Warszawa dnia   25 kwietnia 2012 r.

do wiadomości:

PAN PREZYDENT RP

PAN PREMIER RP
PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRS

SEJMOWA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA,


                                                        

SĄD

                                                         właściwy do rozpoznania sprawy

                                                         z a  p o ś r e d n i c t w e m

                                                         Paweł Pietrzak

                                                         Prokurator

                                                           Prokuratury Rejonowej
                                                         Warszawa Zoliborz

                                                         00-155  Warszawa

                                                         ul. Karmelicka 9

                                                        

sygnatura  akt  2 Ds. 442/12/IV


Pokrzywdzona : Maria Kondratowicz

                          ul. Tołwińskiego  18 m 19
                          01-711   Warszawa


                                                       Z A Ż A L E N I E

na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 29 marca 2012 r. na podstawie:

 1. art.17 § 1 kpk  Nie wszczyna się postępowania , a wszczęte umarza gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

 2. art.305 § 1 kpk Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie;

 3. art.325 (a)  kpk  organy: odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie.


W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, prokurator stawia mnie, poszkodowanej zarzut kierowania się niczym nie popartymi domysłami.  Imperatywnie stwierdza, iż niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania przygotowawczego gdy brak jest uzasadnienia. Odmawia wszczęcia dochodzenia,  mimo posiadania kompleksu zdarzeń bezspornie potwierdzających kierowane wobec mnie działania przestępcze, zagrażającego mnie i moim bliskim.  Zagrożenie kierowane przez ludzi, włamanie, zniszczenia, kradzież,  szkody, brak bezpieczeństwa potwierdzone faktami, wg prokuratora jest … domysłem.   Mimo, iż przywołuje fakt  dokonanej analizy sprawy,   nie łączy zdarzeń mających miejsce w czasie ostatnich lat,  nie korzysta z posiadanej przez prokuraturę dokumentacji w sprawie.  Nie odnosi się do faktu  niezaprzeczalnego braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej.

Kierowane wobec mnie groźby karalne, próby pobicia, włamanie do mieszkania, rabunek mienia, zniszczenie mieszkania, specyficzna kradzież dokumentów o tematyce spółdzielczej WSM, uporczywe nękanie przez pracowników WSM, stawianie bezpodstawnych zarzutów działania na szkodę innych, doprowadzanie do zagrożenia życia sąsiada pozbawionego szybu wentylacyjnego, grożenie  odcięciem dopływu gazu do mieszkania przez kierownictwo spółdzielni,   wymuszanie na mnie konieczności rozkucia ściany  w kuchni na  bliżej niesprecyzowane potrzeby sąsiada z II piętra,  długotrwałe stosowanie  wobec mnie defamacji, a  …   niczym nie poparte ... domysły.    Prokurator,  z niejasnych przyczyn nie łączy faktów  w całość, odrzuca je.  Fakty te wskazują:


Postanowienie,   narusza  gwarantowane prawo do rzetelnego procesu sądowego - Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - pozbawia możności obrony swych praw.   Stawia mi zarzut  niedopuszczalności  dochodzenia  gwarantowanych praw. Takie działania,  wskazują   na  znamiona czynu z Art. 271 § 1 kk, poplecznictwa  Art.239 kk, działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.   U Z A S A D N I E N I E


Od  lat jestem działaczem samorządowym, aktywnie wprost mówię o nieprawidłowościach dziejących się w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W oparciu o obowiązujące prawo zarzucam władzom spółdzielni działanie na szkodę członków, właścicieli. Jest to fundamentalny niepopularny dla ww  efekt moich działań.  Niniejsze  zażalenia na odmowę prowadzenia rzetelnego śledztwa może wskazywać na


Wnoszone do Prokuratury zawiadomienia znakomicie łączą się w całość, który to fakt potwierdza :

 1. umorzenie poprzedniego postępowania w sytuacji braku wyczerpania inicjatywy dochodzeniowej,

 2. wcześniejsze zawiadomienia składane do prokuratury na długotrwałe nękanie mnie, działanie defamacyjne, kierowane wobec mnie groźby karalne, dwukrotne próby pobicia, stawianie mi zarzutów dokonania na majątku spółdzielni wielomilionowych strat,  grożenie zlikwidowaniem,  dokonywane przez   członków   Rady  Nadzorczej,  Rady Osiedla,  nieznanych    sprawców,

 3. brak przesłuchania osób biorących udział  w nękaniu, grożeniu, włamaniu, kradzieży,  dokonanych zniszczeniach na pięć dni przed zebraniem mieszkańców osiedla,

 4. pomijanie znaczących faktów  w  prowadzonych przeciwko mnie działaniach,

 5. pomijanie wątku   spółdzielczego,  w oparciu o wcześniejsze doniesienia  do prokuratury,

 6. brak wzięcia pod uwagę zgłaszanych przeze mnie  do prokuratury zawiadomień   w sprawie   zagrożenia  życia,  zdrowia mojego i moich bliskich.Okoliczności te  bezspornie wskazują:

 1. poświadczenia nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;

 2. przekroczenia uprawnień i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego,co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z poświadczeniem nieprawdy opisanym w pkt 1l

 3. niedopełnienia obowiązków i działania na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 KK w związku z Art. 271 par.1 KK;

 4. naruszenia porządku Konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego sądu, równości prawa wobec wszystkich obywateli.


Wydane postanowienie zaskarżam w całości.

Wnoszę o uchylenie postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków, z wyłączeniem Prokuraturów Prokuratury Rejonowej Zoliborza.

Prokuratorowi  Pawłowi Pietrzak   zarzucam, że :

 1. wystawiając dokument w postaci postanowienia o którym mowa w petitum zażalenia poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, co w świetle zapisu Art.271 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5l

 1. niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego, co w świetle zapisu Art. 231 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Reasume:

Funkcjonariusz publiczny - prokurator Paweł Pietrzak będąc obowiązany do ścigania sprawców przestępstw, zamiast ścigać ochrania, naruszając przepisy prawa karnego w sposób wyżej opisany, wyczerpując znamiona wysokiej szkodliwości społecznej czynu.


Konkluzja:

Prokurator Paweł Pietrzak wyczerpał znamiona przestępstwa poplecznictwa - Art. 239 par.1 Kodeksu Karnego - podlegając przez to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

POPLECZNICTWO - udaremnienie postępowania karnego w celu pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

                                                                                                      

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP,


Uprzejmie proszę o doprowadzenie do stosowania prawa również  wobec poszkodowanych.

Z poważaniem

Maria Kondratowicz