Elbląg 31.03.2021r

Witold Łada                                                                                        

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 tel. 604 594 984

email: witold.lada@wp.pl                          

Pan

Eugeniusz Kondracki

Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego

Polski Związek Działkowców

Warszawa

ul. Bobrowicka 1

 

Dotyczy pisma z dnia 09.03.2021r

List otwarty

 

Szanowny Panie Prezesie

 

W dniu 12.01.2021r była Komisja Rewizyjna ROD ,Zalesie” w Elblągu skierowała skargę do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców na działalność organów statutowych PZD oraz wnioski zawarte w tej skardze.

Do pisma z dnia 12.01.2021r zostało załączone dwadzieścia dowodów na działalność organów statutowych Stowarzyszenia. Między innymi stenogram z walnego zebrania sprawozdawczego ROD ,, Zalesie” w Elblągu łącznie z nagraniem dźwiękowym z dnia 26.09.2020r.

Pod skargą i wnioskami podpis złożyli członkowie byłej Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu Witold Łada i Ryszard Domżalski.

W dniu 01 marca 2021r Witold Łada otrzymał kolejne pismo od Zarządu Okręgowego PZD podpisane przez sekretarza Zarządu okręgowego PZD Reginę Pawlukowską  i prezesa Zarządu okręgowego PZD Zygmunta Wójcika.

W piśmie tym czytamy: ,,Pana oświadczenie, że odwołana Komisja Rewizyjna nie posiada żadnych dokumentów, żadnych pieczątek przyjmujemy jako potwierdzenie, że Komisja Rewizyjna ROD nie wykonała swoich podstawowych obowiązków określonych przepisami Statutu PZD i Regulaminu Komisji Rewizyjnych, nie sporządziła żadnych dokumentów wobec czego nie ma nic do przekazania powołanej Komisarycznej Komisji Rewizyjnej.”

Co za hipokryzja i obłuda.

Podczas walnego zgromadzenia ROD Zalesie zwołanego z rażącym naruszeniem prawa pani Katarzyna Górska wice przewodnicząca OKR PZD oświadczyła, że Komisja Rewizyjna ROD nie ma żadnych kompetencji. To nic, że w statucie pisze….

Dowody z zebrania zostały przekazane na nagraniu dla Zarządu Krajowego PZD w dniu 12.01.2021r.

W piśmie podkreślono iż,  Zarząd ROD Zalesie nie poddał się kontroli zgodnie z regulaminem PZD. Natomiast to Komisja Rewizyjna ROD została oskarżona i odwołana przez władze związku, z rażącym naruszeniem prawa przez władze ROD i władze Okręgowe PZD co zostało potwierdzone przez  Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu.

W dniu 15 marca 2021r ( pismo datowane 09.03.2021r) na nazwisko Witold Łada jako osoby prywatnej przyszła odpowiedź podpisana przez Pana Prezesa, Eugeniusza Kondrackiego, chociaż skarga była składana do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców a nie do Pana prezesa i podpisana przez członków byłej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu.

 Pan Prezes pisze i odpowiada do Pana Witolda Łady jako osoby prywatnej. W odpowiedzi Pan Prezes nie zajął żadnego stanowiska, co do dowodów dostarczonych w skardze.

W odpowiedzi potwierdził Pan, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem:

,, Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie nie wynika, aby członkowie komisji rewizyjnej ROD skorzystali z możliwości wniesienia odwołania od ww uchwały zgodnie z § 48 i 49 Statutu PZD, a odwołanie zostało rozpatrzone przez KKR PZD a  ww, uchwała uchylona.

Oznacza to, że w niniejszej sprawie uchwała OKR w Elblągu stała się prawomocna po upływie terminu 14 dnia jej doręczenia zainteresowanym.

W związku z powyższym Jednostka Krajowa PZD stwierdzając oczywistą bezzasadność wniosków sprawę uznaje za wyjaśnioną i zakończoną” Szanowny Panie prezesie, była Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wyjaśnia, że po odwołaniu Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie -  nie zgodnie z prawem- w dniu 28.11.2020r zostało przesłane pismo do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w którym złożono wnioski, dołączając dowody na odwołane Komisji Rewizyjnej.

Dowód: Pismo do KKR PZD z dnia 28.11.2020r.

W dniu 10 stycznia 2021r (data pisma 4 stycznia 2021r) Komisja Rewizyjna ROD Zalesie otrzymała pismo podpisane przez Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej panią Marię Fojt do Pana Witolda Łady jako osoby prywatnej, w którym czytamy m/in:.

,,Krajowa Komisja Rewizyjna PZD informuje Pana, że zgodnie z § 134 ust.2 pkt.3 i 4 Statutu PZD to Krajowy Zarząd PZD a nie Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z kompetencjami rozpatruje sprawy stwierdzenia nieważności podjętych uchwał przez organy PZD niższego stopnia oraz odwołuje lub zawiesza okręgowe zarządy PZD niższego stopnia oraz spraw stwierdzonych.”

Dowód: pismo KKR PZD z dnia 4 stycznia 2021r.

Komisja Rewizyjna ROD Zalesie wysyła pismo do Zarządu Krajowego PZD,

w dniu 12 stycznia 2021r a już w dniu 15 stycznia 2021r Witold Łada otrzymał uchwałę KKR PZD z dnia 11 stycznia 2021r podpisaną przez panią przewodniczącą KKR PZD Marię Fojt, w którym czytamy:

,, § 1 KKR PZD …w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu nie uwzględnia i utrzymuje ją w mocy.

§ 2….uchwala jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.”

Krajowa Komisja rewizyjna w piśmie z 4 stycznia pisze ,że nie ma kompetencji a w dniu 11 stycznia2021r podejmuje uchwałę podtrzymującą odwołanie Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu.

Dowód: uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej

Według zdania Pana Prezesa, wszystko, co zostało dokonane przez Stowarzyszenie Ogrodowe PZD zostało zrobione dla dobra i w interesie działkowców.

Jak pisze Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego PZD Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki w piśmie z dnia 09.03.2021r wszystko odbyło się zgodnie ze statutem oraz regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego PZD oraz, że sprawa została zakończona. Decyzja została szybko podjęta przez Polski Związek Działkowców.

W związku z tym odwołana Komisja Rewizyjna ROD,, Zalesie” w Elblągu wyjaśnia Panu Prezesowi na treść pisma z dnia 9 marca 2021r. W styczniu 2014r Polski Związek Działkowców przekształcił się w Stowarzyszenie Ogrodowe zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych. Działacze związkowi strasząc działkowców deweloperami obiecując im świetlaną przyszłość,( w majestacie prawa) PZD przejął majątek wypracowany przez działkowców.

Po umocnieniu się  ,działaczy” PZD opracowano Statut PZD, w którym dla zmylenia działkowców powołano fikcyjne organy ROD  a w nim władze. Między innymi w ROD -ach: walne zgromadzenie jako najwyższy organ, Zarząd, oraz na końcu Komisję Rewizyjną.  

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd ROD, chociaż praktycznie zwoływane jest przez PZD stowarzyszenie ogrodowe.

Według statutu i Regulaminu walne zgromadzenie może obradować tylko nad porządkiem zebrania opracowanego według wzoru i zatwierdzonego przez PZD.

Tylko nad takim porządkiem zebrania mogą obradować i głosować obecni na zebraniu.

Na walnym zgromadzeniu ROD muszą być obecni przedstawiciele PZD jak zapisano w statucie, pełnią oni funkcję obserwatorów i doradców. Praktycznie to oni prowadzą całe zebranie. Oczywiście wszystko w obronie i dla dobra samych działkowców?!

Podczas zebrania spisywany jest protokół przez sekretarza zebrania. Po zakończeniu zebrania protokół powinien zostać podpisany przez przewodniczącego zebrania, sekretarza i odczytany po zakończeniu zebrania dla obecnych. Taki protokół powinien być przetrzymywany przez Zarząd ROD oraz dostępny dla członków ROD. Praktycznie protokół nie jest odczytywany, nie wiadomo przez kogo podpisany, wędruje do Zarządu Okręgowego PZD. Członkowie czy obecni na zebraniu nie mają możliwości zapoznania się z protokołem walnego zgromadzenia.

 Przykład. Witold Łada zwrócił się do Zarządu ROD Zalesie o protokół z walnego zgromadzenia. Zarząd odmówiono mu okazania protokołu tłumacząc że ma zakaz okazywania protokołu przez Zarząd Okręgowy PZD.

W dniu 19.10.2020r Witold Łada wystąpił w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Elblągu gdzie w dniu 21 grudnia 2020r otrzymał Postanowienie Sądu Sygn. akt. IC 1419/20  W uzasadnieniu Sąd pisze:

 

,,Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r.,o rodzinnych ogrodach działkowych ( art.65) z dniem wejścia w życie ustawy t.j. 19.01.2014r. Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005r . o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz .U. poz.1419, z póź. zm..) staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy i zachowuje osobowość prawną, przy czym zastosowanie mają też przepisy ustawy z dna 7 kwietnia 1998r. Prawo o stowarzyszeniach.”

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Zalesie” w Elblągu jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Działkowców obecnie stowarzyszenia ogrodowego. Jak przewiduje statut zamieszczony na stronie Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego Okręg w Elblągu, a ściślej § 72, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD i tylko w tym zakresie może reprezentować Polski Związek Działkowców ( PZD. Powołany przepis wskazuje również przykładowe zadania konieczne będące w kompetencji ROD.

W konsekwencji pozwany przez powoda (Witold Łada)- Zarząd ROD ,,Zalesie”– w ocenie Sądu, nie posiada zdolności sądowej.”

 

Jak z tego wynika zarząd ROD jest zwykłym zarządem, który wykonuje zadanie  i polecenia powierzone przez Stowarzyszenie ogrodowe PZD.

Idąc dalej, ani walne zgromadzenie, ani zarząd ani komisja rewizyjna nie ma żadnych prawnych kompetencji i praw. Te prawa zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych ma stowarzyszenie ogrodowe, którym jest Polski Związek Działkowców.

Witold Łada wystąpił o protokół z walnego zebrania z dnia 26.09.2020r.do Zarządu Okręgowego PZD jako do stowarzyszenia.

W dniu 12.10.2020r otrzymał odpowiedź:

,,W związku z pismem z dna 30.09.2020r w sprawie udostępnienia kopii dokumentów Walnego Zebrania , które odbyło się w dniu 26.09.2020r ., i z Walnego Zebrania odbytego w kwietniu 2014r. informujemy, że nie znajdujemy podstaw prawnych do uwzględnienia tych wniosków. Stosownie do wytycznych Krajowej Rady PZD dla Zarządów i Komisji Rewizyjnej ROD w sprawie Walnych Zebrań należy to do Okręgowego Zarządu PZD”

Pod dokumentem podpis złożył Prezes Zarządu Okręgowego PZD Zygmunt Wójcik.

Przy takich zapisach PZD, działkowcy stali się zniewoleni przez Polski Związek Działkowców. Działkowcy nie mają żadnych praw. Zgodnie z zapisem w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych Polski Związek Działkowców stał się właścicielem całej infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych zgodnie z art.11 ust 3 ustawy o ROD. Organy na terenie ROD, są organami fikcyjnymi, nie mającymi żadnych praw. O tym decyduje Stowarzyszenie ogrodowe, którym jest PZD. Praktycznie walne zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna są powoływane, przez PZD i organy te mają obowiązek obradować i zatwierdzać uchwały przedstawione przez PZD.

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, którą uchwalił Parlament, podpisał Prezydent w Art. 33, koszty funkcjonowania ROD, w ust 3 i 4 wyraźnie zapisano:

3.Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe (zgodnie z ustawą jest nim Polski Związek Działkowców) przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.

4. Informacja, o której mowa w ust.3 zawiera wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na pozycje określone w ust 2. Informacja jest dostępna w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznania się z nią.

W ustawie wyraźnie zapisano, że działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD. Nie mówi nic o utrzymaniu Polskiego Związku Działkowców.

ust. 2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno prawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki z utrzymaniem ROD

W ustawie nie zapisano, ze działkowcy są zobowiązani pokrywać koszty utrzymania Polskiego Związku Działkowców - Stowarzyszenie Ogrodowe.

W ustawie są  wyraźnie określone koszty funkcjonowania ROD.

Koszty funkcjonowania ROD powinien przedstawiać przedstawiciel PZD stowarzyszenie ogrodowe a nie skarbnik ROD, który nie ma mocy prawnej. Członek Zarządu ROD, powołany przez PZD może mówić i przekazywać to co mu powiedzą w PZD. Nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności. Może kłamać albo powie, że nie wie, albo nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Pomimo, że ustawa wyraźnie mówi, że stowarzyszenie ogrodowe raz w roku nie później niż do dnia 1 lipca przedstawia informację finansową zgodnie z art.33. Od sześciu lat w ROD Zalesie nie była przedstawiana informacja przez Stowarzyszenie Ogrodowe zgodnie z art.33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Komisja Rewizyjna ROD chce przeprowadzić kontrolę zarządu ROD  zgodnie z prawem, zgodnie z Regulaminem PZD, zostaje bezprawnie, z rażącym naruszeniem prawa, dzikimi obyczajami, odwołana, ze swojej funkcji bo chce kontrolować zgodnie z Regulaminem PZD Zarząd ROD.

Zostało to zawarte w stenogramie i nagraniu dźwiękowym przekazanym do Zarządu Krajowego PZD w dniu 12.01.2021r. I co? i nic.

Dla Zarządu PZD nalezą się składki członkowskie, jeżeli jest ktoś członkiem stowarzyszenia. Natomiast koszty utrzymania ROD powinny być uchwalane na walnym zgromadzeniu ROD przez członków danego ROD, a nie z góry uchwalane przez Krajową Radę PZD.

Polski Związek Działkowców działa na zasadach ogólnych ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Prawo o stowarzyszeniach -ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.

Szanowny Panie Prezesie.

Chcę Panu przypomnieć, że Polski Związek Działkowców działa na zasadzie stowarzyszeń, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r –Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r. poz.210) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Jak wiadomo jest Pan Prezesem tego Stowarzyszenia.

A co zapisano w ustawie o stowarzyszeniach.

Art.1ust.1 Obywatele polscy realizują prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodne z przepisami Konstytucji oraz z porządkiem prawnym określonym w ustawach.

ust.3  Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych

Art.2 ust1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

ust.3 Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

Art.6 ust1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.

ust.2 Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

 Członkami stowarzyszenia są działkowcy i mają prawa wypowiadać się na tematy ich dotyczące.

Art. 8 ust. 5 Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

pkt. 2 starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

(w przypadku PZD Stowarzyszenie Ogrodowe - taki nadzór sprawuje Prezydent Warszawy)

Organ nadzorujący może zgodnie z Art.28 lub Art. 29 ust 1 złożyć wniosek do Sądu.

Sąd na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora może:

pkt.3 rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi działalność publiczną.

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe, podlega więc, ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

W związku z tym proszę o odpowiedź.

W dniu 30.10.2020r został powołany przez Zarząd Okręgowy PZD Zarząd Komisaryczny ROD Zalesie w Elblągu.

Do dnia dzisiejszego tj 30.03.2021r ( pięć miesięcy) brak jest o tym informacji na tablicach ogłoszeniowych na terenie ogrodu działkowego. 

Pomimo, że uchwały o powołaniu Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie były zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych, przez Witolda Ładę, były natychmiast usuwane przez Zarząd Komisaryczny powołany przez Zarząd Okręgowy PZD.

Wszystkie informacje na tablicy ogłoszeń są usuwane za przyzwoleniem Zarządu Komisarycznego ROD.

Pomimo, że Zarząd Komisaryczny został powołany od 5 miesięcy działkowcy nie zostali o tym powiadomieni i nie wiedzą, jakie kompetencje i uprawnienia posiada Zarząd Komisaryczny. ROD. Nie wiadomo czy w tym przypadku walne zgromadzenie jest  najwyższym organem w ROD czy zostało zawieszone.

Witold Łada otrzymał informację, że w ROD Zalesie została powołana Komisaryczna Komisja Rewizyjna przez Okręgową Komisję Rewizyjną w Elblągu. W listopadzie 2020r Witold Łada otrzymał uchwałę Okręgowej Komisji Rewizyjnej NR 7/XI/2020  

Natomiast na zapytanie na jakiej podstawie została powołana Komisaryczna Komisja Rewizyjna i jakie ma uprawnienia otrzymał odpowiedź na piśmie,  podpisaną przez Prezesa Pana Zygmunta Wójcika i sekretarza Panią Reginę Pawlukowską ZO PZD z dnia 09.02.2021r czytamy:

,, Nie mając obowiązku udzielanie tego rodzaju wyjaśnień członkowi odwołanego organu ROD Zalesie, a dla uniknięcia dalszej korespondencji w sprawie podstaw powołania Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie informujemy, że Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD została powołana Uchwałą NR 8 /XI I 2020r Okręgowej Komisji Rewizyjnej z dnia 04.11.2020r. , a podstawa jej powołania stanowią przepisy § 41 ust.1 pkt.1 Statutu PZD, które powinny być Panu znane.

Jak Panu wiadomo, Uchwała NR 7/XI/ 2020r weszła w życie z dniem podjęcia , a stosownie do przepisów § 42 ust.4 Statutu PZD wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji  o odwołaniu. W tej sytuacji Okręgowa Komisja Rewizyjna nie miała obowiązku doręczenia odwołanemu organowi uchwały dotyczącej powołania Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu.”

O tych wydarzeniach Witold Łada informował działkowców na tablicach ogłoszeniowych oraz w Internecie. Informacje te były natychmiast usuwane.

W dniu 4 stycznia Witold Łada otrzymał wezwanie Zarządu Komisarycznego ROD z żądaniem niezwłocznego zaprzestania rozpowszechniania przez ,,ogłoszenia” na terenie ROD w Elblągu nieprawdziwych informacji naruszających dobre imię PZD i ogrodnictwa działkowego.

W wezwaniu domagano się zaprzestania przekazywania ,, nieprawdziwych” informacji na tablicach ogłoszeniowych działkowcom. Grożono Witoldowi  Ładzie pozbawienia członkostwa w PZD a w dalszej kolejności pozbawienie działki.

Pod wezwaniem podpis złożyli Pani sekretarz Zarządu Komisarycznego ROD Zalesie w Elblągu, Magdalena Dziubek i Pan prezes Zarządu Jacek Nawrocki.

Pan Prezes Komisaryczny Jacek Nawrocki pełni również funkcję zastępcy Prezesa Okręgowego PZD.

Dowód: wezwanie z dnia 04.01.2021r.

Czyli potwierdza się wypowiedź: Prezesa Trybunału Konstytucyjnego ,,Polski Związek Działkowców to Państwo w Państwie”- rządzi się swoimi prawami.

Można powiedzieć, że: ,, jest to zorganizowana grupa trzymająca władzę.”

Pan prezes Zygmunt Wójcik nie musi się przed nikim tłumaczyć. Przynajmniej przed członkiem stowarzyszenia.                                                                             

Takie samo stanowisko zajął Pan Prezes Zarządu Krajowego PZD Eugeniusz Kondracki w piśmie do Pana Witolda Łady z dnia 9 marca 2021r.

Zgodnie ze Statutem PZD cała infrastruktura ogrodowa ROD jest własnością Polskiego Związku Działkowców pomimo, że została zbudowana ze środków własnych działkowców i przy pomocy zakładów pracy. Cała infrastruktura ogrodowa została przejęta w majestacie prawa na własność przez Polski Związek Działkowców. Zostało to zapisane w Statucie PZD.

A co na to działkowcy? Mogą się nie zgadzać, mogą wnieść sprawę do Sądu,  nawet mogą skorzystać z pomocy prawników zatrudnionych w PZD. Mają to zagwarantowane przez władze Związku i to bezpłatnie….

Działkowcy, muszą zgodnie ze Statutem utrzymywać własność PZD w postaci remontów, ubezpieczeń tego, czego nie są właścicielami. Poza składkami członkowskimi muszą odprowadzać część pieniędzy na konto Polskiego Związku Działkowców. Opłaty działkowe są ustanawiane przez Krajową Radę PZD. Natomiast stowarzyszenia ogrodowe, jakim jest PZD, zgodnie z ustawą są zwolnione z ponoszenia opłat za grunty i nieruchomości. Na jakiej podstawie prawnej Polski Związek Działkowców pobiera opłaty ogrodowe od działkowców? Czy jest to zgodne z prawem? A może jest to traktowane jako ,,,darowizna”. Stowarzyszenia mogą korzystać z darowizn.

Jak potwierdził Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu, że na takie pytania nie musi odpowiadać.

Również Pan Prezes Zarządu Krajowego PZD Eugeniusz Kondracki napisał do Pana Witolda Łady w piśmie z dnia 9 marca 2021r., cytuję: ,,W związku z powyższym Jednostka Krajowa PZD stwierdzając oczywistą bezzasadność złożonych wniosków sprawę uznaje się za wyjaśnioną i zakończoną.”.

Takie pytania i inne dotyczące działalności Polskiego Związku Działkowców będą zadawane jeszcze nie  raz, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i przekazywane do wiadomości publicznej, jak również do władz państwowych.

Szanowny Panie Prezesie pismo to proszę potraktować jako list otwarty.         

Będzie ono przesłane do Prezydenta RP oraz Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego jako kolejny dowód na działalność Polskiego Związku Działkowców.

Na łamanie Praw Działkowców zagwarantowane w Konstytucji, ustawach, Statucie, Regulaminie.

Ale ,,szanując dobre obyczaje” jak napisał prezes Zarządu Okręgowego w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik będziemy oczekiwać 14 dni od Pana Prezesa na ustosunkowanie się do treści zawartych w tym piśmie.

 Po tym terminie zostanie ono dołączone do pisma przewodniego z odpowiedzią lub bez do w/w instytucji..

 

Ponieważ kwestie te dotyczą wielu tysięcy działkowców pismo to zostanie przekazane,

Do wiadomości:

1. Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu

2. Tablice ogłoszeniowe ROD

3. Strona Internetowa

 

 W imieniu byłej Komisji Rewizyjnej

ROD ,, Zalesie” w Elblągu

 Przewodniczący

 Witold Łada