Dotychczas złożone wnioski są dalej WAŻNE i OBOWIĄZUJĄ. Nie należy ich wycofywać.

WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ LOKATORSKICH W CELU PRZEKSZTAŁCENIA NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 ……………………………….  

miejscowość,  data

………………………………………………………                                                                     

Nazwisko i imię członka spółdzielni mieszkaniowej mającego spółdzielcze lokatorskie  

prawo do lokalu mieszkalnego będącego własnością spółdzielni

 

………………………………………………………Poprzedni wniosek złożony ………………….

Adres do korespondencji, telefon

 

                                                                                                                      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

………………..………………………

                                                                                                                                                                              Nazwa i adres

 

WNIOSEK 1 N 14.06. 2007 r.

 

Działając na mocy art.12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12. 2000 r.(Dz.U. Nr.4 z 23.01.2001r. poz.27; Dz.U. Nr 57 z 9.06.2001 r. poz.601; Dz.U. Nr 154 z 29.12.2001 r. poz.1802 art.8; Dz. U. Nr 240  z 31.12.2002 r. poz. 2058; Dz. U. Nr 122 z 7.07.2005 r. poz. 1024;  Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459;

Dz. U. Nr 165 z 15.09.2006 r. poz. 1180) oraz ustawy z dnia 14.06.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

jako uprawniony członek spółdzielni posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółdzielni znajdującego się w………………… przy ul………………………………

nr budynku………, nr lokalu ………, żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie prawa własności tego lokalu w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności tego lokalu będzie jednocześnie związane z:

1. Prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

2. Prawem własności pomieszczeń przynależnych ( piwnica, ew. balkon i inne) do tego lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokalu.

Wnoszę również o przygotowanie projektu uchwały Zarządu Spółdzielni dotyczącej mojego wniosku zgodnie z art. 42 i art.43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Domagam się również nabycia wraz z prawem odrębnej własności lokalu prawa współwłasności jedno budynkowej nieruchomości gruntowej, na której stoi mój blok mieszkalny. W związku z tym wnoszę o wystosowanie wniosku do właściciela tej nieruchomości o jej nabycie przez spółdzielnię na warunkach bonifikaty w oparciu o przepisy ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459). Przypadające na mój lokal koszty nabycia ułamkowej części gruntu we współwłasności  tej nieruchomości zobowiązuję się wpłacić przed podpisaniem ze mną umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Jednocześnie przypominam, iż ustalona 0% stawka VAT przy przekształceniu lokali lokatorskich i własnościowych na odrębną własność oraz przy przekształceniu gruntów z wieczystego użytkowania na własność obowiązuje od dnia  przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31.12. 2007 r. (zgodnie z art.146 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Proszę także o podanie mi na piśmie w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami pierwotnych kosztów budowy mojego mieszkania z wyszczególnieniem następujących danych :

  1. Koszt budowy mieszkania zgodny z posiadanymi przez Spółdzielnię dokumentami.
  2. Wymagany wkład mieszkaniowy wniesiony przez członka Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Zaangażowany kredyt inwestycyjny.
  4. Kwota umorzenia kredytu przez państwo (1/3 z poz.3).
  5. Długoterminowy kredyt rozłożony do spłaty ( i spłacony).
  6. Łącznie członek wniósł (% pierwotnego kosztu budowy).

Po uzyskaniu na piśmie kwoty umorzenia kredytu (poz.4), zobowiązuję się niezwłocznie przekazać tę kwotę wyrażoną w PLN przekazem bankowym (tytułem: spłaty 1/3 części umorzonego kredytu przez Państwo dotyczącego mojego mieszkania z przekazaniem tej znominalizowanej kwoty do budżetu państwa) na fundusz remontowy spółdzielni w celu przekazania tej kwoty na konto Skarbu Państwa, ponieważ nie chcę być dłużnikiem wobec Skarbu Państwa.

Żądam realizacji mojego wniosku w terminie ustawowym ujętym w ustawie z dn. 14.06.2007r.   o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. NR 125, poz. 873) z dniem jej wejścia w życie 31 lipca 2007r.

                                                                                                                  …………………………………..

                                                                                                                      Podpis osoby uprawnionej składającej wniosek

 Druk: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu