Elbląg 30.05.2012r

Witold Łada  

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

                                             Sz. P. 

                                  Prezes Zdzisław Łukaszewski

                                W-ce Prezes Adam Łuszczyk  

SM ,,Zakrzewo”

                                          82-300 Elbląg ul. Robotnicza 246

 

W dniu 11.05.2012 r. jako członek spółdzielni i współwnioskodawca złożyłem wniosek formalny zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 40 pkt.1 i 2 do Zarządu SM ,,Zakrzewo” na Walne Zgromadzenie o zmianę zapisów w Statucie. Pod 16 projektami popierającymi te uchwały podpisało się, 58 członków spółdzielni.                                                                                                                                                       

Jako członek SM ,,Zakrzewo” uczestniczyłem 28,29,30 maja 2012r w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia w/w spółdzielni.

Pan Radca prawny Lech Trawczyński jako osoba zaufania publicznego przed procedowaniem tego punktu na Walnym Zgromadzeniu wydał opinię, że projekty uchwał zgłoszone przez członków spółdzielni nie mogą być głosowane z powodu błędów  formalnych, ponieważ według opinii Pana Radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego, każdy numer projektu uchwały powinien być poparty osobnymi podpisami.

Na uwagę zasługuje fakt, że od dnia 11 maja 2012r.(dzień złożenia wniosku do dnia 28.05.2012r) jako wnioskodawcy nie byliśmy poinformowani o błędach formalnych w celu ich uzupełnienia.

Dało by nam to możliwość uzupełnienia wniosku na co najmniej trzy dni przed pierwszym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustawą o sm Ar.83 ust12 i  Statutem spółdzielni ,,Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.”

W związku z taką opinią, Radcy prawnego, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddali tego wniosku pod głosowanie.

Naszym zdaniem było to celowe działanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w porozumieniu z Radcą prawnym aby nie dopuścić do głosowania tych projektów na Walnym Zgromadzeniu.

Chcę podkreślić, że w dniu 25 maja 2012r ( a więc trzy dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia) byłem obecny w Spółdzielni aby zapoznać się z materiałami na Walne Zgromadzenie i nie otrzymałem żadnej informacji, że dokumenty nie są kompletne.

Przeglądając dokumenty natknąłem się na dokument który zawierał opinię naszych projektów podpisanych przez Radcę prawnego. Nie było tam informacji, że dokumenty są nie kompletne. Poprosiłem więc pracownika spółdzielni Pana Henryka Sułka aby wykonał kserokopię tych dokumentów. Pan Sułek jednak odmówił mi przekazania kserokopii tych dokumentów twierdząc, że dokumenty te nie są aktualne i nie powinny się tu znaleźć.

Schował te dokumenty w swoim pokoju biurowym.

Pomimo tego zażądałem kserokopii tych dokumentów i skontaktowania się z Panem Prezesem. Podczas rozmowy z Prezesami naszej spółdzielni otrzymałem informację, że dokument ten nie powinien  się tam  znaleźć, że były to zapiski prywatne Radcy prawnego.

Chcę oświadczyć, że dokument ten był podpisany przez Pana Radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego z imienną pieczątką, z którym zapoznawali się przeglądający dokumenty członkowie naszej spółdzielni od kilku dni.

Podczas rozmowy  w budynku administracji z prezesami naszej Spółdzielni  Panem Zdzisławem Łukaszewskim i Panem Adamem Łuszczykiem w tej sprawie którzy nic nie wspominali, że dokumenty są niekompletne. Prowadziłem również konsultacje z Radcami prawnymi naszej spółdzielni. Nikt nie zwracał uwag, jeżeli chodzi o formę zgłoszenia. Uwagi dotyczyły ewentualnych treści zapisów..  Nie jesteśmy jednak prawnikami, nie musimy się na wszystkim znać. Uważamy jednak, że od tego mamy odpowiednie organa w spółdzielni, które powinni nam pomagać a nie działać przeciwko nam czy być nam obojętni. Czujemy się oszukani!!!!!.

Jako członek SM ,,Zakrzewo” w imieniu wnioskodawców oraz 58 osób podpisujących się pod projektami zmian w Statucie proszę Panów o ustosunkowanie się do zarzutów w piśmie oraz podanie podstawy prawnej i odpowiedzi na piśmie, dlaczego wniosek i uchwały zgłoszone przez członków nie mogły być głosowane.

Na odpowiedź oczekujemy w terminie ustawowym.

                        Z poważaniem

                                                                                                           Witold Łada

Do wiadomości:

1.Członkowie SM ,,Zakrzewo”

2. Strona internetowa