Elbląg 19.04.2021r

Witold Łada                                                                                               

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

email: witold.lada@wp.pl

 

GMP.0511.43.2021

 

                                  Minister Sprawiedliwości

                            Prokurator Generalny

                     00-950 Warszawa

                      Al. Ujazdowskie 11

 

Dotyczy: Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Materiały uzupełniające

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

W dniu 15.03.2021r Witold Łada - były przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 12.01.2021r podpisaną przez Prezesa PZD Pan Eugeniusz Kondrackiego

Dowód: odpowiedź z dnia 09.03.2021r

W dniu 31.03.2021r Witold Łada wysłał list otwarty do Eugeniusza Kondrackiego- Prezesa Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców, z prośbą o ustosunkowanie się do treści tego listu i odpowiedź na zadane pytania.

Dowód: pismo z dnia 31.03.2021r

W dniu 13.04.2021r Witold Łada otrzymał pismo z dnia 8 kwietnia 2021r podpisane przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Dowód: pismo z dnia 08.04 2021r

 Z treści tego pisma wyraźnie wynika jak traktowani są członkowie Polskiego Związku Działkowców, przez władze Związku.

Statut Polskiego Związku Działkowców jest tak napisany aby zwyczajni członkowie nie mieli żadnych praw. Zgodnie ze Statutem nie przysługuje im złożenie odwołania od uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu, czy uchwał organów PZD. Władze Związku nie muszą się tłumaczyć przed członkami (działkowcami) np. dlaczego został powołany Zarząd Komisaryczny ROD czy Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD i jakie ma uprawnienia? Po powołaniu tych organów przez władze Związku w obecnym stanie nasuwa się pytanie, jakie kompetencje ma walne zgromadzenie ROD, czy w ogóle istnieje? Po co została powołana Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD, jeżeli został powołany Zarząd Komisaryczny? Takiego organu w Statucie nie ma. Kogo może i ma prawo kontrolować Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD? Takie pytania zostały zadane Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu Prezesowi PZD w piśmie z dnia 31.03.21r. Pan prezes oznajmił, że na takie i inne pytania nie musi odpowiadać ,, nie mam pana kożucha i co mi pan zrobi.”

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie została powołana przez walne zgromadzenie ROD w 2017r

Natomiast odwołana przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD. Fałszując oskarżenia w stosunku do Komisji Rewizyjnej ROD. Zwołanie walnego zgromadzenia w celu odwołania Komisji Rewizyjnej przez działaczy okręgowych PZD zostało zwołane z rażącym naruszeniem prawa, co potwierdził Zarząd Okręgowy PZD.

Informacja o tym wydarzeniu ( zorganizowaniu ,,puczu” w ROD Zalesie ) została przekazana razem z nagraniem dźwiękowym do Zarządu Okręgowego i Zarządu Krajowego PZD.

Na walnym zgromadzeniu władze okręgowe PZD nie pozwoliły odczytać sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie. Władze PZD oświadczyły, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Odwołały Komisję rewizyjną ROD, oskarżając o działanie na szkodę PZD i działowców, zakazując Witoldowi Ładzie ( przewodniczącemu komisji rewizyjnej) wypowiadania się na tematy działkowe. Sprawozdanie z działalności ROD oraz nagranie dźwiękowe zostało zamieszczone w Internecie dla członków i działkowców ROD Zalesie. Pan Prezes Eugeniusz Kondracki oświadczył, że informacje przekazywane działkowcom za pośrednictwem  środków przekazu są nielegalne i zostaną podjęte w tej sprawie kroki prawne oraz złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o ściganie i ukaranie.

W ustawie o stowarzyszeniach art.6 ust.1 zapisano:                                                                    

,,Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.”

Pan prezes Eugeniusz Kondracki w piśmie do Pana Witolda Łady z dnia 8 kwietnia 2021r pisze:

,,Na marginesie JK PZD wskazuje, że wniosek o stwierdzenie uchwały OZ w Elblągu ws. powołania zarządu komisarycznego nie mógł zostać uwzględniony, nawet w przypadku gdyby został zakwalifikowany jako odwołanie, bowiem zgodnie z treścią par.48 ust 1 Statutu PZD odwołanie przysługuje wyłącznie od uchwał, które bezpośrednio dotyczą indywidualnego członka PZD. Uchwałą taką z całą pewnością nie jest uchwała w sprawie powołania przez OZ komisarycznego zarządu dla ROD.  

Dlatego też przy uznaniu braku podstaw do unieważnienia uchwały Pana wniosek nie został rozpatrzony jako odwołanie, gdyż jak już zostało wyżej wykazane odwołanie od uchwały polegającej na realizacji obowiązków organów PZD odwołanie nie przysługuje.”

Ja wynika z informacji Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego zgodnie ze Statutem PZD po powołaniu Zarządu Komisarycznego ROD wszystkie organy ROD powołane przez walne zgromadzenie ROD nie funkcjonują łącznie z walnym zgromadzeniem. Praktycznie taki stan może trwać kilka lat. Bo taki jest zapis w statucie. W tym wypadku członkowie i działkowcy są pozbawieni wszelkich praw, bo tak zapisano w Statucie dla dobra PZD i Działkowców.

Odnośnie informacji finansowej ROD Pan Prezes Eugeniusz Kondracki pisze:

,, Jeżeli Zarząd ROD nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i nie udostępnia działkowcom informacji finansowej o której mowa w art.33 Ustawy o ROD, okoliczność ta stanowi niewykonanie obowiązku organu i może stanowić podstawę do odwołania jego członków.

Tę sprawę JK PZD przekaże do rozpoznania a zgodnie ze statutowymi kompetencjami przez Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu, który potwierdzi lub nie zasadność tego zarzutu oraz oceni zasadność podjęcia decyzji personalnych wobec członków zarządu ROD”

Pan prezes Kondracki zapomniał, że Zarząd ROD ,, Zalesie” podał się do dymisji,( takiego zarządu niema) została odwołana Komisja Rewizyjna ROD przez Okręgową Komisję Rewizyjną (według opinii pana prezesa Kondrackiego zgodnie z prawem) i powołany przez Zarząd Okręgowy PZD, Zarząd Komisaryczny ROD (z tych samych członków którzy zorganizowali ,,pucz” ) a przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD Komisaryczny Zarząd ROD. 

Mamy teraz w ROD Zalesie dwa organy komisaryczne, komisarz Zarządu ROD i komisarz Komisji rewizyjnej ROD.

Pytanie. Jaki organ ROD PZD w obecnym stanie prawnym będzie zobowiązany do udzielenia lub nie dokumentów z działalności funkcjonowania ROD, czy zarząd ROD, który podał się do dymisji, w dniu 26.09.2020r czy zarząd komisaryczny powołany, w listopadzie 2020r przez Zarząd Okręgowy PZD?

Kto powinien składać Działkowcom sprawozdanie z działalności ROD w tym finansowej? Według ustawy o ROD, to organ prowadzący, jakim jest stowarzyszenie ogrodowe PZD. W art.33 ust. 3 ustawy o ROD zapisano, że to stowarzyszenie ogrodowe ( zgodnie z ustawą jest nim PZD) przedstawia działkowcom informacje finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

Takiego sprawozdania Stowarzyszenia ogrodowego PZD nie było w ROD Zalesie od sześciu lat.

Jak takie sprawozdanie było przedstawiane na zebraniu sprawozdawczym w ROD Zalesie w dniu 26.09.2020r, zapisane zostało na ścieżce dźwiękowej i przekazane najwyższym władzom PZD. Gdyby nie było nagrania nie było by żadnych dowodów.

 Pan prezes Eugeniusz Kondracki zamiast wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób uczestniczącym w tym,, puczu” oświadczył, że nagranie zostało dokonane nie zgodnie z prawem i podejmie w tym temacie kroki prawne w stosunku do osoby, która te nagrania przekazała.

Jak wynika ze Statutu władze Polskiego Związku Działkowców w każdym momencie mogą rozwiązać organy ROD, które są przez nich powołane i zastąpione Zarządem Komisarycznym. Zgodnie ze Statutem członkowie PZD nie mają żadnych uprawnień. Działkowcy są pozbawieni otrzymania dokumentów z walnych zgromadzeń czy protokołów Zarządu ROD. Mogą głosować tylko nad uchwałami, które są przekazane i zatwierdzone przez Polski Związek Działkowców.

Protokoły z działalności Zarządu ROD są składane, co miesiąc i przetrzymywane w Zarządzie Okręgowym. Członek związku czy działkowiec nie ma możliwości zapoznania się z takim protokołem nie ma takich uprawnień również Komisja Rewizyjna ROD.                                                                        

 

 Komisja Rewizyjna ROD była zmuszana do podpisywania protokołu sprawozdawczego korzystnego dla PZD. Protokoły z walnych zgromadzeń są zabierane i przetrzymywane w Zarządzie Okręgowym PZD. Członek zwyczajny, a nawet członek komisji rewizyjnej nie ma do nich dostępu.

Pan Eugeniusz Kondracki w piśmie twierdzi, że są to dokumenty wewnętrzne PZD.

Zostało to zapisane w Statucie PZD?                                                                                    

Pan prezes Eugeniusz Kondracki chce ograniczenia wolności słowa w Internecie. Zdaniem W. Łady informacja dla działkowców, która ich dotyczyła była jego obowiązkiem. Żeby nie było zarzutu,: ,,że wiedział a nie powiedział.”

Witold Łada uważa, że informacje o działalności PZD jako organizacji ogólnokrajowej nie tylko powinny być przekazane członkom ROD a nawet miał obowiązek przekazania takie informacje jako były przewodniczący komisji rewizyjnej wybrany przez działkowców.

Takie informacje, do czego zdolni są ,,działacze” PZD w stosunku do ( członków) działkowców, którzy traktują ich jak poddanych, przekazywane działkowcom. Członkowie, którzy mówią o działaniach działaczy PZD niepochlebnie, są traktowani jako działający na szkodę PZD i samych działkowców, są zastraszani, oskarżani, dochodzi do gróźb fizycznych.

Takie działania działaczy związku doprowadzają do anarchii, dyktatury, patologii w organach związku. O tym nie można mówić. Jest to walka o ograniczanie praw obywatelskich, wolność słowa, czy prawa własności zagwarantowane w Konstytucji RP.

 W PZD łamany jest art.54 Konstytucji RP :,, Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego w 2012r powiedział:,, polski związek działkowców to państwo w państwie”- i nic się nie zmieniło.

,,Działkowcy mówią, że PZD to zorganizowana grupa przestępcza.”

Praktycznie Polski Związek Działkowców nie jest przez nikogo kontrolowany.

Polski Związek Działkowców przejął majątek wypracowany przez dziesięciolecia przez działkowców, opracował statut korzystny dla siebie a działkowców traktuje jako ,,chłopów pańszczyźnianych.”

Infrastruktura ogrodowa została zbudowana przez działkowców przy pomocy zakładów pracy. Majątek działkowców został przejęty przez PZD i zapisany w Statucie.

Jak twierdzą władze PZD wszystko odbyło się zgodnie z prawem Jeżeli działkowcy mają inne zdanie są oskarżani za działanie na szkodę PZD i działkowców i straszeni sądami.

Oczywiście działkowcy mają prawo korzystać z infrastruktury ogrodowej np. świetlicy którą sami wybudowali (zostało to zapisane w ustawie), ale praktycznie za zgodą Polskiego Związku Działkowców. Wcześniej muszą złożyć odpowiednie pismo do Zarządu i dokładnie określić cel zebrania. Pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie albo nie. Zależy to od Prezesa Zarządu Okręgowego. W zebraniu muszą być obecni przedstawiciele PZD!?. Zapisano to w Statucie. Jeżeli działkowcy mają inne zdanie są oskarżani przez władze PZD, że działają na szkodę PZD i samych działkowców. Osoby te są oskarżani straszeni nękani przez władze związku.

W Polskim Związku Działkowców są łamane podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji, ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawie o stowarzyszeniach.

,,Władze” PZD traktują majątek ROD jak swoją własność, zapisano to w Statucie PZD.

Szanowny Panie Prokuratorze , Sejm, Senat uchwalili ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Prezydent RP podpisał..

Dlatego można zadać pytanie. Kogo miał na myśli Parlament uchwalając ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, ( po wyroku Trybunału Konstytucyjnego)? Czy Rodzinne Ogrody Działkowe i działkowców, czy Polski Związek Działkowców? 

.Członkowie nie mogą doprosić się protokółu z walnych zgromadzeń. Jako Odwołana Komisja Rewizyjna uważa, że protokół z walnego zgromadzeni ROD Zalesie z dnia 26.09.2020r jest sfałszowany, nie zgodny z nagraniem dźwiękowym i stenogramem z walnego zgromadzenia ROD Zalesie w Elblągu z dnia 26.09. 2020r.

Dlatego proponujemy, aby Pan Prokurator wystąpił z żądanie do Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu o protokół z walnego zgromadzenia ROD Zalesie z dnia 26.09.2020r i porównał go z nagraniem i stenogramem. A to już jest przestępstwo w związku z art.270 i art 271 KK

Dlatego była Komisja Rewizyjna ROD Zalesie uważa i podtrzymuje wniosek do Pana Prokuratora z dnia 02 lutego 2020r o skierowanie wniosku do Sądu rozwiązanie stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców jako organizacji przestępczej.

 

Jako wieloletni działkowiec jestem gotowy złożyć zeznanie i informacje na temat działalności PZD przed Panem Prokuratorem osobiście.   

 

 

                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                   w imieniu odwołanej Komisji Rewizyjnej ROD

                                                                                   Przewodniczący - Witold Łada

 

 

 

Dlatego prośba i wnioski złożone do Pana Prezydenta w dniu 22 lutego 2021r przez byłych członków Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu na patologiczne działanie ,,działaczy” PZD  są dalej aktualne.

Tylko niezbędna gruntowna nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może zmienić taki patologiczny stan, który nie może dłużej trwać.

Jako wieloletni działkowiec jestem gotowy osobiście do przekazania informacje o patologicznej działalności organów PZD.

                                                                                                   

 

                                                                                                 Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                Były Przewodniczący Komisji

                                                                                       Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu

 

                                                                                                              Witold Łada

 

Do wiadomości:

1.Działkowcy ROD