Dotychczas złożone wnioski są dalej WAŻNE i OBOWIĄZUJĄ. Nie należy ich wycofywać.

WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH

W CELU ZAMIANY NA PEŁNĄ WYODRĘBNIONĄ WŁASNOŚĆ

…………………….. 

miejscowość, data

 ……………………………………………….. 

Nazwisko i imię członka spółdzielni, któremu przysługuje

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 

……………………………………………….

Adres do korespondencji, telefon

Poprzedni wniosek złożony…………………………  

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

……………………………………….

Adres

                               WNIOSEK 4N – 14.06.2007 r.

 Działając na mocy art.1714 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4 z 23.01.2001r. poz.27; Dz.U. Nr 57 z 9.06.2001 r. poz.601; Dz.U. Nr 154 z 29.12.2001r. poz.1802 art.8; Dz. U. Nr 240 z 31.12.2002r. poz.2058 ; Dz. U. Nr 122  z 7.07.2005 r. poz. 1024 ; Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz. 1459 ;  Dz. U. Nr 165    z 15.09.2006 r. poz. 1180) oraz ustawy z dnia 14.06.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych jako uprawniony członek spółdzielni mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w…………………przy ul……………………………  , nr budynku……, nr lokalu……, żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnię umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie przez Spółdzielnię na mnie prawa własności w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności tego lokalu będzie jednocześnie związane z:

1.Prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

2.Prawem własności pomieszczeń przynależnych (piwnica, ew. balkon i inne) do tego lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością lokalu.

Wnoszę również o przygotowanie projektu uchwały Zarządu Spółdzielni dotyczącej mojego wniosku zgodnie  z art.42 i art.43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.  

Domagam się również nabycia wraz z prawem odrębnej własności lokalu prawa współwłasności jedno budynkowej nieruchomości gruntowej, na której stoi mój blok mieszkalny.

W związku z tym wnoszę o wystosowanie wniosku do właściciela tej nieruchomości o jej nabycie przez Spółdzielnię na warunkach bonifikaty w oparciu o przepisy ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 z 12.09.2005 r. poz.1459, weszła w życie 13.10.2005 r.). Przypadające na mój lokal koszty nabycia ułamkowej części gruntu we współwłasności tej nieruchomości zobowiązuję się wpłacić przed podpisaniem ze mną umowy notarialnej o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Jednocześnie przypominam, iż ustalona 0% stawka VAT przy przekształceniu lokali lokatorskich i własnościowych na odrębną własność oraz przy przekształceniu gruntów z wieczystego użytkowania na własność obowiązuje od dnia przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31.12. 2007 r. (zgodnie z art. 146  ust.1 pkt.3 lit. c ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54 , poz. 535).

Żądam realizacji mojego wniosku w terminie ustawowym ujętym w ustawie z dn. 14.06.2007r.   o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. NR 125, poz. 873) z dniem jej wejścia w życie 31 lipca 2007r.

 ……….. …………………………… 

 Podpis osoby uprawnionej składającej wniosek

 

Druk: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu