W A L N E  Z G R O M A D Z E N I E  S M  ,,Z A K R Z E W O” w E L B L Ą G U  2015r

 

W spółdzielniach mieszkaniowych co roku do końca czerwca muszą odbyć się walne  zgromadzenia. Takie walne co roku odbywa się również w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Żeby do takiego zebrania  mogli  się  członkowie przygotować, ( tym bardziej, że w styczniu został powołany nowy zarząd), Witold Łada jako członek tej spółdzielni złożył prośbę do Zarządu o wynajęcie sali na spotkanie z członkami spółdzielni.

Po miesiącu otrzymał odpowiedź, że Zarząd nie wyraża zgody aby takie spotkanie się odbyło.!?

Przed walnym zgromadzeniem każdy członek ma prawo między innymi zapoznać się z materiałami które są przygotowane i wyłożone przez Zarząd na takie zebranie.

Z takiego prawa skorzystał również członek spółdzielni Witold Łada. Po przybyciu do Spółdzielni, na trzy dni przed walnym zgromadzeniem (zgodnie z listą, był drugim członkiem który takie dokumenty przeglądał),były tam wyłożone m/in projekty uchwał złożone przez Zarząd. Żaden projekt uchwały nie był opiniowany przez prawnika zatrudnionego przez Spółdzielnię.

Pod wszystkimi uchwałami w odstępie pół strony widniała pieczątka radcy prawnego bez żadnej opinii !? Stwierdzono, że było to zgodne z prawem.

Walne Zgromadzenie członków w SM ,,Zakrzewo” podzielone zostało na pięć części. Do jakiej części przypisani są członkowie (zgodnie ze Statutem) decyduje o tym Rada Nadzorcza.

Rada tak podzieliła aby zebranie na każdej części prowadził ktoś z członków rady albo osoba zaufana. Tak było i tym razem.  Zgodnie ze Statutem i Regulaminem w zebraniu mogą uczestniczyć osoby z danej części oraz inne osoby bez prawa głosu.

 Zgodnie ze Statutem i Regulaminem:

,,Jeżeli liczba członków, którzy chcą uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia, która ich nie dotyczy, jest większa od możliwości techniczno – organizacyjnych, to przewodniczący obrad poszczególnej części Zebrania poddaje pod głosowanie dopuszczenie możliwości pobytu tych osób na sali obrad.”

Z takiego prawa skorzystał również Witold Łada. Był obecny na wszystkich częściach WZ. 

 

Pierwsza część Walnego Zgromadzenia w dniu 22.06.2015r

 

Po przybyciu na pierwszą część Witold Łada zajął miejsce w ostatnim rzędzie. W obradach uczestniczyło, na około 800 uprawnionych, aż 12 członków spółdzielni.

 

 Jakby nie liczył to daje około 1,5 procent uprawnionych. Pozostałą ilość osób stanowili: Zarząd, Rada Nadzorcza, obsługa, dwóch prawników, oraz kilku członków. Razem 17 osób.

Aby to utrwalić, po kilkunastu minutach Witold Łada wykonał zdjęcie z ogólnej sali. W tym momencie jedna z osób siedząca na sali (Pani Anna Raczyńska- pracownik spółdzielni) podeszła do przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosiła ten fakt. Natychmiast zareagował przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Mariusz Walendowski - członek Rady Nadzorczej, który poprosił o wykładnię radcę prawnego- czy pan Witold Łada może robić zdjęcia i nagrywać?

Radca prawny Lech Trawczyński oznajmił, że o tym czy można robić zdjęcia i nagrywać powinni zadecydować sami członkowie. Ale on sobie tego nie życzy.

A co stanowi Statut i Regulamin:

,,Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przebieg obrad z wszystkich części WZ jest utrwalany dźwiękiem i obrazem przez Zarząd. Kamera była skierowana na ogólną salę, na członków obecnych na sali. Tym samym Zarząd ma możliwość przeglądania nagrań i inwigilowania poszczególnych członków. Jak informował Zarząd, nagrania są tylko do celów wewnętrznych. Członkowie nie mają prawa zapoznania się z takim nagraniem!?

 

Takie zarządzenie wydal Zarząd łącznie z Radą Nadzorczą, po konsultacji z radcą pranym Spółdzielni.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia po przedstawieniu sprawozdania RN, członkowie zadawali pytania do przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do członków Zarządu. Każdy z członków mógł zadać tylko jedno pytanie, na co miał trzy minuty. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej czy Zarządu mieli czas nie ograniczony. Nad tym czuwał przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Mariusz Walendowski który ,,wchodził” w polemikę z członkami spółdzielni, którzy mieli inne zdanie, chyba po to aby im przeszkadzać. Nie pozwalał na dodatkowe pytania.

Jeżeli członek przemawiał dłużej, lub nie ,,mówił na temat” przewodniczący odbierał mu głos.

Po sprawozdaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej jedna z członkiń zadała pytanie, która dotyczyła inicjatywy członków, zwołania Walnego Zgromadzenia. Zarząd jak i Rada Nadzorcza zarzucała członkom, że są mało aktywni. Pani ta wręcz zarzucała władzom spółdzielni brak jakiejkolwiek dobrej woli rozmowy z członkami spółdzielni tak Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Przypomniała, że członkowie zebrali odpowiednią ilość podpisów pod wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Do takiego zebrania jednak nie doszło.

Odpowiedzi udzielił przewodniczący Rady Pan Jerzy Jedynak który oświadczył, że pomimo inicjatywy społecznej, nie było możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia ze względu na brak wymaganej ilości podpisów.!?

Natomiast z ust zebranych były głosy, że to przewodniczący Rady Pan Jerzy Jedynak oraz członek Rady Pan Mariusz Walendowski odwiedzali członków do których mieli adresy  ( wniosek o zwołanie walnego został złożony do Zarządu) i namawiali ich do składania oświadczeń aby odwoływali swoje poparcie dla zwołania Walnego Zgromadzenia. I jak powiedział na Zebraniu przewodniczący WZ Jerzy Jedynak:,, nie było wystarczającej ilości podpisów za zwołaniem Walnego Zgromadzenia.” Czy osoby zgłosiły ten fakt do organów ścigania? Nie, bo zostały zastraszone.

W rozmowie z członkami, stwierdzali oni, że osoby które brały udział w zbieraniu podpisów były oskarżane przez władze spółdzielni o podrabianie podpisów i musiały się mocno tłumaczyć przed organami ścigania. Osoby te były zastraszane…..

Było pytanie:,, dlaczego został odwołany prezes Spółdzielni pan Zdzisław Łukaszewski pytając o przyczynę zwolnieni a i powołanie nowego prezesa…”

Pan Jerzy Jedynak  przewodniczący RN odpowiedział: ,, Że powodem odwołania była obawa, że nie poradzi sobie z powierzonymi mu zadaniami w przyszłości zwłaszcza w momencie termomodernizacji Spółdzielni i napiętym grafikiem.”

Trzeba przypomnień Panu Jerzemu Jedynakowi, że w 2014r podczas sprawozdania RN na Walnym Zgromadzeniu wychwalał pod niebiosa pana Łukaszewskiego, jaki to wspaniały fachowiec i organizator namawiając obecnych do udzielenia absolutorium, a już w listopadzie, czyli po czterech miesiącach, odwołał go z funkcji prezesa. Jak się okazało nie zgodnie z prawem.

 

Kolejnym punktem było głosowanie nad projektami uchwał.  Podczas głosowania, przewodniczący czytał numer uchwały natomiast treść uchwały oraz opinię wydawał radca prawny Spółdzielni. Oznajmiono, że jest to zgodne z prawem.

A co zapisano w protokole Walnego Zgromadzenia pierwszej części.

,,W obradach uczestniczyło 18 członków.

Otwarcia dokonał p. Marcin Olewnik, sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni. Na wniosek Pana Marcina Olewnika: ,,Zebrani nie wyrazili zgody na nagrywanie i fotografowanie przebiegu Zgromadzenia przez członków Spółdzielni uczestniczących w Zgromadzeniu.”

Zgodnie z protokołem- podczas głosowania nad przyjęciem kolegium WZ z dnia 07.07.2014r- ,, Protokół kolegium przyjęty został bez odczytywania, oddano 15 głosów za przeciw 1”.

Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte 14 głosami za, przeciw 0.

Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r za oddano 13 głosów przeciw 0.

Tu również: ,,uwag i pytań do sprawozdania nie było”.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 12 głosów przeciw 2.

Na Walnym głosowano również nad dwoma uchwałami-o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, oraz o wykreśleniu z grona członków.

W pierwszym przypadku, dług członka przez sześć miesięcy wynosił około 13 tys. zł., drugi około 5 tys. zł.

Taki wniosek został złożony na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą.

Za pozbawieniem i wykreśleniem głosowało 12 członków przeciw było 0.

12 członków na 800 uprawnionych zadecydowało w pierwszym przypadku o pozbawieniu spółdzielcy członkostwa w drugim o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.

Teoretycznie ci członkowie zostali pozbawieni dachu nad głową. A przecież za mieszkanie lokatorskie w którym zamieszkują musieli wpłacić wkład budowlany, spłacić kredyt który był pobrany na wybudowanie ich mieszkania.

A była możliwość stać się właścicielem mieszkania. Daje taką możliwość ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007r. Czy ci członkowie o tym nie wiedzieli?

 

W protokole WZ brak jest zapisu, że Witold Łada nagrywał Walne Zgromadzenie i robił zdjęcia. Taki ważny fakt nie został jednak zanotowany w protokole.

Protokół został podpisany przez przewodniczącego WZ p. Mariusza Walendowskiego – członka Rady Nadzorczej i sekretarza p. Renatę Krzyczkowską.

 

Zdjęcia z pierwszej części Walnego Zgromadzenia

 

zdjęcie nr 1

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia- od lewej                                                                     

 Pan Krzysztof Liszewski - v-ce przewodniczący,                                                                                 

Pan Mariusz Walendowski – przewodniczący,                                                                                       

Pani Renata Krzyczkowska - sekretarz

 

Zarząd od lewej:

Pani Mirosława Meirowska – prezes

Pan Sławomir Łopieński - v-ce prezes

 Pani Małgorzata Glinkowska -członek- księgowa

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Jedynak składa sprawozdanie przed członkami spółdzielni……….

 

zdjęcie nr 2

 

  widok na ogólną salę obrad

 

Prezes Zarządu Miroslawa Meirowska odpowiada na pytania członków.

 

Druga część Walnego Zgromadzenia. w dniu 23.06.2015r

 

W obradach uczestniczyło około 30 członków na około 800 uprawnionych w tym Witold Łada z ekspertem. Był to dziennikarz zaproszony przez Witolda Ładę zgłoszony wcześniej.

W obradach uczestniczyli Zarząd, Rada Nadzorcza obsługa i jeden prawnik Pani Wioletta Cichosz. Prawnika Pana Lecha Trawczyńskiego nie było, prawdopodobnie dlatego, że w obradach uczestniczył Witold Łada z ekspertem.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Marcin Olewnik- sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Zebrani nie zgłosili sprzeciwu na zapytanie o nagrywanie i robienie zdjęć z przebiegu Zgromadzenia przez jego uczestników. Czy dlatego, że był obecny na sali dziennikarz?

Na przewodniczącego tej części Walnego Zgromadzenia wybrano Panią Reginę Brajerską-wice przewodniczącą Rady Nadzorczej, na jej zastępcę, Marka Witka -członka Rady Nadzorczej, na sekretarza Pana Henryka Sułka- pracownika Spółdzielni.   

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w okresie 01.01.2014-do 31.12.2104r Witold Łada poprosił przewodniczącą WZ o zadanie pytania członkom Zarządu.

A miał tych pytań wiele.

Pani przewodnicząca Regina Brajerska oznajmiła, że pytania do Zarządu będą później.

 

 Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Witold Łada zadał pytanie i domagał się wyjaśnienia dlaczego od 1 lipca 2013r do chwili obecnej nie otrzymał żadnej odpowiedzi ( na pięć pism), które kierował do Rady Nadzorczej.

Otrzymał odpowiedź od przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Jedynaka, że Rada Nadzorcza nie ma takich kompetencji.

Jedna z członków spółdzielni pani Teodozja M. wyraziła niezadowolenie z ilości i jakości przyjęć interesantów podczas dyżurów Rady Nadzorczej. Jej wypowiedź przerywała przewodnicząca WZ (wice przewodnicząca Rady Pani Regina Brajerska ).W polemikę wchodzili członkowie Rady Wiesław Wiewiórka i Mariusz Walendowski.

( Te osoby na wypowiedź miały czas nie ograniczony)

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pani która krytykowała obecną Radę Nadzorczą w poprzedniej kadencji sprawowała funkcję wice przewodniczącej Rady Nadzorczej i zachowywała się podobnie.

Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

Zostało to utrwalone w materiale: ,,Czy istnieje Patologia w SM ,,Zakrzewo”

 

Również na tej części członkowie głosowali nad wnioskiem Rady Nadzorczej o pozbawienie Spółdzielców członkostwa. Za głosowało 22 członków przeciw 0.Witold Łada nie brał udziału w głosowaniu.

 

Zebranie dobiegało końca wtedy pan Witold Łada przypomniał pani przewodniczącej, że chciałby zadać pytanie członkom Zarządu.

Pani przewodnicząca Regina Brajerska niechętnie udzieliła głosu.

Witold Łada zarzucał Zarządowi, że nie wyraził zgody na spotkanie z członkami w budynku spółdzielni pomimo, że było w tej sprawie składane pismo. Pan Łada pytał dlaczego nie otrzymał dokumentów o które wnosił na piśmie. Zadał pytanie, czy nowy Zarząd będzie tak traktował członków spółdzielni. Przewodnicząca Regina Brajerska przerwała zapytania W. Ładzie i poprosiła panią prezes Mirosławę Meirowską o odpowiedź.

Pani prezes powiedziała, że: ,, w tym dniu nie byłam w pracy był tylko wice prezes. Na każde pismo W. Łada dostawał  odpowiedź. A że odpowiedź nie musiała się panu nie podobać to ja mogę się zgodzić. Był pan w tym dniu, że byłam nie obecna, był pan prezes (Sławomir Łopieński )  który nie dał panu tych dokumentów. Na drugi dzień pan te dokumenty otrzymał. Siedzi tu dziewczyna, która panu te dokumenty dawała bo pan przyszedł i na drugi dzień były one przygotowane. Żeby było śmiesznie dokumenty te są umieszczone na eboku. dla wszystkich członków spółdzielni. I one są cały czas, uchwały rady nadzorczej o które pan występował, kto z państwa ma ebok? Czy są tam uchwały rady nadzorczej? Jeżeli dotyczy spotkań to są one organizowane przez organy do tego uprawnione i te organy spotykają się z członkami. Frekwencja na tych spotkaniach była skromna. Jeżeli chodzi o ogłoszenia. Ogłoszenia wieszane na klatkach schodowych będą zrywane niezależnie kto to powiesi. Firma ma obowiązek zrywać. Mogą być zamieszczone tylko ogłoszenia spółdzielni.( czytaj zarządu)

( Pani prezes Miroslawa Meirowska wprowadzała członków spółdzielni w błąd bo dokumenty o których mówiła nie są zamieszczone na boku. W piśmie do Witolda Łady pod którym się podpisała czytam  ze dokumentów o które wnosił Witolda Łada nie ma w dokumentacji Spółdzielni. Pani prezes okłamywała członków na zebraniu.) Witold Łada chciał ta sytuacje wyjaśnić ale przewodnicząca Regina Brajerska odebrała mu głos.

Witold Łada poprosił jednak o odpowiedź prezesa Sławomira Łopieńskiego który odpowiedział na pytanie.

,, Zgadza się przyszedł pan, byłem sam, chciał pan dokumenty z poprzedniego walnego. Nie wiem o jakie dokumenty panu chodziło. Nie będę szukał w tym momencie dokumentów. Nie wiem jak mam się w nich poruszać. (prezes funkcję tą pełnił od ponad pięciu miesięcy jest osobą nie kompetentną) .Powiedziałem panu wyraźnie, że pani prezes będzie o godzinie 11.30. i  proszę ewentualnie przyjść o tej godzinie. Pan wyszedł z pokoju i powiedział, że będzie czekał. Usiadł pan sobie na korytarzyku, proszę pana przy stoliku. Ja później po jakimś czasie do pana poszedłem mówię panu naprawdę pójdzie sobie do domku odpocznie sobie przyjdzie pan o godzinie 11.30. A pan powiedział, że ja z panem skończyłem będę czekał.” Ponieważ prezes kłamał przed zgromadzoną publicznością Witold Łada poprosił Panią przewodnicząca Reginę Brajerską o głos.

Przewodnicząca oznajmiła: ,,otrzymał pan odpowiedź i nie udzielam panu głosu.”

Czy tak zachowują się władze spółdzielni w stosunku do swoich członków w SM ,,Zakrzewo”, którzy są ich pracodawcami.

Tak może zachowywać się tylko mafia spółdzielcza.

Natomiast przewodnicząca udzieliła głosu członkowi spółdzielni Panu Jerzemu Kuczyńskiemu, który powiedział:

,,Proszę państwa dziwię się, to zebranie jest jałową dyskusją. Mamy jednego z panów. Ale wobec tematu który pan Łada poruszył. Ja chciałem poruszyć jedną rzecz, że pan Łada może być dyktatorem tej spółdzielni. Dziś powiesi ogłoszenie a potem jakaś pani powiesi ogłoszenie ,żeby to ludzie czytali. Tak być nie może. Spółdzielnia ma statut, spółdzielnia ma zasady. Proszę uszanować tą spółdzielnię. Taka jest prawda. Proszę pana przyjdzie następna osoba i powie, że tego chce. I dobrze, że państwo tego pilnujecie. I duże dla was brawa. Nie może być żeby jedna osoba zajmowała się takimi sprawami.”                                                                              

A co zapisano w protokole?

,,Replikując, Jerzy Kuczyński ocenił negatywnie działanie W. Łady, jako próbującego narzucić swoją wolę działaniami na osiedlu, jak i na obecnym zebraniu (zabierał głos 6 razy). Wystąpienie to obecni na sali przyjęli oklaskami.”

Witold Łada myślał, że reżim komunistyczny odszedł w przeszłość a tu Pan Jerzy Kuczyński uświadomił panu Ładzie, że jest i ma się dobrze.

Chcę Panu Jerzemu Kuczyńskiemu –członkowi spółdzielni przypomnieć - art.3 Prawa spółdzielczego

,,Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków” - i Pana Łady też.

 

O głos poprosił Pan Mariusz Walendowski – członek rady nadzorczej.

,,Drodzy państwo, panie Witoldzie. To, że pan ma jakieś sprawy prywatne z panem Trawczyńskim to jest pana osobista sprawa. Jnformacje jakie uzyskałem, było to oskarżenie na życzenie zarządu, rady nadzorczej dyspozycyjnych pracowników, przy aprobacie części członków. Że niby ja członek rady nadzorczej powiedziałem panu prawnikowi, że idź człowieku i załusz sprawę Panu Witoldowi. Panie Witoldzie proszę pana, jak bym mógł coś takiego zrobić? Mój ojciec który ma dzisiaj święto przewrócił by się na drugą stronę gdybym mu coś takiego zrobił.”

O głos poprosił Witold Łada.                              

Pani przewodnicząca Regina Brajerska nie udzieliła głosu pomimo, że W. Łada się domagał.

Oznajmiła, że są to sprawy prywatne.!?

Witold Łada zadawał pani przewodniczącej pytania, dlaczego tak się zachowuje? Przewodnicząca oznajmiła, że jeżeli Witold Łada wyłączy dyktafon to otrzyma odpowiedź.

Pani przewodnicząca zaproponowała i zaprosiła W. Ładę aby przyszedł na dyżur to sobie porozmawiamy.

 

A co zapisano w protokole? :

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu i udzieleniu odpowiedzi członkowie przyjęli sprawozdanie 23 glosami przy 11 głosach przeciwnych.

 

Po odczytaniu sprawozdania finansowego przez księgową Panią Małgorzatę Glinkowską, i zaznaczeniu: ,,iż sytuacja finansowa Spółdzielni, jest dobra i nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółdzielni w roku następnym po badanym.”  ,,Głosów w dyskusji nie było. ,,Za przyjęciem sprawozdania finansowego Spółdzielni oddano 25 głosów przy 2 głosach przeciwnych.”

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014r.

,, Witold Łada (oznajmił, iż nie otrzymał odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Nadzorczej). Wyjaśnień udzielili przewodniczący J. Jedynak oraz członkowie Rady Wiesław Wiewiórka i Mariusz Walendowski.”

 

Na zebraniu zostały przedstawione dwa warianty projektu uchwały o pozbawieniu członkostwa członkom za zadłużenie. Za było 16 głosów 3 głosy przeciwne.

Podczas obrad były wykonywane zdjęcia przez Witolda Ładę – nikt nie protestował.

Po przyjęciu protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji wnioskowej przewodnicząca Regina Brajerska poinformowała zebranych o zakończeniu Walnego Zgromadzenia.

 

Protokół został podpisany przez przewodniczącą Reginę Brajerską, sekretarza Henryka Sułka, zastępcę przewodniczącego  Marka Witka.

 

Zdjęcia z drugiej części Walnego Zgromadzenia.

 

zdjęcie nr 3

Prezydium Walnego Zgromadzenia - od lewej:

Pan Marek Witek- v-ce przewodniczący WZ -członek Rady Nadzorczej

Pani Regina Brajerska – przewodnicząca WZ- v-ce przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pan Henryk Sułek- sekretarz WZ- pracownik spółdzielni

 

 zdjęcie nr 4

Zarząd

Pani Mirosława Meirowska - prezes

Pan Sławomir Łopieński- v-ce prezes

Pani Małgorzata Glinkowskaczłonek- księgowa

Pani Wioletta Cichosz- radca prawny

 

Trzecia cześć Walnego Zgromadzenia

W zebraniu trzeciej części Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 19 członków na około 800 uprawnionych w tym Witold Łada

 

zdjęcie nr  5

 

Zebranie otworzył członek Rady Nadzorczej pan Wiesław Wiewiórka.

 

Poinformował zebranych, że obrady Walnego Zgromadzenia są utrwalane obrazem i dźwiękiem przez Spółdzielnię do celów wewnętrznych.

Widząc na sali Witolda Ładę zapytał zebranych:

,, Mam teraz zapytanie: czy ktoś z zebranych członków uprawnionych będzie nagrywać czy robić zdjęcia na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu?”

Pan Łada podnosi rękę.

,,Jest jeden pan Łada Witold. Następne pytanie, czy wyrażacie państwo zgodę aby było to nagrywane przez pana Witolda Ładę, jeżeli tak to proszę o podniesienie ręki w górę. Czy państwo nie zgadzają się na takie nagrywanie? Mandaty w górę! Zgodnie z wolą państwa proszę uszanować wolę walnego zgromadzenia i nie dokonywanie nagrywanie oraz nie robienie zdjęć o których była mowa.”

Pan W. Wiewiórka poinformował zebranych: ,, Że podczas zabierania głosu członek udaje się na środek sali przedstawia się imieniem i nazwiskiem ulicę nr domu i na zapytanie ma 3 minuty. Przewodniczący ma prawo odebrać głos jeżeli członek zabierał już głos w tej sprawie”

 

 A co na to mówi prawo. Regulamin SM ,,Zakrzewo” w §14 pkt.5

,, Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.”

Jak z tego wynika Pan Wiesław Wiewiórka przez składanie wniosku i doprowadzając do  takiego głosowania  pozbawił praw członom spółdzielni.

 

Po wyborze prezydium i Komisji Walnego Zgromadzenia Witold Łada wykonał dwa zdjęcia z prezydium i Zarządu.

Zdjęcie prezydium WZ nr 6

 

Prezydium Walnego  Zgromadzenia  III część -od lewej

Pan Tadeusz Gil wice przewodniczący

Pan Tadeusz Rynkiewicz - przewodniczący

Pani Alicja Sobecka- sekretarz

 

Natychmiast zareagował przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Roman Rynkiewicz: ,, przepraszam pana bardzo, była mowa, że nie można nagrywać”

W tym momencie zareagował radca prawny Lech Trawczyński:   ,, panie Łada naruszył pan moje dobra osobiste” przewodniczący - ,,moje też”

 

Zdjęcie nr 7

 

Zarząd SM- od lewej

Pani Mirosława Meirowska- prezes

Pan- Sławoror Łopieński- v-ce prezes

Pani Małgorzata Glinkowska członek - księgowa

Pan Lech Trawczyński – radca Spółdzielni

A co na to mówi prawo. Radca prawny powinien wiedzieć, że na zebraniu jest osobą publiczną.

 

Cytując wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2012r I ACa 717/11

,, Powód będący adwokatem jest osoba publiczną. Musi zatem liczyć się z tym ,ze jego praca zostanie poddana ocenie niekiedy radykalnej oraz wykazać większy stopień tolerancji i odporności wobec niepochlebnych opinii a nawet brutalnych ataków”.

Tak doświadczony prawnik powinien o tym wiedzieć.

zdjęcie nr 8

 

Głos zabrał członek Rady Nadzorczej Wiesław Wiewiórka, który poinformował W. Ładę, że nie można robić zdjęć i nagrywać bo zebranie sobie tego nie życzy i prosił żeby uszanować wolę zebranych.

 

Zdjęcie nr 9

 

Jedna pani, członek spółdzielni oraz członek komisji mandatowo skrutacyjnej- Iwona Cegiełka- siedząca obok przewodniczącego Rady Nadzorczej Jerzego Jedynaka złożyła wniosek o usunięcie pana Witolda Ładę z sali, który robił zdjęcia i nagrywał przebieg Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący WZ Roman Rynkiewicz poddał wniosek pod głosowanie.

Za wnioskiem było 22 osoby przeciw 1. W tym momencie p. przewodniczący Roman Rynkiewicz poprosił pana Witolda Ładę o opuszczenie sali.

,, proszę aby pan wyszedł”

Pan Łada nie opuścił samowolnie sali. Nie było chętnych i odważnych aby mu w tym pomóc…..

Przewodniczący poinformował zebranych, że w tej sprawie podejmie kroki prawne

 

zdjęcie nr 10

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pan Jerzy Jedynak – przewodniczący Rady Nadzorczej.

zdjęcie nr 11

 

Ogólny widok na salę obrad

 

Dalej zebranie przebiegało bardzo szybko.

Po przedstawieniu sprawozdanie Zarządu które przedstawiła pan Mirosława Meirowska, uwag i pytań do sprawozdanie nie było. Prawie wszyscy głosowali za przyjęciem

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego za 2014r które przedstawiła pani Małgorzata Glinkowska, uwag i pytań do sprawozdania nie było.

Wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdania.

Po głosowaniu radca prawny Lech Trawczyński ustosunkował się od strony prawnej do wykonywania zdjęć przez. p. Witolda Ładę powołując się na odpowiednie paragrafy i zażądał usunięcia jego wizerunku z aparatu i złożenie oświadczenia przez p. Ładę, że wykonał żądanie radcy prawnego. Przewodniczący zebrania p. Roman Rynkiewicz też zażądał  również  aby jego zdjęcie zostało  usunięte.

Pan Witold Łada zażądał aby takie wnioski zostały złożone przez tych panów na piśmie.

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej, żadnych uwag i pytań nie było.                                                                 

Sprawozdanie zostało przyjęte prawie jednogłośnie.

Do końca zebrania żadnych pytań ze strony członków nie było.

Członkowie przyszli, zagłosowali i wyszli. Stali się tylko maszynkami do głosowania.

Zebranie dalej przebiegało bardzo sprawnie trwało zaledwie 2 godz. i 20 min.

Nikt nie miał ochoty na zadawanie pytań. Dla wszystkich było jasne kto tu rządzi!!!!

 

Czwarta część Walnego Zgromadzenia w dniu 25.06.2015r.

 

W zebraniu uczestniczyło 18 osób na około 800 uprawnionych. Około 2 procent uprawnionych.

zdjęcie nr 12

Otwarcia dokonał Pan Marcin Olewnik – sekretarz Rady Nadzorczej.

Poinformował obecnych, że obrady WZ są nagrywane obrazem i dźwiękiem przez Spółdzielnię do celów wewnętrznych.

Marcin Olewnik: ,,Natomiast jeżeli ktoś z państwa chce nagrywać robić zdjęcia dzisiejszej części WZ proszę o podniesienie ręki.” Pan Witold Łada podniósł rękę i oświadczył:,, będę robił zdjęcia i nagrywał”

Pan Marcin Olewnik: ,,W związku, że pan się zgłosił przejdę do pytania, czy wyrażacie państwo zgodę na nagrywanie przez członka spółdzielni.”

( Jedna osoba powiedziała stanowczo nie.)

Marcin Olewnik:,, Kto jest za proszę o podniesienie mandatu do góry?”,, Kto z państwa jest przeciw?”

2 osoby za 15 przeciw

Marcin Olewnik:,, Proszę o nie nagrywanie i nie robienie zdjęć”

 

Zarząd- od lewej

Pani Mirosława Meirowska- prezes

Pan Sławomir Łopieński – v-ce prezes

Pani Małgorzata Glinkowska- członek - księgowa

Pani Wioletta Cichosz- radca prawny

Pan Lech Trawczyński- radca prawny

 

 Po wykonaniu zdjęć natychmiast zareagował i zaprotestował radca prawny Lech Trawczyński oraz pracownica Pani Anna Raczyńska która oskarżała Witolda Ładę przed obecnymi na sali…….

W tym momencie Witold Łada zrobił zdjęcie radcy prawnemu i tej pani.

 

zdjęcie nr 13

Pani Anna Raczyńska oskarża Witolda Ładę.

Proszę zwrócić uwagę, zostały wyłączone światła na sali przez organizatorów.

 

Nastąpił wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia do którego wybrali się……

 

Zdjęcie nr 14

 

Pan Marcin Olewnik-  przewodniczący WZ - sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Elżbieta Bukowska – zastępca przewodniczącego WZ

Pani Elżbieta Staniucha- sekretarz WZ

 

 Witold Łada był cały czas obecny na sali obrad nagrywał fragmenty posiedzenia.

W pewnym momencie na salę weszła pani redaktor z mediów elbląskich. Zauważyła to pracownik spółdzielni Pani Anna Raczyńska, która podeszła do tej pani i zapytała jakim prawem tu się znalazła. W jej obronie stanął Witold Łada, który powiedział:,, Ja tą panią zaprosiłem żeby zobaczyła jak przebiegają zebrania w naszej Spółdzielni.”

 

A co zapisano w protokole:

,,W trakcie prezentacji sprawozdania na salę p. Witold Łada wprowadził dodatkowego uczestnika zebrania . Jak się okazało była to p. Karolina Jabłonkowska- redaktor naczelna internetowego serwisu informacyjnego info.elbląg.pl Ze wzglądu na sprzeciw zdecydowanej większości zebranych poddano pod  głosowanie obecność przedstawiciela mediów na danej części Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania za pozostaniem p. Kamili Jabłonkowskiej na sali było 7 głosów przeciw 24 głosy. Po przeprowadzonym głosowaniu p. Jabłonkowska opuściła salę.”

Po wyjściu Pani Kamili Jabłonowskiej przystąpiono do kontynuacji sprawozdania Zarządu.

Uwag i pytań do sprawozdania nie było.

Wszyscy glosowali za przyjęciem sprawozdania Zarządu. Nikt nie był przeciwko.

Przedstawienie sprawozdania finansowego udzieliła Pani Małgorzata Glinkowska

Zgodnie z protokołem uwag i pytań do sprawozdania nie było.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego Spółdzielni oddano 27 głosów przy 0 przeciwnych.

 

zdjęcie nr 15

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r złożył przewodniczący Jerzy Jedynak.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 31 osób przeciw 0.

 

Za przyjęciem uchwał w sprawie absolutorium członkom zarządu zgodnie z wnioskiem przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy głosowali za.

Za zmianami w Statucie zaproponowaną przez Zarząd wszyscy głosowali za.

O wykreśleniu z grona członków prawie wszyscy glosowali za pozbawieniem członkostwa spółdzielców, zawnioskowanych przez Radę Nadzorczą.

Do końca zebrania pozostało 22 osoby.

Obrady zostały zakończone o godz.19 40 .

 

Piąta część Walnego Zgromadzenia w dniu 26.06.2015r

Otwarcia Walnego Zgromadzenia części piątej dokonał Pan Wiesław Wiewiórka – członek Rady Nadzorczej.

 

zdjęcie nr 16                                                     

Za stołem Zarządu od lewej.

Pani Mirosława Meirowska – prezes  Zarządu

Pan Sławomir Łopieński- v-ce prezes

Pani Małgorzata Glinkowska - członek

Pan Lech Trawczyński – radca prawny Spółdzielni

 

Pan Wiesław Wiewiórka poinformował zebranych, że przebieg obrad jest utrwalany przez Spółdzielnię od strony dźwięku i obrazu do celów wewnętrznych. Następnie postawił pytani:,, Kto z państwa będzie chciał nagrywać, filmować, robić zdjęcia”. Chęć wykonywania ww. czynności zgłosił Pan Witold Łada, który nie był członkiem tej części Zgromadzenia, ale na niej był obecny, co potwierdził wpisem na liście obecności. Więcej chętnych nie było, w związku z tym prowadzący zadał pytanie o następującej treści:,, Kto z państwa wyraża zgodę na filmowanie, nagrywanie i robienie zdjęć” a następnie poddał pod głosowanie.

A co mówi Regulamin Walnego Zgromadzenia: ,, Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni”.

Pan Wiesław Wiewiórka nie poddał pod głosowanie wniosku czy obecni wyrażają zgodę na nagrywanie przez władze Spółdzielni natomiast poddał pod głosowanie czy może robić zdjęcia członek spółdzielni.

Jest to jawne łamanie prawa. Tak zachowuje się tylko mafia spółdzielcza.

W wyniku przeprowadzonego głosowania 9 osób wyraziło zgodę, a 5 osób było przeciwne nagrywaniu filmowaniu itp. Po uzyskaniu wyniku Witold Łada podziękował głosującym.

Na to patrzyły władze Spółdzielni wraz z radcą prawnym Lechem Trawczyńskim.

,, I wszystko odbyło się zgodnie z prawem”

W zebraniu jak widać uczestniczyło 14 członków na 800 uprawnionych ( około 1,7

 

zdjęcie nr 17

 

Wszystko bacznie obserwował jak głosują członkowie, przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Jedynak- w białej koszuli.

Po wyborze członków prezydium Pan Wiesław Wiewiórka zaprosił członków prezydium do zajęcia za stołem prezydialnym i prowadzenie dalszej części obrad.

 

 Witold Łada przystąpił do robienia zdjąć.

 

zdjęcie nr 18

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia – od lewej:

Pani Janina Karolewicz- sekretarz

Pan Ryszard Tomaszewski - przewodniczący

Pan Jerzy Urbanek- v-ce przewodniczący

 

Pan Jerzy Urbanek- v-ce przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakrył swoją twarz mandatem.

zdjęcie nr 19

 

 Podczas robienia zdjęć powstał popłoch radca prawny Lech Trawczyński-  osoba zaufania publicznego, uciekł z sali.

 

 zdjęcie nr 20

 

wrócił po kilku minutach i podczas robienia zdjęć przez Witolda Ładę zakrywał twarz dokumentami.

 

Przystąpiono do prowadzenia zebrania.

 

Przyjęcie protokołu kolegium Walnego Zgromadzenia.

Bez odczytania, protokół zebrani przyjęli jednogłośnie.

 

Następnym punktem było sprawozdanie Zarządu, przedstawione przez Panią prezes Mirosławę Meirowską, które zostało przyjęte jednogłośnie.

 

zdjęcie nr 21

 

Pytanie?  do kogo były skierowane słowa Pani prezes?- do prawie pustej sali.

 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawiła Pani Małgorzata Glinkowska – członek Zarządu.

I tu również zebrani przyjęli sprawozdanie finansowe za 2014r jednogłośnie.

 

zdjęcie nr 22   

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił przewodniczący Rady Pan Jerzy Jedynak.

 

Zdjęcie nr 23

 

Za sprawozdaniem Rady Nadzorczej głosowało 17 członków przeciwnych głosów nie było.

 

Głos zabrała Pani Ł. w sprawie prac wykonanych na jej balkonie. Pan Jerzy Jedynak, który zabrał głos poinformował, że sprawą zgłoszoną zajmie się Pan zastępca prezesa

Ponieważ Witold Łada tą wypowiedź nagrywał prezes wstał od stołu udał się do tej pani na salę aby sprawę szybko załatwić. Czy takiej sprawy nie można było załatwić na bieżąco, ale trzeba czekać na Walne Zgromadzenie???????

 

zdjęcie nr 24

 

Członek Zarządu v-ce prezes Sławomir Łopieński

 

zdjęcie nr 25

 

Do akcji szybko dołączył przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Jedynak

 

zdjęcie nr 26

 

Zmiany w Statucie Spółdzielni przedstawiał oraz opiniował radca prawny Lech Trawczyński.

O wykreśleniu spółdzielców z grona członków prawie wszyscy glosowali za pozbawieniem członkostwa spółdzielców zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej.

 

Do końca zebrania które zostało zakończone o godzinie 19 50 dotrwało 22 członków.

Polecamy Państwu artykuł Pani Poseł Dr. Gabrieli Masłowskiej:

,, Zamach na własność”

 

Witold Łada wystąpił z pismem do Zarządu w dniu 30.06.2015r o kserokopię protokołów z pięciu części Walnego Zgromadzenia wraz z elektronicznymi załącznikami,  które stanowią nagrania dźwiękiem i obrazem.

Zarząd w dniu 10.07.2015r odmówił przekazania materiałów dźwiękowych i z obrazem.

Witold Łada został zmuszony do skierowania wniosku o ukaranie członków Zarządu zgodnie z art.273  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Uwaga!!!

 Ponieważ Witold Łada nie miał możliwości dotarcia do adresów i zapytania tych osób które były obecne na zebraniu, wystąpił z prośbą na piśmie do Zarządu SM Zakrzewo w dniu 30.06.2015r w której prosił Zarząd o poinformowanie członków obecnych na zebraniu o złożenie oświadczenia jeżeli nie zgadzają się na umieszczenie ich wizerunku w internecie z obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd odmówił.  Dlatego kto nie zgadza się na umieszczenie jego wizerunku w internecie z obrad na Walnym Zgromadzeniu SM ,,Zakrzewo” proszony jest o złożenie odpowiedniego oświadczenia listem poleconym na adres:

 

Witold Łada

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2