Projekt uchwały

 

Szanowni Członkowie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

Na Walne Zgromadzenie czerwiec 2014r członkowie przygotowali korzystne zmiany w Statucie Spółdzielni. Po konsultacji z prawnikami, zapisy te są korzystne dla członków i zgodne z prawem. To tylko od Państwa zależy czy zostaną wprowadzone. Projekty uchwał zostały złożone i podpisane  przez siedemnastu członków. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi uchwałami przed głosowaniem i poparcie tych uchwał.

Aby udział w tym glosowaniu wzięło jak najwięcej członków, został zgłoszony wniosek:

,,Składamy wniosek aby punkt porządku obrad dotyczący zmian w Statucie Spółdzielni był omawiany i głosowany na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia jako punkt pierwszy po zatwierdzeniu porządku obrad”

                                                     Uchwała nr 1                                                                        

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 47ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,Protokół obrad danej części W Z winien być sporządzany podczas trwania jego obrad a jego podpisanie winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu obrad. Protokoły z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu”.

Dotychczas protokół był pisany i uzupełniany przez pracowników dopiero po kilku dniach.

Istniała możliwość manipulowania treścią protokołów.

                                                            Uchwała nr 2

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 56 dodaje się ust.7 który otrzymuje brzmienie:

,, Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo uczestniczyć jako obserwator  w posiedzeniach rady nadzorczej.”

Uzasadnienie. Jako członkowie mamy prawo do kontroli władz spółdzielni takich jak Zarząd czy Radę Nadzorczą. Takie prawo można zawrzeć w statucie spółdzielni lub regulaminie Rady Nadzorczej ale tego muszą chcieć sami członkowie danej spółdzielni. W deklaracji spółdzielczej tożsamości czytamy w drugiej części: ,,Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Zatem aby można było skutecznie sprawować tę kontrolę trzeba wiedzieć jak pracują także organy spółdzielni, jak choćby Rady Nadzorcze.                                                   

                                                       Uchwała nr 3

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 56 dopisuje się ust.8 który otrzymuje brzmienie:

,, Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Chyba, że nie ponosi winy”.

Uzasadnieniem wnioskodawców jest to, że członkowie Rady Nadzorczej którzy podejmują niekiedy bardzo ważne decyzje,  nie odpowiadają za ewentualne szkody przed Spółdzielnią.

                                                      Uchwała nr.4

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 57 ust 3 otrzymuje brzmienie:

,,Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wysokość 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dn.10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu”.

Według ustawy wynagrodzenie członka rady nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2014r wynosi 1680zł.

Miesięczny koszt utrzymania jednego członka rady nadzorczej w zależności od pełnionej funkcji wynosi średnio 1212zł. Roczny koszt rady to około 101 tyś. 808zł. Kwota ta rośnie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Czas poświęcony przez członków rady nadzorczej na udział w posiedzeniach w miesiącu nie przekracza kilkunastu godzin. Nie ma więc ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania wynagrodzeń Rady Nadzorczej na najwyższym możliwym poziomie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

                                                       Uchwała nr.5

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 66 ust.1 pkt.13 otrzymuje brzmienie:

,,Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań za zgodą Walnego Zgromadzenia”.

 

W uzasadnieniu wnioskodawców, nie może być tak, aby Zarząd miał możliwość zaciągania kredytów oraz zobowiązań bez zgody członków spółdzielni, którzy zgodnie z Prawem spółdzielczym są właścicielami majątku spółdzielni.

                                                       Uchwała nr.6

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 66 ust 1 dodaje się punkt 19 który otrzymuje brzmienie:

,,Członek zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodą wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni. Chyba, że nie ponosi winy”.

W uzasadnieniu wnioskodawców nie może być tak, żeby członkowie Zarządu zarządzając tak wielkim majątkiem członków spółdzielni (kilkuset milionowym) nie odpowiadali przed nimi za wyrządzone szkody. Dlatego taki zapis powinien znaleźć się w Statucie spółdzielni.

                                                    Uchwała nr.7

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 66 ust 1 dodaje się punkt18 który otrzymuje brzmienie:

,,Zarząd spółdzielni któremu powierzono nieruchomość wspólną w sposób określony, jest zobowiązany prowadzić ewidencje kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, także z innych na rzecz nieruchomości wspólnej”.

W uzasadnieniu wnioskodawców- nie może być tak aby zarząd nie prowadził ewidencji kosztów zarządzania nieruchomościami wspólnymi, które są własnością członków. Taki zapis powinien znaleźć się w statucie.

                                                          Uchwała nr.8

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że § 41 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

,, W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, za którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyła co najmniej połowa, ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

W tej zmianie dodaje się słowa ,,zbycia nieruchomości”, które celowo zostały wykreślone przez poprzednie władze spółdzielni. Daje to możliwość przez na przykład kilku ,,członków”

podjęcie uchwały oraz zgody na nie kontrolowaną wyprzedaż majątku spółdzielni.

                                                          Uchwała nr.9

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 36 zmienia się zapis w punkcie 2 który otrzymuje brzmienie:

,, Członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach walnego zgromadzenia, z prawem zabierania głosu, a szczególnie członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał lub wnieśli punkty do porządku obrad, lub wnieśli poprawki do treści uchwał, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu”.

Zdaniem wnioskodawców nie może być tak aby członkowie którzy wnieśli projekty uchwał lub poprawki na WZ nie mieli możliwości być obecni na walnym zgromadzeniu aby przedstawić i uzasadnić swoje projekty uchwał czy wniesione poprawki.

Takiej możliwości nie można członków pozbawiać. Jednak bez udziału w głosowaniu.

                                                       Uchwała nr.10

Dokonuje się zmian w Statucie S-ni w ten sposób, że w § 172 dodaje się ustęp 5 który otrzymuje następujące brzmienie:                                       

,, Zarząd ma obowiązek przedstawienia informacji o rozliczeniu każdej inwestycji z członkami, jaka była wykonywania i zakończona na terenie spółdzielni.”

Zdaniem wnioskodawców, Zarząd ma obowiązek rozliczyć się z każdej inwestycji jaka została rozpoczęta i zakończona, z członkami spółdzielni. Jest nie dopuszczalne aby członkowie dochodzili swoich praw na temat informacji o takich inwestycjach przed sądami.

 

Szanowni Państwo, czy te uchwały wejdą w życie? zależy tylko i wyłącznie od Państwa.

                                                                                                       Z upoważnienia

                                                                                                        wnioskodawców

                                                                                                           Witold Łada

Ps.

W dniach 20 do 24czerwca 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków w 5 częściach w SM ,,Zakrzewo" w Elblągu. Wszystkie projekty chwał  złożone przez członków a  dotyczące zmian w Statucie zostały negatywnie zaopiniowane jako niezgodne z prawem przez (osobę zaufania publicznego) radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego, który ma zawartą umowę ze spółdzielnią na obsługę prawną. Czy projekty uchwał zgłoszone przez członków były korzystne dla nich czy nie ocenią sami członkowie. Radca prawny oskarża przed sądem Witolda Ładę jakoby treści w tych uchwałach były nie zgodne z prawem i nie mogły być zamieszczone w Statucie spółdzielni.