Elbląg 17. 09.2013r

Witold Łada                                                                                       

82-300 Elbląg                                                                                                                                          

ul.Wiejska 20/I/2

 

                                                        Biuro Poselskie

                                                        Posła Marka Gosa

                                                        ul. Wesoła 47/49

                                                        25-363 Kielce

 

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (NPS)

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

Nazywam się Witold Łada, jestem członkiem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu oraz Prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu.

Moją spółdzielnią zarządzają Panowie Zdzisław Łukaszewski, Adam Łuszczyk i Ewa Wolińska.  Jako członek spółdzielni mieszkaniowej mam obowiązki oraz prawa zagwarantowane w Ustawie  o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.znowelizowanej w 2007r.

W art.81 ust.1 mowa: ,, członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.”

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo i tylko prawo a jak jest w praktyce.  Jako członek spółdzielni mieszkaniowej doświadczyłem tego na swoim przykładzie.

Chcę Panu Przewodniczącemu przekazać pisma kierowane do Zarządu SM ,,Zakrzewo, Policji, Sądu, Prokuratury i oczywiście odpowiedzi od tych instytucji. Również Postanowienia sądowe. Jako członkowie spółdzielni mieszkaniowej mamy art.81 oraz art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ale mamy wielki opór w Zarządzie naszej spółdzielni. Natomiast istnieje niechęć w sądach, prokuraturze, policji. Kierowane sprawy do sądu, trwają od kilku miesięcy do kilku lat. Zarządcy zasłaniają się ustawami o ochronie danych osobowych.

Uniemożliwiają otrzymania mi wglądu w rejestr członków spółdzielni, chociaż gwarantuje mi to Prawo spółdzielcze i statut. Członkowie są zastraszani art.212 kodeksu karnego- o pomówienie zarządców.

W dniu 22 kwietnia 2010r Sąd Okręgowy w Olsztynie Sygn. akt. V G a-40/10 wydał Postanowienie o odmowie udostępnienia mi dokumentów jako wnioskodawcy żądania zgodnie z art.81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych. i obciążył mnie kosztami w kwocie 407zł.

W mojej spółdzielni mieszkaniowej są wykonywane inwestycje w postaci dociepleń (termomodernizacja) budynków. Są to milionowe inwestycje. Zarząd zawiera umowy na zaciągnięcie kredytu, umowy z wykonawcami( Judyt energetyczny), czy wykonawcami robót, natomiast odmawia udostępnienia umów z tymi firmami członkom spółdzielni pomimo, że gwarantuje im to art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd zatrudnia prawników, wynajmują  kancelarię prawniczą które bronią ich praw , a koszty ponoszą sami członkowie. Nie rozliczają się z dokonywanych inwestycji. Sądy odmawiają wszczęcia dochodzenia. A jeżeli już to wydają śmieszne wyroki. Na przykład udzielają nagany, obciążając kosztami skarb Państwa. Pomimo, że w ustawie art. 273  mowa:,, Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:                

1)  nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.81.

2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art.10 ust.3 albo art.18 ust.4 – podlega karze grzywny”. Natomiast członkowie spółdzielni muszą ponosić koszty we własnym zakresie. Jeżeli sprawy są dla nich niekorzystne to i tak za sprawę muszą pokryć ze swoich czynszów. Takie wokandy powinny odbywać się nie procesowo. Można to zapisać w ustawie.                                                                                                                                       

  Panie Przewodnicząc.y

 Przesyłam Panu małą cząstkę materiałów do wykorzystania na Nadzwyczajnej Komisji. Myślę, że to pomoże Państwu na wprowadzenie takich zapisów które będą korzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych. Prośbę kieruje do Pana oraz całej Komisji w imieniu własnym i setki tysięcy członów spółdzielni mieszkaniowych.

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                       Witold Łada

                                                                                                  członek spółdzielni

                                                                                     Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia

                                                                                     Uwłaszczeniowego w Elblągu

 

Do pisma dołączam 69 stron materiałów.

 

Do wiadomości:                                                                                                                                         

1) Członkowie spółdzielni

2) Strona internetowa