Warszawa, dnia 15 maja 2012 r.


S Ą D    A P E L A C Y J N Y
w Warszawie
Wydział I  Cywilny
Pl. Krasińskich 2/4/6


Sygn. akt :                                                            
I ACa 1212/11


Powód : Barbara Popławska                                                                         

Pozwany : SBM "POLITECHNIKA"

P I S M O – powoda Barbary Popławskiej

Mając na względzie fakt, że na rozprawie w dniu 11 maja 2012 r. ujawnił się brak zrozumienia mojego stanowiska (wyrażonego w treści pisma złożonego w dniu rozprawy tj. 11.05.2012r)- sformułowanego w oparciu o prawomocny wyrok tutejszego Sądu Apelacyjnego  Wydział I Cywilny z dnia 10 lutego 2012 roku, sygn. akt VI ACa 227/11, którym Sąd ustalił
nieistnienie uchwały Nr 6/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w całości Statutu Spółdzielni tj. od par. 1 ust.2 do par.133 ponieważ podjętej przez zebranie przedstawicieli
zamiast przez Walne Zgromadzenie (Vide-Art.8(3)ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych cyt."Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli")-
dotyczącego
1. BEZPRAWNEGO działania SBM "Politechnika" przez zebranie przedstawicieli po dacie 30 listopada 2007 r. tj. w latach 2008 - 2010
2. BEZPRAWNEGO działania SBM "Politechnika" przez Statut przyjęty uchwałą Nr 6/2010 ,której nieistnienie ustalił Sąd wrokiem z 

    dnia 10.02.2012r - sygn. akt VI ACa 227/11 oraz skutków bezprawnych działań o których mowa wyżej,
 
wyjaśniam poniżej swoje stanowisko:

Ad. pkt.1
BEZPRAWNE działanie SBM "Politechnika" przez zebranie przedstawicieli w latach 2008 - 2010, co do okoliczności mających znaczenie prawne dla niniejszego postępowania polegało między innymi na :
- podjęciu uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
- podjęciu uchwały w sprawie wyboru członka zarządu Romualda Sławińskiego (2009r)
- podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu w osobach Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska (2008r,2009r,2010r,) i w osobie Romualda Słwawińskiego (2010r),które to działania prowadzą do wniosku, że :
- członkowie Rady Nadzorczej nie będąc wybranymi przez Walne Zgromadzenie (Vide Art.8(3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) nie stanowią organu Spółdzielni jakim jest Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie
- Romuald Sławiński nie będąc wybranym przez Walne Zgromadzenie nie jest członkiem organu Spółdzielni - Zarządu wybranego przez Walne Zgromadzenie -jakim jest członek wybrany przez Walne Zgromadzenie
- Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska nie posiadając absolutorium Walnego Zgromadzenia (2008r, 2009r, 2010r,) oraz Romuald Sławiński nie posiadając absolutorium Walnego Zgromadzenia (2010r) nie stanowią organu Spółdzielni jakim jest Zarząd
posiadający absolutorium organu Spółdzielni jakim jest Walne Zgromadzenie.
REASUMUJĄC:
Z logiki Prawa Spółdzielczego - Art. 1 par.1 cyt."Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób"
i zasad demokratycznego państwa prawnego, w którym wszyscy obywatele są wobec prawa równi wynika, że podstawę funkcjonowania spółdzielni stanowi organ jakim są sami członkowie zgromadzeni w jednym miejscu i czasie - Walne Zgromadzenie.
Natomiast inne organy np. rada nadzorcza, zarząd pochodzą z wyboru dokonanego przez Walne Zgromadzenie. W odniesieniu do zarządu za taki wybór należy uznać również udzielenie absolutorium. Nie udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium zarządowi en bloc lub jego poszczególnym członkom stanowi negatywną ocenę pracy, co oczywiście skutkuje utratą przez zarząd statusu organu spółdzielni i obliguje do rozwiązania umowy o pracę. Funkcjonowanie bowiem zarządu na podstawie umowy o pracę uprawnia wyłącznie do administrowania spółdzielnią, a nie uprawnia, ani do reprezentowania spółdzielni na zewnątrz, ani do składania za spółdzielnię oświadczenia woli, bowiem te uprawnienia sąprzynależne wyłącznie organowi Spółdzielni jakim jest Zarząd pochodzący z wyboru członków dokonanego przez Walne Zgromadzenie.
Ad. pkt.2
BEZPRAWNE działanie SBM "Politechnika" przez Statut przyjęty uchwałą Nr 6/2010, co do okolicznosci mających znaczenie prawne dla niniejszego postępowania polegało między innymi na :
- podjęciu w dniu 14.05.2011r uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarzadu przez Walne Zgromadzenie zwołane przez zarząd (Uwaga - nie stanowiący organu Spółdzielni - vide supra) na podstawie par. 84 i par. 85 Statutu przyjętego uchwałą Nr 6/2010, kórej nieistnienie ustalił Sąd - vide supra - czyli
na podstawie Statutu nie istniejącego z punktu widzenia prawa
 

- podjęciu w dniu 14.05.2011r uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu przez Walne Zgromadzenie - jak wyżej
- dokonaniu wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej przez podjęcie w dniu 14.05.2011r uchwały przez Walne Zgromadzenie - jak wyżej.
REASUMUJĄC
Nie sposób uznać Walnego Zgromadzenia o którym mowa wyżej za organ SBM "Politechnika" z przyczyn wyżej wskazanych. Zatem nie sposób również uznać, że istnieją uchwały nieistniejącego organu jakim jest Walne Zgromadzenie o którym mowa wyżej.
KONKLUZJA
Członkowie Rady Nadzorczej SBM "Politechnika" to prywatnie działające osoby fizyczne nie stanowiące organu Spółdzielni.
Członkowie Zarządu SBM "Politechnika" w osobach Zygmunt Staroń, Alicja Wąsowska-Wierzbowska, Romuald Sławiński to prywatnie działające osoby fizyczne nie stanowiące organu Spółdzielni, związane ze Spółdzielnią wyłącznie stosunkiem pracy.
Statut SBM "Politechnika" nie istnieje.
SKUTEK
Ponieważ :
-osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie-Art. 38 ustawy Kodeks Cywilny,
- Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu - Art. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze,
tak w świetle tego co wyżej podałam, jak w świetle tego,że rejestracja Statutu SBM "Politechnika" nieistniejącego z punktu widzenia prawa (nie istnienie uchwały Nr 6/2010 - vide supra, brak podstaw prawnych do uznania Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14.05.2011r za organ Spółdzielni z powodu zwołania na podstawie nieistniejącego Statutu i przez zarząd nie będący organem Spółdzielni - vide supra) uzasadnia przyjęcie o popełnieniu przestępstwa przez Krajowy Rejestr Sądowy polegającego na przekroczeniu uprawnień - Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego, niespornym jest, że SBM "Politechnika" działać nie może, ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego faktu wynikającymi, co Sąd rozpoznający niniejszą sprawę rozumie bez wątpienia lepiej niż ja - laik w dziedzinie prawa.
Każdy prawnik - Radca Prawny, Adwokat - ustanowiony pełnomocnikiem SBM "Politechnika" przez Zygmunta Staronia, Alicję Wąsowską-Wierzbowską, Romualda Sławińskiego działa BEZPRAWNIE i bez wątpienia z pełną świadomością w celu osiągnięcia korzyści majątkowej używa dokumentu jakim jest pełnomocnictwo sygnowane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania Spółdzielni na zewnątrz i do składania za Spółdzielnię oświadczenia woli.
Mając na względzie złożone przeze mnie powyżej wyjaśnienia do mojego stanowiska wyrażonego w treści pisma z dnia 11 maja 2012 roku złożonego na rozprawie, wydaje się być wskazane wydanie przez Sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli SBM "Politechnika" w zakresie wniesionego powództwa,o co z ostrożności procesowej niniejszym wnoszę.
 
                                                                                                          
Barbara Popławska
W załączeniu :
1. kopia uchwały Nr 6/2010
2. kopia zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SBM "Politechnika" na dzień14.05.2011r
3. odpis pisma wraz z załącznikami

 
Dla przypomnienia załączam również pismo nr 1 złożone w dniu rozprawy 11.05.2012 r.

 

 

 


S Ą D   A P E L A C Y J N Y
w Warszawie
I Wydział Cywilny
Pl. Krasińskich 2/4/6Sygn. akt:                                      
I ACa 1212/11

Powód : Barbara Popławska                                                  

Pozwany : SBM "Politechnika"

Stanowisko - powoda Barbary Popławskiej z wnioskiem o dołączenie do protokołu rozprawy - 11.05.2012r - w formie załącznika.

Rzeczpospolita Polska - demokratyczne pańswo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej to brzmi dumnie.
W takim Państwie sprawować wymiar sprawiedliwości to zaszczyt zasługujący na najwyższe uznanie.

Jednak aby zasłużyć na najwyższe uznanie prowadzące do dumy z Rzeczpospolitej Polskiej
jako demokratycznego Państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej trzeba przestrzegać obowiązujących zasad prawnych.
Dla rozpoznania niniejszej sprawy na skutek wniesionej przeze mnie apelacji od wyroku
Sądu Okręgowego szczególnie niezbędne jest przestrzeganie zasad :
1. zasady wynikającej z dyspozycji Art. 365 par.1 cyt. "Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony  i sąd,
    który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej,
    a w wypadkach  w ustawie przewidzianych także inne osoby".
2. zasady wynikającej z dyspozycji Art. 321 par.1 cyt. "Sąd  nie może  wyrokować  co do przedmiotu, który nie
    był objęty żądaniem, ani zasadzać ponad żadanie"
Ad. pkt. 1 podaję, że orzeczeniem wiążącym Sąd rozpoznający niniejsza sprawę jest prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2012 roku - sygn. akt VI ACa 227/11, mocą którego Sąd ustalił, że nie istnieje uchwała nr 6/2010 podjęta w dniu  28 maja 2010 roku   przez Zebranie Przedstawicieli
SBM "POLITECHNIKA" w sprawie przyjęcia Statutu Spółdzielni.
W motywach wyroku Sąd podkreślił, że po dacie 30 listopada 2007 roku zebranie przedstawicieli nie istnieje jako organ  spółdzielni mieszkaniowej, zatem nie istnieją jego uchwały. Podkreslił również, że SBM "POLITECHNIKA" działając po dacie 30 listopada 2007 roku przez zebranie przedstawicieli działała BEZPRAWNIE.
Wnioski z wyroku Sądu Apelacyjnego są następujące :
SBM "POLITECHNIKA" działając na podstawie Statutu przyjętego uchwałą której nieistnienie ustalił prawomocnym wyrokiem Sąd Apelacyjny, również działała BEZPRAWNIE  i  z prawnego punktu widzenia  nie ma znaczenia fakt, że statut został zarejestrowany w KRS ponieważ jest to czynność deklaratoryjna nie stanowiąca prawa.
Niespornym jest dla każdego, a w szczególności dla sprawujących wymiar sprawiedliwości demokratycznego
państwa prawnego, że w demokratycznym państwie prawnym działania - czynności BEZPRAWNE są nieważne
z mocy prawa zatem  nie wywołują skutków prawnych.
Takimi BEZPRAWNYMI czynnościami  nie wywołującymi skutków prawnych mającymi znaczenie prawne dla niniejszego postępowania są w szczególności takie czynności jak :
- uchwały zebrania przedstawicieli w latach 2008 - 2010 w sprawie wyboru i udzielenia absolutorium   
  Zarządowi Spółdzielni w osobach Zygmunt Staroń, Alicja Wąsowska-Wierzbowska, Romuald Sławiński,
  który to zarząd nie będąc wybrany i nie mając absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
  de facto utracił status organu Spółdzielni ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego faktu wynikającymi, a
  działając wyłącznie w oparciu o umowę o pracę nie miał i nie ma uprawnień do reprezentowania Spółdzielni jako jej organ, w tym do reprezentowania Spółdzielni na zewnątrz
- uchwała wyżej opisanego zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w SBM "POLITECHNIKA"
  w roku 2011
- uchwała Walnego Zgromadzenia SBM "POLITECHNIKA" w roku 2011 w sprawie udzielania absolutorium
  zarządowi w osobach w/wskazanych
- udzielenie pełnomocnictwa przez zarząd w osobach w/wskazanych do reprezentowania Spółdzielni przed Sądem, również w niniejszej sprawie.
Ad. pkt. 2 podaję, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznając sprawę z mojego powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w zakresie przeniesienia własności lokalu nr 17 przy ul. Bełskiej 14 z pomieszczeniem przynależnym (garażem nr 28) i udziałem w nieruchomości wspólnej - sygn. akt XXIV C 1257/09 
najpierw wyrokował co do umowy zawartej przeze mnie ze Spółdzielnią w dniu  8 sierpnia 1997 roku
- w ramach której Spółdzielnia zobowiązała sie wybudować dla mnie mieszkanie, a ja zobowiązałam się pokryć pełne koszty jego budowy, co też uczyniłam -która nie była przedmiotem żądania pozwu, unieważniając moją umowę z SBM "POLITECHNIKA", aby następnie wyrokować, że moje żądanie pozwu jest nieuzasadnione z braku podstaw żądania jakim była umowa.
MAKIAWELIZM w najczystszej formie ! Ale w demokratycznym państwie prawnym jakim jest Rzeczpospolita Polska - Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  czy to możliwe ? I to jest pytanie dla Sądu Apelacyjnego
w Warszawie rozpoznającego niniejszą sprawę.
W uzupełnieniu podaję, że w dniu  10 stycznia 2012 roku  zawiadomiłam Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sąd Okręgowy w Warszawie  w osobie SSO Pawła Pyzio rozpoznającego moją sprawę - sygn. akt  XXIV C 1257/09  które podaję  Sądowi Apelacyjnemu w załączeniu niniejszego pisma, zawiadamiając jednocześnie, że postępowanie w sprawie karnej jest w toku.

                                                                                                      Barbara Popławska