Warszawa dnia 18.03.2012 r.
Teresa Jaszewska
02-638 Warszawa
ul. Bełska 6 m. 35

Szanowny Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej

Z A W I A D O M I E N I E

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez :


Ryszarda Kubickiego
zam. ul. Maklakiewicza 17 m 23, 02-642 Warszawa, w latach 2007 - 2009 członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" w Warszawie z siedzibą przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 48
polegającego na :
niedopełnieniu ciążącego na nim obowiązku ze skutkiem wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, ze wskazaniem na szkodę wielkich rozmiarów, SBM "Politechnika"
- dobrowolnemu zrzeszeniu nieograniczonej liczby osób-członków, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą, którego majątek jest prywatnym majątkiem członków zrzeszenia-spółdzielni (Art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze), a zatem również moim prywatnym majątkiem jako członka zrzeszenia, co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art. 296 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny i par. 3 wskazanego artykułu, zagrożonego karą pozbawienia wolności, odpowiednio - od 3 miesięcy do lat 5 i do lat 10.
Postępowanie przygotowawcze winno ustalić czy Ryszard Kubicki wyczerpując znamiona przestępstwa opisanego w par. 1 Art. 296 KK działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o co niniejszym wnoszę, ponieważ w takim przypadku podlega karze od 6 miesięcy do lat 8.

U Z A S A D N I E N I E

Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku do ustawy tej ustawodawca wprowadził zakaz zastępowania w spółdzielniach mieszkaniowych Walnego Zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, co wyraził w brzmieniu Art. 8(3) ust. 1 cyt.:
"Walne zgromadzenie spóldzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli".

Mocą Art. 9 ustawy nowelizującej ustawodawca nałożył na spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 lipca 2007 roku, obowiązek zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku i obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację do Krajowego Rejastru Sądowego do dnia 30 grudnia 2007 roku.
W spółdzielniach które nałożony ustawą obowiązek wykonały Zebranie Przedstawicieli mogło funkcjonować jako organ spóldzielni do czasu rejestracji statutu w KRS.
W spółdzielniach, które obowiązku zmiany statutu nie wykonały do dnia 30 listopada 2007 roku, po tej dacie, jako najwyższy organ, funkcjonuje Walne Zgromadzenie.
SBM "POLITECHNIKA" ustawowego obowiązku zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku nie wykonała, ze skutkiem w postaci funkcjonowania po dacie 30 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu Spółdzielni.
Powyższe potwierdził
Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 10 lutego 2012 roku -sygn. akt VI ACa 227/11 - orzekając, że zebranie przedstawicieli po dacie 30 listopada 2007 roku nie istnieje jako organ SBM "POLITECHNIKA", zatem nie istnieją jego uchwały, przede wszystkim zaś nie istnieje uchwała Nr 6/2010 w sprawie zmian w statucie Spółdzielni, podjęta przez zebranie przedstawicieli w dniu 28 maja 2010 roku, która była przedmiotem zaskarżenia.
Mając na względzie wyżej przywołany obowiązujący porządek prawny, potwierdzony przez Sąd Apelacyjny,niespornym jest, że
członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" Ryszard Kubicki:

1/
nie reagujac na nie wykonanie przez Zarząd Spółdzielni ustawą nałożonego obowiązku - Art. 39 par.1 ustawy Prawo Spółdzielcze - zwołania Walnego Zgromadzenia i
2/nie żądajac od Zarzadu zwołania Walnego Zgromadzenia - Art. 39 par.2 pkt.1 ustawy Prawo Spółdzielcze i

3/
nie odwołujac Zarządu Spółdzielni w osobach Zygmunt Staroń - Prezes i Alicja Wąsowska-Wierzbowska - Członek oraz
4/nie rozwiązując z zarządem umowy o pracę za nie wykonanie ustawą nałożonego obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia i
5/godząc się na zwołanie przez Zarząd Spółdzielni na dzień 16 maja 2008 roku zebrania przedstawicieli-de iure nie będącego organem Spółdzielni-zamiast Walnego Zgromadzenia i
6/godząc się na skutki w postaci uchwał zebrania przedstawicieli, w tym
uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi w osobach wyżej wskazanych, skutki bezprawne w rozumieniu prawa - Art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, w tym między innymi w postaci funkcjonowania Zarządu w osobach nieuprawnionych do działania w imieniu i na rzecz SBM "POLITECHNIKA" jakimi stały się i są na dzień dzisiejszy Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska na skutek nie zwołania w roku 2008 Walnego Zgromadzenia,nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku ustawowego - Art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze cyt. "Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni"
wyczerpując przez to znamiona przestępstwa opisanego w petitum zawiadomienia.

Podnoszę, że rozmiar szkód majątkowych poczynionych na prywatnym majątku członków SBM "POLITECHNIKA"
przez osoby nieuprawnione do działania w imieniu i na rzecz Spółdzielni jakimi są Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska, działające na skutek niedopełnienia przez Ryszarda Kubickiego ciążącego na nim obowiązku ustawowego
, co powinno uzasadniać przyjęcie o działaniu wspólnym i w porozumieniu, powinien podlegać ocenie biegłego stosownej specjalności, który oceny takiej winien dokonać we współpracy z pokrzywdzonymi właścicielami prywatnego majątku którymi są członkowie Spółdzielni,do których i ja należę.

Wnoszę o ściganie sprawcy.

                                Z  poważaniem
                                 Teresa Jaszewska