AŻ STRACH SIĘ BAĆ..Ileż obywatele RP mają praw w Rzeczypospolitej Polskiej!!! 
Szanowni Państwo,
gratuluję Wymiarowi Sprawiedliwości funkcjonariuszy publicznych,którzy pracowali nad moimi zawiadomieniami do Prokuratury-przy odmowie wszczęcia śledztwa(w tym zakresie to SPECJALIŚCI)
1/ Izabeli Dołgań-Szymańskiej (Prokuratura Rejonowa Warszawa-WOLA),która wyniosła wiedzę ze studiów i aplikacji,popierając ją doświadczeniem w pracy,że
zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest terminem instrukcyjnym (sygn. akt 1 Ds. 87/12/II )
2/Marcina Gogacza( Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ),dla którego fałszowanie protokołu rozprawy przez Sędziów Sądu Apelacyjnego nie jest przestępstwem,dopuszczenie do udziału w postępowaniu adwokata bez pełnomocnictwa nie narusza prawa, a moją szkodą iluzoryczną jest BRAK ponad 13 lat tytułu prawnego do nowego mieszkania,którego pełne koszty budowy sfinansowałam z własnych środków finansowych!

Czy to nie upadek Państwa i jego funkcjonariuszy publicznych ?
Moja rodzina od 1999 r.nie ma tytułu prawnego do nowego mieszkania i w "praworządnej RP"-żadną drogą nie może dojść swoich praw-pomimo spełnienia warunków ustawowych(wniesienia i rozliczenia wkładu budowlanego w 1999 r.)-ani cywilną,ani karną!!!!!!!!!!!!Dochodzenie praw obywateli RP to męka-najpierw się zastrasza mnie i innych członków spółdzielni,potem wyrzuca z członkostwa,następnie "ćwiczy się" moją rodzinę bezpodstawnym kilkuletnim procesem o eksmisję,fałszuje protokół z rozprawy,dopuszcza się pełnomocników nieuprawnionych do udziału w procesie-i przyznam,że nie miałam zielonego pojęcia-że to wszystko jest zgodne z prawem-prokurator Marcin Gogacz odmawia wszczęcia śledztwa!Jeszcze raz moje gratulacje!A młodzież patrzy na to i nie może uwierzyć,że taki mamy Wymiar NIEsprawiedliwości!Demoralizacja młodych magistrów prawa w pełni,upadek wszelkich wartości to już norma,podobnie jak normą jest łamanie prawa-o zgrozo-przez tych,co porządku prawnego obowiązani pilnować są z ustawowych obowiązków!      

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP,

DOKĄD zmierzamy?Proszę wskazać mnie i mojej rodzinie drogę dochodzenia do praw-w jaki sposób mam uzyskać tytuł prawny do nowego mieszkania w RP ?(bo zarząd spółdzielni od 1999 r. odmawia nadania prawa,Sędziowie łamią prawo,a Prokuratorzy jak na filmie :"NIC nie widziałem,NIC nie słyszałem"-odmawiają wszczęcia śledztwa
Czy w Polsce znajdzie się kiedykolwiek miejsce dla uczciwych obywateli RP ?
kiedy z moich podatków państwo przestanie opłacać łamiących prawo funkcjonariuszy publicznych: Sędziów,Prokuratorów?
Najwyraźniej czas rządzenia Obecnych ma się ku końcowi-czas najwyższy na zamianę miejsc!Nie da się żyć w kraju,gdy łamanie prawa ma priorytet przed jego przestrzeganiem przez uczciwych obywateli RP!!!

Z poważaniem 

Barbara Popławska

Warszawa dnia 13 marca 2012 roku

 do wiadomości:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRS

SEJMOWA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, 

SĄD właściwy do rozpoznania sprawy z a  pośrednictwem

Marcina Gogacza
Prokuratora Prokuratury Rejonowej
Warszawa Śródmieście Północ
w Warszawie
ul. Wiślicka 6
02 - 114 Warszawasygn. akt: 4 Ds. 265/12/I   

Pokrzywdzona : Barbara Popławska
ul.Bełska 14 m 17
02-638 Warszawa

Z A Ż A L E N I E

na postanowienie z dnia 15 lutego 2012 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie :

1. poświadczenia nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
2. przekroczenia uprawnień i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego,co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z poświadczeniem nieprawdy opisanym w pkt 1
3. niedopełnienia obowiązków i działania na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 KK w związku z Art. 271 par.1 KK
4. naruszenia porządku Konstytucyjnego tj. Art. 178 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu - sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, w związku z naruszeniem porządku prawnego w stopniu pozbawiającym mnie możności obrony swych praw, co stanowi przestępstwo nadużycia władzy opisane w Art. 231 par.1 KK przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką w toku postępowania oznaczonego VI ACa 1465/10,wydane przez Prokuratora Marcina Gogacza, doręczone mnie w dniu 7 marca 2012 roku.

Wydane postanowienie zaskarżam w całości.

Wnoszę o uchylenie postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków, z wyłączeniem Prokuratora Marcina Gogacza, któremu zarzucam, że :

1. wystawiając dokument w postaci postanowienia o którym mowa w petitum zażalenia poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, co w świetle zapisu Art.271 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesiecy do lat 5
2. niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego, co w świetle zapisu Art. 231 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
3. nadużywając władzy ignoruje rażące naruszenie przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką w toku postępowania oznaczonego  sygn. akt:     VI ACa 1465/10 mojego prawa do rzetelnego procesu sądowego
gwarantowanego zapisem Art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czym jako funkcjonariusz publiczny demokratycznego państwa prawnego - członka Unii Europejskiej narusza standardy prawne Unii Europejskiej.


Reasume:
Funkcjonariusz publiczny - prokurator Marcin Gogacz, będąc obowiązany do ścigania sprawców przestępstw, również funkcjonariuszy publicznych - sędziów, tych zamiast ścigać ochrania, naruszając przepisy prawa karnego w sposób wyżej opisany, wyczerpując znamiona wysokiej szkodliwości społecznej czynu.

Konkluzja:
Prokurator Marcin Gogacz wyczerpał znamiona przestępstwa poplecznictwa - Art. 239 par.1 Kodeksu Karnego - podlegając przez to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
POPLECZNICTWO - udaremnienie postępowania karnego w celu pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
 
A jak standardy wymiaru sprawiedliwości demokratycznego państwa prawnego realizującego zasady sprawiedliwości społecznej, przepraszam, społeczności korporacyjnej prawniczej znam, to teraz funkcjonariusz publiczny-sędzia będzie bronił funkcjonariusza publicznego-prokuratora,a mnie cieszyć się chyba - jak zwykle - przyjdzie, że statusu pokrzwdzonej nie zamienią mi CI sprawiedliwi sędziowie, co ICH sprawiedliwość Ostoję Rzeczpospolitej stanowi, na status oskarżonej za podniesienie się z ziemi w obronie swych praw. Wyklęty powstań ludu ziemi ? W demokratycznym pańswie prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej ? Paranoja ? Czyja ?. Państwa demokratycznego ?  Moja ?

U Z A S A D N I E N I E

Ad. pkt 1.
Prokurator podaje :

cyt. "Wbrew twierdzeniom Barbary Popławskiej dopuszczenie do postępowania adwokata (czego pokrzywdzona nie kwestionuje) Marcina Smoczyńskiego nawet w sytuacji nie posiadania upoważnienia do działania w imieniu strony procesowej nie stanowi przekroczenia uprawnień przez sędziego. Możliwe jest bowiem przekazanie stosownego pełnomocnictwa po terminie rozprawy".
- Dopuszczenie adwokata Marcina Smoczyńskiego do postępowania kwestionowałam i kwestionuję, bowiem żadnym upoważnieniem do działania w imieniu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Politechnika" się nie okazał, przede wszyskim dlatego, że upoważnienia do działania w imieniu SBM "POLITECHNIKA" nie miał jemu kto udzielić, ponieważ Ci którzy powinni to zrobić, czyli Zarząd Spółdzielni nie są uprawnieni do działania w imieniu i na rzecz Spółdzielni gdyż "DZIAŁAJĄ" z mandatu Zebrania Przedstawicieli - de iure nie będącego organem Spółdzielni. Powyższe znajduje potwierdzenie w fakcie, że takiego upoważnienia nie złożył po terminie rozprawy - 27 maja 2011 roku do dnia dzisiejszego włącznie. W tej sytuacji oczywistym i niespornym jest, że Sędziowie Sądu Apelacyjnego Ewa Śniegocka, Ewa Zalewska, Ewa Klimowicz-Przygódzka dopuszczając do udziału w postępowaniu Marcina Smoczyńskiego wyczerpały znamiona   przestępstwa przekroczenia uprawnień, a pan Prokurator Marcin Gogacz przestępstwa poświadczenia nieprawdy.
  W tej sytuacji obciążenia mnie kosztami zatępstwa procesowego w kwocie 1.800,- złotych za udział w postępowaniu osoby nieuprawnionej to wymuszenie i zwykła kradzież, a nie jak chce Prokurator Marcin  Gogacz cyt. "W postępowaniu cywilnym przyjęte jest, że strona "przegrywająca" ponosi koszty procesowe   drugiej strony".
cyt. "Przytoczone okoliczności wskazują, że wystąpienie szkody w interesie prywatnym Barbary Popławskiej jawi się tylko jako hipotetyczne"
- wymuszenie na mnie kwoty 1.800,- złotych na rzecz osoby nieuprawnionej do udziału w postępowaniu jaką bez wątpienia  był Marcin Smoczyński jest tak samo hipotetyczne, jak to że Prokurator Marcin Gogacz ściga wszystkich przestępców bez wyjątku.
cyt. "Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym samo przekroczenie uprawnień nie wypełnia znamion przestępstwa z Art. 231 KK bowiem konieczne jest jeszcze działanie na szkodę interesu prywatnego, przy czym szkoda nie może być iluzoryczna"
- uzasadniając odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką skutkiem  orzeczenia których nie mogę uzyskać tytułu prawnego do mieszkania którego koszty budowy pokryłam ze środków własnych w pełnej wysokości, ale dla Prokuratora Marcina Gogacza to tylko szkoda iluzoryczna.

Ad. pkt 2.
Prokurator nia dopełnia obowiązków :
- nie zapoznaje się z aktami sprawy VI ACa 1465/10 w których przy wniosku z dnia 15 czerwca 2011 roku,  o sporządzenie w formie pisemnej uzasadnienia wydanego wyroku w dniu 10.06.2011r,  świadkowie przebiegu rozprawy przeprowadzonej w dniu 27 maja 2011 roku złożyli swoje pisemne oświadczenia na okoliczność przebiegu rozprawy i nie przesłuchuje ich na okoliczności będące przedmiotem zawiadomienia o  przestępstwie, odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie tego przestępstwa.  

Ad. pkt 3.
Prokurator demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,będącego członkiem Unii Europejskiej, ignorujący naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Sędziów Sądu Apelacyjnego Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę
Klimowicz- Przygódzką, to nie brzmi dobrze, aż STRACH SIĘ BAĆ !!!


Przekazując niniejsze zażalenie Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o  :

przyjęcie zażalenia w części dotyczącej Prokuratora Marcina Gogacza jako zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i objęcie sprawy osobistym nadzorem z uwagi na naruszenie
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ,co stanowi realne zagrożenie dla demokratycznego państwa prawnego i jego ustroju

Z   poważaniem
Barbara Popławska