Konstytucja RP

Statut OSU w Elblągu

logosvd.jpg 

Strona Księży Werbistów

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu powstało z myślą o pomocy ludziom chcącym nabyć na własność mieszkanie, które z mocy prawa jest własnością spółdzielni, a które w świetle obowiązującego prawa może stać się z powodzeniem własnością członka tejże spółdzielni - oczywiście po spełnieniu warunków, które określają przepisy prawa. Zwracamy również uwagę na problem nieuregulowanych kwestii własnościowych na tzw. ziemiach odzyskanych.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art. 54. 1.  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 61. 1.  Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.