Warszawa dnia 28.02.2012r

SĄD WŁAŚCIWY DO ROZPOZNANIA SPRAWY
                                                                            za pośrednictwem
                                                                            Izabeli Dołgań - Szymańskiej
                                                                            Prokuratora Prokuratury Rejonowej
                                                                            Warszawa - Wola
                                                                            w Warszawie
                                                                            ul. E. Ciołka 14
                                                                            01-402 Warszawa


Sygn. akt
1 Ds.87/12/II     Pokrzywdzony : Barbara Popławska
                        ul. Bełska 14 m. 17
                        02-638 Warszawa

                                                                Z A Ż A L E N I E

Na postanowienie z dnia 31 stycznia 2012 roku, wydane przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską, doręczone mnie w dniu 21.02.2012r., o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie :

I.  przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa Agnieszkę Kucharską -    
    Stanik w toku postępowania prowadzonego za sygn. akt: I C 27/09 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny poprzez   
    odroczenie ogłoszenia wyroku, odroczenie ogłoszenia na termin przekraczający dwa tygodnie i faktyczne nie ogłoszenie wyroku tj. o czyn z Art. 231 par.1 KK.


II. poświadczenia nieprawdy przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Agnieszkę Kucharską - Stanik w wyroku   
    wydanym w toku postępowania prowadzonego za sygn. akt: I C 27/09 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa I Wydział             
   Cywilny o czyn z Art. 231 par.1 KK


III. przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy  przez Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Pawła Pyzio w toku              
      postępowania prowadzonego za sygn.XXIV C 1257/09 Sądu Okręgowego w Warszawie, czym miało dojść do znieważenia                  
     Rzeczypospolitej Polskiej tj. o czyn z Art. 231 par.1 KK w zb. z Art. 271 par.1 KK w zb. z Art. 133 KK.


Wydane postanowienie zaskarżam w całości.
Wydającemu postanowienie prokuratorowi zarzucam :
- brak umiejętności czytania ze zrozumieniem lub świadome nierozumienie czytanego tekstu w celu wytworzenia podstawy do odmowy     
  wszczęcia śledztwa

- przekroczenie uprawnień ( Art. 231 par.1 KK )
- poświadczenie nieprawdy ( Art. 271 par.1 KK)
- poplecznictwo ( Art. 239 par.1 KK ).
Wnoszę o uchylenie skarżonego postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków.

                                                     U Z A S A D N I E N I E

Ad. pkt I.
Prokurator przekracza uprawnienia i poświadcza nieprawdę twierdząc, że zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest TERMINEM INSTRUKCYJNYM. To przekroczenie uprawnień i potwierdzenie nieprawdy pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej SSR Agnieszce Kucharskiej - Stanik i uzasadnia przyjęcie o możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską o czm niniejszm
zawiadamiam Prokuratora Generalnego wnosząc o ściganie sprawcy.

Ad. pkt II.

Prokurator, albo nie umie czytać ze zrozumieniem, albo świadomie nie chce rozumieć czytanego tekstu, albo poświadcza nieprawdę odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy przez SSR Agnieszkę Kucharską - Stanik w wyroku wydanym w toku postępowania - sygn. akt: I C 27/09. W zawiadomieniu które rozpoznawał prokurator nie czyniłam bowiem zarzutu SSR Kucharskiej -Stanik,że poświadczyła nieprawdę w wyroku bowiem na dzień złożenia zawiadomienia żaden wyrok nie zapadł i to był główny zarzut, który prokurator odrzuca sam naruszając prawo - vide pkt. I.
Wskazywałam tylko w zawiadomieniu  znamiona jakich przestępstw zrealizowałaby SSR Agnieszka Kucharska - Stanik wydając wyrok uwzględniający powództwo Spółdzielni.

Ad. pkt. III.
Prokurator odmawiając śledztwa poświadcza nieprawdę, że brak jest znamion czynu zabronionego.
Podniosę  w tym miejscu tylko dwie najważniejsze kwestie resztę pozostawiając do oceny niezawisłemu Sądowi nadzorującemu pracę prokuratury.
1. Jakie prawo zezwoliło SSO Pawłowi Pyzio unieważnić w całości zawartą przeze mnie umowę ze Spółdzielnią Budowlano- Mieszkaniową 
    "POLITECHNIKA" którą zawarłam jako członek tej Spóldzielni na budowę mieszkania za budowę którego pokryłam pełne koszty?

    Wyjaśniam, że SSO Paweł Pyzio uczynił to w sytuacji gdy rozpoznawał mój pozew przeciwko Spółdzielni o nadanie tytułu prawnego do          
    mieszkania za budowę którego pokryłam pełne koszty !!!

2. Jakie prawo zezwoliło SSO Pawłowi Pyzio twierdzić, że moja umowa ze Spóldzielnią ma charakter cywilno-prawny i podlega   
    przepisom Kodeksu Cywilnego, skoro za podstawę umowy Spółdzielnia przyjęła Statut, co stanowi, że umowa ma charakter wewnątrz   
    spółdzielczy i podlega przepisom ustawy Prawo Spółdzielcze ?

    Wyjaśniam, że postanowienia Statutu w brzmieniu par. 36 pkt. 2 okazały się sprzeczne z ustawą Prawo Spółdzielcze i jako   
    niezgodne z prawem zostały zaskarżone przez członków Spóldzielni do Sądu, a mimio tego Spółdzielnia sprzeczne z prawem i zaskarżone       
   do Sądu postanowienia wprowadziła do umowy wprowadzając mnie w błąd co do okoliczności prawnej-de facto bezprawnej,
co potwierdził    
   Sąd Najwyższy uchylając postanowienia par. 36 pkt. 2 Statutu i nakazując ich wykreślenie.


    REASUMUJĄC.
    Podnoszę, że tak SSR Agnieszka Kucharska - Stanik, jak SSO Paweł Pyzio nie dopełnili obowiązku i przekroczyli uprawnienia  dopuszczając  
    do procesu  osobę nieuprawnioną jaką jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "POLITECHNIKA" w Warszawie, która nie wykonała

    ustawą nałożonego obowiązku - ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spóldzielniach  mieszkaniowych - zmiany  
    statutu i działając po zawitym w ustawie terminie 30 listopada   2007 roku przez zebranie przedstawicieli zamiast przez WALNE
    ZGROMADZENIE działa BEZPRAWNIE !!!,co potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lutego 2012 roku -  sygn. akt I ACa 227/11.


   Podając powyższe ku rozwadze wszystkim do których niniejsze zażalenie skieruję,
  
                   WNOSZĘ  O  ŚCIGANIE  SPRAWCÓW !

                                                                                          Z   p o w a ż a n i e m
                                Barbara Popławska