Elbląg 30.05.2012r

Witold Łada                                             

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                      Szanowny Pan

                                        Lech Trawczyński

                                  Radca Prawny

                                             przy SM ,,Zakrzewo”

                                                                 82-300 Elbląg ul. Robotnicza 246

 

W dniu 11.05.2012r. jako członek spółdzielni i współwnioskodawca złożyłem wniosek formalny zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 40 pkt.1 i 2 do Zarządu SM ,,Zakrzewo” na Walne Zgromadzenie o zmianę zapisów w Statucie .Pod 16 projektami popierające te uchwały podpisało się 58 członków spółdzielni.

Jako członek SM ,,Zakrzewo” uczestniczyłem 28,29,30 maja 2012r w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w/w spółdzielni.

Pan Radca prawny Lech Trawczyński jako osoba zaufania publicznego przed procedowaniem tego punktu na Walnym Zgromadzeniu wydał opinię, że projekty uchwał zgłoszone przez członków spółdzielni nie mogą być głosowane z powodu błędów formalnych, ponieważ według opinii Pana Lecha Trawczyńskiego każdy numer projektu uchwały powinien być poparty osobnymi podpisami.

Na uwagę zasługuje fakt, że od dnia 11 maja 2012r.(dzień złożenia wniosku do dnia 28.05.2012r) jako wnioskodawcy nie byliśmy poinformowani o błędach formalnych celu ich uzupełnienia.

Dało by nam to możliwość uzupełnienia wniosku na co najmniej trzy dni przed pierwszym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustawą o sm Art.83 ust.12 i Statutem spółdzielni: ,,Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części”.

W związku z taką opinią, Radcy prawnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddali tego wniosku pod głosowanie.

Naszym zdaniem było to celowe działanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo”  w porozumieniu z Radcą prawnym aby nie dopuścić do głosowania tych projektów na Walnym Zgromadzeniu.

Chcę podkreślić, że w dniu 25 maja 2012r (a więc trzy dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia) byłem obecny w Spółdzielni aby zapoznać się z materiałami na Walne Zgromadzenie i nie było żadnej informacji, że dokumenty nie są kompletne.

Rozmawiałem również w budynku administracji z Prezesami naszej Spółdzielni z Panem Zdzisławem  Łukaszewskm i Panem Adamem Łuszczykiem, którzy nic nie wspominali, że dokumenty są niekompletne. Prowadziłem również konsultacje z Radcami prawnymi naszej spółdzielni. Nie jesteśmy jednak prawnikami, nie musimy się na wszystkim znać.Uważamy jednak, że od tego mamy odpowiednie organa w spółdzielni, które powinny nam pomagać a nie działać przeciwko nam czy być nam obojętne.

Jako członek SM ,,Zakrzewo” w imieniu wnioskodawców oraz 58 osób podpisujących się pod projektami zmian w Statucie proszę o ustosunkowanie się do pisma oraz podanie podstawy prawnej i odpowiedzi na piśmie, dlaczego wniosek i uchwały zgłoszone przez członków nie mogły być głosowane.

Na odpowiedź oczekujemy w terminie ustawowym.                     

Z poważaniem

Witold Łada

Do wiadomości:

1. Członkowie SM ,,Zakrzewo”                                                          

2. Strona internetowa