Warszawa 15.03.2012 r.

Barbara Grątkowska-Ratyńska
02-641 Warszawa
ul. Malawskiego 3


do wiadomości:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

Szanowny Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
02 - 315 Warszawa

                                                    Z A W I A D O M I E N I E

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez  :         
Marka Gralińskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Kancelaria Komornicza w Warszawie ul. Braci Marconich 11 lok. 2, 02 - 954 WARSZAWA

polegającego na nadużyciu władzy przez :
1. niedopełnienie obowiązków
2. przekroczenie uprawnień

i działaniu  na szkodę mojego interesu prywatnego przez prowadzenie egzekucji komorniczej
- sygn. akt KM 1497/10 - w wyniku której do dnia 17 pazdziernika 2011 roku wyegzekwował ode mnie
następujące kwoty : 16.470,91 złotych
                   w tym   : 15.206,46 złotych dla wierzyciela
                   w tym   :    7.244.15 złotych odsetek
                   oraz     :     1.179,50 złotych opłaty egzekucyjnej

co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art.231 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, a ponieważ niespornym jest, że komornik prowadził egzekucję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej należy przyjąć, że popełniony czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art. 231 par. 2 KK zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 10.

                                                          U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 lutego 2010 roku wpłynął do Komornika Marka Gralińskiego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego sygnowany przez Radcę Prawnego Jana Rostafińskiego działajacego w imieniu Spóldzielni
Budowlano Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" w Warszawie z siedzibą przy ul. Etiudy Rewolucyjnej 48 ustanowionego do tego działania pełnomocnictwem udzielonym w dniu 22 grudnia 2010 roku przez Zygmunta Staronia i Alicję Wąsowską-Wierzbowską , mieniących sie odpowiednio : Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu Spółdzielni.
Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku do ustawy tej ustawodawca wprowadził zakaz zastępowania w spółdzielniach mieszkaniowych Walnego Zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, co wyraził w brzmieniu Art. 8(3) ust. 1
cyt.: "Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli".
Mocą Art. 9 ustawy nowelizującej ustawodawca nałożył na spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie
ustawy tj. w dniu 31 lipca 2007 roku, obowiązek zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku i obowiązek
złożenia wniosku o jego rejestrację do Krajowego Rejastru Sądowego do dnia 30 grudnia 2007 roku.
W spółdzielniach które nałożony ustawą obowiązek wykonały Zebranie Przedstawicieli mogło funkcjonować jako organ spółdzielni do czasu rejestracji statutu w KRS.
W spółdzielniach które obowiązku zmiany statutu nie wykonały do dnia 30 listopada 2007 roku, po tej dacie jako najwyższy organ funkcjonowało już tylko Walne Zgromadzenie.
SBM "POLITECHNIKA" ustawowego obowiązku zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku nie wykonała i w latach 2008, 2009, 2010 funkcjonowała przez Zebranie Przedstawicieli - de iure nie będące organem Spółdzielni, czyli działała bezprawnie ze wszystkimi skutkami prawnymi z tego bezprawia  wynikającymi.
Dla potrzeb niniejszego zawiadomienia skutki prawne z wyżej przedstawionego bezprawia są następujace :
Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska- Wierzbowska działają bez absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, czyli działają bez mandatu członków Spółdzielni, czyli nie są uprawnieni do działania w imieniu i na rzecz SBM "POLITECHNIKA", a ponieważ  nie można dać więcej praw niż się samemu posiada,to oczywistym i niespornym jest, że  jeżeli samemu praw do reprezentowania Spółdzielni którą stanowią członkowie się nie posiada to i dawać nie ma czego.
Oczywistym i niespornym zatem jest, że wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego złożony przez
Radcę Prawnego Jana Rostafińskiego jest wnioskem złożonym przez osobę nieuprawnioną jaką był Radca Prawny Jan Rostafiński ustanowiony pełnomocnictwem udzielonym przez osoby nieuprawnione do działania w imieniu i na rzecz SBM "POLITECHNIKA", jakimi były i są Zygmunt Staroń i Alicja Wąsowska-Wierzbowska,o czym oczywiście nie może nie wiedzieć Radca Prawny Jan Rostafiński, ale pecunia non olet.

KONKLUZJA
Komornik Graliński Marek nie dopełnił obowiązku sprawdzenia okoliczności prawnych wyżej wskazanych.
Komornik Graliński Marek przekroczył uprawnienia prowadząc postępowanie egzekucyjne na wniosek osób nieuprawnionych.
Komornik Graliński Marek działał i działa na szkodę mojego interesu prywatnego.

Wnoszę o ściganie sprawcy.

Z   p o w a ż a n i e m
Barbara Grątkowska-Ratyńska