do wiadomości:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP
RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRS
PAN SĘDZIA MAREK HIBNER
SEJMOWA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA,
Pan Stefan Paweł Gintowt - Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie                                                                                                                                                 Warszawa 27.03.2012 r.
Barbara Grątkowska - Ratyńska
ul.

 

                                                                                    SĄD REJONOWY
                                                                                   dla Warszawy Mokotowa
                                                                                   Wydział I Cywilny
                                                                                   ul. Ogrodowa 51 A
                                                                                  
00 - 873 Warszawa

Sygn. Akt: I C 738/12 (I Nc 9714/04, I C-upr 247/07, V CA 627/08)


dot. wezwania z dnia 7 marca 2012 roku do usunięcia braków formalnych pisma procesowego z dnia 21 lutego 2012 roku, które to wezwanie zostało mnie doręczone w dniu 23.03.2012 r.

Do doręczonego wezwania wyrażam swoje stanowisko w sposób następujący :

1. Stanowczo protestuję przeciwko dowolnemu zakwalifikowaniu przez Sąd mojego pisma z dnia 21 lutego 2012 r. jako skargi o wznowienie postępowania zakończonego tak wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 7.12.2007 roku - sygn. akt I C-upr 247/07, jak wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.04.2008 roku - sygn akt V Ca 627/08.
2. Przedmiotem mojego pisma - który Sąd zignorował - są bezprawne czynności Sądu, dokonywane przez Sąd na wniosek osób nieuprawnionych do działania w imieniu i na rzecz SBM „POLITECHNIKA", jakimi są osoby Zygmunt Staroń, Alicja Wąsowska-Wierzbowska, Romuald Sławiński tj. Zarząd Spółdzielni, działający z mandatu zebrania przedstawicieli - de iure nie będącego organem SBM „POLITECHNIKA" po dacie 30 listopada 2007 roku oraz jakimi są pełnomocnicy działający z ich upoważnienia.
Nie można dać więcej praw niż się samemu posiada, co oznacza, że jak nie ma się praw do działania w imieniu Spółdzielni, to nie można tych praw przekazać nikomu, nawet prawnikowi - pełnomocnikowi, który bez wątpienia wie co robi, przyjmując pełnomocnictwo od osób nieuprawnionych.
Takimi bezprawnymi czynnościami Sądu są :
- nadanie klauzuli wykonalności w dniu 7 kwietnia 2009 roku przez SSR Agnieszkę Kucharską – Stanik, wyrokowi z dnia 31 stycznia 2006 roku - sygn. akt I C 646/05, wydanemu na skutek mojego sprzeciwu od nakazu zapłaty - sygn. akt I Nc 9714/04, na wniosek Radcy Prawnego-Mec. Elżbiety Bracikowskiej-Szydło działającej z upoważnienia osób nieuprawnionych do działania w imieniu i na rzecz SBM „POLITECHNIKA",
- nadanie klauzuli wykonalności w dniu 12 marca 2010 roku przez SSR Renatę Iwanowską, wyrokowi z dnia 7 kwietnia 2008 roku - sygn. akt V Ca 627/08 wydanemu na skutek apelacji SBM "POLITECHNIKA" od korzystnego dla mnie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 7 grudnia 2007 roku -sygn. akt I C-upr 247/07, na wniosek radcy prawnego Jana Rostafińskiego, działającego z upoważnienia osób nieuprawnionych do działania w imieniu i na rzecz SBM „POLITECHNIKA".
Konsekwencją zaś bezprawnych działań Sądów w osobach sędziów wyżej wymienionych są bezprawne działania komornika sądowego, prowadzącego postępowanie egzekucyjne w stosunku do mojej osoby na podstawie bezprawnych tytułów wykonawczych wytworzonych w sposób wyżej opisany - Art. 58 Kodeksu Cywilnego - Bezprawność czynności – „Czynność prawna sprzeczna z ustawą, albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna".
Ponadto oczywiście czynności egzekucyjne komornik dokonuje na wniosek osób nieuprawnionych, jakimi są:
- radca prawny Elżbieta Barcikowska-Szydło, która działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zygmunta Staronia i Alicję Wąsowską-Wierzbowską w dniu 2009-20-26 w brzmieniu cyt. „Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „POLITECHNIKA" upoważnia radcę prawnego - mec.Elżbietę Bracikowską-Szydło do występowania w jego imieniu w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Barbarze Marii Grątkowskiej-Ratyńskiej w sprawie o sygn. akt III KM 7135/09" (I C 646/05) składa w dniu 2009-10-22, opatrzony datą 2009-10-12, wniosek o egzekucję do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Marka Gralińskiego, wskazując jako wierzyciela SBM „POLITECHNIKA", a ten bezprawnie ściąga ode mnie pieniądze w ogólnej kwocie 17.211,11 złotych, doliczając oczywiście koszty egzekucji komorniczej.

Gdyby Sąd nie zrozumiał, co jest wyżej napisane, to wyjaśnię tylko jedną rzecz, a mianowicie: Zarządowi w osobach Zygmunta Staronia i Alicji Wąsowskiej-Wierzbowskiej, jako osobom nieuprawnionym, nic nie jestem winna. Reszta jest wystarczająco jasna i wyjaśniać nie ma czego.

- Radca prawny Jan Rostafiński, który działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zygmunta Staronia i Alicję Wąsowską- Wierzbowską w dniu 22.12.2010 roku, składa w dniu 2010-02-26, opatrzony datą 24 lutego 2010 roku, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Marka Gralińskiego na podstawie cyt. „Przedkładając prawomocny wyrok, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny , z dnia 07 grudnia 2007 roku ( sygn. akt I Cupr 247/07), opatrzony klauzulą prawomocności tegoż Sądu z dnia 23.02.2010 r, na podstawie którego dłużniczka ( czyli ja ) zamieszkała w Warszawie, powinna zapłacić wierzycielowi kwotę 13.551,93 zł ( słownie ) wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od dnia 15.06.2007r do dnia zapłaty oraz kwotę 4.956,oo ( słownie ), tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancje", a komornik Marek Graliński ściąga ode mnie bezprawnie pieniądze.

Gdyby Sąd nie zrozumiał, co jest wyżej napisane, to wyjaśniam, że wydany przez Sąd Rejonowy wyrok z dnia 7 grudnia 2007 roku - sygn. akt I Cupr 247/07 w sprawie przeciwko mnie o zapłatę 13.551,93 zł oddalał powództwo SBM „POLITECHNIKA", zatem nie mógł być opatrzony klauzulą - chyba wykonalności - skoro jako tytuł wykonawczy stał się podstawą wniosku radcy prawnego Jana Rostafińskiego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W tym miejscu z całą mocą podkreślam, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 lutego 2012 roku - sygn. akt VI ACa 227/11 w całej rozciągłości potwierdził bezprawność czynności Sądów w osobach sędziów, o których mowa wyżej, przez ustalenie, że w SBM „POLITECHNIKA" zebranie przedstawicieli po dacie 30 listopada 2007 roku przestało funkcjonować jako organ Spółdzielni.

REASUMUJĄC
Precyzuję swoje żądanie zawarte w pkt. 2 i pkt. 3 wniosku w ten sposób, że skarga na czynności komornika w okolicznościach wyżej wskazanych nie jest środkiem adekwatnym.
Środkiem adekwatnym jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika, a ponieważ Sąd nadzoruje działania komornika, to właśnie Sąd z urzędu ma obowiązek powiadomić prokuraturę.
Bez wątpienia doszło również do popełnienia przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości przez radcę prawnego Jana Rostafińskiego i radcę prawnego - mec. Elżbietę Bracikowską- Szydło i ten, jako pokrzywdzony, ma obowiązek powiadomić prokuraturę, ponieważ jest to przestępstwo ścigane z urzędu.
Co do mnie to również złożę stosowne zawiadomienia, jako osoba pokrzywdzona materialnie na skutek przestępstwa.
W okolicznościach wyżej wskazanych wnoszę żądanie uchylenia postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności, wydanego w dniu 7 kwietnia 2009 roku przez SSR Agnieszkę Kucharską – Staniki wydanego w dniu 12 marca 2010 roku przez SSR Renatę Iwanowską - vide supra.


Barbara Grątkowska-Ratyńska