do wiadomości: PAN PROKURATOR GENERALNY RP,
                         PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP

Warszawa dnia 4 marca 2012 roku

S Ą D   A P E L A C Y J N Y
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ
w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
                                                                                                      03 – 813 Warszawa


sygn. akt
 I C 544/10                              Powód : Miasto Stołeczne Warszawa
 
                                            Pozwany : Krystyna Przyczyna
                                                            ul. Ratuszowa 17/19 m 21
                                                            03 – 451 Warszawa
 
A P E L A C J A – pozwanej
 
 od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ I Wydział Cywilny w Warszawie z dnia  30 maja 2011 roku w składzie : PRZEWODNICZĄCY SSR Paweł Janaszek, doręczonego mnie  wraz z pisemnym uzasadnieniem w dniu 20 lutego 2012 roku.
 
Wydany wyrok zaskarżam w całości.
 Wydającemu wyrok SSR Pawłowi Janaszkowi zarzucam :
 1. Naruszenie Art. 6 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego – Europejskiej Konwencji o Ochronie  Praw Człowieka i Podstawowych   
    Wolności przez:

 – publikację wyroku w terminie określonym datą 30 maja 2011 roku bez powiadomienia mnie o tym  terminie publikacji czym Sąd
    pozbawił mnie możności obrony swych praw.

 2. Wskazanie w wyroku nieprawdy, że wyprowadziłam się z lokalu Nr 21 i że w lokalu tym nie  mieszkałam przez okres co najmniej  
     3 lat, co stanowi poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci rozwiązania przeze mnie stosunku najmu per facta concludentia, co wyczerpuje znamiona czynu z Art. 271 § 1 ustawy z dnia 6.06.1997r Kodeks Karny

 3. Naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, zasady logicznego wyciągania wniosków, zasad  współżycia społecznego, ze skutkiem nadużycia prawa w postaci nakazania mnie opróżnienie lokalu  mieszkalnego Nr 21 położonego przy ulicy Ratuszowej 17/19 i wydanie go powodowi – Miastu  Stołecznemu Warszawa, a takie działanie SSR Pawła Janaszka sprawującego wymiar sprawiedliwości
 demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej nie może  być uznane za wykonywanie prawa i nie może korzystać z ochrony.

 Mając na względzie powyższe wnoszę o uchylenie skarżonego wyroku i jego zmianę w ten sposób, aby  powództwo Miasta Stołecznego Warszawy zostało uznane za bezzasadne, przede wszystkim ze względu  na wydane przez Prezydenta Miasta decyzje : z dnia 2 czerwca 1995 roku i z dnia 15 grudnia 2008 roku , znajdujące się w aktach sprawy, których konkluzja jest jednoznaczna, a mianowicie : Krystyna Przyczyna 
jest najemcą lokalu i mieszka w tym lokalu z przerwami od 1976 roku, a w sposób ciągły od 2001 roku.
 Z decyzji tych w żaden sposób nie wynika abym wyprowadziła się z lokalu Nr 21 przy ulicy Ratuszowej  17/19 na okres 3 lat, jak konfabuluje SSR Paweł Janaszek. Wnoszę o oddalenie uznanego za bezzasadne  powództwa.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Ad. pkt. 1.
 W dniu 16 maja 2011 roku SSR Paweł Janaszek rozprawę zamknął. Postanowił odroczyć ogłoszenie orzeczenia  do dnia 25 maja 2011 roku godz. 8(50). Stawiennictwo na rozprawę nie było obowiązkowe, zatem na rozprawę  nie stawiłam się. W dniu 27 maja złożyłam wniosek 
o sporządzenie w formie pisemnej uzasadnienia wydanego  wyroku i doręczenie mnie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem.                 Wyroku i uzasadnienia mimo ponagleń  nie mogłam otrzymać. Otrzymałam dopiero w dniu 20 lutego 2012 roku po podaniu sprawy do publicznej wiadomości i zajęciu się sprawą przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Po zapoznaniu się z wyrokiem zdumiałam się bardzo, że wyrok zapadł w dniu 30 maja 2011 roku, a nie tak jak  miał zapaść wg mojej wiedzy     w dniu 25 maja 2011 roku. W ciągu tych 5 dni zaistniały nowe okoliczności mogące mieć wpływ na wynik sprawy i które mogły spowodować otwarcie rozprawy na nowo, ale ich  nie zgłosiłam będąc przekonana, że wyrok zapadł w dniu 25 maja. Niespornym zatem pozostaje,                że zostałam  pozbawiona możności obrony swych praw.
 
Ad. pkt. 2.
 SSR Paweł Janaszek twierdząc cyt. „Rzecz jednak w tym, że w późniejszym okresie Krystyna Przyczyna  ponownie wyprowadziła się z tego lokalu i w lokalu tym nie mieszkała przez okres co najmniej trzech lat” potwierdza nieprawdę, ponieważ „wyprowadzić się” oznacza zabrać ze sobą wszystkie swoje rzeczy tzn.  przede wszystkim łóżko, jak również inne meble, ubrania, rzeczy osobiste itd. a to nigdy nie nastąpiło bo
 niby gdzie miałabym to wszystko zabrać ? I tego miejsca też nie wskazuje sędzia Janaszek. Ale po co  miałabym to wszystko zabierać skoro miałam klucze do mieszkania i nieograniczony do niego dostęp, czego  oczywiście SSR Paweł Janaszek zauważyć nie zechciał.
 
Ad. pkt. 3.
 Naruszenia o których mowa dziwić nie mogą w świetle pisma Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy  Pragi Północ z dnia 2 lutego 2012 roku, skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym Prezes  Dorota Michalska pisze cyt. „problem nie sporządzania przez Pana Sędziego Pawła Janaszka uzasadnień  (nie tylko w tej sprawie) w terminach ustawowych lub przynajmniej rozsądnych (?) był już przedmiotem  postępowania dyscyplinarnego wobec Pana Sędziego”.
 

Z  p o w a ż a n i e m
Krystyna Przyczyna