Warszawa 24.02.2012 r.

Barbara Grątkowska-Ratyńska
02-641 Warszawa
ul. Malawskiego 3
m. 26

 
do wiadomości:

PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP 
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI  I PRAW CZŁOWIEKA

                                                                                                  
 
                                                                            Szanowny Pan
                                                                           Andrzej Seremet
                                                                           Prokurator Generalny
                                                                           Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                           ul. Barska 28/30
                                                                           02 – 315 WarszawaZ A W I A D O M I E N I E

 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez : Witolda Kasińskiego polegającego na : poświadczeniu nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.


U Z A S A D N I E N I E

Witold Kasiński – Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 28 maja 2010 r.
w Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „POLITECHNIKA” w Warszawie
z siedzibą przy ulicy
Etiudy Rewolucyjnej 48 – sygnując własnoręcznym podpisem protokół tego zebrania godził się na treści w

nim zawarte, a przez sprawowaną funkcję poświadczał, że treść protokołu stanowi dowód prawa, stosunku
prawnego i okoliczności mającej znaczenie prawne. To, że dokument w postaci protokołu stanowi dowód
prawa, stosunku prawnego i okoliczności mających znaczenie prawne jest faktem niespornym, ponieważ
wchodząc do obrotu prawnego z chwilą jego podpisania przez Witolda Kasińskiego stanowił podstawę
wprowadzenia do tegoż obrotu treści w nim zawartych, takich jak cyt. :
Zebranie Przedstawicieli otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Palige. Stwierdził, że
aktualny stan przedstawicieli (Uwaga – przedstawicieli, których członkowie Spółdzielni wybrali na
zebraniach grup członkowskich w roku 2010 obligatoryjnie poprzedzających Zebranie Przedstawicieli,
na zebranie przedstawicieli w celu ich reprezentowania) wynosi 95 członków. Na sali jest 60 osób, przy
kkworum, które wynosi 48 osób. Oświadczył, że przedstawiciele zostali prawidłowo powiadomieni o
cczasie, miejscu i porządku obrad oraz, że Zebranie Przedstawicieli jest władne do podejmowania uchwał”.
Czy też treści o podjęciu uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 rok
- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok
- podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2009 rok
- absolutorium dla członków Zarządu
- zmian w Statucie
- przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
- wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej
- przeznaczenia środków zgromadzonych w 2009 roku na koncie funduszu remontowego – celowego na
realizację wieloletnich programów remontowych w zasobach SBM „Politechnika”
- wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy nabyciu
których Spółdzielnia nie może uzyskać bonifikaty.


Powyższe wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w Art. 271 § 1 Kodeksu Karnego, a postępowanie
przygotowawcze powinno wyjaśnić czy wyczerpane zostały znamiona przestępstwa opisanego w Art. 271
§ 3 Kodeksu Karnego, ponieważ :

  1. Pan Jacek Palige nie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej SBM „Politechnika” ze względu na fakt, iż do Rady został wybrany w dniu 16 maja 2008 roku przez Zebranie Przedstawicieli – de iure nie będące organem spółdzielni mieszkaniowej SBM „Politechnika”– vide Art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spół zielniach mieszkaniowych, zatem–de iure nie będąc Przewodniczącym Rady nie był uprawniony do otwarcia Zebrania Przedstawicieli, którego tak z tego powodu, jak de iure
    - Art. 8³ nie można uznać za organ SBM „Politechnika”, a oświadczenie Jacka Palige, że cyt.
    „Zebranie Przedstawicieli jest władne do podejmowania uchwał” należy uznać za poświadczenie nieprawdy.
  1. Przedstawiciele – biorący udział w przedmiotowym Zebraniu Przedstawicieli odbytym w dniu 28 maja 2010 roku – nie byli uprawnieni do reprezentowania członków Spółdzielni przez Zebranie              Przedstawicieli, ponieważ członkowie Spółdzielni na mocy bezwzględnie obowiązującej dyspozycji      Art. 8³ ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w Walnym Zgromadzeniu które nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli.
  1. Nie można podjąć uchwał – przez Zebranie Przedstawicieli de iure nie będące organem Spółdzielni- w żadnych sprawach, również w tych wymienionych w protokole sygnowanym przez Witolda Kasińskiego           

- sprawozdania Rady Nadzorczej wybranej przez Zebranie Przedstawicieli - sprawozdania Zarządu wybranego przez R.N.  wybraną przez Zebranie Przedstawicieli  

- sprawozdania finansowego Spółdzielni działającej przez Zebranie Przedstawicieli - podziału wyniku finansowego Spółdzielni działającej przez Zebranie Przedstawicieli  

- udzielenia absolutorium Zarządowi wybranemu przez R.N. wybraną przez Z. P. w zawitym terminie tj. do dnia 30 listopada 2007 roku ( ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 9 ust. 1 )  

- Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 

- wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej wybranej przez Zebranie Przedstawicieli                        

- rozdysponowania środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego – celowego na realizację wieloletnich programów remontowych, ponieważ jest to działanie na szkodę członków Spółdzielni           

- wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy nabyciu których Spółdzielnia nie może uzyskać bonifikaty, ponieważ dokonanie takiego przekształcenia przez

Zarząd wybrany przez R.N. wybraną przez Zebranie Przedstawicieli może zostać prawnie skutecznie podważone, a wydane na ten cel środki finansowe mogą zostać skutecznie utracone ze szkodą dla członków Spółdzielni.
 
Zasadność powyższego potwierdza Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2012 roku, sygn. akt VI ACa 227/11, mocą którego Sąd Apelacyjny ustalił, że zebranie przedstawicieli nie istnieje jako organ spółdzielni mieszkaniowej tzn. zebranie przedstawicieli które odbyło się w dniu 28 maja 2010 roku w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „POLITECHNIKA”, którego protokół jako dokument stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego i okoliczności mających znaczenie prawne sygnował Witold Kasiński de facto poświadczając nieprawdę.


Wnoszę o ściganie Witolda Kasińskiego i innych sprawców w osobach biorących udział w przedmiotowym zebraniu na skutek działań których funkcjonują w obrocie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej akty prawa wewnątrz spółdzielczego wprowadzone do tego obrotu w sposób bezprawny, powodując zagrożenie dla tego obrotu, co godzi w podstawowe interesy Państwa jakimi są porządek prawny i ustrój.