Toruń .27.04.2012

Zaremba Andrzej
ul. Szarych Szeregów 4b/25
87-100 Toruń


                          Pan PREZYDENT RP
                          Pan PREMIER RP
                          Pan PROKURATOR GENERALNY
                          Pan MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

 

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU DOKONANIA PRZESTĘPSTWA


Zawiadamiam o podejrzeniu dokonania  przestępstwa z art. 267c ustęp. 3 ustawy prawo spółdzielcze stanowiącego „kto nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności” przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu
Oraz  o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z Art. 52.§ 1. kodeksu wykroczeń  o treści
 Kto: 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Wnoszę :
1 ) by uniemożliwić zacieranie śladów przestępstwa o natychmiastowe zabezpieczenie dowodu przestępstwa przez Prokuratora Generalnego (tj stwierdzenie faktu braku zamieszczenia protokołu lustracji na stronie internetowej spółdzielni i sporządzenie na tą okoliczność odpowiedniego protokołu

2) do Ministra Sprawiedliwości i innych organów Państwa o przesłanie niniejszego zawiadomienia do Prokuratora Generalnego, który pism kierowanych ode mnie nie chce przyjmować ani rozpatrywać.

3) o nie kierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Prokuraturę Toruńską zarówno Rejonową jak i Okręgową bowiem jak zasadnie podejrzewam wspiera ona bezprawne czyny Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” opisywane wielokrotnie w moich skargach.


                       Uzasadnienie

Pod koniec roku 2011 w Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu  została poddana lustracji.
Art. 8 z indeksem 1. ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  stanowi iż:
 Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” mimo zakończenia przeprowadzonej  lustracji w grudniu 2011r nie zamieściła i nie zamierza zamieścić wbrew obowiązkowi wynikajacego z art.8 z indeksem 1 ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, treści protokołu lustracji na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym jej członkowie Zarządu podlegają sankcjom przewidzianym w art. 267c ustęp 3 ustawy prawo spółdzielcze.

DOWÓD W ZAŁĄCZENIU
 
załącznik z  zrzutami z ekranu komputera treści podstron internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu


Co więcej odpowiedzialności tej podlegają członkowie Rady Nadzorczej którzy mój wniosek sformowany na piśmie z dnia 02.03.2012r o udostępnienie mi do wglądu protokołu z możliwością sporządzenia fotokopii zbyto milczeniem.


DOWÓD W ZAŁĄCZENIU


Skan mojego pisma z dnia 02.03.2012r do Rady Nadzorczej
Skan odpowiedzi Rady Nadzorczej na powyższe pismo z dnia 28.03.2012r
Skan pisma z dnia 14.03.2012r Zarządu Spółdzielni na które powołuje się Rada Nadzorcza w udzielonej mi odpowiedzi


Wobec faktu iż miało to miejsce tuż przed oraz w trakcie Walnych Zgromadzeń najprawdopodobniej doszło do wykroczenia z art. 52.§ 1. kodeksu wykroczeń  o treści
 Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia,– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Niewątpliwie przeszkadzanie w organizowaniu Walnego Zgromadzenia to nie tylko fizyczna forma uniemożliwiania się jego odbycia się poprzez zastraszanie członków. Formą przeszkadzania w organizowaniu Walnego Zgromadzenia będzie również nie udostępnianie wbrew postanowieniom ustawy protokołu lustracji tak by Walne Zgromadzenie nie miało możliwości wykonania swej podstawowej roli jaką jest rozliczenie z działalności zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Niewątpliwie koszty lustracji ponoszą wszyscy członkowie spółdzielni, a jej wyniki nie mogą być utajnione. Członkowie spółdzielni mają ustawowe prawo dokonywania rozliczenia z pracy Zarządu jak i Rady którym płacą wynagrodzenie. W związku z tym mają prawo zapoznać się z całym protokołem lustracji który winien być im ogólnie dostępny (udostępniony na stronie internetowej spółdzielni) tak jak przewidział to ustawodawca w art.  8 z indeksem 1. ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  i bazować na jego ustaleniach. Takiej możliwości pozbawił ich Zarząd spółdzielni wraz z kontrolującą go Radą przeszkadzając im w zorganizowaniu oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia którego jednym z podstawowych celów jest kontrola działalności  podległych mu organów spółdzielni. Wbrew art.  8 z indeksem 1. ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  na stronie internetowej nie są zamieszczone ani uchwały ani też roczne sprawozdanie finansowe. Jest to ewidentne przeszkadzanie w odbyciu się i prawidłowym przebiegu Walnego Zgromadzenia

W związku z powyższym wnoszę jak ja wstępie, a Pana Premiera RP proszę o bezzwłoczne zapewnienie wykonalności art. 81 ustęp 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu.


Do Ministra zaś Sprawiedliwości apeluję by podległy mu urząd działał przeciwko przestępczości zorganizowanej
. Niestety likwidacja art.  267a. prawa spółdzielczego najprawdopodobniej na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o treści:
"Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie" - jest raczej tendencyjnym działaniem na rzecz bezkarności w przypadku takich działań dla członków zarządu i rad nadzorczych. Jest to dla mnie o tyle nie zrozumiałe, bo jestem zarówno skarżacym jak i  świadkiem licznych skarg kierowanych w tym temacie do Pańskiego urzędu.Miast ochrony państwa skarżący otrzymują  likwidację przepisów karnych co tylko utrwala o ile nie potęguje patologie w spółdzielniach mieszkaniowych, a  zarządom i radom umożliwia bezkarne działanie w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze mafijnym.


                                                                             Zaremba Andrzej

Załączam dowody wymienione w piśmie

Wnoszę o bezzwłoczne potwierdzenie wpływu tego pisma przez adresatów