Elbląg 6 luty 2013r.

Witold Łada                                                                                      

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                                    Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

                                          Okręgowej Izby Radców Prawnych

                                          w Gdańsku Anna Kłosowska

                                          80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 35

 

Szanowna Pani Rzecznik.

 

W dniu 24.06.2012r jako osoba pokrzywdzona wniosłem SKARGĘ do Krajowej Rady Radców Prawnych na radcę prawnego Pana Lecha Trawczyńskiego.

 

W lipcu 2012r otrzymałem pismo z Krajowej Rady Radców Prawnych, że moja skarga została skierowana do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

We wrześniu otrzymałem pismo datowane na dzień 3 września 2012r  nr. R-92/12 z informacją, że zostało wszczęte dochodzenie na działania radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego podpisane przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Panią Annę Kłosowską.

We wrześniu 2012r otrzymałem POSTANOWIENIE z dnia 11 września 2012r o odmowie wszczęcia dochodzenia podpisane przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Annę Kłosowską.

W dniu 12.10.2012r złożyłem ODWOŁANIE na postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku Anny Kłosowskiej,

do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za pośrednictwem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

W dniu 24. 10. 2012r na wezwanie Pani Rzecznik Anny Kłosowskiej udałem się do Okręgowej Izby Radców Prawnych przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku w celu złożenia zeznań- w charakterze ,,świadka” – w sprawie radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego.

 

W dniu 26.10.2012r wysłałem dodatkowe dokumenty do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP   w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku.

W dniu 12 stycznia 2013r otrzymałem ZAWIADOMIENIE z Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego3 (datowane na 09 stycznia 2013r), że dnia 4 lutego 2013r o godz. 1400 odbędzie się rozprawa Sądu Dyscyplinarnego w sprawie z wniosku Pana Witolda Łada przeciwko radcy prawnemu Lechowi Trawczyńskiemu. Zawiadomienie podpisane przez Panią A. Szypułowską.

 

W dniu 28 stycznia 2013r.otrzymałem list polecony z Okręgowej Izby Radców Prawnych datowane na dzień 13 stycznia 2013r a wysłane 24 stycznia 2013r (pieczątka na kopercie).

(Pismo wysłane z Okręgowej Izby Radców Prawnych ul. Czajkowskiego 3 w Gdańsku.)

W piśmie tym czytam, że:                                                                                                                                       ,, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w

Gdańsku Anna Kłosowska po przeprowadzeniu dochodzenia na skutek zawiadomienia Witolda Łady w sprawie radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego na podstawie art………postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie.”

 

W uzasadnieniu czytam : ,,Po przeprowadzeniu postępowania, zapoznaniu się z dokumentami i przesłuchaniu stron postępowania Rzecznik ustalił, iż opinia wydana przez radcę prawnego jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych projekt uchwały zgłoszonej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków spółdzielni. Potwierdza to pismo Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 2012r. Ponieważ projekty uchwał przedstawione przez członków Spółdzielni nie spełniały tego warunku wydanie przez radcę prawnego opinii o niedopuszczeniu do ich głosowania na walnym zgromadzeniu było zgodne z prawem”.

,, Na powyższe postanowienie przysługuje odwołanie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania za pośrednictwem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.”

 

Pod postanowieniem widnieje podpis Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Radca prawny Anna Kłosowska.

Podobne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia otrzymałem we wrześniu z dnia 11 września 2012r. .

 

W związku z tym mam do Pani Rzecznik Anny Kłosowskiej pytanie:

Jak to się stało, że w dniu 12 stycznia 2013r otrzymałem Zawiadomienie, że rozprawa w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym w sprawie przeciwko radcy prawnemu Lechowi Trawczyńskiemu odbędzie się w dniu 4 lutego 2013r?

Natomiast w dniu 28 stycznia 2013r otrzymałem od Pani Rzecznik, która nie czekając na orzeczenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku, wysłała zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie powołując się na opinię Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 2012r.

Czy opinia lub punkt widzenia Pana Ministra lub w tym wypadku urzędnika państwowego jest wiążąca dla Pani Rzecznik czy dla Sądu, że wydała Pani takie Postanowienie?

Czy Pani Rzecznik występowała w tej sprawie o opinię do Ministra?

 

W dniu 4 lutego 2013r zgłosiłem się na zawiadomienie o rozprawie w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym gdzie złożyłem wyczerpujące wyjaśnienia co do zarzutów sprawy Pana Lecha Trawczyńskiego, a dotyczyły one dwóch zarzutów (dołączając wyciąg ze statutu oraz regulamin Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.).,

Z orzeczenia jakie wydał Okręgowy Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu w dniu 4 lutego2013r.,  Sąd odrzucił postanowienie Pani Rzecznik oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Złożyłem również wniosek o orzeczenie na piśmie do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, wraz z uzasadnieniem.

Dlatego proszę Panią Rzecznik o ustosunkowanie się do tego pisma, odpowiedź na pytania, w przeciwnym razie (po otrzymaniu orzeczenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego) będę składał ponownie skargę do Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Chcę przypomnieć Pani Rzecznik, że w skardze nie występowałem jako świadek ale jako osoba pokrzywdzona reprezentująca członków którzy podpisali się pod tymi wnioskami.

Jesteśmy przekonani, że radca prawny Lech Trawczyński nadużył swojego zaufania jako prawnik, miało to wpływ na głosowanie, członkowie ponieśli z tego tytułu szkodę bo uchwały nie były głosowane przez Walne Zgromadzenie i nie mogły wejść w życie, dlatego wnosimy o wyciągnięcie konsekwencji i ukaranie zgodnie z regulaminem o Radcach prawnych.

Z poważaniem

Witold Łada

Do wiadomości:                                                                                      

 Ewa Jezierewska

Dziekan Rady OIRP