Elbląg 27.08.2013r

Witold Łada                                                                                                 

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

L.dz.KPW14996/13570/13

RSoW- 1330/13                               

                                                          Komendant Wojewódzki Policji

                                              10-001 Olsztyn

                                              ul. Partyzantów 6/8

 

                                             Z A Ż A L E N I E 

                                                   

Zgodnie z art.56a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia składam Zażalenie do organu nadrzędnego na postanowienie Naczelnika Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu z dnia 20.08.2013r odmawiającego skierowanie wniosku o ukaranie członków Zarządu SM ,,Zakrzewo’ w Elblągu Pana Zdzisława Łukaszewskiego i Adama Łuszczyka a dotyczącą odmowy udostępnienia dokumentów członkowi spółdzielni zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2007.125.873 z dnia 13 lipca 2007r

                                                

                                                    U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 21 maja 2013r jako członek tej spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r (Dz.U. z 2007r nr.125 poz.873) z art.81 ustawy wystąpiłem do Zarządu z wnioskiem o wgląd w treść oraz kserokopię umowy zawartej pomiędzy Zarządem SM ,,Zakrzewo’ w Elblągu zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a Najemcą ,,Chiński Supermarket: do użytkowania lokalu użytkowego w Elblągu przy ul. Odrodzenia 10 ,,Jantar”.

Wnosiłem też o odpowiedź na zadane pytania zamieszczone we wniosku.

Ponieważ nie otrzymałem żadnej odpowiedzi do dnia 15 lipca 2013r ponowiłem moje żądania jednocześnie informując, że jeżeli nie otrzymam odpowiedzi w ciągu siedmiu dni będę zmuszony skorzystać z przysługującego mi prawa zgodnie z art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ponieważ nie otrzymałem żadnej odpowiedzi do dnia 22 lipca 2013r w dniu 24 lipca 2013r  złożyłem Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez w/w obwinionych Zdzisława Łukaszewskiego i Adama Łuszczyka tj. art 273  w zawiązku z art.8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r, do Komendanta Miejskiego  Policji w Elblągu.

Art.273 ,,Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.81

- podlega karze grzywny.”

W dniu 6.08 2013r zarząd SM ,,Zakrzewo” potwierdził odmowę udostępnienia żądanych  dokumentów.

W tej sprawie w dniu 12 sierpnia 2013r byłem przesłuchiwany w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu dołączając pismo wyjaśniające. W przesłuchaniu brał udział aspirant sztabowy Pan Mirosław Witczak..

Treść pisma dołączam do zażalenia.

W dniu 24 sierpnia 2013r otrzymałem zawiadomienie z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu: na podstawie art.54 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie: nie udostępnienie członkowi spółdzielni umowy i informacji dot. najmu lokalu przez Zarząd SM ,,Zakrzewo” firmie CHIŃSKI SUPERMARKIET – z powodu braku cech wykroczenia. Pan Naczelnik samodzielnie uznał, że sprawcy, zarządcy SM ,,Zakrzewo’ zgodnie z art.81 ust 1 ustawy o sm,  nie popełnili żadnego wykroczenia.

Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić.

Art.56a.,,Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art.27, osobie która złożyła zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, przysługuje  zażalenie do organu nadrzędnego na nie wniesienie wniosku o ukaranie.” 

Źródłem ograniczenia informacji lub prawa- a w szczególności prawa do informacji- może być tylko jednoznaczna decyzja parlamentu, odzwierciedlona w przepisie prawnym.

Źródłem ograniczenia nie może być więc decyzja sądu, czy innego organu stosującego prawo.

Nie wiem jakie przesłanki przesądziły, że naczelnik KMP w Elblągu wydał opinię o braku cech wykroczenia.

Nie otrzymałem żadnego w tej sprawie uzasadnienia, dlaczego odstąpiono od skierowania wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie obwinionych.

Czy w takim wypadku można mieć zaufanie do organów ścigania?

Ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r dodał  Rozdział 31 ,,Przepisy karne”. Tym samym ustawodawca dokonując zmian przepisów w zakresie realizowania uprawnień członków spółdzielni mieszkaniowych, uznał, iż ich uprawnienia te winny uzyskać pierwszeństwo przed prawem do ochrony danych osobowych.

Odmowa udzielenia mi żądanych kserokopii dokumentów o które wnosiłem jest sprzeczna z art.81 pkt.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi również wynikający z członkostwa przywilej sprawowania kontroli wewnętrznej I nie zależy od organów spółdzielni. Zamysł ustawodawcy w art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwił przyznanie każdemu członkowi spółdzielni mieszkaniowych sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem mieniem spółdzielni. Każdy członek spółdzielni ma prawo do pełnego wglądu w dokumentację spółdzielni i otrzymanie kopii tych dokumentów, ponieważ uprawnienie to do żądania powyższych dokumentów wynika wprost z członkostwa i trwa dopóki żądający jest członkiem spółdzielni.

Prawo członków spółdzielni do swoistej kontroli działalności organu zarządzającego Spółdzielni jawi się jako oczywiste w kontekście przepisu art.1 i 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r ustawy o sm. Jako członek mam prawo posiadać wątpliwości i zastrzeżenia co do polityki finansowej Spółdzielni, skoro to w sposób jawny ograniczała i ogranicza moje uprawnienia jako członka Spółdzielni do uzyskiwania określonych informacji, o czym świadczą liczne pisma składane przezemnie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo”.

Jako członek spółdzielni jestem osobą, która z własnego mienia pokrywa koszty funkcjonowania organów osoby prawnej i po przez dostęp do informacji czy też wydatkach osoby prawnej realizuje prawo do decydowania o zasadności czy też nie, wydatków podmiotu, którego jestem współwłaścicielem.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczy jedynie spółdzielni mieszkaniowych.

Obwinieni swoim działaniem nie zastosowali się do przepisów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowej, które wbrew ich twierdzeniom są jasno określone w ustawie. Obwinieni także zlekceważyli podstawową zasadę związaną z prawem do informacji członka (współwłaściciela) przez osoby prawne określone stosownymi przepisami ustawy.

Obwinieni są osobami dorosłymi i posiadają pełną zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów i kierowania swoimi postępowaniami, świadomie naruszyli oni normę prawną, pomimo pełnej możliwości postępowania zgodnie z jej treścią.

Obwinieni dopuścili się zatem czynu zabronionego, karalnego i karygodnego albowiem społecznie szkodliwego w stopniu więcej niż znikomym.

Tym samym w art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiono nałożenie kary grzywny na członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych którzy wbrew swoim obowiązkom dopuszczają do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Przepis art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych precyzuje, że w wymienionych w poprzednich artykułach sprawach orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, co m.in. oznacza, że kary wymierzane będą jak za wykroczenia- w wysokości przewidzianych w ustawie z dnia 20 maja 1971r.-Kodeks wykroczeń Dz. U .z 2007r Nr109, poz.756 i Nr 82, poz.558.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w dniu 13 sierpnia 2013r Sąd Najwyższy podjął uchwałę.

Sygn. akt III CZP 21/13

Sąd Najwyższy w 7 osobowym składzie uznał, że każdy spółdzielca ma prawo kontrolować działania zarządu spółdzielni i pytać jak zarządza jego majątkiem i musi na te pytania dostać odpowiedź, a także ma prawo przeglądać wszystkie dokumenty. Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził prawo spółdzielców gwarantowane ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do realnej kontroli zarządu spółdzielni.

Moim zdaniem SN potwierdził prawo członków SM, do kontroli pracy najemnych, sezonowych pracowników SM jakimi są zarządy z prezesami na czele.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak powiedział Antoni Górski, sędzia sprawozdawca:,, nie powinno być już wątpliwości, że członek spółdzielni może żądać ujawnienia umowy z władzami spółdzielni.”

Oczywiście Policja poinformowała, że:,, zgodnie z art.27 § 2 kpow, przysługuje mi  prawo do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako oskarżycielowi posiłkowemu.

Najpierw Policja odmawia skierowania wniosku do Sądu o ukaranie z powodu braku cech wykroczenia jednocześnie informując, że jako pokrzywdzony mam prawo sam wnieść wniosek o ukaranie do sądu choć według policji oskarżeni są niewinni.

Jak z tego wynika Pan Naczelnik już wydał wyrok zastępując sądy!?

Dlatego wnoszę aby w ramach nadzoru instancyjnego dokonać analizy materiałów przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie przez Wydział Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu czy faktycznie ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zaistniało wykroczenie czy też nie, przewidziane w art.273 ust.1 w związku z art.81 ust.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2007r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2007.125.873 z dnia 13 lipca 2007roku z późniejszymi zmianami).

Oczywiście sprawcy nie przyznają się do zarzucanego im czynu.

Moim zdaniem ewentualne błędy ze strony Policji nie powinny mieć miejsca.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o:

1. Skierowanie wniosku o ukaranie na sprawców wykroczeń zgodnie z art.273 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z dnia 14 czerwca 2007r 125.873 z póź. zm).

2. Zwiększyć nadzór nad Wydziałem Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu aby tego typu historie nie powtórzyły się.

                                                                                                         

Z poważaniem

Witold Łada

 

 Do wiadomości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Komendant Miejski Policji w Elblągu                                              

Załączniki:

1. Pismo z dnia 12 sierpnia 2013r

2. Zawiadomienie KMP o odmowie skierowania wniosku o ukaranie.

Zapadły już wyroki w podobnej sprawie:

1.Postanowienie SR w Olsztynie z 6.08.2013r sygn. akt  IX W 1584/13

2. Wyrok SO w Olsztynie z 22.05.2013r sygn. akt  V Ga 35/13

3. Wyrok SO w Koszalinie z 13.03.2013r