Warszawa 25 kwietnia 2012 roku

 Sąd Okręgowy
                                                        w  Warszawie
                                                        ul. Al. Solidarności 127
                                                        00 – 898 Warszawa

                        Powód :   Barbara  Popławska
                                        ul. Bełska 14 m 17
                                        02-638 Warszawa
 
dot. sprawy oznaczonej sygn. akt:  III C 1475/03 rozpoznawanej przed tutejszym           
       sądem przez Sąd w składzie :   SSO  Elżbieta Ziółkowska
 
Podnoszę, że Przewodnicząca III Wydziału Cywilnego SSO Małgorzata Kuracka przekroczyła uprawnienia przydzielając sprawę III C 1475/03 SSO Elżbiecie Ziółkowskiej, ponieważ uczyniła to przy braku podstawy prawnej jaką winien być Regulamin Kolegium Sądu Okręgowego określający zasady przydziału spraw sędziom i referendarzom sądowym przez kolegium, który jednakże w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie został przyjęty. Brak Regulaminu, a co za tym idzie brak zasad przydziału spraw sędziom i referendarzom sądowym, prowadzi do wniosku, że Przewodnicząca III Wydziału  SSO Małgorzata Kuracka przydzieliła   bezprawnie sprawę III C 1475/03 SSO Elżbiecie Ziółkowskiej, co prowadzi do wniosku, że postępowanie oznaczone III C 1475/03 prowadziła osoba nieuprawniona.
Przekroczenie uprawnień przez SSO Małgorzatę Kuracką  uzasadnia również fakt, że SSO Elżbieta Ziółkowska była wyłączona z orzekania z mocy ustawy zasadniczej jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w Art. 179 stanowi, że sędziego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przed którym powołany sędzia składa ślubowanie zgodnie z Art. 66 ustawy o ustroju sądów powszechnych, a sędzia SSO Elżbieta Ziółkowska ani nie została powołana przez Prezydenta, ani nie składała ślubowania, ponieważ o ile jest mnie wiadome została powołana przez Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oczywiście z uprawnieniami do orzekania „W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
Żądam wyciągnięcia konsekwencji prawem przewidzianych w stosunku do   Przewodniczącej Wydziału SSO Małgorzaty Kurackiej, która przekroczyła uprawnienia w sposób wyczerpujący znamiona przestępstwa oraz usunięcia skutków prawnych bezprawnych działań o których mowa wyżej.
                                                                                                                      Barbara Popławska