Gliwice 1.VI.2013r.

Jerzy Neyman  

44-100 Gliwice                                                                      

Słowackiego 26/7

                                                                          Pan

                                                                                 Bartłomiej  Sienkiewcz

                                                                                 Minister Spraw Wewnętrznych

                                                                                 kancelaria.glowna@msw.gov.pl

                                                                           

                                                                           Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich . 
                                                                           ruchinicjatywobywatelskich@gmail.com

 

                                                                           Internetowe fora spółdzielców 

 

   W nawiązaniu do zainicjowanej przez  PT  Ministerstwo akcji skierowanej p-ko przestępczości zorganizowanej  ( kryptonim „białe kołnierzyki”) informuję,  że taka, pozornie bezinteresowna działalność, cechuje centralne organa władzy RP.   Uważam, że okoliczności jednoznacznie wskazują na  Ich bezprawne współdziałanie ze zorganizowanymi strukturami spółdzielczości mieszkaniowej. W sukurs  tym ustawowym spółdzielczym strukturom powołano(w necie brak jest jego statutu i trudno mi orzec czy związek jest legalny) Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej RP. Związek twierdzi, że zrzesza kilkaset spółdzielni co jest nieprawdą. Podszywanie się pod autorytet Rzeczpospolitej niejednokrotnie powodowało, że jego fałszywa, wręcz przestępcza interpretacja prawa była miarodajna dla indolentnych  organów wymiaru sprawiedliwości RP. Jako obywatel RP tudzież kilkanaście milionów  członków spółdzielni mieszkaniowych, nie mam y żadnych możliwości by przeciwdziałać okradaniu nas przez zarządy spółdzielni. N.b. spółdzielnie dysponują kapitałem równym  bliskim 10%. budżetu RP.  przeto mają środki na zdobywanie przychylności i terenowych (np. w Gliwicach) i centralnych organów władzy.

   Termorenowacje jakie są prowadzone przez zarządy spółdzielni to często pospolite przestępstwa oszustwa dokonywane wbrew woli wszystkich nie tylko współwłaścicieli ale i lokatorów spni tzw. „własnościowców”. (W 2007r. uchylono ich obowiązek uczestnictwa w modernizacji budynków spółdzielni.) Mieszkańcom podano że jej koszty wyniosą ok. pół miliona zł. Wydatkowano 2 razy więcej. Organy administracji terenowej rżną głupa i wydały spółdzielni (niestety, obyczaj dotyczy całego kraju!) stosowne pozwolenia budowlane  nie bacząc, czy termorenowacja leży w interesie współwłaścicieli i że nie wszyscy wyrazili  zgodę na modernizację. RP, blankietowe państwo prawne, nie tylko obojętnie patrzy na łamanie konstytucyjnych gwarancji ochrony mienia prywatnego ale bierze w grabieży czynny udział udzielając wsparcia złodziejowi. Obrazowo: tu gdzie mieszkam, dla osiągnięcia zysku na ogrzewaniu w wysokości ok. 20 tys. zł., Spółdzielnia wydatkowała ok. 170tys.zł. Ponadto Spółdzielnia nie dokonała rozliczenie środków wydatkowanych na tę inwestycję i np. za „dokonaną niejako przy okazji” naprawę balkonów, Spółdzielnia obciąża nawet tych mieszkańców, którzy balkonów nie mają. Inwestycja  nie zamortyzuje się nigdy. Jej żywotność to ok. 30 lat natomiast amortyzacja nakładów finansowych to ok. 70 lat. Podkreślam, Spółdzielnia wyłudza teraz od mieszkańców środki na spłatę nielegalnie zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. To ma trwać jeszcze 3-4 lata.Bezsporną korzyścią z inwestycji są premie jakie sobie naliczył zarząd Spółdzielni.

   Nie ma większego sensu bym tu powtarzał to, co od kilku lat przekazuję naczelnym organom władzy RP i które w odpowiedzi twierdzą, że są bezradne. Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna i Rzecznik Praw Obywatelskich zablokowali mi swoje adresy mailowe a ja i 74 moich sąsiadów jesteśmy sukcesywnie okradani przez spółdzielnię  defraudującą na ten cel, nasze wpłaty na fundusz remontowy. Zasadne  jest zwrócenie uwagi, że fundusz remontowy zastępuje fundusz amortyzacyjny przeto nie może służyć inwestycjom. Takie żonglowanie środkami, odbywa się również kosztem skarbu państwa ponieważ  wyłudzone od spółdzielców środki wpłacane na remonty, spółdzielnia przeznacza na inwestycje unikając opłacenia podatku CIT.

   Uważam, że skoro RP spowodowała że mieszkańcy nieruchomości są od 2008r. bezkarnie okradani, przeto uproszczeniem byłoby przypisywanie winy przestępstwa wyłącznie Spółdzielni. Winne przestępstwa są Władze  Rzeczpospolitej które milcząco (qui bono?) akceptują bezprawie.

Otrzymują:

Pan Prezydent  Rzeczpospolitej Polskiej <listy@prezydent.pl>,<witryna.obywatelska@prezydent.pl>

Pani Marszałek Sejmu RP <listy@sejm.gov.pl>,
Pan Marszałek Senatu RP  <biuro@b-borusewicz.pl>, <borusewicz@nw.senat.gov.pl>

Pan Premier Rządu RP  <kontakt@kprm.gov.pl>,

Pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego < milewska@trybunal.gov.pl> <maciej.graniecki@trybunal.gov.pl>

Pan Prezes Sądu Najwyższego<ppsek@sn.pl>,
Pan Prezes Naczelnego Sądu  Administracyjnego  <prezesnsa@nsa.gov.pl>,

Pan Minister Sprawiedliwości <skargi@ms.gov.pl >

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich <biurorzecznika@brpo.gov.pl>

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka <listy@sejm.gov.pl>

                                                                             Jerzy Neyman