Opracował: Witold Łada

Uchwała NSA II OPS 2/12 z dnia 13 listopada 2012r.

,,Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych( tekst jedn. Dz.U. z 2003r.Nr 119, poz.1116 ze zm.), zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej.”

 

W 2011r na terenie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu była wykonywana inwestycja tzw. termomodernizacja. Wcześniej inwestor (Zarząd SM ,Zakrzewo”) wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Elbląga o Pozwolenie na budowę przedstawiając ,,Zaświadczenie” o zgodzie właścicieli - zgodnie z Prawem budowlanym.

Ponieważ inwestycja była wykonywana nie zgodnie z prawem, bo nie było zgody właścicieli, występowałem jako Pełnomocnik do reprezentowania Państwa Wioletty i Zbigniewa K. przed administracją oraz sądem. Na przestrzeni styczeń 2011r. do październik 2011r prowadziłem korespondencję z prezydentem Elbląga, Urzędem Marszałkowskim, Wojewodą Warmińsko- Mazurskim, Prokuraturą Rejonową w Elblągu oraz Ministerstwem Infrastruktury w sprawie termomodernizacji budynku w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

We wrześniu Wojewoda Warmińsko- Mazurski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Inwestycja w postaci ocieplenia budynku była kontynuowana. W dniu 25.10.2011r złożyłem w imieniu Wioletty i Zbigniewa  K.(członków spółdzielni) Skargę do Sądu Administracyjnego w Olsztynie  na decyzję Wojewody Warmińsko Mazurskiego utrzymującą zaskarżoną decyzję Prezydenta Elbląga z dnia 03.08.2010r.

W uzasadnieniu Skarżący podnosili, że roboty polegające na ociepleniu budynku wykraczają poza bieżące jego utrzymanie w należytym stanie technicznym i stanowi modernizację obiektu budowlanego w związku z czym ich wykonanie przekracza zakres zwykłego zarządu. Zakwestionowanie przez chociaż jednego współwłaściciela nieruchomości, oświadczenia złożonego przez inwestora, w sytuacji kiedy zgoda współwłaściciela byłaby wymagana wyklucza możliwość wydania przez organ budowlany pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Skarżący powoływali się na wyrok NSA z dnia 9.11.2005r,II OSK 179/05.

Po złożeniu skargi i uiszczeniu odpowiedniej wpłaty, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2012r w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych we wznowionym postępowaniu administracyjnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę.

W uzasadnieniu WSA czytamy :,, że zarządzanie przez spółdzielnię mieszkaniową zastosowane będą miały procedury spółdzielcze, to należy przyjąć, że spółdzielni mieszkaniowej działającej jako zarządca o którym mowa w art.27 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przysługuje prawo reprezentowania na zewnątrz również właścicieli odrębnych lokali. Tym samym jest uprawniona do reprezentowania na zewnątrz wszystkich właścicieli lokali. Błędne jest zatem stanowisko skarżących, że mogli być stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę zainicjowanego przez Spółdzielnię. W tej sytuacji prawidłowo organy obu instancji orzekły o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia 3 sierpnia 2010r.”

 

Pomimo, że z takim wyrokiem nie można było się zgodzić skarżący Pani Wioletta i Zbigniew K. zrezygnowali z odwoływania się do instancji wyższych. Nie miałem zgody (Pełnomocnictwa)  na kontynuowanie dalej tej sprawy. Trzeba było obrać inną drogę?!   ( Witold Łada).

 

DOPIERO w dniu 23 maja 2012r  ,,Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art.36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych( Dz.U. Nr 153,poz.1269 ze zm.) oraz art.264 § 2 w związku z art.15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( Dz.U. z 2012r,Nr 270,poz.: zwanej dalej;  P. p.s.a.), rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił o wyjaśnienie przepisów prawnych, które dotyczą zagadnienia prawnego ,,Czy sprawowany przez spółdzielnię mieszkaniową zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni, o którym mowa w art.27 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r Nr 119, poz.1116 ze zm.) uprawnia do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.Nr243,poz.1623 ze zm.), bez potrzeby uzyskania przez zarządcę zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności”

czytaj: Uchwała NSA z dnia 13 listopada 2012r. Kliknij

 

PS.W latach 2011- 2012 były wykonywane inwestycje na terenie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Czy inwestycje te były wykonywane zgodnie z prawem? Jeżeli nie to co dalej? Kto za to odpowiada? Czy w SM ,,Zakrzewo’ istnieje wolna Amerykanka.

                        W.Ł.