Elbląg 5 września 2013r

Witold Łada                                                                                        

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

      Rada Nadzorcza

                                                  SM ,,Zakrzewo”

                                                  82-300 Elbląg

                                                  ul. Robotnicza 246

 

W dniu 1 lipca 2013r. jako członek SM ,,Zakrzewo”  skierowałem pismo do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zajęcie stanowiska dotyczącego  działalności radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego, na szkodę członków SM ,,Zakrzewo” , oraz składałem wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z tym Panem, który swoim postępowaniem działa na szkodę naszej spółdzielni. Przedstawiłem  zarzuty.

Ponieważ do dnia 5 sierpnia 2013r. nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ponowiłem moje żądanie pismem z dnia 5 sierpnia 2013.r adresowane do Rady Nadzorczej.

 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi!

Czy tak mamy być traktowani jako członkowie spółdzielni i właściciele majątku przez członków Rady Nadzorczej?

Oczekując w dalszym ciągu na odpowiedź, zadaję następne pytanie:

 

W latach 2011-2012 na terenie SM ,,Zakrzewo” były wykonywane inwestycje w postaci ocieplenia budynków (termomodernizacja) przy: ul. Kalenkiewicza 1-17; ul. Podgórnej 2-7;                         

ul. Wiejska 28; ul. Wiejska 3B.

Czy Zarząd SM ,,Zakrzewo’ rozliczył się z członkami z wyżej wymienionych inwestycji o których mowa w art.10 ust.3 albo z art. 18 ust.4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007.r Dz.U. Nr 125 poz.873 z póź. zm.).

Czy Rada Nadzorcza jako organ kontrolny sprawdzała dokumentację wykonania inwestycji  wykonywanych na budynkach w tych nieruchomościach?

Jeżeli tak to czy wszystkie czynności przebiegały i były wykonywane zgodnie z prawem?

Chcę powiadomić członków R.N., że Zarząd SM ,,Zakrzewo” odmawia udostępnienia wszelkich dokumentów, (lub dokumenty są nie kompletne) z działalności spółdzielni, powołując się na art.18 Prawa spółdzielczego.

 

W notatce z dnia 23 sierpnia 2013r Pan Zdzisław Łukaszewski-zarządca - wyjaśniał, że:,, na Walnym Zgromadzeniu została wspólnie podjęta decyzja, że zostanie zaciągnięty kredyt i będzie to obciążone dla członków w postaci funduszu remontowego. Nie wyklucza udziału członka w postępowaniu administracyjnym obok zarządu jednakże pod warunkiem, że wykażą oni własny interes prawny.”

Na w/w odpowiedzi będę oczekiwał w ustawowym terminie.

Zgodnie z Państwa deklaracjami gdzie obiecywaliście: ,,Chcemy pracować nad wspólną, lepszą przyszłością naszego osiedla w tym również młodego i średniego pokolenia. By to zrealizować potrzebna jest rzeczywistość, dystans do jałowych sporów, prawdziwa tolerancja i życzliwość dla ludzi oraz ciągły z nimi kontakt i poddawanie się osądom. Ich wysiłek i doświadczenie będą naszym drogowskazem w podejmowaniu odpowiednich decyzji i działań na rzecz członków spółdzielni.” Czy tylko puste słowa pozostały?

Myślę, że tym razem nie będę długo oczekiwał na odpowiedź.

Jeżeli nie otrzymam żądanej odpowiedzi w ustawowym terminie, lub odpowiedź będzie negatywna będę zmuszony skorzystać z przysługującego mi prawa i powiadomić odpowiednie organy w sprawie działalności, na szkodę członków spółdzielni przez członków Rady Nadzorczej, korzystając z  art.271 kk oraz art. 267a i 267d –Prawa spółdzielczego.

 

W dniu 22 sierpnia 2013r. przed Sądem Rejonowym w Elblągu odbyła się rozprawa z powództwa Witolda Łady – członka SM ,,Zakrzewo” przeciwko członkom Zarządu, Zdzisławowi Łukaszewskiemu i Adamowi Łuszczykowi – art. 273 w zawiązku z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.                 

Relację z tego posiedzenia oraz protokół, jestem gotów przedstawić na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Druga część rozprawy odbędzie się w dniu 3 października 2013r. o godz.8.30 w sali nr 223 w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy Pl. Konstytucji 1.

Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć jak traktowani są członkowie i właściciele spółdzielni ZAPRASZAM !!!!!

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                           Witold Łada

Do wiadomości:

1) Członkowie spółdzielni

2) Strona internetowa

 

PS. Polecam stronę internetową: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu

oraz zapoznanie się z wyrokami:

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego; sygn. akt. II OPS 2/12 z dnia 13 listopada 2012r- zamieszczona na stronie uwłaszczeniowej.

Uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt  III CZP 21/13 z dnia 13 sierpnia 2013r.