Elbląg 17 grudnia 2013r

Witold Łada                                                                                    

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Sygn. akt D 20/13

                                                                             Rzecznik Dyscyplinarny

                                         przy OIRP w Gdańsku

                                   ul. Nowe Ogrody 35

                           80-803 Gdańsk

 

W dniu 5 września 2013r otrzymałem pismo z Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku gdzie Sąd informuje mnie, że skarga zostanie przekazana do OIRP w Gdańsku celem rozpoznania skargi zawartej w tym piśmie na radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego dotyczącej zdarzeń mających miejsce po wydaniu postanowienia OSD w Gdańsku w niniejszej sprawie.

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji w tej sprawie dołączam uzupełniające fakty i zdarzenia jakie miały miejsce podczas Walnego Zgromadzenia w SM ,,Zakrzewo” w dniach 17-21 czerwca 2013r

Lech Trawczyński jako radca prawny ma podpisaną umowę Zlecenia na obsługę prawną świadczoną dla SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Podczas Walnego Zgromadzenia jako radca prawny wydawał opinię m/in na temat projektów

uchwał zgłoszonych na walne zgromadzenie przez członków spółdzielni oraz opinię dotyczącą  zmiany kolejności porządku obrad.

Chcę przypomnieć, że podobną  opinię radca prawny Lech Trawczyński wydał na walnym zgromadzeniu w 2012r. Postanowieniem Sądu Dyscyplinarnego sprawa została umorzona.

Na początku walnego zgromadzenia w czerwcu 2013r radca prawny wydał opinię kto ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu. cytuję z nagrania dźwiękowego:  ,,W statucie jest napisane, że w zebraniu uczestniczą członkowie z danej grupy. Mają prawo uczestniczyć i głosować. Żeby nie było tłoku. Jeżeli zmiany są rozsądne i mądre to się same obronią Nie trzeba wstawać i krzyczeć. Trzeba po prostu przeczytać i ludzie rozsądni dojdą do wniosku czy nadal to uczyni czy nie należy. I czy będzie ta osoba wnosiła ten projekt czy ten projekt został zgłoszony. I nie trzeba na niego krzyczeć on sam się obroni jeżeli będzie rozsądny. A będzie rozsądny bo.” ,, chcę zwrócić uwagę ,żeby nie było problemu przy podejmowaniu uchwał, żeby w jakiś sposób nie wiem jaki , odizolować bo nie będzie wiadomo kto dzisiaj ma prawo być, ma prawo głosować nie ma prawa być, nie ma prawa głosowa, będzie problem z liczeniem głosów. I zamiast do godziny 24 skończymy o 3 rano, bo nie będzie wiadomo kto jest za a kto przeciw.”

( kogo radca prawny Lech Trawczyński chciał odizolować z zebrania bo będzie problem z liczeniem głosów???)

Zgodnie z obowiązującym  Statutem:

,,Jeżeli liczba członków którzy chcą uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia, która ich nie dotyczy, jest większa od możliwości techniczno- organizacyjnych, to przewodniczący obrad poszczególnej części Zebrania poddaje pod głosowanie dopuszczenie możliwości pobytu tych osób na sali obrad”.

Wszystkie projekty zgłaszane przez członków spółdzielni (łącznie 19 projektów) były opiniowane przez radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego negatywnie. Taka opinia radcy prawnego miała wpływ, że zmiany do Statutu spółdzielni nie mogły być wprowadzone.

 

Podczas trwania Walnego Zgromadzenia były sprzeciwy na radcę prawnego za wydawanie opinii negatywnej, nie korzystnej dla członków spółdzielni.

W tej sprawie były pisane skargi do Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz do posłów RP na szkodliwą działalność radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego.

 Dlatego radca prawny Lech Trawczyński wniósł akt oskarżenia dla najbardziej aktywnego członka spółdzielni Witolda Łady. Prywatny akt oskarżenia do Rejonowego Sądu Karnego z art. 212 kk o pomówienie, oraz do Sądu Cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

 Dołączam opinię wydaną przez radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego która dotyczyła projektów uchwał na Walnym Zgromadzeniu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu w dniach:17 do 21 czerwca 2013r.

 

Projekt uchwały nr 11/7 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Każdy członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach Walnego Zgromadzenia z prawem zabierania głosu, a w szczególności członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał lub wnioski, punkty do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub wnieśli projekty poprawki do treści uchwał walnego zgromadzenia jednak, że bez udziału w głosowaniu.”

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego - zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych mowa, że jeżeli w skład spółdzielni wchodzi więcej niż 500 członków to robi się zebranie w kilku częściach ponieważ zapobiegnie temu, nie wiem, bałaganowi w każdym razie należy myślę, że jeżeli będzie więcej jak 500 osób to wtedy, prowadzący zebranie nie jest w stanie zapanować nad porządkiem a ponadto jeżeli weszłoby więcej osób nie wiemy ilu tych osób by weszło. Każdy członek może uczestniczyć w części Walnego Zgromadzenia. Jeżeli organizator wybrał salę na której jest 200,300 lub 400 osób, a może być 500, bo pisze, każdy członek i każdy niech będzie dwieście trzysta i każdy będzie miał prawo wejść powie bo statut mi na to pozwala to ja nie wyobrażam sobie żeby można było nad takim zebraniem zapanować i w związku z tym ja twierdzę, że państwo podejmiecie decyzję. Bo to jest sprawa państwa. Ale brał bym pod uwagę to, że jeżeli w ustawie tak zapisano, że należy przeprowadzić w dwóch czy trzech grupach to zmienianie tego. Jeżeli ustawodawca tego nie wpisał to uważam, że wtedy by wszyscy mogli siedzieć na jednym. Jeżeli jest to wpisane to uważam, że może ona wprowadzić tylko wyłączny bałagan organizacyjny”..

 

Projekt uchwały nr 11/8 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej do podjęcia chwały konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, za którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyła, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa, wnioskodawca twierdzi, że istnieje sprzeczność między zapisem § 37 pkt 6 który mówi, że do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz wniesienia spółek nieruchomości w formie aportu. Ten przepis mówi, że należy tak jak by częściowa likwidacja tego zakładu. Natomiast § 41 pkt 6 pisze, w sprawie likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego tzn. po likwidacji całego majątku po zaspokojeniu zobowiązań spółdzielni, likwidacji spółdzielni zbycia zakładu itd. do podjęcia uchwały w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia na którym uchwała ma być podjęta w głosowaniu uczestniczyło co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Chciałbym tylko zwrócić uwagę że pan występuje,( pan Łada podnosi rękę), ( przewodnicząca: pan radca ma głos), chwileczkę proszę pana, że jest sprzeczność zapisu §37 pkt.6 który mówi, że do wyłącznej właściwości Walnego należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub jednostki organizacyjnej oraz nieruchomości w formie aportu i przed nim jest drugi, w sprawie likwidacji spółdzielni majątku zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni zbycia zakładu lub zbycia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej o podjęcie uchwały która została pod głosowanie uczestniczyła co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy, zmiana proponowana w sprawach likwidacji spółdzielni przeznaczenia zobowiązań spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia nad którym uchwała ma być podjęta uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Jedyna różnica jest taka, że jest tu nieruchomość. Państwo podejmiecie decyzję jak chcecie, ale ja uważam, że nie ma sprzeczności punkt 6 § 37 ogólnie mówiąc co należy do Walnego Zgromadzenia a § 41 pkt. 6 uszczegóławia. Ten ostatni uszczegóławia. Będzie jedna osoba i też będzie mogła głosować.”

 

Projekt uchwały nr 11/9 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Do prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą być wybierani członkowie zarządu i Rady Nadzorczej”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego

,, Może w odpowiedzi to tylko tyle, jest to ograniczenie praw członków”

 

Projekt uchwały nr.11/10 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,,Każde głosowanie na Walnym Zgromadzeniu musi być tuż przed głosowaniem poprzedzone dyskusją na temat zagadnień poddanych pod głosowanie. Do udziału w dyskusji nie można członka pozbawić, z wyjątkiem sytuacji, w której przepis prawa/statutu na to zezwala.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Chciałem zwrócić uwagę, że w § 41 po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń. Natomiast § 44: po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie. Ja tu czegoś nie rozumie.”

 

Projekt uchwały nr/11/11 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Protokół obrad danej części Walnego Zgromadzenia winien być sporządzany podczas trwania jego obrad a jego podpisanie winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu obrad. Kopie protokołów z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego – zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa ten projekt składa się tak jakby z dwóch części. Pierwszy to jest i tu bym mógł powiedzieć, że było 5 dni, teraz będzie podczas trwania obrad. Nie sądzę żeby to było technicznie możliwe, nie widzę żadnego uzasadnienia żeby zmieniać to, bo nie wyobrażam sobie, że w tej chwili, ktoś pisze protokół i na koniec zebrania protokół podpisany i jest już gotowy i podpisany dla wszystkich. I nie wiem czy jest to technicznie możliwe. Druga część natomiast, kopie protokołu z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu. Chciałem zwrócić uwagę, że w § 47 Statutu jest napisane, protokoły podczas każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje zarząd przez co najmniej 25 lat. Więc jeżeli przechowuje przez 25 lat to jeżeli jest protokół kolegium i do tego dołączone protokoły cząstkowe.”

 

Projekt uchwały nr 11/12 zgłoszony przez członków spółdzielni.                                                                          

,,W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikiem prokurentem lub pracownikiem spółdzielni oraz osoba bliska członka rady nadzorczej lub zarządu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nie ważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej spółdzielni”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego -zgodna z nagania dźwiękowego

,,Proszę państwa, ten przepis jest sprzeczny z art.57 ustawy prawo spółdzielcze który stosuje, zna pan radę nadzorczą ,w  skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnikami zarządu, oraz osoby korzystające z członkami zarządu bieżącej działalności w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostych liniach bocznych. To jest przepis bezwzględnie obowiązujący w tej ustawie. I w tej chwili rozszerzanie tego i jest wykroczeniem poza zapis ustawowy. Państwo możecie to podjąć bo macie takie uprawnienia, ale w wypadku zaskarżenia będzie to uchwała nie ważna z uwagi na.”

Witold Łada do radcy prawnego:,, panie mecenasie czy ten zapis jest nie zgodny z prawem?”

radca prawny:,, proszę pana, proszę pana, chodzi o to, że ten zapis będzie nieważny ale jeżeli nie jest bezwzględnie nieważny, jeżeli będzie zaskarżony do sądu to sąd go unieważni. I w związku z tym podejmowanie uchwały uzależniony będzie od dobrego humoru od państwa, czy ją zaskarżycie. W mojej ocenie, dlatego moja ocena jest wątpliwa, co jest ważniejsze uchwała Walnego Zgromadzenia czy ustawa Prawo spółdzielcze w związku z tym pana projekt wykracza poza prawo ograniczania zawarte w art. 57 prawa spółdzielczego”

 

Projekt uchwały nr.11/13 zgłoszony przez członków spółdzielni.

"Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach rady nadzorczej”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego – zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa chciałem zwrócić uwagę, że art18 ust 2 pkt.1 Prawa spółdzielczego mówi: członek spółdzielni ma prawo uczestniczyć w zebraniu grupy członkowskiej. W moim mniemaniu gdyby ustawodawca chciał, że członek spółdzielni może uczestniczyć w jeszcze w czymś innym to by nie pisał, że ma prawo uczestniczyć. Gdyby ustawodawca chciał, że członek spółdzielni może uczestniczyć to by zapisał. Chciałem zwrócić uwagę, że w żadnej ustawie nie ma coś takiego jak obserwator. I teraz powstaje pytanie, że jeżeli ten ktoś zajmuje się i uczestniczył jako obserwator to znaczy tak jakie dokumenty udostępnić obserwatorowi, żeby obserwator wiedział o tym o czym rada rozmawia. Chyba nie po to żeby siedział, bo to by było bezsensowne. Trzeba byłoby zapisać jakie dokumenty może otrzymać obserwator, żeby wiedział. Bo w innym przypadku to będzie tylko siedział i obserwował. Albo będzie opowiadał kawały i przeszkadzał. To należy do państwa.”

 

Projekt uchwały nr. 11/14 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że istnieje przepis bezwzględnie obowiązujący, prawo spółdzielcze a art.58 mówi członek zarządu za szkodę wyrządzoną lub zaniechaniem nie zgodnym z prawem, albo postanowieniami Statutu spółdzielni chyba, że nie ponosi winy. Różnica jest tylko taka, że w naszym projekcie wyeliminowaliśmy to całkowicie –winę. Trudno byłoby jak by w statucie spółdzielni ustalono większy zakres odpowiedzialności wobec osób zarządzających spółdzielnią niż mówi ustawa. A ustawa mówi, odpowiada za szkodę wyrządzoną albo postanowieniami statutu. Natomiast ustawodawca powiedział chyba, że nie ponosi winy. Jest to bardzo duża różnica. Żeby udowodnić według ustawy, żeby kogoś pociągnąć do odpowiedzialności to trzeba udowodnić winę. Według statutu nie musimy nikomu nic udowadniać, możemy pociągnąć go do odpowiedzialności. To jest na pewno sprzeczne z zasadami i sprzeczne z prawem. Nikt nie ma prawa domagać się od nikogo odszkodowania jeżeli nie udowodni się mu winy.”

 

Projekt uchwały nr.11/15 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Członek rady nadzorczej swoje funkcję pełni społecznie. Jeżeli statut tak stanowi członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania zwiękowego.

,,Proszę państwa, tego to i ja nie rozumie. Dotychczas paragrafy 57 mowa, członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu. Statut stanowi, że ten zapis, że otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu. W projekcie pisze się, że członkowie swoje funkcje pełnią społecznie jeżeli statut tak stanowi w formie ryczałtu. Dlatego ja tego nie rozumie.”

.

Projekt uchwały nr.11/18 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wysokość 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Proszę państwa jest to zapis, decyzja należy do państwa. Faktycznie, że w § 57 ust 3 mowa o wynagrodzeniu jako podstawa wyliczenia natomiast po wejściu ewentualnej poprawki będzie to 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli mogę chce żeby się nie powtarzać, nie szczęśliwy moment bo pensji otrzymują 1/3 najniższego wynagrodzenia. Ale decyzja należy do państwa. Mówię, zapis jest prawnie obojętny ale państwo decydujecie.”

 

Projekt uchwały nr.11/19 -zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Zaciągnięcie kredytów bankowych i innych zobowiązań za zgodą Walnego Zgromadzenia”

 

Opinia radcy prawnego  Lecha Trawczyńskiego – zgodna z nagrania dźwiękowego

,,Proszę państwa wynikało by, że zaciągnięcie jakichkolwiek kredytu albo innych zobowiązani, np. zakup samochodu musiało być zgoda Walnego Zgromadzenia. Z tego wynikało by, że jeśli byśmy chcieli trzymać się tego zapisu to zarząd nie robiłby nic innego tylko by planował, że jeżeli chcemy za pół roku kupić to i to w związku z tym zwołujemy Walne, żeby wyraziło zgodę i chce powiedzieć najważniejszą rzecz. Ten zapis, że Zarząd musi mieć zgodę Walnego Zgromadzenia musiała by być następna uchwała zwiększającą uprawnienia Walnego Zgromadzenia, że Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zaciągania kredytu przez Zarząd. I tego nie ma w uprawnieniu Walnym Zgromadzeniu to wszelkie inne podejmowane uchwały Walnego Zgromadzenia wykraczają poza uprawnienia i są tylko fukencją i opinią, czyli wyrażeniem zgody. Tak, że jeżeli by ktoś chciał tą uchwałą wprowadzić w życie, to powinna być druga uchwała o zmianę statutu w sprawie zwiększenia zmiany uprawnienia Walnego Zgromadzenia i powinno być tu uprawnienia gdzie Walne Zgromadzenie należałoby dopisać § 37 pkt.18, wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i innych zobowiązań. Wtedy byłoby zgodne z techniką sztuki. Ale zarząd byłby całkowicie ubezwłasnowolniony, bo zarząd by nie rządził tylko by czekał na zgodę Walnego Zgromadzenia. Ja sobie tego nie wyobrażam.”

 

Projekt uchwały nr.11/21 zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa wnioskodawca chce uzupełnić § 66 ust.1 przez dopisanie kolejnego punktu ale § 66 ust.1 mówi; do zakresu działania zarządu należy i my chcemy do zakresu działania chcemy wpisać, członek zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem i nie ma tu związku z § 66 ust.1 a ponadto jest to uregulowane w prawie spółdzielczym art.58, członek Zarządu razem z RN odpowiada wobec spółdzielni zaniechanie z prawem lub postanowieniami statutu, chyba, że nie ponosi winy. Jest to sprzeczne z ustawą. My uważamy, że nie musi być winny, będzie odpowiadał. Na pewno jest to sprzeczne z prawem. I tu nie możemy rozszerzać po za tym co jest zapisane”.

 

Projekt uchwały nr.11/22- zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Jeżeli spółdzielnia żąda orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielnia wycofa pozew, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści zaległe zobowiązania.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego – zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Chciałem zwrócić uwagę, że wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu nie orzeka sąd tylko organy spółdzielni. Na początku jest założenie sprzeczne obowiązującego prawa. I w związku z tym uważam, że ta uchwała jest sprzeczna z prawem”.

 

Projekt uchwały nr. 11/23 -zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Finansowanie robót dociepleniowych jako nowa inwestycja budowlana wymaga zawarcia na piśmie umowy między spółdzielnią a członkiem, zawierającej zobowiązania członka do finansowania kosztów prac budowlanych (dociepleniowych) których wysokość kosztów przypadająca na członka winna być w tej umowie dokładnie określona.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Proszę państwa nie wiem państwu też chyba trudno sobie wyobrazić, że spółdzielnia zamierza ocieplać duży budynek i każdy z lokatorów i mieszkańców zawiera umowę ze spółdzielnią na ocieplenie, z którego wynika, nie ma takiej możliwości aby członek zawierał umowę ze spółdzielnią to jest pierwsza sprawa. A druga wnioskodawca żąda aby zamianę ust 2 § 172 ust o treści ale § 172 w punkcie pierwszym mówi; podejmowanie przez spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych i finansowych jest możliwe po zatwierdzeniu  ich założeń organizacyjno – finansowych przez Walne Zgromadzenie punkt drugi Ja nie wyobrażam sobie żeby w pierwszym punkcie mówione było ze spółdzielnie w inwestycyjnych w założeniach organizacyjno- finansowym przez Walne zgromadzenie. A później piszemy finansowanie robót dociepleniowych wymaga zgody zawarcia umowy ze spółdzielnią i to jest dalszy ciąg punktu pierwszego. Bo w punkcie pierwszym mówimy o organizacyjnym a w punkcie drugim mówi o szczegółach czego dotyczą te założenia organizacyjne to cały punkt 172 możemy wyrzucić do kosza.”

 

Projekt uchwały nr.11/24 zgłoszony przez członków spółdzielni.                                                                                                           

,, Zarząd ma obowiązek rozliczenia się z członkami z każdej inwestycji jaka była wykonywana na terenie spółdzielni”.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego –zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Proszę państwa§ 175 o przedsięwzięciach inwestycyjnych w punkcie 4 stanowi, że stateczny koszt budowy następuje w terminie 6 tygodni od dnia oddania budynku do użytkowania. Propozycja jest taka, że zarząd ma się rozliczyć z członkami z każdej inwestycji jak była wykonywana na terenie spółdzielni. Trudno byłoby wymagać żeby zarząd rozliczał się z członkami. Przecież państwo dzisiaj widzieliście ,że zarząd przedstawia sprawozdanie z działalności. Przecież można zażądać złożenia sprawozdania z realizowanej inwestycji na zebraniu. Bez wskazywania kto to robił, ile wziął, a ile tam jeszcze. Rzeczywiste rozliczenie każdej inwestycji jeżeli była w danym roku zakończona, przecież członkowie, to jest państwa majątek i członkowie macie państwo prawo domagać się takiej informacji od Zarządu na zebraniu i zapis taki ,że zarząd ma obowiązek i zapis jest bardzo pojemny, po pierwsze w jakim terminie maił by być , w jaki sposób, czy przedstawienie kosztorysu, czy powołanie biegłego i w jakikolwiek inny sposób. I wydaje mi się, ze ten przepis jest dublowaniem tego co jest już w punkcie 4. Ostatecznie rozliczenie kosztów budowy. I w mojej ocenie ten zapis jest niepotrzebny i jest nie wykonalny.”

 

Projekt uchwały nr. 14- zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Zmniejsza się stawkę na fundusz eksploatacyjny z kwoty 1.30zł. od metra kwadratowego

powierzchni mieszkalnej, na stawkę 0,80 zł., od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego - zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Fundusz eksploatacyjny nie należy do Walnego Zgromadzenia”

 

Projekt uchwały nr. 15- zgłoszony przez członków spółdzielni.

,, Zwiększa się stawkę na fundusz remontowy z kwoty 1,50zł. za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej na stawkę 2.0 zł. za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego zgodnie z nagraniem dźwiękowym.

,, Tak jak poprzednio Walne Zgromadzenie nie ma takiej kompetencji!”

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawem spółdzielczym, Statutem, najwyższym organem w spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.

 

Przed Walnym Zgromadzeniem członek spółdzielni Pani Róża Bralewska złożyła wniosek o zmianę kolejności porządku obrad.

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego- zgodna z nagrania dźwiękowego.

,,Proszę państwa jest to wniosek formalny, co to jest wniosek formalny. W sprawach formalnych co to jest,  jest wniosek formalny. Sposobu głosowania, głosowanie bez dyskusji, zakończenie dyskusji, zamknięcie listy mówców, zarządzenia przerwy. To są wnioski formalne i można na każdym etapie zebrania taki wniosek zgłosić jeśli będzie większość to wtedy wniosek może być uwzględniony. Chodzi o to, że państwo zostaliście poinformowani na 15 dni przed o porządku obrad ponadto zgodnie z § 40 punkt 5 uzupełniony porządek obrad został wywieszony w spółdzielni. Teraz jedzmy dalej, jeżeli ktoś z państwa , każdy ma prawo uczestniczyć w zebraniu, każdy ma prawo uczestniczyć w jednej, drugiej czy czwartej części.                                    

Ale może być taka sytuacja, że ktoś wczoraj czy dzisiaj czy przedwczoraj czytał porządek obrad na klatce, popatrzył sobie i tak punkt pierwszy to będzie nie wiadomo co, nie trzeba, punkt drugi też nie wiadomo, pójdę na punkt trzeci a się okazuje, że punkt trzeci był głosowany w innym niż wczoraj i w tej sytuacji wydaje mi się, że ktoś powie, że został nie dopuszczony do głosowania bo miało być głosowanie np. o godzinie 1900 a pojawiło się o godzinie 1800 .Więc wydaje mi się, że nie ma powodu, jeżeli by miał ktoś taką możliwość, to mógł ten wniosek złożyć wcześniej i zarząd by to uzupełnił. Zmienił by kolejność przede wszystkim czy kogoś to interesuje i wydaje mi się, że z tego powodu po pierwsze wniosek jest wnioskiem w wnioskach formalnych powinien być głosowany. Podjęcie  takiej uchwały, tylko chodzi o to, że może się okazać, że będzie jakiś ktoś  kto zaskarży uchwałę ,że nie mógł w niej uczestniczyć, nie mógł uczestniczyć np.w uchwale o zmianie tego czy tego albo uniemożliwiono mu to w porządku obrad bo miało być o godzinie 1900 a zrobiono o  godzinie 1800 .I w związku  z tym zostałem pozbawiony możliwości występowania i możliwości podejmowania głosowania. Członek spółdzielni może wystąpić do sadu o unieważnienie uchwały ,ze nie uczestniczyłem w podejmowaniu uchwały w związku z tym decyzja należy do państwa. Proszę państwa ja przedstawiłem to.”                                                                                            

Po takiej opinii Lecha Trawczyńskiego na zapytanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia czy podtrzymuje swój wniosek, członek spółdzielni pani Róża Bralewska wycofała swój wniosek.

 

Członkowie złożyli wniosek na piśmie na Walne Zgromadzenie część pierwsza Walnego Zgromadzenia

,, Przedstawienie informacji o robotach budowlanych, montażowych, konserwacji modernizacji i innych prowadzonych w spółdzielni robót w 2012 do kwietnia 2013r z podaniem z kim zawarto poszczególne umowy oraz za jaką cenę i jakich robót dotyczy każda z umów ( przedmiot, lokalizacja, parametry).”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego na pierwszej części Walnego Zgromadzenia - zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, Punkt do porządku obrad został wpisany, zgłoszony został we właściwym terminie, został ujęty, została przedstawiona uwaga, moje stanowisko prawne, że w wypadku ujawnienia informacji może powstać problem, państwo podejmujecie decyzję mając pod uwagę świadomość, że jeżeli Walne zmusi Zarząd Spółdzielni o informacje ustali, że Zarząd ma udzielić takiej informacji mając świadomość, że jeżeli ktoś zażąda odszkodowania, mamy dokumentację Walnego Zgromadzenia, że Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do udzielenia informacji. Wracając do tego co pan mówił, o tych umowach jest zapisane, że nie wyraża zgody, jest coś jak nierówne traktowanie kontrahentów. Jeżeli będzie ogłoszony przetarg z zastrzeżeniem, że wybrany zostanie ten który wyrazi zgodę na ujawnienie swoich informacji handlowych to nie wiem czy z tego nie będzie problem. Nie można przedsiębiorcy zmuszać uzależniać zawarcie umowy pod żadnym warunkiem.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego na drugiej części Walnego Zgromadzenia – zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, W ustawie prawo spółdzielcze art.18 ust.3 który mówi: spółdzielnia może odmówić członkowi bo Sąd  Najwyższy w wyroku z 3 grudnia 2010r ma zastosowanie także do członków spółdzielni mieszkaniowych. I z   tego względu, że jeżeli państwo całą tą wiedzę i podjęcie, że żądacie takiej informacji zarząd udzieli, to jakiś przedsiębiorca stwierdzi, że naruszane są jego prawa, jego tajemnice wbrew jego woli, że on robił to i to, to może być po prostu problem. Spółdzielnia miała już takie przypadki, gdzie jednego z członków zwróciła się do wykonawcy do 5 czy 6 wykonawców czy wyrażą zgodę i wyraził tylko jeden. W tej sytuacji powiem, że jest to ryzyko, nie wiem czy to odszkodowania czy co. Jeżeli poprzecie państwo tą uchwałę aby udzielić takiej informacji, ale państwo będziecie mieli świadomość, że podejmujecie taką decyzję. Spółdzielnia nie stosuje prawa o zamówieniach publicznych, bo regulamin, że. Jest problem, ale istnieje duże ryzyko.”

 

Opinia radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego na trzeciej części Walnego Zgromadzenia – zgodna z nagrania dźwiękowego.

,, W § 18 ust 3 mówi, że spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi jeżeli naruszałoby prawa tych osób. Czytam to co jest najważniejsze. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z grudnia 2010r, że art. 18 § 3 który cytowałem dotyczy, ma zastosowanie również do spółdzielni mieszkaniowych. Żeby była jasność to w kilku słowach. Pani Barbara S. wystąpiła do sądu z wnioskiem o udostępnienie jej przez spółdzielnie mieszkaniową umów zawartych z osobami trzecimi, konkretnie z wykonawcą itd. I sąd rejonowy oddalił ten wniosek, sąd okręgowy utrzymał w mocy, sąd najwyższy utrzymał ten wyrok. Zarząd spółdzielni może udzielić informacji ale musi mieć na względzie, że jeżeli będzie miał zapis kontrahenta z drugiej strony umowy to w wypadku kontrahenta naruszenia tajemnicy handlowej może to spowodować żądanie roszczenia odszkodowawczego, że nie udzieliliśmy zgody na udzielenie informacji a dotyczyło to od 2012r do kwietnia 2013r ta sprawa nie jest uregulowana. Jeżeli państwo podejmiecie decyzje, że należy udzielić tej informacji a te żądanie będzie obowiązywało po 5 częściach to zarząd będzie zobowiązany zwrócić się jeszcze do tych podmiotów, którzy wyrazili zgodę czy nie. I wtedy może udzielić informacji. Chyba, że państwo przyjmiecie to żądanie, że zarząd ma udzielić informacji, wtedy zarząd udzieli informacji mając na względzie, że państwo ponosicie w razie czego pełną odpowiedzialność pełną konsekwencję finansowe i odszkodowanie. Nawet mając na uwadze, że to państwo ponosicie konsekwencje w razie czego naruszenia tajemnicy handlowej. Dziękuję.”

Po takiej opinii Witold Łada – członek spółdzielni mieszkaniowej przedstawił członkom obecnym na Walnym Zgromadzeniu krytykę prowadzenia Walnego Zgromadzenia oraz wydanej opinii przez radcę prawnego.

Radca prawny Lech Trawczyński który obsługiwał Walne Zgromadzenie pod kątem prawnym zabrał w tej sprawie głos i skierował swoją opinię do pana Witolda Łady w obecności członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 

Diagnoza radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego.

,, Proszę państwa, proszę państwa, zadam panu jedno pytanie:, czy pan się leczy, proszę pana to nie jest dobra rzecz, ja bym panią przeprosił, proszę pana, proszę pana, żeby wiedzieć to trzeba zapytać dlaczego te uchwały w poprzednim roku nie były głosowane bo były nie właściwie sformułowane, uchwały są w tym roku przedstawiane i ludzie się śmieją co tu jest napisane, dlaczego nie przedstawił pan projektu uchwały zapisu w statucie z którego będzie wynikało, że Walne Zgromadzenie ma prawo zmieniać kolejność porządku obrad tak jak zrobiono to nad Jarem. Dlaczego pan tego nie zrobił. Trzeba było od tego zacząć i nie byłoby problemu. Tak jest w statucie. Niektóre spółdzielnie mają, że wnioskiem formalnym jest zmiana kolejności obrad. U nas tego nie ma. Zarząd lub Rada Nadzorcza nie odpowiada chyba, że ktoś jest winny. A pan chce zrzucić, że to co dzieje się w spółdzielni odpowiada Zarząd czy Rada Nadzorcza wbrew ustawie prawo spółdzielcze. Proszę państwa, proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę, że szkoda że nie wszyscy państwo zaczekacie i będziecie słuchali, że to nie radca przedstawia i opiniuje projekty uchwał, a uchwała sama się broni, jak jest dobrze sformułowana zapis to się sama obroni. Pan Łada składa projekty o godz.19 jak jest głosowanie pan Łada wychodzi. Nikt nie może go tego pozbawić. Pan Łada próbował dyskutować na swojej części, z tymi projektami.”

Radca prawny Lech Trawczyński jest mocno zaangażowany aby nie dopuścić do otrzymywania dokumentów przez członków z działalności spółdzielni. Chociaż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych im to bezwarunkowo gwarantuje ( art.81 oraz art.273 ).

W dniu 22 sierpnia 2013r sygn. akt II W 596/13 Lech Trawczyński przed Sądem Rejonowym w Elblągu oskarżał Witolda Ładę-oskarżenie zgodne z protokołem.

,, Pan Łada kłamie, że mówi, że tych informacji by nie rozpowszechniał. On prowadzi stronę internetową o adresie www.uwłaszczenia.gabo.pl. Na tej stronie jest publikowana cała korespondencja między panem Ładą a spółdzielnią. Nie wiem czy jakiekolwiek umowy czy faktury pan Łada publikował. Nie ma jednak pewności, że by tego nie zrobił, gdyby te dokumenty otrzymał. Na tej stronie publikuje również wszelkie informacje dotyczące rozpraw, nawet wyroki z uzasadnieniem. My nie mieliśmy pewności( my to znaczy kto? W.Ł.), że pan Łada nie opublikuje na tej stronie umowy z bankiem PKO BP, wtedy bank dochodziłby konsekwencji od podmiotu, który to udostępnił czyli od spółdzielni. Pan Łada jest osobą, która doprowadziła już poprzedni zarząd do upadku. Z niego trzeba wyciskać czego on naprawdę chce, bo sam nie wie.”

Jestem gotów złożyć dodatkowe fakty oraz zdarzenia mające miejsce po wydaniu postanowienia OSD w Gdańsku po postanowieniu z dnia 13 maja 2013 r.

Witold Łada