Elbląg 2 lipiec 2013r.

Witold Łada                                                                                              

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Członek SM ,,Zakrzewo”

w Elblągu

 

Prokurator Generalny

                                                Rzeczypospolitej Polskiej

                                               02-315 Warszawa

                                               ul. Barska 28/30

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!

 

                                                  Z A W I A D O M I E N I E

 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarządców SM ,,Zakrzewo” w Elblągu Panów Zdzisława Łukaszewskiego oraz Adama Łuszczyka działając na szkodę członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu.

 

                                                     U Z A S A D N I E N I E

 

Na przełomie lat 2011-2012 była wykonywana inwestycja w postaci termomodernizacji na budynkach zamieszkałych przez właścicieli.

Aby taką inwestycję można było rozpocząć Zarząd ( inwestor) powinien otrzymać zgodę współwłaścicieli danej nieruchomości.

Zgodnie z art.18 Prawa budowlanego:,, 2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Oświadczenie musi złożyć pod odpowiedzialnością karną, strona która chce uzyskać pozwolenie budowlane na ingerencję w nieruchomość wspólną i gdzie trzeba wykazać zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem pozwolenia na budowę ze wskazaniem współwłaścicieli- imię nazwisko oraz nazwa i adres. Żaden organ spółdzielni nie jest władny podejmować uchwał w sprawach cywilno- majątkowych nie wynikających wprost z członkostwa. Jeżeli podejmie taką uchwałę, nie obowiązuje ona członków.( wyrok SN sygn. CR 497/ 61z 22 II 1962r.) Potwierdził to NSA z dnia 05.08.2010r sygn. akt II OSK 1283/09

Przed otrzymaniem Pozwolenia na budowę zgodnie z art.18 Prawa budowlanego, Inwestor pomimo, że nie posiadał zgody współwłaścicieli złożył oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że taką zgodę posiada.

W związku z tym złożyłem Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Elblągu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dniu 23 marca 2011r Prokurator Rejonowy w Elblągu odmówił wszczęcia dochodzenia. Odmówił również złożenia zeznań  przez moją osobę w obecności adwokata.

W dniu 04.04.2011r złożyłem ponownie zażalenie do Prokuratora Rejonowego na które otrzymałem odpowiedź o odmowie wszczęcia dochodzenie w dniu 8 kwietnia 2011r.podpisaną przez Panią Prokurator Iwonę Nienadowską.

W tej sprawie złożyłem Zawiadomienie do Pana Prokuratora Generalnego w dniu 12.05.2011r. polegającą na przekroczeniu swoich uprawnień nadużycie władzy (art.231§ 1KK) oraz ze szkodą dla interesu publicznego jako członków spółdzielni, przez Panią Prokurator.

W dniu 27.05.2011r. otrzymałem pismo Prokuratora Generalnego PG II Ko2554/11 z dnia 23.05.2011r.adresowane do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w celu nadania biegu.

W dniu 29 czerwca 2011r otrzymałem Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia podpisanego przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu Panią Iwonę Nienadowską ,,z uwagi na wniesienie go : przez – osobę nieuprawnioną.”

Prokuratura Rejonowa w Elblągu przestała się tą sprawą interesować.

Inwestor jakim jest Zarząd SM ,,Zakrzewo” w osobach Zdzisław Łukaszewski i Adam Łuszczyk bez zgody współwłaścicieli wykonują dalej inwestycje (termomodernizację) zaciągając kredyty oraz obciążając funduszem remontowym członków właścicieli do spłaty kredytu. Inwestycje które były wykonywane na terenie naszej spółdzielni w postaci termomodernizacji budynków były wykonywane nie zgodnie z prawem. Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Zakrzewo” dokonując termomodernizacji samowolnie mianowała się inwestorem i defrauduje fundusz remontowy. SM bezprawnie mianowała się być samodzielnym inwestorem nie mając nawet prawa do tytułu inwestora zastępczego.

,,Stosunki prawne między spółdzielnią mieszkaniową i jej członkami mają charakter cywilno – prawny a nie administracyjno prawny oparty na podporządkowaniu jednej strony drugiej.(TK 20 IV 2005.r sygn.42/02).”

Żadna większość spółdzielców nigdy nie miała i nie ma prawa do decydowania o współwłasności prywatnej. Spółdzielnia nie może zaciągać długów (kredytów) na nieruchomość będącą współwłasnością bez zgody wszystkich współwłaścicieli i nie może tą współwłasnością samowolnie dysponować, bo to ordynarne złodziejstwo.

,,Jeśli choćby tylko jeden współwłaściciel nie wyraził zgody na termomodernizację, nie może ona zostać dokonana. Chyba, że SM uzyska zgodę sądu w stosownym postępowaniu które sama musi złożyć do sądu”. Orzeczenie NSA z dnia 19.11.2001r  sygn. akt IV S.A. 390/01.

Wg orzeczenia S.A. Wrocław z 18 XII 07r. sygn. akt IACA 1226/07,,fundusz remontowy można wydatkować tylko na remonty.” Natomiast ocieplenie (termomodernizacja) nie jest remontem tylko nową inwestycją.

W dniu 23 listopada 2012r Naczelny Sąd Administracyjny  podjął Uchwałę NSA II OPS 2/12 z dnia 23.11.2012r w której czytamy: ,,Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie art.27 ust 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych         ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz.1116 ze zm.), zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej”.

Dlatego składam doniesienie do Prokuratora Generalnego, oraz składam wniosek o skierowanie sprawy do Prokuratury poza Okręgiem Elbląskim, ponieważ nie mam zaufania do Prokuratury w Elblągu.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                               Witold Łada