Elbląg 05 marzec 2013r.

Witold Łada                                                           

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604-594-984

                                                     Komendant Wojewódzki Policji

                                   10 -001 Olsztyn

                                   ul. Partyzantów 6/8

 

ZAWIADOMIENIE o podejrzeniu POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

 

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu przy ul. Robotniczej 246, polegającym na zaniechaniu czynności należących do obowiązków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu w osobach - prezesa Zarządu Zdzisława Łukaszewskiego i zastępcę prezesa Zarządu Adama Łuszczyka- polegającego na obowiązku udostępnienie dokumentów SM ,,Zakrzewo”.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 28 stycznia 2013r. jako członek tej spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r ( Dz. U. z 2007 nr. 125 poz.873 Art.81 )  wystąpiłem do Zarządu z wnioskiem o  informację która dotyczyła inwestycji, termomodernizacji budynku przy ul. Kalenkiewicza 12-17.                                                               

W dniu 12.02.2013r otrzymałem pismo w którym Panowie prezesi Zarządu odmówili mi przekazania takiej informacji, uzasadniając, że nie mieści się ona w katalogu dokumentów które Spółdzielnia ma obowiązek wydać na żądanie członków Spółdzielni.

W dniu 15 lutego 2013r złożyłem ponaglające, ponowne pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo” na które otrzymałem odpowiedź z dnia 21.02.2013r . odmawiające ponownie udostępnienia informacji o które wnosiłem.

W dniu 28 luty 2013r ponowiłem moje żądanie o wydanie kserokopii odpowiednich dokumentów informując jednocześnie, że jeżeli do dnia 4 marca 2013r nie otrzymam żadnej odpowiedzi i informacji będę zmuszony do skorzystania z moich uprawnień zgodnie z art.273  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Tym samym doszło do popełnienia wykroczenia Art.273 w związku  z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 .06.2007 r. Dz. U. z 2007 nr 125 poz.873.

 Art. 273 - Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art.81

- podlega karze grzywny

W tej sytuacji zawiadomienie zawarte w petitum niniejszego doniesienia jest uzasadnione.

 

W załączeniu:

- pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo z dnia 28.01.2013r

- odpowiedź  Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 12.02.2013r

- pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 15 luty 2013r

-  odpowiedź  Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 21.02.2013r.

- ponowne pismo do Zarządu SM ,,Zakrzewo” z dnia 28 luty 2013r.

 

                                                                                      Z poważaniem

Witold Łada

Do wiadomości:

1. Członkowie SM ,,Zakrzewo”