członkami Klubu Seniora SM ,,Zakrzewo" nie był przeciwny.W tym spotkaniu brał udział jako członek RN.Jak zapisano na stronie Internetowej SM ,,Zakrzewo":,,Uroczysty nastój, wiosenne dekoracje, a przede wszystkim serdeczne słowa i przyjaźń, uśmiechy, , to wszystko sprawiło ,że wytworzyła się miła i niemal, że rodzinna atmosfera" Na takiej imprezie pan Marcin Olewnik i pan Mariusz Walendowski nie wstydzili się swojego wizerunku".

Przy stole siedzą od lewej : prezes SM ,,Zakrzewo" Mirosława Meirowska czł. Rady Nadzorczej Mariusz Walendowski, sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Olewnik. KLIKNIJ

Panowie, członkowie Rady Nadzorczej: Jerzy Jedynak, Marcin Olewnik, Mariusz Walendowski oraz Brunon Trykowski- członek tego Klubu uczestniczyli w imprezie na terenie SM ,,Zakrzewo" w Elblągu. Nie ma problemu z organizowaniem takich spotkań. Natomiast członkowie spółdzielni którzy chcieli zorganizować swoje spotkanie- były w tej sprawie zbierane podpisy- za taką akcję musieli gęsto tłumaczyć się w prokuraturze.Doniesienie złożyły ówczesne władze Spółdzielni.

Na zdjęciu od prawej siedzą: członek Klubu Seniora Brunon Trykowski, Przewodniczący RN Jerzy Jedynak, członek RN Mariusz Walendowski, Z-ca przewodniczącego RN Regina Brajerska, członek RN Joanna Pietraszewska, sekretarz RN Marcin Olewnik KLIKNIJ zdjęcie.

 

Po wyborze komisji mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Sprawozdanie RN przedstawił jej ustępujący przewodniczący Jerzy Jedynak.

powiększ zdjęcie

Zgodnie z protokołem: "Po zakończeniu czytania Pan J. Jedynak zaprosił do zadawania pytań w przedmiocie przedstawionego sprawozdania.Nastepnie przeodniczacy zgromadzenia podziękował PrzewodniczacemuRady za przedstawienie sprawozdania i zaprosil do dyskusji w sprawie sprawozdania przypominajac pokrótce zasady dyskusji. Do dyskusji zgłosiła się p. Barbara Gąsiorowska.W swojej wypowiedzi podał , że ze sprawozdania Rady Nadzorczej wynika, że sprawowała kontrolę nad działalnością Zarządu,, odbyła w 2015 roku 12 posiedzeń plenarnych, czyli jedno w miesiącu, 10 posiedzeń prezydium,, przyjęła 20 interwencji, brak jest jednak informacji czego te informacje dotyczyły i jak zostało to rozstrzygnięte czy na korzyść członków czy też nie." Odpowiedzi na pytania zadane przez p. B. Gąsiorowska udzielił Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Jerzy Jedynak informując między innymi, że interwencje były w różnych sprawach, najczęściej dotyczyły prywatnych spraw.Dla ochrony praw osób, których dotyczyły nie wskazane jest ich publikowanie. Tyle miał do powiedzenia pan Przewodniczący.Za taką pracę Przewodniczący pobiera uposażenie najniższej krajowej tzn. 1860 złotych miesięcznie. Pozostali członkowie odpowiednio? mniej.

Pan Jerzy Jedynak dał się poznać już w 2008r. po uchwaleniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która była korzystna dla członków.Mając poparcie ówczesnego zarządu wspólnie z grupą członków w dniu 11.01. 2008r wniósł pozew do sądu o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 29.11.2007r.  KLIKNIJ

Już jako przewodniczący rady nadzorczej wszedł w konflikt z członkami spółdzielni oraz z dziennikarzami .,,Przed budynkiem Spółdzielni,, Zakrzewo" pojawili sie dziennikarze z różnych elbląskich portali. Wszyscy byli zaproszeni przez członków spółdzielni na walne zgromadzeni. Gdy przedstawiciele prasy chcieli wejść do środka doszło do rękoczynów, przepychanek i wyzwisk. Dziennikarzy zaatakowała ochrona Zakrzewa oraz Jerzy Jedynak- przewodniczący Rady Nadzorczej. KLIKNIJ

Jakie tajemnice skrywa spółdzielnia Zakrzewo

Pan Jerzy Jedynak nie wyraził zgody aby z Walnego Zgromadzenia były wykonywane nagrania oraz robione zdjęcia.Natomiast jako przewodniczący Rady Nadzorczej wspólnie z członkami RN oraz członkiem Klubu Seniora panem Brunonem Trykowskim uczestniczył w w imprezie na terenie SM ,,Zakrzewo" w Elblągu. Nie ma problemu z organizowaniem takich spotkań.Natomiast członkowie spółdzielni, którzy chcieli zorganizować swoje spotkanie (były w tej sprawie zbierane podpisy) za taka akcję musieli gęsto tłumaczyć się w prokuraturze.Doniesienie złożyły ówczesne władze Spółdzielni. Mocno w to był zaangażowany przewodniczący RN Jerzy Jedynak.

Na zdjęciu od prawej siedzą: członek Klubu Seniora Brunon Trykowski, przewodniczący RN Jerzy Jedynak, członek RN Mariusz Walendowski, z-ca przewodnicącego RN Regina Brajerska, członek RN Joanna Pietraszewska, sekretarz RN Marcin Olewnik. Powiększ zdjęcie

DALSZY CIĄG WALNEGO ZGROMADZENIA Z PIERWSZEJ CZĘŚCI

Było to sprawozdanie niepełne, same okólniki, na pytania członków odpowiedzi były nie pełne i wymijające. Na wiele pytań nie było odpowiedzi.

Sprawozdanie Zarządu złożyła p. Mirosława Meirowska - powiększ zdjęcie

Zgodnie z protokołem: ,,Do dyskusji zgłosiła się Pani Barbara Gąsiorowska, która postawiła następujące pytania, czy zatrudniona firma ochroniarska do ochrony budynku Spółdzielni, Jantar i bazy Spółdzielni została wyłoniona w drodze przetargu i ile firm do tego przetargu przystąpiło, czy Zarząd rozważał rezygnację z  ochrony i zamontowanie kamer, czy Zarząd posiada wiedzę jaki byłby koszt montażu kamer? Odpowiedzi udzieliła prezes Zarządu mówiąc na wstępie, że na część pytań nie jest w stanie na tym zebraniu odpowiedzieć, ponieważ przetargi były przeprowadzone bardzo dawno, a sprawozdanie i informacje przygotowane dotyczą roku 2015. Wypowiedź p. Prezes została przerwana, ponieważ na sali powstało zamieszanie do którego przyczynił się przybyły p. Witold Łada członek z innej grupy, który zaczął robić zdjęcia. Poinformowany przez przewodniczącego o postanowieniu Zgromadzenia w czasie, gdy nie był jeszcze obecny na sali wdał się w dyskusje z Przewodniczącym, oświadczył, że zdjęcia będzie robił, a głosowanie nad tą sprawą było bezprawne. Przywołany do wydania opinii radca prawny( L. Trawczyński W.Ł.) oświadczył, że członek z innej grupy obradującej w danym dniu nie może robić zdjęć i swoimi wypowiedziami zakłócać przebiegu obrad. Upomniany p. Witold Łada dodatkowo przez zgromadzonych wyłączył się z dyskusji, natomiast dyskusję przejęła p. B. Gasiorowska, która powróciła do sprawy filmowania i fotografowania przesądzonej na początku zebrania. Pan Mariusz Walendowski osobiście zwrócił się do p. W. Łady oświadczając mu, że jako żołnierz zawodowy jest osobą publiczną i nie życzy sobie, żeby był filmowany , nagrywany , fotografowany, po czym p. Łada skierował w jego stronę aparat fotograficzny i poprosił o uśmiech, następnie zrobił zdjęcie. Dopuszczona do przerwanej wypowiedzi Pani Prezes kontynuowała odpowiedź na zadane pytania. Mówiła, że kamery nie są właściwym rozwiązaniem do zabezpieczenia budynków Spółdzielni z uwagi na prowadzoną w tych budynkach działalność. Ze strony p. B. Gasiorowskiej padło kolejne  pytanie; Jaki jest koszt ochrony. Została poinformowana przez p. Prezes, że na to pytanie zostanie udzielona odpowiedź przy omawianiu sprawozdania finansowego. Po tym wystąpieniu dalszych zgłoszeń do dyskusji nie było.

Za przyjęciem sprawozdania Zarządu za rok 2015 opowiedziało się 31 członków, przeciw-1”

 

Przystąpiono do sprawozdania finansowego przedstawionego przez Główną Księgową, członka Zarządu, Panią Małgorzatę Glinkowską.

powiększ zdjęcie                                        

Zapis zgodny z protokołem: ,,Po omówieniu sprawozdania Przewodniczący zaprosił do dyskusji. Do dyskusji jako jedyna zgłosiła się Pani Barbara Gasiorowska zadając pytanie skąd idą środki na ochronę? Wyjaśnienia i wyczerpującej? odpowiedzi dokonała Główna Księgowa, W związku z tym, iż dalszych pytań nie było, prowadzący odczytał treść uchwały zaprosił do podniesienia mandatów członków, którzy są za przyjęciem uchwały.”

 

Podczas głosowania nad absolutorium dla Zarządu prawie wszyscy glosowali za - 32 głosy.

W punkcie 11 porządku obrad przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej.

A jak ten wybór przebiegał?

Do wyborów stanęło 12 kandydatów, sześciu ze starej rady i sześciu nowych.

Przewodniczący WZ Mariusz Walendowski (żołnierz zawodowy) zaproponował aby po wywołaniu kandydatów, nastąpiła ich prezentacja. Po krótkiej prezentacji kandydata, ustawiał ich w jednym rzędzie, którzy mieli oczekiwać na dalsze instrukcje przewodniczącego. Nikt się nie sprzeciwiał. Po zakończonej prezentacji można było zadawać pytania do kandydatów.. Przewodniczący poinformował zebranych, że nie można tych wypowiedzi utrwalać na ścieżce dźwiękowej czy robić zdjęć, bo tego zabraniają przepisy i nie zgodzili się sami zebrani. Jedna z członkiń spółdzielni Pani Barbara Gąsiorowska  zadała pytanie pierwszej kandydatce Pani Reginie Brajerskiej. Pytań było kilka. Po zadaniu pytań nie usłyszała odpowiedzi tylko atak ze strony odpowiadającej. W tą dyskusję włączyli się pozostali kandydaci. W końcu zaczęli na pytania odpowiadać jednocześnie wszyscy. Jeden z kandydatów Wiesław Wiewiórka nie wytrzymał i w imieniu odchodzącej Rady Nadzorczej zaczął dyskusję z panią która zadawała  niewygodne pytania. W dyskusję włączył się również przewodniczący Mariusz Walendowski, który był również kandydatem. Powstał harmider. Przewodniczący opuścił swoje stanowisko prezydialne, wszedł pomiędzy kandydatów i na pytania członka spółdzielni zaczął odpowiadać sam, za pozostałych kandydatów. Pani Barbara Gąsiorowska nie otrzymała odpowiedzi na żadne pytanie. W końcu przewodniczący powiedział, że osoba pytająca wyczerpała swój limit czasowy (3 minuty) i jak powiedział zgodnie z uprawnieniami przewodniczącego odebrał jej głos. Odbywało się to na oczach Zarządu, oraz dwóch prawników. Przewodniczący tak pokierował zebraniem, że już nie było pytań z Sali do kandydatów. Takie zachowanie było skandaliczne, wyglądało to jak kabaret czy cyrk. Przewodniczący potraktował obecnych na Zebraniu jak stado baranów.

A co zostało zapisane w protokole Walnego Zgromadzenia :

,, Po zakończonej prezentacji prowadzący (Mariusz Walendowski) zaprosił wszystkich kandydatów o zajęcie miejsca przed stołem prezydialnym celem zadawania kandydatom pytań przez członków.

Pani Barbara Gąsiorowska jako pierwsza zgłosiła się do zadawania pytań, które skierowała do Pani Reginy Brajerskiej o brzmieniu: dlaczego Pani kandyduje do Rady Nadzorczej, przecież była Pani członkiem Rady poprzedniej kadencji?, co Pani chce zmienić, aby członkowie Spółdzielni i właściciele lokali czuli się bezpieczniej i mieli większe prawa respektowane przez władze Spółdzielni?., co by Pani poprawiła ?., jak Pani się zachowa, jeżeli w posiedzeniu Rady chciałby uczestniczyć członek Spółdzielni? W trakcie odpowiadania na pytania przez Panią Brajerską ze strony Pani Gąsiorowskiej padło kolejne pytanie: dlaczego są Państwo w opozycji? Po tym pytaniu wywiązała się ogólna dyskusja, do której włączali się poszczególni kandydaci.

Z kolejnym pytaniem zgłosiła się Pani Halina Sałata ( radna Rady Miejskiej w Elblągu) pytając: co sądzicie Państwo o utworzeniu przychodni rehabilitacyjnej w budynku przy ul. Wiejskiej 18 i zamontowaniu tam windy, czy w związku z tym Państwo byście się starali aby Spółdzielnia podjęła starania o pozyskanie środków z PERON, aby mieszkańcy osiedla nie musieli jeździć do Centrum na Królewiecką, czy też w inne miejsca.

Po tym pytaniu wywiązała się dyskusja pomiędzy Panią Gąsiorowską, która kolejny raz zabrała głos, z kandydatami do Rady i w wyniku powstałego zamieszania pytanie Pani Haliny Sałaty pozostało bez odpowiedzi. Dyskusję przerwał Pan Wiesław Wiewiórka składając oświadczenie w imieniu członków ustępującej Rady o treści: ,,stwierdzam, że Rada Nadzorcza pracowała uczciwie, zrobiła to co trzeba, poprawiła sytuację Spółdzielni, jest gwarantem, jeśli zostanie wybrana na następną kadencję rozwoju Spółdzielni, uczciwości i prawidłowego gospodarowania pieniędzmi spółdzielców, jest gwarantem, mówię to z czystym sumieniem.”

Prowadzący podziękował i zwrócił się do kolejnej osoby zgłaszającej się do dyskusji”.

Pozostałe pytania były raczej skierowane do Zarządu a nie do kandydatów.

,, Zgłosił się Pan Jan Madej z Rodziny Nalazków- poprosił kandydatów o zrobienie kopert na chodnikach przed klatkami, aby w ten sposób uniemożliwić zastawianie chodników samochodami”.

(To pytanie należało zadać Zarządowi)

Głos w tej sprawie zabrał ( kandydat do rady nadzorczej) Marek Witek proponując rozwiązanie problemu w sposób jaki zastosowano przy budynku przy ul. Szarych Szeregów16-18, poprzez wydzielenie w odległości jednego metra od krawężnika linią ciągłą pasa chodnikowego komunikacyjnego dla pieszych.

Do dyskusji zgłosił się mieszkaniec z klatki przy ul. Rodziny Nalazków, który zgłosił wadliwy schodek przy zejściu do piwnicy, apelując o jego naprawienie. Sprawą zajął się Zastępca Prezesa.”

Kandydaci do Rady Nadzorczej

powiększ zdjęcie

od prawej: Roman Rynkiewicz, Irena Łukasiewicz, Przemysław Jaworski, Krystyna Dębska ,Joanna Pietraszewska, Regina Brajerska, Wiesław Wiewiórka, Marcin Olewnik,

siedzą - Joanna Pietraszewska, Regina Brajerska, Tadeusz Mikulski, Joanna Pietraszewska 

powiększ zdjęcie

od prawej: Roman Rynkiewicz, Irena Łukasiewicz, Przemysław Jaworski, Mariusz Walendowski, Wiesław Wiewiórka, Marcin Olewnik, Joanna Pietraszewska, Regina Brajerska, Tadeusz Mikulski, Danuta Pietruszewska.

 

powiększ zdjęcie

Część z kandydatów do rady nadzorczej nie wyraziła zgody na robienie zdjęć i nagrywanie ich wypowiedzi aby po ewentualnym wyborze byli rozpoznawani na osiedlu.

Regina Brajerska powieksz zdjęcie

 

 Marcin Olewnikpowiększ zdjęcie

 

Wiesław Wiewiórka powiększ zdjęcie

 

Joanna Pietraszewska powiększ zdjęcie

 

Danuta Pietruszewska powiększ zdjęcie

 

Mirosław Mikulski powiększ zdjęcie

 

Roman Rynkiewicz powiększ zdjęcie

 

Krystyna Dębska powiększ zdjęcie

 

Marek Witek powiększ zdjęcie

 

Mariusz Walendowski powiększ zdjęcie

 

Irena Łukasiewicz - powiększ zdjęcie

 

Przemysław Jaworski - powiększ zdjęcie

 

 

Ogólny widok na salę obrad powiększ zdjęcie

 

Następnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych w Olsztynie. Zgodnie z protokołem: ,, Uzasadnienie co do uchwały nr 9 oraz 10 przedstawiła Pani Prezes Spółdzielni, informując, że wcześniej Spółdzielnia należała do Związku Rewizyjnego (w Warszawie) , ale kilka lat temu Spółdzielnia przeszła do Związku Rewizyjnego (w Olsztynie) i właściwie cały czas Spółdzielnia ma z tym problemy. Spółdzielnia po zakończonej lustracji powinna otrzymać protokół. Nie otrzymaliśmy protokołu od razu, dopiero po roku. Zgłosiliśmy uwagi merytoryczne, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dalej podała, że Związek ten nie reprezentował naszej Spółdzielni i nie odpowiedział na nasze wystąpienia.

Pan Jedynak wyraził zdanie, że należenie do Związku Rewizyjnego jest Ważne, najważniejsze są dobrze przeprowadzone lustracje, aby uniknąć jakiejkolwiek nieprawidłowości. Ocenił negatywnie wstąpienie do Związku Regionalnego, ponieważ okazał się on niekompetentny.”

Do podjęcia uchwały w sprawie wstąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni mieszkaniowych RP w Warszawie ustosunkowała się Pani Barbara Gąsiorowska.

Zgodnie z protokołem:,, Barbara Gąsiorowska odczytała pismo z 2011r Krajowej Rady Spółdzielczej. Zabrany głos w tej sprawie w większości był niezrozumiały i nie do końca

 

zgodny z przedmiotowym tematem w swojej wypowiedzi Pani B. Gąsiorowska negatywnie wypowiedziała się w sprawie przedstawionego projektu uchwały.

 

A jakie to pismo odczytała Pani B. Gąsiorowska które zgodnie z protokołem nie było zrozumiałe szczególnie dla kandydatów do nowej Rady Nadzorczej.

Było to tajne pismo z 2011r Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie skierowane do Prezesów wszystkich Spółdzielni. Pismo informuje o zagrożeniach płynących z rozwiązań proponowanym w projektach ustawy dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat w wysokości min.1000zł celem zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do obrony naszych  (czytaj Prezesów) spółdzielni.

Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS jest dr Jerzy Jankowski.

Prezesem Zarządu KRS jest Alfred Domagalski, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 

Pani Gąsiorowska odczytała informację która była jak zapisano w protokole dla większości zgromadzonych nie zrozumiała.

,,Zmowa przeciwko lokatorom?”

,,Oto dowód, że szefowie spółdzielni za nic mają obowiązujące w Polsce prawo. Reporterom Faktu udało się dostać na szkolenie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej. To co usłyszeliśmy, było przerażające! Prowadząca szkolenie mówiła o przeciąganiu spraw związanych z wykupem mieszkań o prezesach, którzy mogą stać ponad prawem. Po raz kolejny szefowie spółdzielni udowodnili, że nie obchodzi ich los spółdzielców, tylko walka o zachowanie własnych stanowisk. Krajowa Rada Spółdzielcza zrzesza spółdzielnie mieszkaniowe. Organizuje szkolenia i seminaria dla szefów spółdzielni.

Reporterom udało się wejść na takie spotkanie. Temat wyglądał niewinnie chodziło o zasady działania spółdzielni po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału stał się wygodnym pretekstem dla prezesów, by storpedować całą ideę taniego wykupu mieszkań. A szkolenie w KRS, na której dostali się nasi dziennikarze, było niczym innym, jak tylko instrukcją, jak to robić. Prezesów szczegółowo instruowano jak zniechęcać ludzi przeciągając sprawy!

Ale to nie koniec bezczelności! Bi instruktorka zachęcała, by szefowie spółdzielni żądali kilkudziesięciomilionowych odszkodowań za tanio sprzedane mieszkania. Szkolenie było bardzo potrzebne spółdzielczym kacykom. Teraz zyskali pewność, że mogą bezkarnie kpić z lokatorów. Kilka tygodni temu podaliśmy się za szefa nieistniejącej spółdzielni, by wydal nam wręcz przepis na to, w jaki sposób przeciągać wnioski o uwłaszczenie.- Róbcie to z dużym wyczuciem- tłumaczył.- Trzeba im( ludziom) kształtować świadomość, że te mieszkania i tak są ich. A to, że nie ma aktu notarialnego, o niczym nie świadczy- doradzał.

Tak macie kłamać- doradzał !!!

Składki na KRS płacą wszyscy spółdzielcy w Polsce. A jest coraz więcej przykładów pokazujących, że działa ona przeciw nim, dbając tylko o interesy prezesów i zarządów spółdzielni.”

O tym mówiła Pani Barbara Gąsiorowska, jednak nie do wszystkich to dotarło.

Pomimo tego większość zgromadzonych zdecydowała o przystąpieniu do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

PISMO KRS

Pod protokołem pierwszej części Walnego Zgromadzenia podpisali się: sekretarz WZ Modesta Elżbieta Kufeld i przewodniczący WZ Mariusz Walendowski.

 

 

Część druga Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 21.06. 2016r w drugiej części WZ udział wzięło 37 członków, 5 proc. ogółu uprawnionych.

Zgodnie z protokołem: ,,Otwarcie Zgromadzenia dokonał Jerzy Jedynak przewodniczący Rady Nadzorczej. Marcin Olewnik sekretarz Rady Nadzorczej przedstawił organizacyjne aspekty zebrania oraz stwierdził, że zostało ono zwołane zgodnie z § 38 i § 39 Statutu Spółdzielni i jest zdolne w świetle § 41 ust. 2 Statutu Spółdzielni do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych jego częściach. 

Przed omówieniem zasad obradowania Radca Prawny zwrócił się do Pana Witolda Łady i poinformował go, że jego twarz jest jego własnością zgodnie z art.23 KC oraz jeśli jego zdjęcie znajdzie się w przestrzeni publicznej skorzysta z przysługującego mu prawa. Dodatkowo Pan Witold Łada został poinformowany, iż posiada zbiór danych które podlegają zgłoszeniu do GIODO. Radca Prawny nie wyraził zgody na robienie zdjęć jego osoby. Zebrani zostali poinformowani o utrwalaniu przebiegu obrad przez spółdzelnie.

Pan radca prawny Lech Trawczyński mając układy towarzyskie w elbląskim sądzie wiedząc, że pan Łada posiada dużą wiedzę na temat patologii w SM ZAKRZEWO, i nie tylko, chciał zamknąć usta niepokornemu członkowi spółdzielni. Dlatego złożył dwa pozwy w jednej sprawie do sądu. Nieudało się zamknąć ust przed sądem, próbuje teraz to zrobić przez GIODO. Należy przypomnieć, że jedna z obrońców lokatorów, PANI JOLANTA BRZESKA w Warszawie została zamordowana i spalona w swoim mieszkaniu. Za to, że walczyła z patologią i systemem jaki panował m/in w spółdzielniach mieszkaniowych...

 

radca prawny Lech Trawczyński powiększ zdjęcie

WIĘCEJ...

 

Podczas otwierania Zebrania sekretarz Rady Nadzorczej pan Marcin Olewnik powiadomił zebranych, że Zebranie będzie nagrywane przez Spółdzielnie do celów wewnętrznych, zapytał ,, Kto z Państwa będzie nagrywał i robił zdjęcia.” Zgłosił się członek spółdzielni Witold Łada. Przewodniczący zapytał zebranych: ,, Kto z Państwa wyraża zgodę aby pan Witold Łada nagrywał i robił zdjęcia”.

Marcin Olewnik, powiększ zdjęcie

 

Zgodnie z protokołem:

Zebrani zostali poinformowani o utrwalaniu przebiegu obrad przez Spółdzielnię. Pan Witold Łada zgłosił chęć nagrywania przebiegu Zgromadzenia.Za rejestracją przebiegu zebrania przez Witolda Ładę głosowało 20 osób, przeciw 12. Zebrani wyrazili zgodę na nagrywanie przebiegu obrad przez zainteresowanego.”

Zgodnie z protokołem:

,,Pani Janina Trela uzasadniła swój wniosek i przedstawiła zebranym swoje pismo skierowane do Biura Prezesa Rady Ministrów. W przedmiotowym piśmie zawarła m.in. spostrzeżenie, że Rada Nadzorcza przyznała sobie całą władzę Spółdzielni wg Statutu ograniczając tym samym władzę Walnemu Zgromadzeniu oraz, że Walne Zgromadzenie  powinno odbywać się przy frekwencji 51 procent członków Ocena Rad Nadzorczych  powinna być bieżąca i na każdym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielane wotum zaufania tak samo jak Zarządowi. Członkowie Zarządu np. Prezes wice Prezes powinni być powoływani i  odwoływani przez Walne Zgromadzenie tak samo jak ustalanie wysokości diet otrzymywanych przez członków Rady Nadzorczej. W znacznej części wypowiedz Pani Treli była niezrozumiała.”

W dyskusji zabrał głos także Pan Józef Papski. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że zebranych jest bardzo mało – około 50 osób z 700 uprawnionych członków oraz, że zebrani nie mają  prawa wypowiadać się  za pozostałą część nieobecnych członków . Cyt. ,,Zebranie jest nie ważne”. Pan Papski zaproponował dla nowo wybranej Rady aby wprowadzono  korespondencyjne głosowanie. Zebrania w których nie będzie 360 głosów uznać należy za nieważne. Uważa, że należy przejść do nowej sytuacji wyborczej. Spółdzielnia powinna przesłać każdemu członkowi materiały na Walne Zgromadzenie, wnioski uchwały, listę kandydatów i wówczas każdy mógłby oddać swój glos. Zebranie w dniu 21. 06 2016r uznał za nieważne.

 

Na początku Walnego Zgromadzenia członkowie składali wniosek aby kamera skierowana na członków spółdzielni była skierowana na Prezydium Walnego Zgromadzenia i na członków Zarządu. Jednak podczas głosowania obecni zagłosowali aby kamera była ustawiona w kierunku członków siedzących na WZ.

 

Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Pani Teodozja Moczadłowska, z-cą  Pani Romana Knitter sekretarzem Pani Janina Trela.                                                                                             

Z powodów technicznych brak zdjęcia prezydium WZ

 

Po przedstawieniu sprawozdania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Jedynaka głos zabrał Witold Łada.  

Zgodnie z protokołem:,, Witold Łada (brak jest informacji czego dotyczyły wykreślenia z grona członków Spółdzielni. Przyznano limit kilometrów dla wiceprezesa Pana Sławomira Łopieńskiego, brak jest informacji ile wynosi miesięczny limit kilometrów. Został złożony wniosek aby nie przyjmować sprawozdania Rady Nadzorczej.)”

Witold Łada zadał kilka pytań na żadne nie uzyskał konkretnej odpowiedzi. Nie zostało to zapisane w protokole.

,, Józef Papski (Rada Nadzorcza nie odniosła się w żadnym piśmie kierowanym do wiadomości Rady Nadzorczej sprawie sporu sądowego toczącego się pomiędzy Spółdzielnia a mieszkańcami budynku przy ul. Wiejskiej 46 A i B. Marnowane są pieniądze Spółdzielni, za źle podejmowane decyzje przez Zarząd i Radę Nadzorczą.)

Pytający nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi.

A co zostało zapisane w protokole?

,,Szczegółowych odpowiedzi na bieżąco udzielił Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

 

Sprawozdanie Zarządu przedstawiła Prezes Zarządu Mirosława Meirowska.

powiększ zdjęcie

Prezes Zarządu Mirosława Meirowska

 

W protokole zapisano:

,,Głos w dyskusji zabrali: Janina Trela (Zbyt mało informacji o windach , które przynoszą duże koszty i są zagrożeniem dla mieszkańców.)

Witold Łada(pytanie o pkt.5 zawarty w zawiadomieniu dostarczonym do członków Spółdzielni na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kto podjął decyzje o zapisie widniejącym w tym punkcie?)”

Witold Łada zadał pytanie Pani Prezes. Dlaczego w porządku obrad została w punkcie 5 zamieszczona informacja, że członkowie z innych grup nie będą wpuszczani na Walne Zgromadzenie. Na czyj wniosek taka informacja została zamieszczona.

W protokole zapisano:,, Radca Prawny ( L. Trawczyński) udzielił odpowiedzi, w której poinformował, że Zarząd w momencie przygotowania Walnego Zgromadzenia opierał się na Statucie, natomiast w czasie Walnego Zgromadzenia władztwo sprawuje Przewodniczący danej części i wówczas opierać się powinien na regulaminie stąd zapisy zawarte w przedmiotowym punkcie w przesłanym zawiadomieniu”                                                                                                 

Widać, że radca prawny udzielając takiej odpowiedzi nie czytał, co zostało zapisane w Statucie. Mało tego za wydanie takiej opinii nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

Natomiast jeżeli ktoś nie zgadza się a taką opinią jest gotów złożyć akt oskarżenie z art.212 kk o pomówienie czy nawet o zniesławienie.

 

,,Kazimierz S. nie wnosił zastrzeżeń do Zarządu. Wniósł zastrzeżenia do prac Administracji oraz wnioski o:

,,1) Udostępnienie pomieszczenia gospodarczego do trzymania wózka inwalidzkiego dla żony.

2) Zamontowanie nowego podchwytu na poręcz w budynku przy ul. Wiejskiej 27

3) Przywrócenie ławki przed blokiem przy ul. Wiejskiej 27,

4) Pomalowanie drzwi wejściowych do budynku.”

Jak zapisano w protokole pan Kazimierz nie ma pretensji do Zarządu tylko do administracji. Tylko pan Kazimierz nie wie, że Zarząd to też administracja. Ale po co się narażać. Można się tylko dziwić, że pan Kazimierz z takimi problemami czekał aż 12 miesięcy do najbliższego Zebrania, żeby o tych problemach powiadomić na Zebraniu. Takie problemy powinny być załatwiane od ręki a nie czekać cały rok. Kto ma ten problem rozwiązać? Walne Zgromadzenie. Pan Kazimierz chyba nie wie, że to on jest pracodawcą Zarządu i Administracji. On płaci pracownikom i powinien wymagać a nie mówi, że nie wnosi zastrzeżeń. Natomiast głosował za przyjęciem sprawozdania Zarządu. To co właściwie chce?

 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni które przedstawiła księgowa Pani Małgorzata Glinkowska.

powiększ zdjęcie                                              

Pani Księgowa Malgorzata Glinkowska

 

Zgodnie z protokołem:

,, W dyskusji głos zabrał Pan Witold Łada- pytał z czego wynika dochód Spółdzielni? Jaki jest koszt utrzymania Rady Nadzorczej oraz czy był zorganizowany przetarg na usługę ochroniarską obiektów przy ul. Robotniczej 246, Płk. Dąbka 213, oraz Al. Odrodzenia 10?Kto ponosi koszty utrzymania kosztów firmy ochroniarskiej? Jakie koszty przypadają bezpośrednio na członka Spółdzielni? Czy Zarząd rozważał montaż kamer? Czy Zarząd może zrobić symulację i powiadomić o tym członków? Szczegółowych informacji na zadane pytania udzieliła Główna Księgowa.”

 

Natomiast teść odpowiedzi nie została zapisana w protokole.

Pani księgowa poinformowała, że utrzymanie Rady Nadzorczej kosztuje członków spółdzielni około 103 tysiące zł rocznie. Utrzymanie firmy ochroniarskiej kosztuje członków spółdzielni około 220 tysięcy złotych rocznie. Natomiast koszt zamontowania kamer było by  to 11 tysięcy złotych wydanych jednorazowo.

Można zadać pytanie samym członkom, czy Zarząd dobrze gospodaruje majątkiem Spółdzielców? A co na to Rada Nadzorcza.?

 

Przystąpiono do punktu 11- wybory do Rady Nadzorczej.

Najpierw kandydaci zgodnie z alfabetem przedstawiali się i od razu obecni mogli zadawać pytania. Nie było ograniczeń w zadawaniu pytań. Większość kandydatów nie odpowiadała na zadane pytania. Nie byli przygotowani na ,,trudne” pytania. Kandydaci ze starej Rady przypisywali sobie zasługi które należały i zostały wykonane przez Zarząd.

 Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza pełni nadzór i kontrole działalności Spółdzielni.

Ponieważ na II części WZ mógł przebywać członek spółdzielni Witold Łada przygotował pytania do kandydatów.

Pytania

Do wszystkich kandydatów były zadawane podobne pytania.

  1. Dlaczego kandyduje pan, pani do rady nadzorczej?                            
  2. Czego nie udało się wykonać poprzedniej radzie?
  3. Co kandydat - tka chciałaby zmienić aby członkowie i właściciele czuli się bezpieczniej, by mieli większe prawa respektowane przez władze Spółdzielni?
  4. Czego nie zrobiła ustępująca rada nadzorcza?
  5. Co by kandydatka. poprawiła w Spółdzielni?
  6. Jak się kandydatka zachowa będąc członkiem Rady gdy w posiedzeniach będzie chciał uczestniczyć członek spółdzielni jako obserwator?

 

Większość kandydatów pytania te potraktowało jako zabawę.

 

Regina Brajerska powieksz zdjęcie

 

 Marcin Olewnikpowiększ zdjęcie

 

Wiesław Wiewiórka powiększ zdjęcie

 

Joanna Pietraszewska powiększ zdjęcie

 

Danuta Pietruszewska powiększ zdjęcie

 

Mirosław Mikulski powiększ zdjęcie

 

Roman Rynkiewicz powiększ zdjęcie

 

Krystyna Dębska powiększ zdjęcie

 

Marek Witek powiększ zdjęcie

 

Mariusz Walendowski powiększ zdjęcie

 

Irena Łukasiewicz - powiększ zdjęcie

 

Przemysław Jaworski - powiększ zdjęcie

 

Po prezentacji przystąpiono do głosowania. I tu również najwięcej głosów uzyskali członkowie starej Rady Nadzorczej.                                                                                                                 

 

Pod protokołem podpis złożyła Przewodnicząca WZ Teodozja Moczadłowska.

 

Sekretarz WZ Pani Janina Trela odmówiła podpisania protokołu, składając oświadczenie:

 

,, Odmawiam podpisu, zebranie uważam za nieważne”

 

 

 Część trzecia Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 22.06.2016r w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 26 członków na 700 uprawnionych.

Zebranie otworzył sekretarz Rady Nadzorczej pan Marcin Olewnik.                                          

Marcin Olewnik powiększ zdjęcie

 

Zapis z protokołu:

,,Pan Marcin Olewnik poinformował Pana Witolda Ładę, że nie pozwala na wykorzystywanie swojego wizerunku.”

Powiadomił zebranych, że Zebranie będzie nagrywane przez Spółdzielnię do celów wewnętrznych.

Zgodnie z protokołem:,,

Zapytał: ,,Kto z państwa będzie robił zdjęcia i nagrywał” Zgłosił się członek spółdzielni

Witold Łada wyjaśniając, że będzie robił zdjęcia kandydatom na członków Rady Nadzorczej, Zarządowi oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia, które będą umieszczone w Internecie. Osoby, które nie wyrażają zgody na umieszczenie ich zdjęć poproszone zostały o złożenie stosownego oświadczenia. Pan Witolda Łada oświadczył że członków zebranych na III części nie będzie nagrywał ani nie będzie robił im zdjęć. Pan Olewnik zapytał zebranych: ,, Kto wyraża zgodę aby pan Witold Łada robił zdjęcia czy nagrywał.”

Za rejestrowaniem dźwięku i robieniu zdjęć przez Pana Witolda Ładę głosowało 1 osoba, przeciw 20 osób.”

,,O zasadach obradowania Walnego Zgromadzenia poinformował radca prawny Spółdzielni p. Wioletta Cichosz, która była obecna i obserwowała przebieg Walnego Zgromadzenia.”

 

radca prawny Wioletta Cichosz - nie wyraziła zgody na nagrywanie i robienie zdjęć - powiększ zdjęcie

 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został pan Roman Rynkiewicz, który również był kandydatem do Rady Nadzorczej.                                                                                               

powiększ zdjęcie

Prezydium Walnego Zgromadzenia: od lewej sekretarz - Ewa Spolska, przewodniczący - Roman Rynkiewicz, z-ca - Alicja Sobecka

 

Przewodniczący WZ Roman Rynkiewicz zabronił robienia zdjęć, jak również nagrywania przez obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Chociaż Regulamin Walnego Zgromadzenia na to zezwala. Zarząd natomiast nagrywał zebranie dźwiękiem i obrazem, rzekomo do celów ,,wewnętrznych”.

 

ogólny widok na salę obrad powiększ zdjęcie

 

 Jeden z członków uczestniczący w Zebraniu Zbigniew Pąsik złożył wniosek aby kamera skierowana na członków była odwrócona na Prezydium Walnego Zgromadzenia i na członków Zarządu. Jednak podczas głosowania obecni nie wyrazili zgody na takie ustawienie kamery. Chcieli aby kamera była skierowana na ogólną salę na członków.

 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący Jerzy Jedynak.

powiększ zdjęcie

 

Do sprawozdania Rady Nadzorczej ustosunkował się członek spółdzielni Pan Zbigniew Pąsik

powiększ zdjęcie

 

Zgodnie z protokołem: ,,W dyskusji głos zabrał Pan Zbigniew Pąsik, który złożył następujące uwagi do sprawozdania Rady Nadzorczej: brak informacji czego dotyczyły interwencje przyjmowane przez członków Rady Nadzorczej, jak zostały rozstrzygnięte, czego dotyczyły złożone pisma do Rady Nadzorczej i jakie były odpowiedzi, brak informacji czego dotyczyły wykreślenia z rejestru członków. Przyznano limit kilometrów dla wice prezesa bez podania limitu miesięcznego. Wniósł aby nie przyjmować sprawozdania Rady Nadzorcze, ponieważ jest to niepoważne traktowanie członów Spółdzielni.”

 

,,Szczegółowej odpowiedzi udzielił Jerzy Jedynak. Poinformował, że zarówno o interwencjach jak i pismach nie informuje się szerokiej opinii, a w większości mają one charakter prywatny. Treści korespondencji nie ujawnia się.”

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła prezes Zarządu Mirosława Meirowska

powiększ zdjęcie

 

Zgodnie z protokołem:

,,Głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew Pąsik ( pytanie o pkt.5 zawarty w zawiadomieniu dostarczonym do członków Spółdzielni na 21 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia. Kto podjął decyzję o zapisie widniejącym w tym punkcie? I czy Zarząd nie powinien być przygotowany na obecność 700 członków na danej części?)”

 

Pytanie dotyczyło punktu 5 porządku obrad. Dlaczego i na czyj wniosek Zarząd zamieścił informacje, że członkowie z innej grupy nie będą wpuszczani na salę obrad, pomimo, że Regulamin Walnego Zgromadzenia na to zezwala.

 

zgodnie z protokołem: ,,Odpowiedzi udzielił radca prawny ( Lech Trawczyński), informując, że Zarząd przesyłając zawiadomienie działa zgodnie ze Statutem Spółdzielni.”

powiększ zdjęcie

radca prawny nie wyraził zgody na nagrywanie jego wypowiedzi  i robienie zdjęć.

 

Sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa, członek Zarządu Pani Małgorzata Glinkowska

powiększ zdjęcie

Zgodnie z protokołem:

,,Głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew Pąsik pytając o koszty utrzymania Rady Nadzorcze. Czy był przeprowadzany przetarg na usługi firmy ochroniarskiej, ile firm uczestniczyło w przetargu, kto ponosi koszty ochrony, jak suma przypada bezpośrednio na członków Spółdzielni. Czy rozważano aby firmę ochroniarską  zastąpiono zamontowaniem kamer i czy Zarząd wie jaki byłby koszt montażu kamer?”

Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa informują, że dane o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej były opublikowane w sprawozdaniu do wglądu i jest to koszt ok.104 tys. zł. Ochrona obiektów to koszt ok.206 tys. zł. rozłożone na 3 obiekty: W 2014 roku były robione szacunkowe koszty instalacji systemu minitoryngu w budynku przy ul. Robotniczej 246 i wynosił on na tamtą chwilę ok.11 tys. zł.

Pani księgowa zapomniała dodać, że 206 tysięcy zł. za firmę ochroniarską trzeba płacić co roku. Przez pięć lat daje sumę ponad milion złotych. Suma 11 tysięcy zł. za kamery to opłata jednorazowa.

 

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez 25 głosów przy 2 głosach przeciwnych.

 

W punkcie 11 przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej. Zabroniono robienia zdjęć i nagrywania wypowiedzi kandydatów. Przed prezentacją kandydatów przewodniczący  Roman Rynkiewicz oznajmił, że czas na zadawanie pytań (trzy minuty) będzie liczony stoperem, którego trzymał w ręku. Każdy z kandydatów przedstawiał się, natomiast członkowie mogli zadawać pytania. Czasu na zadawanie pytań pilnował pan przewodniczący trzymając w ręku stoper.

Kandydaci otrzymywali podobne pytania

1. Dlaczego kandydują do Rady Nadzorczej?

2.Co kandydat chciałby zmienić by członkowie i właściciele czuli się bezpieczniej i by mieli większe prawa respektowane przez władze Spółdzielni?                                                                    

3. Czego nie zrobiła ustępująca Rada Nadzorcza?                                                                                   

4.  Jak się zachowa kandydat  będąc członkiem rady, gdy w posiedzeniach będzie chciał uczestniczyć członek spółdzielni jako obserwator?

 

Widok na sale obrad:

Kandydaci do Rady Nadzorczej: Roman R., Marek W., Wiesław W.  - powiększ zdjęcie

 

Członkowie zostali poinformowani o rezygnacji Pani Reginy Brajerskiej z kandydowania do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2016-2019.

Oto osoby które kandydowały do Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019.

Pani Krystyna Dębska powiększ zdjęcie

 

Pan Przemysław Jaworski - powiększ zdjęcie

 

Pani Irena Łukasiewicz - powiększ zdjęcie

 

Pan Tadeusz Mikulski - powiększ zdjęcie

 

Pan Marcin Olewnik- nie wyraził zgody na nagrywanie i zamieszczenie wizerunku - powiększ zdjęcie

 

Pani Joanna Pietraszewska – przepytywana przez członka s-ni Pana Zbigniewa Pąsika - powiększ zdjęcie

 

Pani Danuta Pietruszewska - powiększ zdjęcie

 

Pan Roman Rynkiewicz - (kazał się tytułować ,,Pan Romek”) - podczas prezentacji zrobił wykład dla wyborców, jak obsługiwać telefon komórkowy. Zabronił nagrywania i robienia zdjęć….. powiększ zdjęcie

Jako przewodniczący WZ i kandydat sam udzielił sobie głosu i nie zwracając uwagi na czas, który sam ustalił przed prezentacją, robiąc sobie kampanię wyborczą.

Pan Zbigniew Pąsik zadał pytanie kandydatowi do Rady Nadzorczej Romanowi Rynkiewiczowi  jak się zachowa będąc członkiem Rady, kiedy w posiedzeniach będzie chciał uczestniczyć członek Spółdzielni- obserwator?  Kandydat zwrócił się do Radcy o zasadność zadanego pytania do kandydatów. Radca Prawny L. Trawczyński zabrał głos – przedstawiając od strony prawnej niezasadność zadawanego wyżej pytania.

 

Pan Mariusz Walendowski- nie wyraził zgody na nagrywanie i robienie zdjęć powiększ zdjęcie

 

Pan Wiesław Wiewiórka- nie wyraził zgody na nagrywanie i robienie zdjęć - powiększ zdjęcie

 

Pan Marek Witek - nie wyraził zgody na nagrywanie i robienie zdjęć powiększ zdjęcie

 

Podczas zadawania pytań przez Pana Zbigniewa Pąsika, członka spółdzielni mieszkaniowej kandydatom do rady nadzorczej z tyłu słychać było na Sali buczenie. Witold Łada zwrócił uwagę na zachowanie się obecnym na Sali i zrobił zdjęcie. Zostało to zauważone przez Przewodniczącego, który zwrócił uwagę na przeszkadzanie obradom Witoldowi Ładzie, natomiast nie reagował na zachowanie uczestników, którzy buczeli, ponieważ byli to jego wyborcy.

A co zapisano w protokole:

,,Pan Witold Łada został przywołany do porządku przez Przewodniczącego aby nie przeszkadzał i nie rozmawiał w trakcie prezentacji kandydatów”

 

Podczas prezentacji kandydatów i robienie zdjęć przez Witolda Ładę jedna z członków i pracowników spółdzielni złożyła wniosek do przewodniczącego aby usunąć Witolda Ładę z sali. Pan Witold Łada wstał zrobił tej  Pani zdjęcie.

 

Pracownica Iwona C. - nie wyraziła zgody na umieszczenie wizerunku - powiększ zdjęcie

Podczas prezentacji kandydatów i robienie zdjęc przez Witolda Ładę jedna z członkówi pracowników Spółdzielni złożyła wniosek do przewodniczącego aby usunąć Witolda Ładę z sali. Pan Witold Łada wstał i zrobił tej Pani zdjęcie.Pani ta już w 2015r składała wniosek do Przewodniczącego o usunięcie Witolda Ładę z obrad Walnego Zgromadzenia. Z nieoficjalnej informacji wiadomo, że Pani ta jako pracownik Spółdzielni pisała protokół z WZ, który miał byc korzystny dla prowadzacych Zebranie.W protokole tego wydarzenia nie odnotowano. Sekretarz trzeciej części Walnego Zgromadzenia odmówiła podpisania protokołu końcowego.

 

W tym momencie do Pana Witolda Łady podszedł członek spółdzielni odwrócił się tyłem i na oczach  Zarządu, prawnika  Prezydium WZ i zebranych powiedział, że to jest jego wizerunek. W tym momencie Witold Łada zrobił mu zdjęcie.

Na takie zachowanie Przewodniczący WZ nie zareagował.

wizerunek pana  Mariana Ł. powiększ zdjęcie

powiększ zdjęcie

A co zapisano w protokole:

,,P. Iwona Cegiełka zwróciła się do Pana Witolda Łady cyt. Proszę nie robić zdjęcia, nie życzę sobie. Jeszcze raz jedno moje zdjęcie pokaże się w Internecie na Pana stronie wytoczę Panu proces.”

,,Przewodniczący zebrania Pan Roman Rynkiewicz zwrócił się do Pana Witolda Łady w imieniu swoim Pani Alicji Sobeckiej oraz Pani Elżbiety Spolskiej, składając oświadczenie woli, iż wymienione osoby nie wyrażają zgody na robienie zdjęć”

 

Jak się kandydat zachowa będąc członkiem Rady, kiedy w posiedzeniach Rady będzie chciał uczestniczyć członek Spółdzielni - jako obserwator?

 

A co zapisano w protokole:

,,Kandydat zwrócił się do Radcy o zasadność zadanego pytania do kandydatów. Radca Prawny ( L. Trawczyński ) zabrał glos- przedstawiając od strony prawnej niezasadność zadawanego pytania.”

 

Po prezentacji kandydatów przystąpiono do tajnego głosowania.

 

Największą ilość głosów którą otrzymała osoba - 22, siódma z kolei - 14.

Osoby te będą reprezentować 700 członków z trzeciej części.

 

Do punktów:

 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie  

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

Zgodnie z protokołem: ,,Pytań i uwag nie było”

 

Protokół pisali pracownicy Spółdzielni między innymi Pani Iwona Cegiełka.

 

Pod protokołem podpisała się Sekretarz WZ III części Elżbieta Spolska oraz Przewodniczący III części WZ Roman Rynkiewicz.

 

Część czwarta Walnego Zgromadzenia w dniu 23.06.2016r

 

W dniu 23 czerwca 2016r odbyła się IV część Walnego  Zgromadzenia w której  wzięło udział 36 członków na 700 uprawnionych.

Zebranie otworzył przewodniczący RN Jerzy Jedynak. Sekretarz Rady M.Olewnik przedstawił organizacyjne aspekty zebrania. O zasadach obradowania Walnego Zgromadzenia poinformował radca prawny Spółdzielni L. Trawczyński. Zebrani zostali poinformowani o nagrywaniu przebiegu przez Spółdzielnię. Pan Witold Łada zgłosił chęć nagrywania przebiegu Zgromadzenia. Pan Marcin Olewnik poddał ten wniosek pod głosowanie.

Za rejestracją przebiegu zebrania przez Witolda Ładę opowiedziało się 14 członków przeciw były 22 osoby.                                                                                                                                

Zapis z protokołu:

 

,,Sekretarz Rady Nadzorczej (Marcin Olewnik) zwrócił się z prośbą o uszanowanie większości woli zebranych, nie filmowanie i nie nagrywanie zebrania.”

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Olewnik powiększ zdjęcie

                                                                                         

radca prawny Lech Trawczyński – nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku powiększ zdjęcie

 

Większość na sali (22 do 14) była przeciwko nagrywaniu i robieniu zdjęć. Najbardziej przeciwnym robienia zdjęć był członek spółdzielni pan Brunon Trykowski.

Zgodnie z protokołem: ,,Pan Brunon Trykowski zwrócił uwagę Panu Witoldowi Ładzie, żeby nie nagrywał i nie robił zdjęć, ponieważ zebrani nie wyrazili na to zgody”

Pan Witold Łada zrobił zdjęcie panu Trykowskiemu, który poskarżył się panu M. Olewnikowi, który powiedział do zebranych: ,,Pan Witold Łada jest członkiem niereformowalnym”,

 

Brunon Trykowski powiększ zdjęcie

 

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.

powiększ zdjęcie

Prezydium Walnego Zgromadzenia. od lewej: w-ce przewodnicząca - Aleksandra Maślińska, przewodniczący Marcin Olewnik, sekretarz Przemysław Jaworski.

 

Po wyborze Prezydium i Komisji pierwszym punktem było sprawozdanie Rady Nadzorczej, którą przedstawił pan Jerzy Jedynak.

 

 Zgodnie z protokołem: ,,W dyskusji głos zabrała Pani Elżbieta  Szneidrowska, która była pod wrażeniem sprawozdania ponieważ; ,, włożyła pieniądze na fundusz remontowy a Rada je uprzejmie przez rok pilnowała?. Pytanie do Rady: w 2014r Rada odwołała pana Zdzisława Ł, zaraz po nabyciu praw emerytalnych czy rada była niefrasobliwa, że tak późno odwołano pana Prezesa czy były inne przyczyny, że przeczekano aż nabędzie praw i go odwołano?

Szczegółowej odpowiedzi udzielił Jerzy Jedynak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej.

powiększ zdjęcie

 

Do sprawozdania Rady Nadzorczej mieli zastrzeżenia członkowie spółdzielni zadając nie wygodne pytania.

Członek spółdzielni Pani Elżbieta Szneidrowska powiększ zdjęcie

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek spółdzielni Pan Adam Golik powiększ zdjęcie

 

Sprawozdanie Zarządu przedstawiła Pani Mirosława Meirowska, a sprawozdanie finansowe Pani Małgorzata Glinkowska.

powiększ zdjęcie

od lewej: prezes -Mirosława Meirowska, z-ca -Sławomir Łopieński, księgowa -Małgorzata Glinkowska, biegły rewident - Zbigniew Piskurz

 

W punkcie 11 przystąpiono do prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej.

Podczas prezentacji kandydatów, z członkami polemizował przewodniczący WZ Marcin Olewnik udzielając sobie głosu. Przerywał osobom które zadawały pytania kandydatom.

A co zapisano w protokole:

,,Poszczególnym kandydatom do Rady zadawano pytania, na które kandydaci odpowiadali.

Przemysław Jaworski, pytanie w jakim zakresie kandydat chce wspomagać działania rady, nie ma żadnego argumentu, żeby działać w zakresie termomodernizacji. Co kandydat chce zrobić dla członka Spółdzielni, żeby członek odczuł działania członków Rady.                                                                                                                    

Przemysław Jaworski powiększ zdjęcie

 

Marcin Olewnik, Pytanie o zabudowę balkonów w przypadku wykonania termomodernizacji. Czy zmienił swoje zachowanie, ponieważ na poprzednim Walnym Zgromadzeniu nie dopuszczał zebranych do głosu.

Marcin Olewnik powiększ zdjęcie

 

Danuta Pietruszewska, pytanie do kandydatki z jakich pieniędzy maja być wykonywane balkony o których kandydatka wspominała? W jaki sposób chciałaby obniżyć czynsz?

 

Danuta Pietruszewska - powiększ zdjęcie

 

Roman Rynkiewicz, Przeraża, ze kandydat się chce zajac tylko kulturą, prośba ,żeby zajął się sprawami wprowadzającą możliwość udzielenia pełnomocnictwa osobom najbliższym do udziału w Walnym Zgromadzeniu?

 Poza protokołem:

Pan Roman Rynkiewicz (kazał nazywać się - Pan Romek)  

Podczas prezentacji złożył zebranym wykład, jak działa telefon komórkowy.

 

Roman Rynkiewicz ,,Pan Romek - powiększ zdjęcie

 

Mariusz Walendowski, Czy na następną kadencję w radzie przygotowana będzie uchwała wprowadzająca możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom najbliższym do udziału w Walnym Zgromadzeniu?

Mariusz Walendowski powiększ zdjęcie

 

Marek Witek, Jakie są koszty m2  termomodernizacji?

 

Marek Witek powiększ zdjęcie

 Marcin Olewnikpowiększ zdjęcie

 

Wiesław Wiewiórka powiększ zdjęcie

 

Joanna Pietraszewska powiększ zdjęcie

 

Danuta Pietruszewska powiększ zdjęcie

 

Mirosław Mikulski powiększ zdjęcie

 

Roman Rynkiewicz powiększ zdjęcie

 

Krystyna Dębska powiększ zdjęcie

 

Irena Łukasiewicz - powiększ zdjęcie

 

Przemysław Jaworski - powiększ zdjęcie

Do pozostałych kandydatów pytań nie było.

 

Większość takich pytań powinna być zadana członkom Zarządu a nie kandydatom do Rady Nadzorczej.

 Następnym punktem było:

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Warmińsko – Mazurskiego Związku Rewizyjnego w Olsztynie.                                                                                                                     

Zgodnie z protokołem:

Piotr K.( zadał pytanie) 3 lata wcześniej Spółdzielnia wstępowała do Warmińsko- Mazurskiego Związku Rewizyjnego w Olsztynie wówczas był argument finansowy, teraz brak argumentów. Czy argumentem jest brak protokołu z lustracji?

,,Pan Golik Adam złożył wniosek o odrzucenie tych punktów. I nie wyrażenie zgody.”

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wstąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

Golik Adam ( prośba do radcy prawnego o przedstawienie stanowiska prawnego w przedmiotowej sprawie)

Radca Prawny ( L. Trawczyński) wyjaśnił prawny aspekt i poinformował, że brak jest drogi sadowej we wskazanym przypadku.

Brunon Trykowski – złożył wniosek o przywrócenie tablic na budynku SM ,,Zakrzewo” Dom Kultury i Amazonki.

Poza protokołem:

 

Na zakończenie zebrania do Witolda Łady podszedł członek spółdzielni i powiedział: ,,Bo jak ci przy…..le. Mnie nic nie zrobią bo mam pierwszą grupę.” używał słów obraźliwych. Witold Łada widząc osobę idącą w jego kierunku i wrogo nastawioną zrobił zdjęcie.

powiększ zdjęcie

 

 Pod protokołem podpisali się:

 

 Sekretarz IV części WZ  Jaworski Przemysław, Przewodniczący WZ Marcin Olewnik

 

Część piąta Walnego Zgromadzenia w dniu 24.06.2016r

 

Zebranie otworzył sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Olewnik który, poprosił radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego o zasady obradowania.

Marcin Olewnik powiększ zdjęcie

 

Poinformował obecnych, że obrady są nagrywane przez Spółdzielnię obrazem i dźwiękiem do celów wewnętrznych spółdzielni.

Zapytał zebranych: ,,kto z państwa będzie chciał nagrywać i robić zdjęcia” Zgłosił się Witold Łada. ,, kto z państwa wyraża zgodę aby Witold Łada robił zdjęcia i nagrywał.” Sekretarz Rady Nadzorczej poddał wniosek pod głosowanie.

Większość zebranych nie wyraziła zgody na nagrywanie i robienie zdjęć.

W zebraniu uczestniczyło 17 członków na 700 uprawnionych do głosowania.

A co zostało zapisane w protokole:

Otwarcia części Walnego Zgromadzenia dokonał Jerzy Jedynak- Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni, przedstawił organizacyjne aspekty zebrania oraz poinformował, że Walne Zgromadzenie jest zebraniem członków Spółdzielni .O zasadach obradowania Walnego Zgromadzenia poinformował radca prawny p. Lech Trawczyński. Zebrani zostali poinformowani o nagrywaniu przebiegu przez Spółdzielnię. Pan Witold Łada zgłosił chęć nagrywania przebiegu Zgromadzenia.

Za rejestracją przebiegu zebrania przez Pana Witolda Ładę głosowało 0 osób przeciw 17.

Wobec tego Pan Witold Łada  poproszony został o uszanowanie większości woli zebranych i nie nagrywania zebrania.

 

Przystąpiono do wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia

powiększ zdjęcie

od lewej sekretarz - Janina Karolewicz, przewodnicząca- Joanna Pietraszewska, z-ca Krystyna Dębska

 

Po wyborze komisji mandatowo- skrutacyjnej i wnioskowej sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący Jerzy Jedynak.

Pochwalił się obecnym, że jednym z większych osiągnięć Rady było założenie ,,Stowarzyszenia Przyjaciół Zawada przy SM ,,Zakrzewo” - częściowo finansowanej przez  Spółdzielnię. Pomimo ,że było to duże osiągnięcie Rady Nadzorczej , nie zostało zapisane w protokole.

WSZYSTKO MUSI BYĆ POD KONTROLĄ!

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Jedynak

powiększ zdjęcie

 

Zgodnie z protokołem:

W dyskusji głos zabrał Wiesław Pałka (wyraził swoje niezadowolenie z działalności Rady Nadzorczej uważa, że Rada Nadzorcza zabagniła Spółdzielnię przez ostatnie 3 lata. Brak jest informacji o ile Spółdzielnia się wzbogaciła, ile zarobiła, ile zaoszczędziła).

Odpowiedzi udzielił Jerzy Jedynak oraz Mariusz Walendowski.

Na zdjęciu od prawej siedzą: członek Klubu Seniora Brunon Trykowski, przewodniczący RN Jerzy Jedynak, członek RN Mariusz Walendowski, z-ca przewodnicącegoRN Regina Brajerska, członek RN Joanna Pietraszewska, sekretarz RN Marcin Olewnik. Powiększ zdjęcie

Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe przebiegało sprawnie, nie było pytań i zostało przyjęte jednogłośnie?

 

Przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej. Kandydaci przedstawiali się oraz były zadawane pytania. Przewodnicząca Joanna Pietraszewska  nie ograniczała i pozwalała na wypowiedzi kandydatów oraz pytających.

Nie podobało się to prawnikowi, Lechowi Trawczyńskiemu, który( wiedząc że zebranie jest nagrywane) podszedł do stołu prezydialnego i zwrócił uwagę pani przewodniczącej o trzymanie się regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia piąta cześć była prowadzona najbardziej prawidłowo przez prezydium Walnego Zgromadzenia.

 

 Kto będzie reprezentować członków (prawie czterech tysięcy) w Radzie Nadzorczej na lata 2016-2019.

 

1. Krystyna Dębska - członek RN powiększ zdjęcie

 

2.Marcin Olewnik - sekretarz RN– nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku - powiększ zdjęcie

 

3. Joanna Pietraszewska - członek RN powiększ zdjęcie

 

4. Roman Rynkiewicz  ,,Pan Romek” - przewodniczący RN - nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku powiększ zdjęcie

 

5. Mariusz Walendowski - członek RN – nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku - powiększ zdjęcie

 

6.Wiesław Wiewiórka - z-ca przewodniczącego RN - nie wyraził zgody na umieszczenia wizerunku - powiększ zdjęcie

 

powiększ zdjęcie

7. Marek Witek - członek RN - nie wyraził zgody na umieszczenie wizerunku

 

Uwaga! Kto z Państwa rozpozna się na zamieszczonych zdjęciach i nie wyraża zgody na umieszczenie jego wizerunku na stronie internetowej, proszę o przesłanie oświadczenia na adres:

Witold Łada Wiejska 20/I/2,

z dokładną informacją, którego zdjęcia to dotyczy. Wizerunek tej osoby będzie zasłonięty.

Ps. Po zapoznaniu się z całym materiałem proszę o komentarz na adres: witold_lada@tlen.pl

 

Z zaprzyjaźnionej strony.

 

Pikieta przed Kancelarią Notarialną gdzie decydowały się losy drugiego przetargu na sprzedaż wierzytelności Syndyka masy upadłościowej ,,Spółdzielni Huty Ostrowiec.”

A co po tym napisał członek tej spółdzielni do……….

,,Gdzie byli członkowie jak są zebrania Spółdzielców? Wasi najemni pracownicy tej spółdzielni na waszych tyłkach dorobili się takiej kasy, że stać ich teraz na wynajęcie i opłacanie najwyższej kasty prawniczej, a wy z czym zostaliście? Z długami, które wam przypisano i problemem skąd wziąć kasę na obronę swoich praw. Będę znów przewrotny i powiem: miałeś członku prawo, z którego nie skorzystałeś, miałeś członku pracownika, którego nie kontrolowałeś, twierdząc, że nie masz czasu, lub nie będziesz się narażał. Skoro członku jesteś milionerem to nie płacz, tylko płać i nie zawracaj głowy politykom, bo oni za ciebie i bez twojego zaangażowania nic nie zrobią. Pozwoliłeś okraść się swojemu najemnemu pracownikowi spółdzielni sowicie wynagradzanemu, to idź teraz do dodatkowej roboty jak ją znajdziesz i zarabiaj na prawników, którzy twój dorobek życia, czyli twoje mieszkanie uratują. Nie chciało się członku spółdzielni korzystać ze swoich praw, to płać.”

Uczmy się od mądrzejszych.