Sygn. akt VI ACa 227/11 

 WYROK

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2012 r.

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA  – Teresa Mróz

Sędzia   SA        – Ewa Śniegocka   (spr.)

Sędzia   SO (del.)        – Beata Waś

Protokolant:                   – sekr. sądowy Ewelina Murawska  

 

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. H.

przeciwko Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "[…]" w W.

o ustalenie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt III C 777/10

I zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1)     ustala, iż uchwała nr 6/2010 Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "[…]" w W. podjęta w dniu […] maja 2010 r. na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "[…]" w W. – nie istnieje,

2)     zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

II zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.