Elbląg  30.05.2012r

Witold Łada                                                                                       

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Szanowny Pan

                                 Lech Trawczyński

                           Radca Prawny

                                      przy SM ,,Zakrzewo”

                         82-300 Elbląg

W dniu 22.05.2012r złożyłem wniosek do Zarządu SM ,,Zakrzewo” na Walne Zgromadzenie podpisany przez 49 członków aby punkt dotyczący zmian w Statucie spółdzielni był głosowany jako punkt pierwszy.

Jako członek SM ,,Zakrzewo” i wnioskodawca uczestniczyłem28,29,30 maja 2012r w trzech częściach Walnego Zgromadzenia w/w spółdzielni.

Pan Radca prawny Lech Trawczyński jako osoba zaufania publicznego przed zatwierdzeniem porządku zebrania (na Walnym Zgromadzeniu)wydał opinie, że wniosek nie może być głosowany gdyż zmiana kolejności punktów porządku obrad jest zarezerwowana tylko dla Zarządu.

W związku z Pana opinią Przewodniczący trzech części Walnego Zgromadzenia nie poddali tego wniosku pod głosowanie.

Natomiast poddali wniosek o zatwierdzenie proponowanego porządku obrad przedstawionego przez Zarząd.

Nie zgadzamy się z taką opinią i uważamy, że jako członkowie zgodnie ze Statutem § 40                     ust.1,2 i 3 mamy prawo zgłaszania i zamieszczania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem lub jego pierwszej części .

Wniosek nasz dotyczył jednak tylko zmiany kolejności punktów nad którymi miały być omawiane i głosowane sprawy. I taki wniosek może być również wniesiony w czasie trwania Walnego Zgromadzenia ale powinien być poddany pod głosowanie jeżeli został wniesiony przed zatwierdzeniem porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.

Bo inaczej nie było by sensu poddawać pod głosowanie wniosku o zatwierdzenie porządku obrad jeżeli nie można go zmieniać.

Uważamy, że Pana opinia była nie zgodna z prawem. Dlatego w imieniu 49 członków spółdzielni którzy podpisali się pod tym wnioskiem proszę Pana o odpowiedź na powyższe zarzuty na piśmie i dlaczego wniosek ten nie mógł być głosowany przed zatwierdzeniem porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.

 

Na odpowiedź oczekujemy w terminie ustawowym.

Z poważaniem

Witold Łada    

Do wiadomości:

1. Członkowie SM ,,Zakrzewo”

2. Strona internetowa