do wiadomości: 

PAN PREZYDENT  RP
PAN PREMIER  RP  
PAN PROKURATOR GENERALNY  RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚĆI  RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA


Barbara Popławska
ul.

                                                                                                                           Szanowna Pani
Ewa Talarczyk
Wiceprezes
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Mokotowa
ul. Ogrodowa 51 A
00 - 873 Warszawa

                                                                                                                            
srwarmok@warszawa.so.gov.pl,oaogrodowa@hipoteka.waw.pl


Adm. 15-4010/12
sygn. akt I C 27/09-dot. eksmisji  

dot. pisma z dnia 13 stycznia 2012 roku (w załączeniu)

Szanowna Pani !

Ponieważ usprawiedliwia Pani odwołanie terminu publikacji wyroku zaplanowanej na dzień 3 stycznia 2012 r.
spowodowanej nagłą niedyspozycją sędziego referenta w ten sposób, że cyt. "Sąd uprawniony był skorzystać
z instytucji przewidzianej w Art. 326 paragraf 1 kpc, a decyzja w tym względzie nie podlega kontroli
w ramach nadzoru Prezesa Sądu" to pozwolę sobie niezgodzić się z Panią.
Przede wszystkim dlatego, że niezawisłość sędziowska, co do zasady, ogranicza się do swobodnej oceny
dowodów i orzekania.
Natomiast niezawisłość sędziowska nie uprawnia sędziego do ignorowania terminów zawitych w ustawie.
Jeżeli sędzia ignoruje zawite w ustawie terminy to narusza porządek prawny, a co za tym idzie porządek Konstytucyjny - Art. 178 ust. 1 .
A jeżeli Prezes Sądu takie działanie sędziego aprobuje to jest współwinny łamania prawa.
Ponadto przypominam, bo Szanowna Pani Prezes nie raczyła zauważyć, że Sąd w osobie SSR Agnieszki
Kucharskiej - Stanik w ogóle nie skorzystał z instytucji Art. 326 paragraf 1, ponieważ ani nie ogłosił wyroku
na posiedzeniu na którym zamknął rozprawę tj. w dniu 19 grudnia 2011 roku, ani nie odroczył terminu
ogłoszenia - publikacji wyroku na czas do dwóch tygodni tj. 14 dni.
Wydanym na rozprawie postanowieniem wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na dzień 3 stycznia 2012 roku
i termin ten ogłosił po zamknięciu rozprawy.
Niestety wyznaczony termin 3 stycznia był 15 dniem, a zatem przekraczał termin zawity w ustawie, co skutkuje przyjęciem o jego bezprawności.
Podkreślam, że gdy Pani podaje iż Sąd skorzystał z instytucji Art. 326 paragraf 1 i to jeszcze po dniu
3 stycznia 2012 roku, podaje Pani nieprawdę.
Natomiast informacja przez Panią przekazana, że cyt. "Termin rozprawy wyznaczony został w omawianej
sprawie na dzień 13 lutego 2012 roku, kiedy to należy oczekiwać wydania orzeczenia kończącego postępowanie

w sprawie", wyłącznie potwierdza bezprawne działanie Sadu Rejonowego w osobie SSR Agnieszki

Kucharskiej - Stanik aprobowane przez Prezesa tegoż Sądu.
Przypominam : rozprawa została zamknięta
w dniu 19.12.2011r i nic mnie nie jest wiadome,aby ją ktoś otworzył na nowo, a po zamknięciu rozprawy można tylko wydać i opublikować wyrok w trybie Art. 326 paragraf 1 tj. w terminie do dwóch tygodni, ale to nie zostało uczynione. Jeżeli się mylę proszę o podanie stosownej podstawy prawnej uzasadniającej publikację wyroku w dniu 13 lutego 2012 roku, ponieważ ta nie została mnie podana przy zawiadomieniu o terminie.
Uznając działania Sądu za bezprawne, z przyczyn wyżej wskazanych, oświadczam, że nie będę brała w nich udziału.
Każda czynność Sądu musi być dokonywana z podaniem podstawy prawnej w sytuacji, gdy nie jestem
reprezentowana przez profesjonalnego prawnika.Każda też czynność Sądu musi mieć podstawę prawną. 
Przypominam również,że w piśmie skierowanym do Pani Prezes w dniu 5.01.2012 r. żądałam podania podstawy prawnej wydania wyroku w przedmiotowej sprawie,ale nie otrzymałam odpowiedzi.


Z  p o w a ż a n i e m
Barbara Popławska