do wiadomości :

PAN PREZYDENT RP
PAN
PREMIER RP
PAN MINISTER
SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP
PAN RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH przy KRS   
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

                                                                                                                                                  Warszawa dnia 13 kwietnia 2012 roku


                                                                                                           Szanowny Pan
                                                                                                           Andrzej Seremet
                                                                                                           Prokurator Generalny
                                                                                                           Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                           ul. Barska 28/30
                                                                                                           02 - 315 Warszawa

Pokrzywdzona : Barbara Grątkowska-Ratyńska
                           ul. Malawskiego 3 m 26
                           02 - 641 WarszawaZ A W I A D O M I E N I E


o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy
Mokotowa w Warszawie Renatę Iwanowskąpolegającego na nadużyciu władzy przez:

przekroczenie uprawnień i działanie przez to na szkodęmojego interesu prywatnego, co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art. 231 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku (Kodeks Karny), sprawca którego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lub od 1 roku do lat 10, jeżeli sprawca dopuścił się czynu określonego w par.1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - par.2 Art. 231 (tejże ustawy).

Niespornym jest, że wszczęcie śledztwa jest niezbędne i konieczne, ponieważtylko wnikliwie przeprowadzone śledztwo może potwierdzić lub wykluczyć, czy i jaką korzyść majątkową lub osobistą osiągnęłaSSR Renata Iwanowska, dopuszczając się czynu o którym mowa wyżej.

U Z A S A D N I E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Marek Graliński
w wydanym w dniu
24.02.2012 roku dla mnie zaświadczeniu o dokonanych
wpłatach zaświadcza, że prowadzi postępowanie egzekucyjne - KM 1497/10- przeciwko mnie na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 07.12.2007 r. -sygn. akt I Cupr 247/07, zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 12.03.2010 r. przez SSR RenatęIwanowską.

Podnoszę  co następuje:
1. Wyrok z dnia 07.12.2007 r. - sygn. akt I Cupr 247/07 oddalał powództwo SBM „POLITECHNIKA" przeciwko mojej osobie o zapłatę kwoty 13.551,93- zł, co oznacza, że nie podlegał zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności i egzekucji.
Konkluzja:nadużycie władzy przez SSR Renatę Iwanowską przez przekroczenie uprawnień.
2. Radca prawny Jan Rostafiński zostałustanowiony pełnomocnikiem w sprawie w dniu 22.12.2010 r. przez Zygmunta Staronia i Alicję Wąsowską-Wierzbowską, działających odpowiednio jako Prezes Zarządu i Członek Zarządu SBM„POLITECHNIKA" jedynie na skutek umowy o pracę, co nie jest wystarczającą przesłanką do reprezentowania Spółdzielni na zewnątrz i składania oświadczenia woli za Spółdzielnię.
Takie bowiem uprawnienia ma wyłącznie organ Spółdzielni, jakim jest Zarząd działający z wyboru członków Spółdzielni dokonanego na Walnym Zgromadzeniu, również przez udzielenie absolutorium.
Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska nie działają ani z wyboru Walnego Zgromadzenia, ani z udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie, ponieważ taki organ nie funkcjonował w SBM „POLITECHNIKA" ani w roku 2008, ani w roku 2009, ani w roku 2010. Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska działająz mandatu zebrania przedstawicieli - de iure nie będącego organem Spółdzielni po dacie 30 listopada 2007 roku, równieżprzez udzielenie absolutorium w 2008, 2009, 2010 roku. Fakt, że zebranie przedstawicieli nie jest organem SBM„POLITECHNIKA" po dacie 30 listopada 2007 roku potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 10 lutego 2012 roku - sygn. akt VI ACa 227/11 podkreślając, że SBM „POLITECHNIKA", działając po dacie 30 listopada 2007 roku przez zebranie przedstawicieli zamiast przez Walne Zgromadzenie, działała bezprawnie, co oznacza, że:
- radca prawny Jan Rostafiński został ustanowiony jako pełnomocnik w sprawie BEZPRAWNIE.
- Czynności dokonywane w sprawie przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego sąBEZPRAWNE.
Konkluzja:nadużycie władzy przez SSO Renatę Iwanowską polegające nazaopatrzeniu wyroku w klauzulę wykonalności na wniosek osób, działających bezprawnie, jakimi są Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska nie stanowiący organu Spółdzielni i ustanowiony przez nich pełnomocnik Radca Prawny Jan Rostafiński.


Ponadto, SSR Renata Iwanowska nadużyła władzy przez de facto samowolne zaopatrzenie w dniu 12 marca 2010 roku wyroku w klauzulę wykonalności, ponieważ radca prawny Jan Rostafiński został ustanowiony w sprawie w dniu 22 grudnia 2010 roku, oczywiście przy przyjęciu, że zostałustanowiony w sposób prawnie skuteczny, co jest oczywiście przyjęciem czysto hipotetycznym - vide supra.

Powyższe oczywiście skutkuje przyjęciem, że również komornik Marek Graliński nadużył władzy przez bezprawne i samowolne prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko mnie, co oczywiście uzasadnia przyjęcie o niedopełnieniu obowiązków przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, odpowiedzialnego za działania działającego przy tym Sądzie komornika Marka Gralińskigo, co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego, vide petitum zawiadomienia, tak w stosunku do komornika Marka Gralińskiego, jak w stosunku do Prezesa Sądu, o czym niniejszym zawiadamiam Szanownego Pana Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, wnosząc o ściganie wymienionych sprawców.


                                                                              Barbara Gratkowska-Ratyńska