PAN PREZYDENT RP
                                                                             PAN PREMIER RP
                                                                             PAN PROKURATOR GENERALNY RP
                                                                             PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
                                                                             Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
                                                                             Panie Posłanki i Panowie Posłowie
                                                                             RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW

                                                                             Rzecznik Praw Obywatelskich
                                                                             Helsińska Fundacja Praw Człowieka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Warszawa dnia 29.07.2011r

 
                                                                   SĄD  APELACYJNY
                                                                   w Warszawie  
                                                                   za  pośrednictwem 
                                                                   Sądu Okręgowego
                                                                   Warszawa – Praga
                                                                   w Warszawie
                                                                   I Wydział Cywilny
                                                                   ul. Al. Solidarności 127
                                                                   00-898 Warszawa
 
Sygn. akt.                                                  Powód: Hanna Cygowska
I C 1008/09                                                             Szczepan Cygowski
                                                                               ul. Św. Hieronima 9 m 24
                                                                                03-243 Warszawa
                                                                  Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa
                                                                                              „ BRÓDNO”
                                                                                   ul. Krasnobrodzka 11
                                                                                   03-214 Warszawa

 
                                     A P E L A C J A – powodów
 
od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 01 czerwca 2011 roku w osobie SSO Ewy Mielcarek, doręczonego w dniu 25 lipca 2011 roku.

 
Nie godząc się z wydanym wyrokiem zaskarżamy wyrok w całości.
Wnosimy o jego uchylenie i zmianę w ten sposób, aby wyrok Sądu Apelacyjnego uwzględniał nasze powództwo tzn. aby Sąd Apelacyjny wydał orzeczenie zastępujące oświadczenie woli S.M. „BRÓDNO” w kwestii przeniesienia na naszą rzecz własności lokalu mieszkalnego nr 24
usytuowanego w budynku nr 9 przy ul. Św. Hieronima w Warszawie wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w części nieruchomości wspólnej, udziałem w infrastrukturze, a także udziałem w nieruchomości gruntowej na której położony jest przedmiotowy budynek.
 
Wydanemu wyrokowi zarzucamy:
1.      przede wszystkim to, że został wydany wbrew faktom znanym powszechnie i urzędowo znanym Sądowi w osobie SSO Ewy Mielcarek
2.      ponadto, że został wydany  wbrew faktom mającym dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, które Sąd zważył  z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów i logicznego  wyciągania wniosków


 U Z A S A D N I E N I E

Ad. pkt.1
Faktem znanym powszechnie i urzędowo znanym Sądowi w osobie SSO Ewy Mielcarek jest fakt, że od 01 stycznia 2008 roku występował w pozwanej spółdzielni organ nieprzewi-dziany w przepisach prawa w postaci Zebrania Przedstawicieli Członków. Organ ten nie był władny podejmować żadnych uchwał, zaś podjęte przez niego wszelkie uchwały są na podstawie Art. 58 K.c. – jako sprzeczne z prawem bezwzględnie nieważne.
Fakt ten potwierdziła SSO Ewa Mielcarek w wydanym przez siebie wyroku z dnia 27 maja 2009 roku – sygn. akt. I C 727/ 08.
Oznacza to, że osoby działające w imieniu i na rzecz S.M. „BRÓDNO” na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli – sprzecznych z prawem zatem bezwzględnie nieważnych – działają w imieniu i na rzecz S.M.”BRÓDNO” w sposób sprzeczny z prawem i bezwzględnie nieważny.
Niespornym faktem jest, że od 01 stycznia 2008 roku osoby działające w imieniu i na rzecz S.M.”BRÓDNO” to wyłącznie osoby działające bezpośrednio lub pośrednio na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli.
I tego niespornego faktu nie zmieni to, że w dniach 13,14,15,16 czerwca 2011 roku odbyło się w S.M.”BRÓDNO” Walne Zgromadzenie w częściach, ponieważ zostało ono zwołane przezosoby działające w imieniu i na rzecz S.M.”BRÓDNO” na skutek uchwał podjętych przez  zebranie przedstawicieli – sprzecznych z prawem zatem bezwzględnie nieważnych – jakimi są m. innymi uchwały Nr  5/2008, Nr 8/2008, Nr 5/009, Nr 7/009, Nr 5/2010, Nr 6/2010 o udzie- leniu absolutorium ;  uchwały Nr 1/2009 i Nr 2/2009 z dnia 24 września 2009 roku o zmianie i przyjęciu tekstu jednolitego statutu ; uchwała Nr 13/2010 z dnia 15 maja 2010 roku o wyborze Rady Nadzorczej na kadencję 2010- 2013, które ponadto  jako nieprawomocne, gdyż zostały
zaskarżone żądaniem ustalenia ich nieistnienia, nie wywołują skutków prawnych.
I właśnie osoby działające w imieniu i na rzecz S.M. „BRÓDNO” w sposób sprzeczny z prawem i bezwzględnie nieważny, mieniące się Zarządem S.M.”BRÓDNO” na skutek uchwał zebrania przedstawicieli podjętych w dniu 31 maja 2008 roku, 23 maja 2009 roku, 15 maja 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium, podjęły w dniu 19 lipca 2010 roku uchwałę Nr 30/2009 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Św. Hieronima  9 w Warszawie, która w rozumieniu prawa jest bezwzględnie nieważna.
KONKLUDUJĄC
Z punktu widzenia prawa nie jest możliwe zawarcie jakiejkolwiek umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „BRÓDNO” reprezentowaną przez osoby działające w imieniu i na rzecz Spółdzielni na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli – sprzecznych z prawem zatem bezwzględnie nieważnych – w sposób prawnie skuteczny, a przede wszystkim umowy wformie aktu notarialnego, której sporządzenia notariusz – osoba zaufania publicznego – przede wszystkim odmówić powinien. I bez znaczenia jest fakt, że Spółdzielnia przedstawia wypis zKrajowego Rejestru Sądowego, ponieważ każdy wpis do KRS dokonany na skutek wniosku złożonego po 01 stycznia 2008 roku i sformułowanego przez osoby działające w imieniu i na rzecz S.M.”BRÓDNO” na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli– sprzecznych z prawem zatem bezwzględnie nieważnych- jest bezwzględnie nieważny, a dokonanie takiego wpisu nosi znamiona przestępstwa.
Wnosimy o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli S.M.”BRÓDNO”, które wyłącznie wydane przez Sąd będzie prawnie skuteczne w sytuacji gdy Spółdzielnia oświadczenia woli prawnie skutecznego złożyć nie może z braku osób uprawnionych do działania w imieniu i na rzecz Spółdzielni w sposób prawem przewidziany tzn. na skutek uchwał organu jakim jest na mocy Art.8³ ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenie.
 
Ad.pkt.2
Ze stanowiskiem Sądu, że niektóre nasze argumenty uzasadniające odmowę współdziałania z pozwaną przy zawarciu przedmiotowej umowy są nietrafne lub nieprawdziwe, czego szczególnie jaskrawym przykładem są w/g  Sądu tezy zawarte w naszym piśmie z dnia 13 kwietnia 2011 roku skierowanym do notariusza Andrzeja Karpowicza, iż  sposobem sformułowania aktu notarialnego uniemożliwił jego weryfikację z obowiązującym prawem i zaproponował włączenie do treści aktu postanowień niezgodnych z prawem, nie tylko nie możemy sięzgodzić, ale uznajemy stanowisko Sądu za uwłaczające naszej godności.
Czy nieprawdziwy jest bowiem zarzut, że notariusz potwierdza nieprawdę włączając do aktu zapis w brzmieniu cyt.” Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości reprezentowana spółdzielnia nabyła na podstawie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego zawartej w dniu 28 stycznia 1969 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie przed notariuszem Hanną Gibas” skoro S.M.”BRÓDNO” powstała dopiero 8 lat później tj. w roku 1977.
Czy zgodny z prawem jest bowiem zapis włączony do aktu w brzmieniu cyt.” Pełnomocnik S.M.”BRÓDNO” z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej dla przedmiotu umowy, przewidziane przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 roku, Nr 156,poz.1118 z późn.zm.) nabywca zwalnia Spółdzielnię z obowiązku przekazania tego świadectwa”.
Przecież my nie możemy zwolnić S.M.”BRÓDNO” z obowiązku nałożonego przepisami ustawy, zatem czyje interesy reprezentuje notariusz – osoba zaufania publicznego ?
Czy zatem nasze żądanie wyrażone w piśmie z dnia 13 kwietnia 2011 roku,
doręczenia nam kserokopii,  poświadczonych za zgodność z oryginałem, WSZYSTKICH dokumentów w jakikolwiek sposób przywołanych w projekcie aktu notarialnego, a szcze-gólnie wypisu z KRS którego zapisy stanowią o zdolności lub braku zdolności S.M.”BRÓDNO”
-  osób ją reprezentujących – do czynności prawnych,jest nietrafne ? 
Nietrafne, to jest, ale stanowisko Sądu: notariusz w ramach wykonywania czynności notarialnych działa jako osoba zaufania publicznego zatem w tej sprawie notariusza uznaje się za swoistego strażnika zgodności aktu notarialnego z prawem, co udowodni-
liśmy powyżej, tak w kwestii dopuszczenia do aktu osób działających w imieniu i na rzecz  Spółdzielni na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli – sprzecznych z prawem zatem bezwzględnie nieważnych, jak w kwestii zawarcia w akcie treści nieprawdziwych i niezgodnych z prawem.
A nietrafność stanowiska Sądu udowodnimy również w sposób następujący :
Art.54 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze stanowi cyt.”Oświadcze-nie woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu, lub jeden członek zarządu i pełnomocnik”, a notariusz – osoba zaufania publicznego – strażnik zgodności aktu notarialnego z prawem,
również z Prawem Spółdzielczym,sporządza akt notarialny  w którym oświadczenie woli za spółdzielnię składa jeden pełno-mocnik, a dodatkowo w sytuacji braku ujawnienia w KRS zarówno tego pełnomocnika, jak również zakresu jego pełnomocnictwa.
Oczywiście pełnomocnictwo jest udzielone przez osoby działające w imieniu i na rzecz Spółdzielni na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli – sprzecznych z pra-wem zatem bezwzględnie nieważnych – czyli przez osoby działające w sposób bezwzględnie
nieważny, ze skutkiem nieważności pełnomocnictwa – aktu notarialnego którym pełnomocni-ctwo zostało udzielone, przywołanego przez notariusza Andrzeja Karpowicza w treści aktu który mielibyśmy podpisać.
Bezprawność ( czynności ) goni bezprawność ( czynności), a Temida i opaskę ma na oczach i wagę popsutą lub ważyć nie potrafi, a może legalizacja się skończyła…
Przyjmując  tok  myślenia Sądu, że osoba zaufania publicznego
- notariusz, to strażnik zgodności z prawem aktu notarialnego
- sędzia, to strażnik zgodności z prawem wyroku
- adwokat i radca prawny to przewodnicy na drodze prawnej
należy również przyjąć, że
- akty notarialne niezgodne z prawem sporządzają
( UWAGA – m. innymi w sposób przez nas opisany, których sporządzono w samej tylko S.M.”BRÓDNO” kilka tysięcy, o innych nieprawidłowościach nie wspominając )
- wyroki niezgodne z prawem wydają
( UWAGA – m. innymi z Art.8³ ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu cyt.” Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebra- nie przedstawicieli „- orzekając że zebranie przedstawicieli jest organem spółdzielni mieszkaniowej,   których w Polsce zapadło kilkadziesiąt w różnych instancjach, nie wyłączając Sądu Apelacyjnego w Warszawie, co jest kuriozum prawnym Unii Europejskiej,  ponieważ w tymże Sądzie została wcześniej ukształtowana linia orzecznicza  nie uznająca zebrania przedstawicieli za organ spółdzielni mieszkaniowej, zgodnie z brzmieniem  przywołanego wyżej przepi-su prawa)
- przewodnikami złej sprawy w obejściu prawa ( advocatus diaboli ) są
( UWAGA – m. innymi pomagając obejść prawo osobom działającym w imieniu i na rzecz Spółdzielni na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli – sprzecznych z pra-wem zatem bezwzględnie nieważnych- zatem pomagając w sposób sprzeczny z prawem i bezwzględnie nieważny , co uzasadnia przyjęcie o świadomym popełnieniu przestępstwa polegającego na przyjęciu pełnomocnictwa od osób nieuprawnionych i udziału w procesie w sposób nieuprawniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z majątku Spółdzielni od osób które majątkiem Spółdzielni, będącym prywatnym majątkiem jej członków na podstawie Art.3 ustawy Prawo Spółdzielcze, nie mają prawa  rozporządzać, a osobami tymi
są osoby mieniące się Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni, które działają w imieniu i na rzecz S.M.”BRÓDNO” na skutek uchwał podjętych przez zebranie przedstawicieli –- sprzecznych z prawem  zatem bezwzględnie nieważnych)
UFO – ludki, bo krasnoludków w tą bajkę opowiedzianą przez SSO Ewę Mielcarek absolutnie nie wolno mieszać ze względów moralnych.
 
REASUMUJĄC
Ponieważ stan wyżej opisany dotyczy zdecydowanej większości spółdzielni mieszkaniowych w Polsce czyniąc członków tych spółdzielni niewolnikami XXI wieku przy aprobacie organów Państwa, podobno demokratycznego i podobno prawnego, podajemy naszą apelację do wiadomości wszystkich odpowiedzialnych za niewolnictwo członków spółdzielni mieszkaniowych, a także do wiadomości tychże niewolników przypominając im, że demokracja to nie tylko udział w wyborach parlamentarnych i głosowanie, ale również brak udziału w wyborach, co jest głosem jeszcze bardziej wyrazistym.
 
Żądamy uwzględnienia naszej apelacji i radykalnych działań na rzecz zniesienia niewolnictwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

 
                                                                                 Z poważaniem
 
                                                                                Hanna Cygowska
                                                                                Szczepan Cygowski