Elbląg maj 2012

 Szanowni Spółdzielcy!!!!!!! 

W dniach 28,29,30 maja 2012r odbędzie się Walne Zgromadzenie członków w naszej spółdzielni.

Na prośbę członków spółdzielni, wnioskodawcy- również członkowie -postanowili złożyć wniosek formalny w sprawie projektu zmian w Statucie Spółdzielni, który został poparty przez 58 członków i złożony do Zarządu Spółdzielni.

A oto proponowane zmiany:

 1) § 15 ust.1pkt.13 otrzymuje brzmienie:,, Prawo do odpłatnego otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz innych dokumentów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, w których przepis prawa na to nie zezwala.”

2) § 42 dopisuje się ust.3 o brzmieniu: ,,Do Prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą być wybierani członkowie zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

3) § 44 otrzymuje brzmienie: ,,Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusje , udzielając głosu według kolejności zgłoszenia. Każde głosowanie na Walnym Zgromadzeniu musi być tuż przed głosowaniem poprzedzone dyskusją na temat zagadnień poddanych pod głosowanie. Uprawnienia do udziału w dyskusji nie można członka pozbawić z wyjątkiem sytuacji w których przepis prawa / statutu na to zezwala.”

4) § 47 ust.2 otrzymuje brzmienie:,, Protokół z danej części Walnego Zgromadzenia winien być sporządzony podczas trwania jego obrad a jego podpisanie winno nastąpić bezzwłocznie po zakończeniu obrad. Kopie protokołów z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu.”

5) § 56 ust.3 otrzymuje brzmienie:,, Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.”

6) § 56 ust.6 otrzymuje brzmienie: ,,W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikiem prokurentem lub pracownikiem Spółdzielni oraz osoba bliska członka rady nadzorczej ostatniej kadencji lub zarządu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.”

7) § 56 ust.7 otrzymuje brzmienie:,, Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

8) § 57 ust.1 otrzymuje brzmienie:,, Członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje pełnią społecznie. Jeżeli Statut tak stanowi członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.”

9) § 57 ust.3 otrzymuje brzmienie: ,, Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wysokość ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r; o minimalnym wynagrodzeniu.”

10) § 66 ust.1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie: ,,Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań za zgodą Walnego Zgromadzenia.”

11) § 66 ust.1 pkt.18 otrzymuje brzmienie:,, Zarząd spółdzielni któremu powierzono nieruchomość wspólną w sposób określony, jest zobowiązany prowadzić ewidencję kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.”

12) § 66 ust.1 pkt.19 otrzymuje brzmienie: ,,Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

13) § 87 ust.1 otrzymuje brzmienie: ,, Jeżeli spółdzielnia żąda orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia cofnie pozew, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści zaległe opłaty.”

14) § 172 ust.2 otrzymuje brzmienie:,, Finansowanie robót dociepleniowych jako nowa inwestycja budowlana wymaga zawarcia na piśmie umowy między spółdzielnią a członkiem, zawierającej zobowiązania członka do finansowania kosztów prac budowlanych,                                 (dociepleniowych) których wysokość kosztów przypadających na członka  winna być w tej umowie dokładnie określona.”

15) ,,Zmniejsza się stawkę na fundusz eksploatacyjny z kwoty 1,30 zł. od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej, na stawkę 0,80 zł.za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.”

16) Zwiększa się stawkę na fundusz remontowy z kwoty 1,50 zł. za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej na kwotę 2,0 zł. za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej.”

 

Z pełnym tekstem projektów tych uchwał można się zapoznać w siedzibie spółdzielni,

 oraz zamieszczonych na stronie internetowej: www.uwlaszczenia.gabo.pl w dokumentach nr.

 

Ale żeby te zmiany mogły zostać wprowadzone do Statutu, muszą o to zadbać sami członkowie. Dlatego zapraszamy odpowiedzialnych i myślących członków - Właścicieli do czynnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zagłosowaniu za tymi zmianami.

Jeżeli nie przyjdziesz ,, zrobią to” za Ciebie inni!!!!!!!!!

Szczególne podziękowania należą się myślącym członkom, którzy swoim podpisem poparli projekty tych zmian.

PS. Z ubolewaniem możemy stwierdzić, bo z  naszej wiedzy jaką posiadamy wielu członków- właścicieli jest przeciwnikami tych zmian. Nie wiadomo tylko czy z niewiedzy, czy z głupoty??????!!!!!!!!

                                                                                                           Wnioskodawcy