Elbląg dn. 10 maja 2012r

Witold Łada ul. Wiejska 20/I/2                                    

Barbara Gąsiorowska ul. Rodz. Nalazków 12/23

Janina Walewska ul. Rodz. Nalazków 18/20

WNIOSKODAWCY 

                                                         Zarząd SM ,,Zakrzewo”

                                              82-300 Elbląg

                                              ul. Robotnicza 246

 

My niżej podpisani, członkowie SM ,,Zakrzewo” składamy wniosek formalny, zgodnie ze Statutem § 40 pkt.1 i 2, o podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie zaplanowane w dniach. 28,29,30 maja 2012r  o zmianę zapisów w Statucie Spółdzielni.

Wnosimy aby projekty uchwał na Walne Zgromadzenie były przedstawiane przez wnioskodawców.

 Uchwała nr1.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie w ten sposób, że w § 15 ust.1 pkt.13 otrzymuje następujące brzmienie:                                                                                                                                                             

,,Prawo do odpłatnego otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz innych dokumentów dotyczących działalności spółdzielni, z wyjątkiem sytuacji, w których przepis prawa na to nie zezwala.”                               

Uchwała nr 2.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 42 dopisuje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:                                                                                                                                                            

,,Do prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą być wybierani członkowie zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 3.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 44 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:                                                                                                                                                                               

,, Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

Każde głosowanie na Walnym Zgromadzeniu musi być tuż przed głosowaniem poprzedzone dyskusją na temat zagadnień poddanych pod głosowanie. Uprawnienia do udziału w dyskusji nie można członka pozbawić, z wyjątkiem sytuacji, w których przepis prawa/statutu na to zezwala.”

Uchwała nr 4.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach 28,29,30 maja 2012r. w sprawie  zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 47 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                         

,,Protokół obrad danej części Walnego Zgromadzenia winien być sporządzony podczas trwania jego obrad a jego podpisanie winno nastąpić bezzwłocznie po zakończeniu obrad. Kopie protokołów z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu.”

Uchwała nr 5.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 56 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                           

,, Rada Nadzorcza składa się z 7 członków”

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 56 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                                      

,, W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikiem prokurentem lub pracownikiem Spółdzielni oraz osoba bliska członka rady nadzorczej ostatniej kadencji lub zarządu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.”

 

Uchwała nr7.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 56 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:                                                                                                                                                                                                         

,,Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

  

Uchwała nr 8.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r.  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni                                                                                                                                                     

 Na podstawie § 37  pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo”  dokonuje się  zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 57 ustęp 1 otrzymuje następujące  brzmienie:                                                                                                                                                                                                      

,,Członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje pełnią społecznie.

Jeżeli Statut tak stanowi członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie

w formie miesięcznego ryczałtu.”

Uchwała nr 9.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r.

 

Na podstawie § 37 ustęp 11 Statutu SM Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 57 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

3) Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wysokość  ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu.                                                                      

                                                                       

Uchwała nr10

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach 28,29,30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 66 ustęp 1 punkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

,, Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań za zgodą Walnego Zgromadzenia.”

                                                                           

Uchwała nr11.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 66 ustęp 1dodaje się punkt 18 który otrzymuje  następujące brzmienie;                                                                                                                                                                                                     

,, Zarząd spółdzielni  któremu powierzono nieruchomość wspólną w sposób określony, jest zobowiązany prowadzić ewidencję kosztów zarządzania  nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”

                                                                                 

Uchwała nr12.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30 maja 2012r.  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni .

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 66 ustęp 1 dodaje się punkt 19  który otrzymuje brzmienie:

,, Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

  

Uchwała nr13.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach: 28,29,30  maja 2012r.  w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.                                                 

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu, SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 87 dodaje się ustęp 1 który otrzymuje brzmienie:

.. Jeżeli spółdzielnia żąda orzeczenia przez sąd o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia cofnie pozew, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.”

 

Uchwała nr14.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w 3 częściach w dniach 28,29,30 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

Na podstawie § 37 pkt.11 Statutu SM ,,Zakrzewo” dokonuje się zmian w Statucie Spółdzielni w ten sposób, że w § 172 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

,, Finansowanie robót dociepleniowych jako nowa inwestycja budowlana wymaga zawarcia na piśmie umowy między spółdzielnią a członkiem, zawierającej zobowiązania członka do finansowania kosztów prac budowlanych (dociepleniowych) których wysokość kosztów przypadająca na członka winna być w tej umowie dokładnie określona”.

Uchwała nr15.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w dniach 28,29,30 maja 2012r w sprawie zmiany w opłatach na fundusz eksploatacyjny.

 

Na podstawie § 39 Statutu SM ,,Zakrzewo” Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę następującej treści:                                    

,, Zmniejsza się stawkę na fundusz eksploatacyjny z kwoty 1,30 zł. od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej, na stawkę 0,80zł.za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.”

Uchwała nr16.

Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w Elblągu odbytego w dniach 28,29,30 maja 2012r.w sprawie zmian w opłatach na fundusz remontowy.

 

Na podstawie § 39 Statutu SM ,,Zakrzewo” Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę następującej treści:

 ,,Zwiększa się stawkę na fundusz remontowy z kwoty 1,50zł. za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej na kwotę 2,0zł za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.”

 (Pod wnioskiem podpisało się 58 członków spółdzielni.)