Elbląg 30 styczeń 2013r

 

Witold Łada - Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu

witold_lada@tlen.pl

 

Pani/Pan Poseł RP: Andrzej Dera, Gabriela Masłowska , Lidia Staroń, Arkadiusz Czartoryski, Łukasz Zbonikowski, Elżbieta  Achinger, Romuald Ajchler, Edmund Borawski, Jerzy Borowczak, Krzysztof Brejza, Borys Budka, Zofia Czernow, Marek Gos, Witold Klepacz, Brygida Kolenda-Łabuś, Arkadiusz Litwiński, Antoni Mężydło, Maria Nowak, Paweł Sajak, Grzegorz Schreiber, Krystyna Sibińska, Stefan Strzałkowski, Paweł Suski, Andrzej Szlachta, Jerzy Szmit, Tomasz Szymański, Kosma Złotowski

 

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 816 i 819).

 

Szanowni: Panie i Panowie Posłowie !

 

W dniu 25 stycznia 2013r została powołana  Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Czytając projekty ustaw nie zauważyłem spraw które moim zdaniem powinny tam się znaleźć

 

1) W ostatnim okresie spółdzielnie wykonują inwestycje w postaci dociepleń budynków.

Zarząd jako inwestor nie pytając członków, właścicieli ( tylko informuje) pobiera kredyt z Banku wykonuje inwestycje a kredytem obciąża tych właścicieli.

Wiem, że takie sprawy mają miejsce w sądach. Ale sądy wydają różne wyroki, .bo jak tłumaczą, członkowie nie są stroną postępowania w sprawie o wykonanie pozwolenia na budowę zainicjowanego przez Spółdzielnię.

A co na to sądy?

,,Jeśli choćby tylko jeden współwłaściciel nie wyraził zgody na termomodernizację, nie może ona zostać dokonana, chyba, że SM uzyska zgodę sądu w stosownym postępowaniu które sama musi wnieść do sądu”- orzeczenie NSA z 19 listopada 2001r sygn. akt IV S.A.390/1

 Nie jest to uregulowane dokładnie w ustawie.

Proponuje zapis.,, Finansowanie robót dociepleniowych jako nowa inwestycja budowlana wymaga zawarcia na piśmie umowy między spółdzielnią a członkiem, zawierającej zobowiązania do finansowania kosztów prac budowlanych (dociepleniowych) których wysokość kosztów przypadająca na członka winna być w tej umowie dokładnie określona.”

 

2.) Kredyt jaki spółdzielnia pobrała powinien być spłacany z oszczędności na ogrzewaniu. Natomiast tak jak w mojej spółdzielni na funduszu remontowym prezesi zaksięgowali całe 100proc.kosztów ocieplenia i członkowie muszą to spłacać. Są trudności z dotarciem do dokumentów. Zarząd tłumaczy, że wszystko jest zgodne z prawem. Pozostają tylko sądy.

Wg orzeczenia S.A. Wrocław z 18 XII 07r sygn. akt IACA 1226/07 ,,Fundusz remontowy można wydatkować tylko na remonty”. Wiemy, że ocieplenie jako nowa inwestycja nie jest remontem dlatego nie może być finansowana z funduszu remontowego.

Można również posiłkować się wyrokami: Wyrok WSA w Gliwicach z 30 czerwca 2008r.sygn. akt II S.A./GL.912/07 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2010r., sygn .akt II OSK1283/09.gzie czytamy: ,,Współwłaściciel- osoba fizyczna nie musi wytaczać procesu przeciwko decyzji spółdzielni, bo jest on z mocy prawa, stroną w postępowaniu z art.28 KPK. Wyrok o którym mowa, zadał kłam opinii Biura Analiz Sejmowych, że  taki współwłaściciel nie jest stroną i że nie ma interesu prawnego, o czym w art.28 KPK ,,Jeśli choćby tylko 1 współwłaściciel nie wyrazi zgody na termorenowację, nie może ona zostać dokonana. Chyba, że SM uzyska zgodę sadu w stosownym postępowaniu które sama musi wnieść do sądu”

,, Ocieplenie budynku nie jest remontem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, gdyż nie jest to robota budowlana polegająca na odtworzeniu stanu pierwotnego wyniku wykonania dodatkowego ocieplenie a powstaje nowy, dotychczas nie istniejący element budynku” - Wyrok NSA z dnia 19.11.2001r.sygn. akt IV 390/01.

 

3.) Spółdzielnie zatrudniają prawników. A nawet kancelarie adwokackie. W mojej spółdzielni zatrudnionych jest dwóch prawników. Reprezentują oni Zarząd. Członkowie nie mogą korzystać z porad w swojej spółdzielni pomimo, że prawnicy są opłacani przez nich.

Na Walnym Zgromadzeniu prawnicy reprezentują Zarząd natomiast członkowie mogą korzystać z porad prawnych na własny koszt. Czyli prawnicy występują przeciwko nim pomimo, że zostali przez nich opłaceni.

Prawnicy otwarcie mówią, że reprezentują Zarząd, bo on ich zatrudnia. Nie będą udzielać porad. Członkowie mogą korzystać z porad prawnych na własny koszt?!

Również i ta sprawa powinna być uregulowana w ustawie.

 

4.) Członkowie składając projekty uchwał na Walne Zgromadzenie mają utrudnienia aby przedstawiać i uzasadniać swoje projekty na WZ, natomiast jeżeli nie są z tej części nie udziela im się głosu. Często jest tak, że członkowie rady nadzorczej są przewodniczącymi Walnego Zgromadzenia. I nie dopuszczają członków do głosu. Członek powinien mieć prawo uzasadnić swój projekt nawet jeśli jest z innej części!                                                                                       

Ta sprawa powinna być dokładnie zapisana w ustawie.

 

5.) Ten zapis również  powinien znaleźć się w ustawie:

,, Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

Bardzo proszę aby podczas przygotowywania zmian w ustawie wzięto pod uwagę nasze postulaty.

 

 W projekcie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie 30 czerwca 2013r.

Myślę, że jest to przeoczenie.

Wiadomo, że Walne Zgromadzenia odbywają się na przełomie maj- czerwiec.

Będą również wybory do Rady Nadzorczej (w mojej spółdzielni).

Jeżeli Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wejdzie w życie 30 czerwca, to w dużo spółdzielniach będą już przeprowadzone Walne Zgromadzenia. Zarządy będą się spieszyć aby zdążyć przed terminem. wejścia ustawy w życie. I dlatego członkowie oczekują, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej.

Bardzo proszę, aby pochylić się i tak poprowadzić procedury aby ustawa weszła w życie najpóźniej do 30 maja 2013r., jeżeli ma to być dobre dla samych członków.

 

                        Z wyrazami szacunku

                                  Witold Łada