Elbląg 16 kwiecień 2013r

Witold Łada

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Członek SM

                                                                      Sz.P.

                                          Prezes- Zdzisław Łukaszewski

                                     W-ce Prezes Adam Łuszczyk

                                        SM ,,Zakrzewo” 82-300 Elbląg

                    ul. Robotnicza 246

 

W dniu 28 stycznia 2013r wystąpiłem do Zarządu SM ,,Zakrzewo’ z pytaniem w związku z inwestycją jak była wykonywana na budynku przy ul. Kalenkiewicza 12-17

Pytanie brzmiało:                                                                                                                      ,,Jaki podmiot dokonywał ekspertyzy (audyt energetyczny), jaki spółdzielnia zamówiła aby otrzymać kredyt z banku?”

Na pisma ponaglające z dnia 15 lutego i 28 lutego Zarząd odmówił mi przekazania takiej informacji?

Dlatego rozszerzam moje pytania zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego, oraz ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. Nr 112 poz.1198) która, określa zasady dostępu do informacji publicznej. W myśl jej przepisów każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a jego realizacja uzależniona jest wyłącznie od spełnienia trzech przesłanek, a mianowicie: przedmiotem żądania musi być informacja o charakterze publicznym w rozumieniu art.1 ust.1 w związku z art.3 ust.1 ustawy, adresatem żądania o udzielenie informacji publicznej musi być podmiot obowiązany do jej udzielenia, określonym w art.4ust.1 lub ust 2 ustawy, a ponadto żądana informacja musi znajdować się w posiadaniu podmiotu, do którego zwrócono się o udzielenie informacji (art.4 ust.3 ustawy).W niniejszej sprawie powyższe przesłanki zostały spełnione.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż wbrew stanowisku Zarządu Spółdzielni, spółdzielnie mieszkaniowe są zaliczane do podmiotów, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.5 ustawy które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach NSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 2002r oraz z dnia 14 listopada 2003r Z tego też względu spółdzielnie mieszkaniowe korzystają w szerokim stopniu z pomocy państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Państwo też udziela pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych. Popiera niektóre formy budownictwa mieszkaniowego poprzez różnorodne formy kredytowania oraz ulgi podatkowe. Pogląd ten podzielił również NSA w wyroku z dnia 21 lipca 2004r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo” też korzysta ze środków publicznych.

Dotyczy pytania :

 Ad 1.  Aby taki audyt energetyczny wykonać Zarząd respektując uregulowania prawne wynikające z obowiązujących aktów prawnych (w tym przypadku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jak i ustawy o zamówieniach publicznych) powinien ogłosić pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w/w usługi.

Roboty remontowe i budowlane w SM ,,Zakrzewo” są przeprowadzane na podstawie wewnętrznego regulaminu trybu i organizacji przetargów określającego szczegółowo warunki i zasady organizacji przetargów. Zgodnie z regulaminem przetargi organizowane są na podstawie poleceń wewnętrznych określających między innymi daty przetargu oraz skład komisji przetargowej. Przetargi odbywają się zawsze z udziałem członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, jako organu nadzorującego.

Dlatego uzupełniam moje pytanie z dnia 28 stycznia, 15 lutego, 28 lutego 2013r

1. Czy był ogłaszany przetarg na wyżej wymienioną usługę?

2. Jeżeli tak, to kiedy, oraz jakie firmy złożyły ofertę oraz brały udział w tym przetargu?

3. Dlaczego Komisja przetargowa przy SM ,,Zakrzewo” oceniła najbardziej firmę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,AKWA” jako najbardziej korzystną?

4. Kto personalnie brał udział podczas tego przetargu z ramienia Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego?

Dotyczy pytania:

Ad.3 Aby przystąpić do wykonania w/w inwestycji która dotyczyła termomodernizacji budynku przy ul. Kalenkiewicza 12-17 Spółdzielnia powinna ogłosić przetarg na wykonanie w/w inwestycji.

Uzupełniam moje pytanie:

1. Czy był ogłaszany przetarg na wyżej wymienioną usługę?

2. Jeżeli tak to kiedy, oraz jakie firmy złożyły ofertę oraz brały udział w przetargu?

3. Dlaczego Komisja przetargowa oceniła najbardziej firmę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo- Produkcyjno- Usługowe ,,HANDBUD” w Elblągu?

4. Kto personalnie brał udział podczas przetargu z ramienia Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego?

 

Na zadane pytania oczekuję odpowiedzi od członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” w ustawowym terminie.

 

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                         Witold Łada

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska Policji w Elblągu

2. Członkowie SM ,,Zakrzewo’