Gliwice 29.I.2012r.

Jerzy  Neyman                                                                                           Słowackiego 26/7

44-100 Gliwice

 Ministerstwo Finansów

 00-916 Warszawa

ul. Świętokrzyska 12

kancelaria@mofnet.gov.pl

 

dot: konieczności uzupełnienia treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

   Wnoszę o uzupełnienie ustawy w art. 12 ust 4 p. 11 przez dodanie,  że do przychodów spółdzielni mieszkaniowych nie zalicza się funduszu remontowego wniesionego przez osoby fizyczne  będące współwłaścicielami  nieruchomości których współwłasnością w nieruchomości wspólnej dzielonej ze spółdzielnią, z mocy ustawy, zarządza, w sposób zwykły, ta spółdzielnia.

   W uzasadnieniu podaję, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych inkorporowała do niej  część ustawy o własności lokali. Ustawowo, spółdzielnie prowadzą pełną księgowość a z mocy  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. ustawą o własności lokali,  ponadto są  zobligowane do prowadzenia ewidencji pozabilansowej kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz zaliczek uiszczanych na rzecz pokrycia tych kosztów.  Prowadzenie takiej ewidencji ma szczególne znaczenie dla osób fizycznych, będących współwłaścicielami nieruchomości,  niezależnie od ich członkostwa w spółdzielni,

  Rzecz jasna, członkowie spółdzielni zamieszkali w jej zasobach na zasadzie praw spółdzielczych, dokonujący wpłat na rzecz kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, , dokonują wpłat na rzecz swojego związku. Nie dotyczy to jednak właścicieli wyodrębnionych lokali którzy są równocześnie współwłaścicielami nieruchomości w których znajdują się te lokale. Dlatego, ich wpłaty na fundusz remontowy pozostają ich własnością do czasu rozliczenia funduszu przeto, stosownie do ustawy, mają oni prawo  do rokrocznego otrzymania rozliczenia swoich zaliczek.  Jednak indolentne władze spółdzielni, przy pełnej bierności władz RP, nie prowadzą nakazanej ustawą ewidencji pozabilansowej czemu sprzyja niekompletny zapis ustawy o podatkach od osób prawnych wyszczególniający,  że do przychodów spółdzielni nie zalicza się wyłącznie wpłat na fundusz udziałowy oraz wniesionych wpisowych a nie podano że również, wpłat współwłaścicieli na rzecz funduszu remontowego.

   Uważam, że zaistniały stan (nie)porządku prawnego pozwala (ba,  stworzenie przez niedopowiedzenie, ustawowego mechanizmu ułatwiającego przestępczość) by spółdzielnie zawłaszczały wpłatami osób fizycznych, współwłaścicieli nieruchomości na fundusz remontowy . Te wpłaty to przecież tylko zaliczki, przedpłaty na rzecz kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (a nie na rzecz spółdzielni) dzielonej ze spółdzielnią. Jerzy Neyman