Do wiadomości:  

Pan Prezydent RP,
Pan Premier RP
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka  

PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP

Warszawa dnia 4 marca 2012 roku


                                                                                                     S Ą D   A P E L A C Y J N Y
                                                                                                     w Warszawie
                                                                                                     ul. Pl. Krasińskich 2/4/6
                                                                                                     00 – 207 Warszawa


                                             Powód : BILSKI Zbigniew
                                                          ul. Krasnobrodzka 12 m 130
                                                          03 – 214 Warszawa

                                          Pozwany : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRÓDNO”
                                                           ul. Krasnobrodzka 11

                                                                 S K A R G A

          o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2010 roku – sygn. akt I ACa 1234/09
    w składzie : Przewodniczący SSA Maria Rodatus
                                                SSA Sławomir Czopiński
                                                SSA Katarzyna Polańska-Farion
    który zaskarżam w całości.
2. Skarżony wyrok narusza prawo materialne :
- w brzmieniu Art. 8³ ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych      cyt. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”
oraz
- w brzmieniu Art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku    o spółdzielniach mieszkaniowych,cyt. ust.1 „Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy    dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 roku. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 roku, stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze”,
cyt. ust.2 „Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów
regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy”.
Niespornym jest, że terminy 30 listopada i 30 grudnia 2007 roku są terminami zawitymi prawa materialnego po upływie których, w przypadku ich nie zachowania, ustaje definitywnie możliwość funkcjonowania   i podejmowania uchwał przez zebranie przedstawicieli.
Niespornym jest, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „BRÓDNO” w Warszawie z siedzibą przy ulicy Krasnobrodzkiej 11, będąca pozwaną w sprawie zakończonej wyrokiem będącym przedmiotem niniejszej skargi, nie zachowała terminów zawitych prawa materialnego określonych w Art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku, oczywiście ze skutkiem w postaci nieistnienia u pozwanej zebrania przedstawicieli jako organu Spółdzielni po terminie określonym datą 30 listopada 2007 roku.
Wydający wyrok Sąd Apelacyjny w składzie :
SSA Maria Rodatus,
SSA Sławomir Czopiński,
SSA Katarzyna Polańska-Farion,
stwierdza :
cyt. „Powołany przepis (Art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku) zawierający terminy do podjęcia
uchwał w przedmiocie zmiany statutu i złożenia wniosku o rejestrację do KRS ma, ZDANIEM
SĄDU APELACYJNEGO , charakter instrukcyjny”.
 cyt. „Bezsporne jest w sprawie, iż pozwana spółdzielnia nie podjęła uchwały o zmianie statutu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku. (...) Nie został też zgłoszony wniosek do KRS o zarejestrowanie zmian w statucie. Mając na uwadze przedstawiony już wywód ( vide cytat poprzedni ) Sąd Apelacyjny PREZENTUJE POGLĄD, że do czasu zarejestrowania zmian w statucie przez KRS w pozwanej Spółdzielni w dalszym ciągu działa organ w postaci Zebrania Przedstawicieli Członków uprawniony do podejmowania uchwał w zakresie przewidzianym w obowiązującym statucie pozwanej spółdzielni,

jak również przy zachowaniu przewidzianej w
statucie procedury”
Sędziom Sądu Apelacyjnego :
Maria Rodatus,
Sławomir Czopiński,
Katarzyna Polańska-Farion,
wydającym wyrok w oparciu o swoje zdanie i prezentowany pogląd zamiast w oparciu o przepisy
ustaw którym podlegają ( Art. 178 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej )
ZARZUCAM :
poniżenie Konstytucyjnych organów Państwa–Sejmu i Senatu–sprawujących władzę ustawodawczą
przez stwierdzenie, że przepis Art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku zawierający terminy do podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany statutu i złożenia wniosku o rejestrację do KRS ma charakter instrukcyjny i nie stanowi normy obowiązującej po upływie terminów obowiązywania której ustaje możliwość funkcjonowania i podejmowania uchwał przez zebranie przedstawicieli, przez co w opinii publicznej sprowadzili Sejm i Senat do roli instruktora piszącego instrukcje, co wyczerpuje znamiona czynu zabronionego opisanego w Art. 226 § 3 ustawy Kodeks Karny
nadużycie władzy przez przekroczenie uprawnień polegające na interpretacji przepisów ustawy,której
  de facto podlegają w brzmieniu ustanowionym przez władzę ustawodawczą sprawowaną przez
Sejm i Senat, co  wyczerpuje znamiona czynu zabronionego opisanego w Art. 231 § 1 KK.
A ponadto zarzucam :
naruszenie porządku Konstytucyjnego przez nie respektowanie ustaw, którym podlegają
tj. Art. 178 ust.1 w związku z Art. 87 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
naruszenie porządku prawnego przez nie respektowanie brzmienia przepisów powszechnie
obowiązującego prawa tj. Art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Art. 8³ ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ze względu na rangę funkcjonariuszy publicznych - SSA Maria Rodatus, SSA Sławomir Czopiński,
SSA Katarzyna Polańska-Farion – należy uznać, że zarzucane czyny podważają zaufanie obywateli do
organów Państwa, godzą w podstawowe interesy Państwa jakimi są porządek prawny i Konstytucyjny
i de facto stanowią zamach na ustrój Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący podstawę funkcjonowania
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

3. Skarżony wyrok narusza : Art. 8³ ust.1 zdanie pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z
dnia 15 grudnia 2000 roku w brzmieniu cyt. „Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może
być zastąpione przez zebranie przedstawicieli”, z którym niezgodny jest skarżony wyrok, którego
konkluzja jest następująca
cyt. „Sąd Apelacyjny prezentuje pogląd, że do czasu zarejestrowania zmian w statucie przez KRS w
pozwanej Spółdzielni w dalszym ciągu działa organ w postaci Zebrania Przedstawicieli Członków
uprawniony do podejmowania uchwał w zakresie przewidzianym w obowiązującym statucie pozwanej
spółdzielni, jak również przy zachowaniu przewidzianej w statucie procedury”.
4. Skarżony wyrok wyrządza szkodę :
primo - pozbawia mnie możności osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu, a przez to pozbawia
mnie wpływu na funkcjonowanie Spółdzielni – na zarządzanie majątkiem Spółdzielni, który na
mocy Art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze jest prywatnym majątkiem
członków spóldzielni, a zatem moim majątkiem na zarządzanie którym Sąd Apelacyjny pozbawił mnie
wpływu.
secundolegalizuje bezprawne działania osób działających w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z mandatu Zebrania Przedstawicieli – de iure nie będącego organem Spółdzielni – aby mogły zarządzać moim prywatnym majątkiem, aby mogły decydować o moich prawach.
I osoby zalegalizowane wyrokiem Sądu Apelacyjnego decydują :
wykreślają mnie z rejestru członków uchwałą z dnia 28.04.2011r Nr 11/3/11 Rady Nadzorczej wybranej uchwałą z dnia 15.05.2010r Nr 13/2010 Zebrania Przedstawicieli – de iure nie będącego organem Spółdzielni, zatem uchwałą nie istniejącą i nie wywołującą skutków prawnych, również dlatego, że została ona zaskarżona do Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi – sygn. akt I C 682/10 i jako nieprawomocna nie wywołuje skutków, co ani jedno, ani drugie  nie przeszkadza żadnemu sądowi prowadzić procesu i to przez lata powodując niewydolność tzw. „wymiaru sprawiedliwości”.
W tym miejscu wskazuję na PARANOJĘ sądów czy też sędziów sprawujących tzw. „wymiar sprawiedliwości” demokratycznego państwa prawnego jakim mieni się Rzeczpospolita Polska, a mianowicie w dniu 18 listopada 2011 roku w sprawie I C 682/10 sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi Agnieszka Gradowska-Okrój wydała wyrok oddalający moje powództwo o ustalenie nieistnienia uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.05.2010r, w tym uchwały Nr 13/2010 o wyborze Rady Nadzorczej która wykreśliła mnie z rejestru członków, twierdząc że Zebranie Przedstawicieli jest pełnoprawnym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO”, ponieważ przepis Art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku zawierający terminy do podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany statutu i złożenia wniosku do KRS ma CHARAKTER INSTRYKCYJNY bowiem tak uznał Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 1234/09, przypomnę w składzie : SSA Maria Rodatus, SSA Sławomir Czopiński,SSA Katarzyna Polańska-Farion, który skarżę niniejszą skargą.
składają pozwy i wnioski do sądu przeciwko mojej osobie, w tym wniosek o nadanie klauzuli aty natychmiastowej wykonalności oraz wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – sygn. akt II C-upr.47/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ i sygn. akt komorniczych KM 921/11,które zostały zrealizowane przez zajęcie mojego prawa własnościowego spółdzielczego do lokalu mieszkalnego.
5. Wzruszenie skarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było możliwe, ponieważ
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
( Postanowienie z dnia 3 czerwca 2011 roku – sygn. akt I CSK 729/10 ).
6. Wnoszę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku przywołanego w pkt. 1.

Z  P o w a ż a n i e m
Z b i g n i e w   B i l s k i

Na poparcie sformułowanej wyżej skargi wyrażę swój pogląd poniżej, wywodząc swoje uprawnienia
z faktu pozostawania w zagrożeniu eksmisją z mieszkania na skutek wyroku który skarżę.
Orzekanie w sposób wyżej opisany to nie sprawowanie wymiaru sprawiedliwości demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, ale zwykła hucpa.
Szczególnie w świetle wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2012 r. sygn.akt VI ACa 227/11, którym Sąd uznał, że spółdzielnia działając przez zebranie przedstawicieli działa
BEZPRAWNIE.
Jak również w świetle innych wyroków Sądu Apelacyjnego, a mianowicie w sprawach
oznaczonych sygn. akt:  VI ACa 405/09, VI ACa 1000/10, VI ACa 338/10. W tej hucpie wydaje się specjalizować SSA Sławomir Czopiński, który jak podają media – Warszawska Gazeta Nr 8 w artykule „List otwarty do Ministra Sprawiedliwości i innych...” nawet ustalił linię orzeczniczą Sądu Apelacyjnego, szkoda tylko, że sprzeczną z przepisami ustawy, a za czyją zgodą i z czyim poparciem nie wiadomo. Lobby spółdzielczego ?, Przewodniczącego Wydziału ?, Prezesa Sądu ?
Pytam zatem sprawujących władzę Konstytucyjną odpowiedzialnych za stan Państwa :
Kto tak naprawdę trzyma władzę skoro zapadają takie wyroki jak ten skarżony przeze mnie ?
Czy Sejm i Senat ? Czy Pan Prezydent ?, Czy Pan Premier ?, Czy Pan Minister Sprawiedliwości ?.
Czy też może Sądy Rejonowe i Sądy Okręgowe które jako sądy I instancji są najbliżej obywatela i trzymają go w należytej dyscyplinie ?, Czy też może Sądy Apelacyjne które niezdyscyplinowanemu obywatelowi pokażą gdzie jego miejsce ?, Czy też Sąd Najwyższy ? – vide supra odmowa przyjęcia mojej skargi kasacyjnej do rozpoznania, a na to pytanie odpowiedzią będzie sposób rozpoznania niniejszej skargi.
A co robi Prokurator Generalny ?, a co robi Rzecznik Praw Obywatelskich ? nie wiadomo.
Natomiast, co do kwestii zasadniczej jaką jest moja skarga to pytam wyżej wymienione osoby :
KTO Z WAS MOJA SKARGĘ POPRZE ?
Ze względu na wagę sprawy oczekuję niezwłocznej odpowiedzi.
O poparcie mojej skargi zwracam się do opinii publicznej, szczególnie do środowiska spółdzielców.
Szanowni Państwo !
Jeżeli wyrazicie poparcie dla mojej skargi, mam prośbę, kierujcie poparcie do Konstytucyjnych
organów Naszego Państwa ! Nie pozostawajcie bierni i anonimowi !


                                                                                           Z  P o w a ż a n i e m
                                                                                           Zbigniew Bilski