WSZYSTKO MUSI BYĆ POD KONTROLĄ!

 

W dniu 27.04.2015r Witold Łada złożył pismo do Zarządu o wynajęcie sali na spotkanie z członkami spółdzielni.

W dniu 21.05.2015r otrzymał pismo w którym Zarząd informuje iż nie wyraża zgody na wynajem salo w budynku SM ,,Zakrzewo”. Dalej Zarząd informuje, że członek ma prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością tj. może Pan uczestniczyć w zebraniach członków Spółdzielni oraz we wszelkich imprezach organizowanych przez SM ,,Zakrzewo”, na które serdecznie zapraszamy.

Pod pismem podpisali się prezes Zarządu- Mirosława Meirowska, z-ca -Sławomir Łopieński, członek- Małgorzata Glinkowska, oraz radca prawny Wiletta Cichosz.

 

Odpowiedź na pismo

 

W dniu 08.07.2016r Witold Łada otrzymał Regulamin wynajmu pomieszczeń w budynku  SM ,,Zakrzewo” gdzie czytamy:

pkt. 2.Wynajmująca może wynająć pomieszczenia Następującym podmiotom: osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedącym osobami prawnymi.

pkt.3. Pomieszczenia nie mogą być wynajmowane Najemcom na cele mogące stanowić działalność konkurencyjną wobec SM ,,Zakrzewo” lub też jeżeli planowane spotkania dotyczyć będą tematyki stanowiącej statutową działalność organów Spółdzielni określona przepisami:

a) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

c) postanowień statutu Spółdzielni

pkt.10. Odpłatność za wynajęcie pomieszczeń określona jest w cenniku, który ustala Zarząd Spółdzielni.

pkt.14. Wynajęcie może być uzależnione od pobrania kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez Najemcę.

pkt.15.Najemca odpowiedzialny jest za wszystkie szkody w wynajętym pomieszczeniu, powstałe z jego winy albo z winy osób trzecich przez niego zaproszonych i zobowiązany jest usunąć wyrządzone szkody lub zwrócić koszty ich usunięcia poniesione przez Wynajmująca.

pkt.16.Najemca zobowiązuje się używać lokal przestrzegając przepisów bhp i ppoż., dbać o jego należyty stan techniczny i sanitarny.

Pod tym Regulaminem widnieją podpisy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Jedynaka i Sekretarza Rady Nadzorczej Marcina Olewnika.

Czy ktoś z członków zdecyduje się na wynajem Sali na spotkanie członków np. w celu omówienia swoich spraw związanych z członkostwem. Czy omówienia ważnych spraw  przed Walnym Zgromadzeniem.

Za utrzymanie budynku administracyjnego są odpowiedzialni  członkowie (właściciele), którzy muszą co miesiąc wnosić odpowiednie opłaty eksploatacyjne.

Zgodnie z Prawem spółdzielczym art.3 ,,Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków”.

Z Regulaminu opracowanego i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, dotyczącego wynajmu pomieszczeń Spółdzielni, wynika, że to nie członkowie są właścicielem budynku a Zarząd i Rada Nadzorcza.

Cennik za wynajęcie Sali.                                                                                                                     

 

Sala wielofunkcyjna 60 złotych + VAT za 1 godzinę

Sala wielofunkcyjna dla stowarzyszeń i klubów 30 złotych ( w tym media) + VAT za 1 godzinę.

Do tego pobierana jest kaucja za zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń w wynajmowanym pomieszczeniu w kwocie 500 złotych.

 

Z Sali korzystają Stowarzyszenia np. Stowarzyszenie Przyjaciół Zawada, czy Klub Seniora. Zgodnie z cennikiem opłaty wynoszą 30 złotych (w tym media) za jedną godzinę lub 25 złotych (w tym media) za jedną godzinę.

Czy od tych Stowarzyszeń czy Klubów też pobierana jest kaucja w wysokości 500 złotych.

Ale to są dane chronione i członek spółdzielni nie może o tym wiedzieć.

Jak powiedział na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Jedynak jednym z ważnych decyzji RN było powołanie przy SM ZAKRZEWO "Stowarzyszenie Przyjaciół Zawada"Wszystko musi być pod kontrolą.

Kilka lat temu Witold Łada złożył pismo o wynajęcie Sali na spotkanie z członkami spółdzielni. Warunki jakie otrzymał były nie do spełnienia.

Po pierwsze cena była nie do przyjęcia. Zobowiązanie do usunięcia wszystkich szkód wyrządzonych podczas spotkania. Kaucja w wysokości 1000zł.Podczas spotkania nie można było poruszać spraw związanych z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z tego wynika, że to Zarząd i Rada Nadzorcza kontroluje członków i właścicieli a nie odwrotnie. A Członkowie i właściciele są traktowani przez władze Spółdzielni tylko jako lokatorzy.

Już wcześniej spółdzielcy składali prośby do Zarządu o wynajęcie sali na spotkanie. Zawsze spotykali się z odmową. W tej sprawie były nawet zbierane podpisy. Kończyło się to zawiadomieniem władz Spółdzielni do Prokuratury. Członkowie musieli gęsto się tłumaczyć w Prokuraturze. I tu największym przeciwnikiem takich spotkań był pan Jerzy Jedynak.

w 2014r Witold Łada składał wniosek do Zarządu o wynajęcie sali na spotkanie z członkami spółdzielni. Ówczesny prezes Zarządu powiadomił Witolda Ładę, że na wynajęcie sali nie zgodziła się Rada Nadzorcza Przewodniczącym RN był Jerzy Jedynak.

WSZYSTKO MUSI BYĆ POD KONTROLĄ!