Elbląg 3 września 2013r.

Witold Łada                                                                                     

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Sąd Rejonowy w Elblągu

                                                        Wydział Karny

                                                         Pl. Konstytucji 1

                                                        82-300 Elbląg

 

Sygn. akt II W 967/13

 

Odpowiadając na Zarządzenie Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 27 sierpnia 2013r  o usunięciu braków formalnych wniosku poprzez wskazanie w treści zarzutu sformułowanego przez oskarżyciela posiłkowego miejsca jak i czasu popełnienia wykroczenia.

W dniu 21 maja 2013r jako członek SM ,,Zakrzewo” zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r (Dz.U. z 2007r nr 125 poz.873) wystąpiłem z wnioskiem do Zarządu SM ,,Zakrzewo” ul. Robotnicza 246 w Elblągu o wgląd w treść umowy, oraz kserokopię umowy zawartej pomiędzy Zarządem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a Najemcą ,,Chiński Supermarkiet” do używania lokalu użytkowego położonego w Elblągu przy ul. Odrodzenia 10-,,Jantar”.

Wnosiłem również o odpowiedź na pytania:

1. Czy był ogłaszany przetarg na w/w dzierżawę lokalu użytkowego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych?

2. Jeżeli tak to jakie podmioty brały w tym udział ?

3. Czy podmiot, który wynajmuje lokal brał udział w przetargu?

4. Kto reprezentował SM ,,Zakrzewo” podczas przetargu na wyżej wymieniony lokal?

Ponieważ do dnia 15 lipca 2013r nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od Zarządu SM ,,Zakrzewo” w dniu 15 lipca 2013r. ponowiłem mój wniosek.

We wniosku zastrzegłem, że jeżeli w ciągu 7 dni nie otrzymam odpowiedzi lub odpowiedź będzie negatywna będę zmuszony skorzystać z przysługującego mi prawa zgodnie z art.27 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ponieważ w dalszym ciągu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w dniu 24 lipca 2013r. złożyłem zawiadomienie do Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu o podejrzeniu popełnienie przestępstwa.

Dopiero w dniu 8 sierpnia otrzymałem pismo ze SM ,,Zakrzewo” podpisane przez Prezesa Zarządu Zdzisława Łukaszewskiego i członka Zarządu Ewę Wolińską odmawiającą mi wglądu do umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Elblągu przy ul. Odrodzenia 10, jak również, że nie wyraża zgody na wykonanie kserokopii tej umowy.

Zarząd przy tym powołuje się na art.18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze.

Zarząd stwierdza, że: ,,Mając na uwadze udzieloną wyżej odpowiedź, tj. zawarcie umowy w trybie bez przetargowym dalsze pytania wydają się bezprzedmiotowe”.

W tej sprawie składałem zeznania na Policji w Elblągu gdzie w dniu 24 sierpnia 2013r Komenda Miejska Policji w Elblągu zawiadomiła mnie, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie :,, nie udostępnienia członkowi spółdzielni umowy i informacji dot. najmu lokalu przez Zarząd SM ,,Zakrzewo” firmie CHIŃSKI SUPERMARKIET- z powodu braku cech wykroczenia.”

,,Jednocześnie informując, że zgodnie z treścią art.27§ 2 kpow, przysługuje Panu prawo do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako oskarżycielowi posiłkowemu”

Dlatego korzystając ze swojego prawa art 273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w dniu 27 sierpnia 2013r. złożyłem wniosek oskarżyciela posiłkowego do Sądu Rejonowego w Elblągu o ukaranie obwinionych Zdzisława Łukaszewskiego i Ewę Wolińską na podstawie przepisu art.273 ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003r Nr 119 poz.1116 z późn. zm.)

W tym miejscu chcę poinformować, że w dniu 13 sierpnia2013r Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 21/13)

Sąd Najwyższy w 7 osobowym składzie uznał, że każdy spółdzielca ma prawo kontrolować działania zarządu spółdzielni i jak zarządza jego majątkiem i musi na te pytania dostać odpowiedź, a także ma prawo przeglądać wszystkie dokumenty. Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził prawo spółdzielców gwarantowane ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do realnej kontroli zarządu spółdzielni. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak powiedział Antoni Górski, sędzia sprawozdawca:,, nie powinno być już wątpliwości, że członek spółdzielni może żądać ujawnienia umowy z władzami spółdzielni”.

Dlatego podtrzymuje mój wniosek o ukaranie obwinionych Zdzisława Łukaszewskiego i Ewę Wolińską zgodnie z art. 27ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do pisma dołączam akta sprawy zwrócone do uzupełnienia.

Załączniki:

1. Kserokopia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu z dnia 24 lipca 2013r.

                                                                                                              Witold Łada